ρηγνυμι ρησσω • hRHGNUMI hRHSSW • rhēgnumi rhēssō

Search: ρηξον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρηξον; ρηξον; ρηξονῥήγνυμιρηγ·σον; ρηγ·σο[υ]ν[τ]; ρηγ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
ρηξον; ρηξον; ρηξονῥήσσω[2]ρησσ·σον; ρησσ·σο[υ]ν[τ]; ρησσ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρηξονῥήγνυμιρηγ·σον1aor act imp 2nd sg
ρηξονῥήσσω[2]ρησσ·σον1aor act imp 2nd sg
ρηξονῥήγνυμιρηγ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
ρηξονῥήγνυμιρηγ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg
ρηξονῥήσσω[2]ρησσ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
ρηξονῥήσσω[2]ρησσ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρησσω[LXX]ρησσ·ωρησσομαιρησσ·ομαι
2ndρησσειςρησσ·ειςρησσῃ, ρησσει[GNT], ρησσεσαιρησσ·ῃ, ρησσ·ει classical, ρησσ·εσαι alt
3rdρησσει[GNT]ρησσ·ειρησσεταιρησσ·εται
Pl1stρησσομενρησσ·ομενρησσομεθαρησσ·ομεθα
2ndρησσετερησσ·ετερησσεσθερησσ·εσθε
3rdρησσουσιν, ρησσουσιρησσ·ουσι(ν)ρησσονταιρησσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρηγνυμιρηγνυ·^μιρηγνυμαιρηγνυ·μαι
2ndρηγνυς, ρηγνυθαρηγνυ·^ς, ρηγνυ·^θα classicalρηγνυσαιρηγνυ·σαι
3rdρηγνυσιν, ρηγνυσιρηγνυ·^σι(ν)ρηγνυται[LXX]ρηγνυ·ται
Pl1stρηγνυμενρηγνυ·μενρηγνυμεθαρηγνυ·μεθα
2ndρηγνυτερηγνυ·τερηγνυσθερηγνυ·σθε
3rdρηγνυασιν, ρηγνυασιρηγνυ·ασι(ν)ρηγνυνται[GNT]ρηγνυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρηγνυω, ρησσω[LXX]ρηγνυ·ω, ρησσ·ωρηγνυωμαι, ρησσωμαιρηγνυ·ωμαι, ρησσ·ωμαι
2ndρηγνυῃς, ρησσῃςρηγνυ·ῃς, ρησσ·ῃςρηγνυῃ, ρησσῃρηγνυ·ῃ, ρησσ·ῃ
3rdρηγνυῃ, ρησσῃρηγνυ·ῃ, ρησσ·ῃρηγνυηται, ρησσηταιρηγνυ·ηται, ρησσ·ηται
Pl1stρηγνυωμεν, ρησσωμενρηγνυ·ωμεν, ρησσ·ωμενρηγνυωμεθα, ρησσωμεθαρηγνυ·ωμεθα, ρησσ·ωμεθα
2ndρηγνυητε, ρησσητερηγνυ·ητε, ρησσ·ητερηγνυησθε, ρησσησθερηγνυ·ησθε, ρησσ·ησθε
3rdρηγνυωσιν, ρηγνυωσι, ρησσωσιν, ρησσωσιρηγνυ·ωσι(ν), ρησσ·ωσι(ν)ρηγνυωνται, ρησσωνταιρηγνυ·ωνται, ρησσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρησσοιμιρησσ·οιμιρησσοιμηνρησσ·οιμην
2ndρησσοιςρησσ·οιςρησσοιορησσ·οιο
3rdρησσοιρησσ·οιρησσοιτορησσ·οιτο
Pl1stρησσοιμενρησσ·οιμενρησσοιμεθαρησσ·οιμεθα
2ndρησσοιτερησσ·οιτερησσοισθερησσ·οισθε
3rdρησσοιεν, ρησσοισανρησσ·οιεν, ρησσ·οισαν altρησσοιντορησσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρηγνυιηνρηγνυ·ιηνρηγνυιμηνρηγνυ·ιμην
2ndρηγνυιηςρηγνυ·ιηςρηγνυιορηγνυ·ιο
3rdρηγνυιηρηγνυ·ιηρηγνυιτορηγνυ·ιτο
Pl1stρηγνυιημεν, ρηγνυιμενρηγνυ·ιημεν, ρηγνυ·ιμεν classicalρηγνυιμεθαρηγνυ·ιμεθα
2ndρηγνυιητε, ρηγνυιτερηγνυ·ιητε, ρηγνυ·ιτε classicalρηγνυισθερηγνυ·ισθε
3rdρηγνυιησαν, ρηγνυιενρηγνυ·ιησαν, ρηγνυ·ιεν classicalρηγνυιντορηγνυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρησσερησσ·ερησσουρησσ·ου
3rdρησσετωρησσ·ετωρησσεσθωρησσ·εσθω
Pl1st
2ndρησσετερησσ·ετερησσεσθερησσ·εσθε
3rdρησσετωσαν, ρησσοντωνρησσ·ετωσαν, ρησσ·οντων classicalρησσεσθωσαν, ρησσεσθωνρησσ·εσθωσαν, ρησσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρηγνυθι, ρηγνυςρηγνυ·θι, ρηγνυ·ςρηγνυσορηγνυ·σο
3rdρηγνυτωρηγνυ·τωρηγνυσθωρηγνυ·σθω
Pl1st
2ndρηγνυτερηγνυ·τερηγνυσθερηγνυ·σθε
3rdρηγνυτωσαν, ρηγνυντωνρηγνυ·τωσαν, ρηγνυ·ντων classicalρηγνυσθωσαν, ρηγνυσθωνρηγνυ·σθωσαν, ρηγνυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρησσειν​ρησσ·ειν​ρησσεσθαι​ρησσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρηγνυναι, ρηγνυεναι​ρηγνυ·ναι, ρηγνυ·εναι​ρηγνυσθαι​ρηγνυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρησσουσαρησσονρησσ·ουσ·αρησσ·ο[υ]ν[τ]
Nomρησσωνρησσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accρησσουσανρησσονταρησσ·ουσ·ανρησσ·ο[υ]ντ·α
Datρησσουσῃρησσοντιρησσ·ουσ·ῃρησσ·ο[υ]ντ·ι
Genρησσουσηςρησσοντοςρησσ·ουσ·ηςρησσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocρησσουσαιρησσοντεςρησσονταρησσ·ουσ·αιρησσ·ο[υ]ντ·εςρησσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accρησσουσαςρησσονταςρησσ·ουσ·αςρησσ·ο[υ]ντ·ας
Datρησσουσαιςρησσουσι, ρησσουσινρησσ·ουσ·αιςρησσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genρησσουσωνρησσοντωνρησσ·ουσ·ωνρησσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρησσομενηρησσομενερησσ·ομεν·ηρησσ·ομεν·ε
Nomρησσομενοςρησσ·ομεν·ος
Accρησσομενηνρησσομενονρησσ·ομεν·ηνρησσ·ομεν·ον
Datρησσομενῃρησσομενῳρησσ·ομεν·ῃρησσ·ομεν·ῳ
Genρησσομενηςρησσομενουρησσ·ομεν·ηςρησσ·ομεν·ου
PlVocρησσομεναιρησσομενοιρησσομεναρησσ·ομεν·αιρησσ·ομεν·οιρησσ·ομεν·α
Nom
Accρησσομεναςρησσομενουςρησσ·ομεν·αςρησσ·ομεν·ους
Datρησσομεναιςρησσομενοιςρησσ·ομεν·αιςρησσ·ομεν·οις
Genρησσομενωνρησσομενωνρησσ·ομεν·ωνρησσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηγνυεσαρηγνυςρηγνυνρηγνυ·εσ·αρηγνυ·[ντ]·ςρηγνυ·ν[τ]
Nom
Accρηγνυεσανρηγνυνταρηγνυ·εσ·ανρηγνυ·ντ·α
Datρηγνυεσῃρηγνυντιρηγνυ·εσ·ῃρηγνυ·ντ·ι
Genρηγνυεσηςρηγνυντοςρηγνυ·εσ·ηςρηγνυ·ντ·ος
PlVocρηγνυεσαιρηγνυντεςρηγνυνταρηγνυ·εσ·αιρηγνυ·ντ·εςρηγνυ·ντ·α
Nom
Accρηγνυεσαςρηγνυνταςρηγνυ·εσ·αςρηγνυ·ντ·ας
Datρηγνυεσαιςρηγνυσι, ρηγνυσινρηγνυ·εσ·αιςρηγνυ·[ντ]·σι(ν)
Genρηγνυεσωνρηγνυντωνρηγνυ·εσ·ωνρηγνυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηγνυμενηρηγνυμενερηγνυ·μεν·ηρηγνυ·μεν·ε
Nomρηγνυμενοςρηγνυ·μεν·ος
Accρηγνυμενηνρηγνυμενονρηγνυ·μεν·ηνρηγνυ·μεν·ον
Datρηγνυμενῃρηγνυμενῳρηγνυ·μεν·ῃρηγνυ·μεν·ῳ
Genρηγνυμενηςρηγνυμενουρηγνυ·μεν·ηςρηγνυ·μεν·ου
PlVocρηγνυμεναιρηγνυμενοιρηγνυμεναρηγνυ·μεν·αιρηγνυ·μεν·οιρηγνυ·μεν·α
Nom
Accρηγνυμεναςρηγνυμενουςρηγνυ·μεν·αςρηγνυ·μεν·ους
Datρηγνυμεναιςρηγνυμενοιςρηγνυ·μεν·αιςρηγνυ·μεν·οις
Genρηγνυμενωνρηγνυμενωνρηγνυ·μεν·ωνρηγνυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρησσονε·ρησσ·ονερρησσομηνε·ρησσ·ομην
2ndερρησσεςε·ρησσ·εςερρησσουε·ρησσ·ου
3rdερρησσεν, ερρησσεε·ρησσ·ε(ν)ερρησσετοε·ρησσ·ετο
Pl1stερρησσομενε·ρησσ·ομενερρησσομεθαε·ρησσ·ομεθα
2ndερρησσετεε·ρησσ·ετεερρησσεσθεε·ρησσ·εσθε
3rdερρησσον, ερρησσοσανε·ρησσ·ον, ε·ρησσ·οσαν altερρησσοντοε·ρησσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρηγνυνε·ρηγνυ·^νερρηγνυμηνε·ρηγνυ·μην
2ndερρηγνυς, ερρηγνυσθαε·ρηγνυ·^ς, ε·ρηγνυ·^σθα classicalερρηγνυσοε·ρηγνυ·σο
3rdερρηγνυε·ρηγνυ·^ερρηγνυτοε·ρηγνυ·το
Pl1stερρηγνυμενε·ρηγνυ·μενερρηγνυμεθαε·ρηγνυ·μεθα
2ndερρηγνυτεε·ρηγνυ·τεερρηγνυσθεε·ρηγνυ·σθε
3rdερρηγνυσανε·ρηγνυ·σανερρηγνυντοε·ρηγνυ·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρηξω[LXX]ρηγ·σωρηξομαιρηγ·σομαι
2ndρηξειςρηγ·σειςρηξῃ, ρηξει[GNT][LXX], ρηξεσαιρηγ·σῃ, ρηγ·σει classical, ρηγ·σεσαι alt
3rdρηξει[GNT][LXX]ρηγ·σειρηξεταιρηγ·σεται
Pl1stρηξομενρηγ·σομενρηξομεθαρηγ·σομεθα
2ndρηξετερηγ·σετερηξεσθερηγ·σεσθε
3rdρηξουσιν, ρηξουσιρηγ·σουσι(ν)ρηξονταιρηγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρηξοιμιρηγ·σοιμιρηξοιμηνρηγ·σοιμην
2ndρηξοιςρηγ·σοιςρηξοιορηγ·σοιο
3rdρηξοιρηγ·σοιρηξοιτορηγ·σοιτο
Pl1stρηξοιμενρηγ·σοιμενρηξοιμεθαρηγ·σοιμεθα
2ndρηξοιτερηγ·σοιτερηξοισθερηγ·σοισθε
3rdρηξοιενρηγ·σοιενρηξοιντορηγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρηξειν​ρηγ·σειν​ρηξεσθαι​ρηγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηξουσαρηξον[GNT][LXX]ρηγ·σουσ·αρηγ·σο[υ]ν[τ]
Nomρηξωνρηγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accρηξουσανρηξονταρηγ·σουσ·ανρηγ·σο[υ]ντ·α
Datρηξουσῃρηξοντιρηγ·σουσ·ῃρηγ·σο[υ]ντ·ι
Genρηξουσηςρηξοντοςρηγ·σουσ·ηςρηγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocρηξουσαιρηξοντεςρηξονταρηγ·σουσ·αιρηγ·σο[υ]ντ·εςρηγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accρηξουσαςρηξονταςρηγ·σουσ·αςρηγ·σο[υ]ντ·ας
Datρηξουσαιςρηξουσι, ρηξουσινρηγ·σουσ·αιςρηγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genρηξουσωνρηξοντωνρηγ·σουσ·ωνρηγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηξομενηρηξομενερηγ·σομεν·ηρηγ·σομεν·ε
Nomρηξομενοςρηγ·σομεν·ος
Accρηξομενηνρηξομενονρηγ·σομεν·ηνρηγ·σομεν·ον
Datρηξομενῃρηξομενῳρηγ·σομεν·ῃρηγ·σομεν·ῳ
Genρηξομενηςρηξομενουρηγ·σομεν·ηςρηγ·σομεν·ου
PlVocρηξομεναιρηξομενοιρηξομεναρηγ·σομεν·αιρηγ·σομεν·οιρηγ·σομεν·α
Nom
Accρηξομεναςρηξομενουςρηγ·σομεν·αςρηγ·σομεν·ους
Datρηξομεναιςρηξομενοιςρηγ·σομεν·αιςρηγ·σομεν·οις
Genρηξομενωνρηξομενωνρηγ·σομεν·ωνρηγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρηξαε·ρηγ·σαερρηξαμηνε·ρηγ·σαμην
2ndερρηξας[LXX]ε·ρηγ·σαςερρηξωε·ρηγ·σω
3rdερρηξεν[GNT][LXX], ερρηξεε·ρηγ·σε(ν), ε·ρηγ·σε(ν)ερρηξατοε·ρηγ·σατο
Pl1stερρηξαμενε·ρηγ·σαμενερρηξαμεθαε·ρηγ·σαμεθα
2ndερρηξατεε·ρηγ·σατεερρηξασθεε·ρηγ·σασθε
3rdερρηξαν[LXX]ε·ρηγ·σανερρηξαντοε·ρηγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρηξω[LXX]ρηγ·σωρηξωμαιρηγ·σωμαι
2ndρηξῃςρηγ·σῃςρηξῃρηγ·σῃ
3rdρηξῃρηγ·σῃρηξηταιρηγ·σηται
Pl1stρηξωμενρηγ·σωμενρηξωμεθαρηγ·σωμεθα
2ndρηξητερηγ·σητερηξησθερηγ·σησθε
3rdρηξωσιν[GNT], ρηξωσιρηγ·σωσι(ν), ρηγ·σωσι(ν)ρηξωνταιρηγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρηξαιμιρηγ·σαιμιρηξαιμηνρηγ·σαιμην
2ndρηξαις, ρηξειαςρηγ·σαις, ρηγ·σειας classicalρηξαιορηγ·σαιο
3rdρηξαι[LXX], ρηξειερηγ·σαι, ρηγ·σειε classicalρηξαιτορηγ·σαιτο
Pl1stρηξαιμενρηγ·σαιμενρηξαιμεθαρηγ·σαιμεθα
2ndρηξαιτερηγ·σαιτερηξαισθερηγ·σαισθε
3rdρηξαιεν, ρηξαισαν, ρηξειαν, ρηξειενρηγ·σαιεν, ρηγ·σαισαν alt, ρηγ·σειαν classical, ρηγ·σειεν classicalρηξαιντορηγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρηξον[GNT][LXX]ρηγ·σονρηξαι[LXX]ρηγ·σαι
3rdρηξατω[LXX]ρηγ·σατωρηξασθωρηγ·σασθω
Pl1st
2ndρηξατερηγ·σατερηξασθερηγ·σασθε
3rdρηξατωσαν[LXX], ρηξαντωνρηγ·σατωσαν, ρηγ·σαντων classicalρηξασθωσαν, ρηξασθωνρηγ·σασθωσαν, ρηγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρηξαι[LXX]​ρηγ·σαιρηξασθαι​ρηγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηξασαρηξας[LXX]ρηξανρηγ·σασ·αρηγ·σα[ντ]·ςρηγ·σαν[τ]
Nom
Accρηξασανρηξανταρηγ·σασ·ανρηγ·σαντ·α
Datρηξασῃρηξαντιρηγ·σασ·ῃρηγ·σαντ·ι
Genρηξασηςρηξαντοςρηγ·σασ·ηςρηγ·σαντ·ος
PlVocρηξασαιρηξαντες[LXX]ρηξανταρηγ·σασ·αιρηγ·σαντ·εςρηγ·σαντ·α
Nom
Accρηξασαςρηξανταςρηγ·σασ·αςρηγ·σαντ·ας
Datρηξασαιςρηξασι, ρηξασινρηγ·σασ·αιςρηγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genρηξασωνρηξαντωνρηγ·σασ·ωνρηγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηξαμενηρηξαμενερηγ·σαμεν·ηρηγ·σαμεν·ε
Nomρηξαμενοςρηγ·σαμεν·ος
Accρηξαμενηνρηξαμενονρηγ·σαμεν·ηνρηγ·σαμεν·ον
Datρηξαμενῃρηξαμενῳρηγ·σαμεν·ῃρηγ·σαμεν·ῳ
Genρηξαμενηςρηξαμενουρηγ·σαμεν·ηςρηγ·σαμεν·ου
PlVocρηξαμεναιρηξαμενοιρηξαμεναρηγ·σαμεν·αιρηγ·σαμεν·οιρηγ·σαμεν·α
Nom
Accρηξαμεναςρηξαμενουςρηγ·σαμεν·αςρηγ·σαμεν·ους
Datρηξαμεναιςρηξαμενοιςρηγ·σαμεν·αιςρηγ·σαμεν·οις
Genρηξαμενωνρηξαμενωνρηγ·σαμεν·ωνρηγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρηγα, ερρωγαερρηγ·[κ]α, ερρωγ·[κ]α
2ndερρηγας, ερρηγες, ερρωγας, ερρωγεςερρηγ·[κ]ας, ερρηγ·[κ]ες alt, ερρωγ·[κ]ας, ερρωγ·[κ]ες alt
3rdερρηγεν, ερρηγε, ερρωγεν, ερρωγεερρηγ·[κ]ε(ν), ερρωγ·[κ]ε(ν)
Pl1stερρηγαμεν, ερρωγαμενερρηγ·[κ]αμεν, ερρωγ·[κ]αμεν
2ndερρηγατε, ερρωγατεερρηγ·[κ]ατε, ερρωγ·[κ]ατε
3rdερρηγασιν, ερρηγασι, ερρηγαν, ερρωγασιν[LXX], ερρωγασι, ερρωγανερρηγ·[κ]ασι(ν), ερρηγ·[κ]αν alt, ερρωγ·[κ]ασι(ν), ερρωγ·[κ]ασι(ν), ερρωγ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρηγω, ερρωγωερρηγ·[κ]ω, ερρωγ·[κ]ω
2ndερρηγῃς, ερρωγῃςερρηγ·[κ]ῃς, ερρωγ·[κ]ῃς
3rdερρηγῃ, ερρωγῃερρηγ·[κ]ῃ, ερρωγ·[κ]ῃ
Pl1stερρηγωμεν, ερρωγωμενερρηγ·[κ]ωμεν, ερρωγ·[κ]ωμεν
2ndερρηγητε, ερρωγητεερρηγ·[κ]ητε, ερρωγ·[κ]ητε
3rdερρηγωσιν, ερρηγωσι, ερρωγωσιν, ερρωγωσιερρηγ·[κ]ωσι(ν), ερρωγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρηγοιμι, ερρηγοιην, ερρωγοιμι, ερρωγοιηνερρηγ·[κ]οιμι, ερρηγ·[κ]οιην classical, ερρωγ·[κ]οιμι, ερρωγ·[κ]οιην classical
2ndερρηγοις, ερρηγοιης, ερρωγοις, ερρωγοιηςερρηγ·[κ]οις, ερρηγ·[κ]οιης classical, ερρωγ·[κ]οις, ερρωγ·[κ]οιης classical
3rdερρηγοι, ερρηγοιη, ερρωγοι, ερρωγοιηερρηγ·[κ]οι, ερρηγ·[κ]οιη classical, ερρωγ·[κ]οι, ερρωγ·[κ]οιη classical
Pl1stερρηγοιμεν, ερρωγοιμενερρηγ·[κ]οιμεν, ερρωγ·[κ]οιμεν
2ndερρηγοιτε, ερρωγοιτεερρηγ·[κ]οιτε, ερρωγ·[κ]οιτε
3rdερρηγοιεν, ερρωγοιενερρηγ·[κ]οιεν, ερρωγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερρηγε, ερρωγεερρηγ·[κ]ε, ερρωγ·[κ]ε
3rdερρηγετω, ερρωγετωερρηγ·[κ]ετω, ερρωγ·[κ]ετω
Pl1st
2ndερρηγετε, ερρωγετεερρηγ·[κ]ετε, ερρωγ·[κ]ετε
3rdερρηγετωσαν, ερρωγετωσανερρηγ·[κ]ετωσαν, ερρωγ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερρηγεναι, ερρωγεναι​ερρηγ·[κ]εναι, ερρωγ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερρηγυια, ερρωγυιαερρηγος, ερρωγοςερρηγ·[κ]υι·α, ερρωγ·[κ]υι·αερρηγ·[κ]ο[τ]·ς, ερρωγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomερρηγως[LXX], ερρωγωςερρηγ·[κ]ο[τ]·^ς, ερρωγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accερρηγυιαν, ερρωγυιανερρηγοτα, ερρωγοταερρηγ·[κ]υι·αν, ερρωγ·[κ]υι·ανερρηγ·[κ]οτ·α, ερρωγ·[κ]οτ·α
Datερρηγυιᾳ, ερρωγυιᾳερρηγοτι, ερρωγοτιερρηγ·[κ]υι·ᾳ, ερρωγ·[κ]υι·ᾳερρηγ·[κ]οτ·ι, ερρωγ·[κ]οτ·ι
Genερρηγυιας, ερρωγυιαςερρηγοτος, ερρωγοτοςερρηγ·[κ]υι·ας, ερρωγ·[κ]υι·αςερρηγ·[κ]οτ·ος, ερρωγ·[κ]οτ·ος
PlVocερρηγυιαι, ερρωγυιαιερρηγοτες, ερρωγοτεςερρηγοτα, ερρωγοταερρηγ·[κ]υι·αι, ερρωγ·[κ]υι·αιερρηγ·[κ]οτ·ες, ερρωγ·[κ]οτ·εςερρηγ·[κ]οτ·α, ερρωγ·[κ]οτ·α
Nom
Accερρηγυιας, ερρωγυιαςερρηγοτας, ερρωγοταςερρηγ·[κ]υι·ας, ερρωγ·[κ]υι·αςερρηγ·[κ]οτ·ας, ερρωγ·[κ]οτ·ας
Datερρηγυιαις, ερρωγυιαιςερρηγοσι, ερρηγοσιν, ερρωγοσι, ερρωγοσινερρηγ·[κ]υι·αις, ερρωγ·[κ]υι·αιςερρηγ·[κ]ο[τ]·σι(ν), ερρωγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genερρηγυιων, ερρωγυιωνερρηγοτων, ερρωγοτωνερρηγ·[κ]υι·ων, ερρωγ·[κ]υι·ωνερρηγ·[κ]οτ·ων, ερρωγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρηγειν, ερρηγη, ερρωγειν, ερρωγηε·ερρηγ·[κ]ειν, ε·ερρηγ·[κ]η classical, ε·ερρωγ·[κ]ειν, ε·ερρωγ·[κ]η classical
2ndερρηγεις, ερρηγης, ερρωγεις, ερρωγηςε·ερρηγ·[κ]εις, ε·ερρηγ·[κ]ης classical, ε·ερρωγ·[κ]εις, ε·ερρωγ·[κ]ης classical
3rdερρηγει, ερρωγειε·ερρηγ·[κ]ει, ε·ερρωγ·[κ]ει
Pl1stερρηγειμεν, ερρηγεμεν, ερρωγειμεν, ερρωγεμενε·ερρηγ·[κ]ειμεν, ε·ερρηγ·[κ]εμεν classical, ε·ερρωγ·[κ]ειμεν, ε·ερρωγ·[κ]εμεν classical
2ndερρηγειτε, ερρηγετε, ερρωγειτε, ερρωγετεε·ερρηγ·[κ]ειτε, ε·ερρηγ·[κ]ετε classical, ε·ερρωγ·[κ]ειτε, ε·ερρωγ·[κ]ετε classical
3rdερρηγεισαν, ερρηγεσαν, ερρωγεισαν, ερρωγεσανε·ερρηγ·[κ]εισαν, ε·ερρηγ·[κ]εσαν classical, ε·ερρωγ·[κ]εισαν, ε·ερρωγ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερραγηνε·ραγ·[θ]ην
2ndερραγηςε·ραγ·[θ]ης
3rdερραγη[LXX]ε·ραγ·[θ]η
Pl1stερραγημενε·ραγ·[θ]ημεν
2ndερραγητεε·ραγ·[θ]ητε
3rdερραγησαν[LXX]ε·ραγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stραγησομαιραγ·[θ]ησομαι
2ndραγησῃ, ραγησειραγ·[θ]ησῃ, ραγ·[θ]ησει classical
3rdραγησεται[LXX]ραγ·[θ]ησεται
Pl1stραγησομεθαραγ·[θ]ησομεθα
2ndραγησεσθεραγ·[θ]ησεσθε
3rdραγησονταιραγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stραγωραγ·[θ]ω
2ndραγῃςραγ·[θ]ῃς
3rdραγῃ[LXX]ραγ·[θ]ῃ
Pl1stραγωμενραγ·[θ]ωμεν
2ndραγητεραγ·[θ]ητε
3rdραγωσιν[LXX], ραγωσιραγ·[θ]ωσι(ν), ραγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stραγειηνραγ·[θ]ειην
2ndραγειηςραγ·[θ]ειης
3rdραγειηραγ·[θ]ειη
Pl1stραγειημεν, ραγειμενραγ·[θ]ειημεν, ραγ·[θ]ειμεν classical
2ndραγειητε, ραγειτεραγ·[θ]ειητε, ραγ·[θ]ειτε classical
3rdραγειησαν, ραγειενραγ·[θ]ειησαν, ραγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stραγησοιμηνραγ·[θ]ησοιμην
2ndραγησοιοραγ·[θ]ησοιο
3rdραγησοιτοραγ·[θ]ησοιτο
Pl1stραγησοιμεθαραγ·[θ]ησοιμεθα
2ndραγησοισθεραγ·[θ]ησοισθε
3rdραγησοιντοραγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndραγηθιραγ·[θ]ητι
3rdραγητωραγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndραγητεραγ·[θ]ητε
3rdραγητωσαν, ραγεντωνραγ·[θ]ητωσαν, ραγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ραγηναι​ραγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ραγησεσθαι​ραγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραγεισαραγειςραγενραγ·[θ]εισ·αραγ·[θ]ει[ντ]·ςραγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accραγεισανραγενταραγ·[θ]εισ·ανραγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datραγεισῃραγεντιραγ·[θ]εισ·ῃραγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genραγεισηςραγεντοςραγ·[θ]εισ·ηςραγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocραγεισαιραγεντεςραγενταραγ·[θ]εισ·αιραγ·[θ]ε[ι]ντ·εςραγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accραγεισαςραγενταςραγ·[θ]εισ·αςραγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datραγεισαιςραγεισι, ραγεισινραγ·[θ]εισ·αιςραγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genραγεισωνραγεντωνραγ·[θ]εισ·ωνραγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραγησομενηραγησομενεραγ·[θ]ησομεν·ηραγ·[θ]ησομεν·ε
Nomραγησομενοςραγ·[θ]ησομεν·ος
Accραγησομενηνραγησομενονραγ·[θ]ησομεν·ηνραγ·[θ]ησομεν·ον
Datραγησομενῃραγησομενῳραγ·[θ]ησομεν·ῃραγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genραγησομενηςραγησομενουραγ·[θ]ησομεν·ηςραγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocραγησομεναιραγησομενοιραγησομεναραγ·[θ]ησομεν·αιραγ·[θ]ησομεν·οιραγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accραγησομεναςραγησομενουςραγ·[θ]ησομεν·αςραγ·[θ]ησομεν·ους
Datραγησομεναιςραγησομενοιςραγ·[θ]ησομεν·αιςραγ·[θ]ησομεν·οις
Genραγησομενωνραγησομενωνραγ·[θ]ησομεν·ωνραγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:37:17 EST