ρεω • hREW • rheō

Search: ρεουσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρεουσανῥέωρε·ουσ·ανpres act ptcp fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρεουσανῥέωρε·ουσ·ανpres act ptcp fem acc sg

ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεω, ρωρε·ω, ρ(ε)·ωρεομαι, ρουμαιρε·ομαι, ρ(ε)·ομαι
2ndρεεις, ρειςρε·εις, ρ(ε)·ειςρεῃ[LXX], ρεει, ρεεσαι, ρῃ, ρει, ρεισαιρε·ῃ, ρε·ει classical, ρε·εσαι alt, ρ(ε)·ῃ, ρ(ε)·ει classical, ρ(ε)·εσαι alt
3rdρεει, ρειρε·ει, ρ(ε)·ειρεεται, ρειταιρε·εται, ρ(ε)·εται
Pl1stρεομεν, ρουμενρε·ομεν, ρ(ε)·ομενρεομεθα, ρουμεθαρε·ομεθα, ρ(ε)·ομεθα
2ndρεετε, ρειτερε·ετε, ρ(ε)·ετερεεσθε, ρεισθερε·εσθε, ρ(ε)·εσθε
3rdρεουσιν, ρεουσι, ρουσιν, ρουσιρε·ουσι(ν), ρ(ε)·ουσι(ν)ρεονται, ρουνταιρε·ονται, ρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεω, ρωρε·ω, ρ(ε)·ωρεωμαι, ρωμαιρε·ωμαι, ρ(ε)·ωμαι
2ndρεῃς, ρῃςρε·ῃς, ρ(ε)·ῃςρεῃ[LXX], ρῃρε·ῃ, ρ(ε)·ῃ
3rdρεῃ[LXX], ρῃρε·ῃ, ρ(ε)·ῃρεηται, ρηταιρε·ηται, ρ(ε)·ηται
Pl1stρεωμεν, ρωμενρε·ωμεν, ρ(ε)·ωμενρεωμεθα, ρωμεθαρε·ωμεθα, ρ(ε)·ωμεθα
2ndρεητε, ρητερε·ητε, ρ(ε)·ητερεησθε, ρησθερε·ησθε, ρ(ε)·ησθε
3rdρεωσιν, ρεωσι, ρωσιν, ρωσιρε·ωσι(ν), ρ(ε)·ωσι(ν)ρεωνται, ρωνταιρε·ωνται, ρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεοιμι, ροιμιρε·οιμι, ρ(ε)·οιμιρεοιμην, ροιμηνρε·οιμην, ρ(ε)·οιμην
2ndρεοις, ροιςρε·οις, ρ(ε)·οιςρεοιο, ροιορε·οιο, ρ(ε)·οιο
3rdρεοι, ροιρε·οι, ρ(ε)·οιρεοιτο, ροιτορε·οιτο, ρ(ε)·οιτο
Pl1stρεοιμεν, ροιμενρε·οιμεν, ρ(ε)·οιμενρεοιμεθα, ροιμεθαρε·οιμεθα, ρ(ε)·οιμεθα
2ndρεοιτε, ροιτερε·οιτε, ρ(ε)·οιτερεοισθε, ροισθερε·οισθε, ρ(ε)·οισθε
3rdρεοιεν, ρεοισαν, ροιεν, ροισανρε·οιεν, ρε·οισαν alt, ρ(ε)·οιεν, ρ(ε)·οισαν altρεοιντο, ροιντορε·οιντο, ρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρεε, ρειρε·ε, ρ(ε)·ερεου, ρουρε·ου, ρ(ε)·ου
3rdρεετω, ρειτω[LXX]ρε·ετω, ρ(ε)·ετωρεεσθω, ρεισθωρε·εσθω, ρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndρεετε, ρειτερε·ετε, ρ(ε)·ετερεεσθε, ρεισθερε·εσθε, ρ(ε)·εσθε
3rdρεετωσαν, ρεοντων, ρειτωσαν, ρουντωνρε·ετωσαν, ρε·οντων classical, ρ(ε)·ετωσαν, ρ(ε)·οντων classicalρεεσθωσαν, ρεεσθων, ρεισθωσαν, ρεισθωνρε·εσθωσαν, ρε·εσθων classical, ρ(ε)·εσθωσαν, ρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρεειν, ρειν​ρε·ειν, ρ(ε)·ειν​ρεεσθαι, ρεισθαι​ρε·εσθαι, ρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρεουσα[LXX], ρουσαρεον[LXX], ρουν[LXX]ρε·ουσ·α, ρ(ε)·ουσ·αρε·ο[υ]ν[τ], ρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomρεων[LXX], ρωνρε·ο[υ]ν[τ]·^, ρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accρεουσαν[LXX], ρουσανρεοντα, ρουνταρε·ουσ·αν, ρ(ε)·ουσ·ανρε·ο[υ]ντ·α, ρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datρεουσῃ, ρουσῃρεοντι, ρουντιρε·ουσ·ῃ, ρ(ε)·ουσ·ῃρε·ο[υ]ντ·ι, ρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genρεουσης[LXX], ρουσηςρεοντος, ρουντοςρε·ουσ·ης, ρ(ε)·ουσ·ηςρε·ο[υ]ντ·ος, ρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocρεουσαι, ρουσαιρεοντες, ρουντεςρεοντα, ρουνταρε·ουσ·αι, ρ(ε)·ουσ·αιρε·ο[υ]ντ·ες, ρ(ε)·ο[υ]ντ·εςρε·ο[υ]ντ·α, ρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accρεουσας, ρουσαςρεοντας, ρουνταςρε·ουσ·ας, ρ(ε)·ουσ·αςρε·ο[υ]ντ·ας, ρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datρεουσαις, ρουσαιςρεουσι, ρεουσιν, ρουσι, ρουσινρε·ουσ·αις, ρ(ε)·ουσ·αιςρε·ου[ντ]·σι(ν), ρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genρεουσων, ρουσωνρεοντων, ρουντωνρε·ουσ·ων, ρ(ε)·ουσ·ωνρε·ο[υ]ντ·ων, ρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρεομενη, ρουμενηρεομενε, ρουμενερε·ομεν·η, ρ(ε)·ομεν·ηρε·ομεν·ε, ρ(ε)·ομεν·ε
Nomρεομενος, ρουμενοςρε·ομεν·ος, ρ(ε)·ομεν·ος
Accρεομενην, ρουμενηνρεομενον, ρουμενονρε·ομεν·ην, ρ(ε)·ομεν·ηνρε·ομεν·ον, ρ(ε)·ομεν·ον
Datρεομενῃ, ρουμενῃρεομενῳ, ρουμενῳρε·ομεν·ῃ, ρ(ε)·ομεν·ῃρε·ομεν·ῳ, ρ(ε)·ομεν·ῳ
Genρεομενης, ρουμενηςρεομενου, ρουμενουρε·ομεν·ης, ρ(ε)·ομεν·ηςρε·ομεν·ου, ρ(ε)·ομεν·ου
PlVocρεομεναι, ρουμεναιρεομενοι, ρουμενοιρεομενα, ρουμεναρε·ομεν·αι, ρ(ε)·ομεν·αιρε·ομεν·οι, ρ(ε)·ομεν·οιρε·ομεν·α, ρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accρεομενας, ρουμεναςρεομενους, ρουμενουςρε·ομεν·ας, ρ(ε)·ομεν·αςρε·ομεν·ους, ρ(ε)·ομεν·ους
Datρεομεναις, ρουμεναιςρεομενοις, ρουμενοιςρε·ομεν·αις, ρ(ε)·ομεν·αιςρε·ομεν·οις, ρ(ε)·ομεν·οις
Genρεομενων, ρουμενωνρεομενων, ρουμενωνρε·ομεν·ων, ρ(ε)·ομεν·ωνρε·ομεν·ων, ρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρεον, ερρουνε·ρε·ον, ε·ρ(ε)·ονερρεομην, ερρουμηνε·ρε·ομην, ε·ρ(ε)·ομην
2ndερρεες, ερρειςε·ρε·ες, ε·ρ(ε)·εςερρεου, ερρουε·ρε·ου, ε·ρ(ε)·ου
3rdερρεεν, ερρεε, ερρειε·ρε·ε(ν), ε·ρ(ε)·εερρεετο, ερρειτοε·ρε·ετο, ε·ρ(ε)·ετο
Pl1stερρεομεν, ερρουμενε·ρε·ομεν, ε·ρ(ε)·ομενερρεομεθα, ερρουμεθαε·ρε·ομεθα, ε·ρ(ε)·ομεθα
2ndερρεετε, ερρειτεε·ρε·ετε, ε·ρ(ε)·ετεερρεεσθε, ερρεισθεε·ρε·εσθε, ε·ρ(ε)·εσθε
3rdερρεον, ερρεοσαν, ερρουν, ερρουσανε·ρε·ον, ε·ρε·οσαν alt, ε·ρ(ε)·ον, ε·ρ(ε)·οσαν altερρεοντο, ερρουντοε·ρε·οντο, ε·ρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρευσωρευ·σωρευσομαιρευ·σομαι
2ndρευσειςρευ·σειςρευσῃ, ρευσει, ρευσεσαιρευ·σῃ, ρευ·σει classical, ρευ·σεσαι alt
3rdρευσειρευ·σειρευσεταιρευ·σεται
Pl1stρευσομενρευ·σομενρευσομεθαρευ·σομεθα
2ndρευσετερευ·σετερευσεσθερευ·σεσθε
3rdρευσουσιν[GNT], ρευσουσιρευ·σουσι(ν), ρευ·σουσι(ν)ρευσονταιρευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρευσοιμιρευ·σοιμιρευσοιμηνρευ·σοιμην
2ndρευσοιςρευ·σοιςρευσοιορευ·σοιο
3rdρευσοιρευ·σοιρευσοιτορευ·σοιτο
Pl1stρευσοιμενρευ·σοιμενρευσοιμεθαρευ·σοιμεθα
2ndρευσοιτερευ·σοιτερευσοισθερευ·σοισθε
3rdρευσοιενρευ·σοιενρευσοιντορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρευσειν​ρευ·σειν​ρευσεσθαι​ρευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρευσουσαρευσονρευ·σουσ·αρευ·σο[υ]ν[τ]
Nomρευσωνρευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accρευσουσανρευσονταρευ·σουσ·ανρευ·σο[υ]ντ·α
Datρευσουσῃρευσοντιρευ·σουσ·ῃρευ·σο[υ]ντ·ι
Genρευσουσηςρευσοντοςρευ·σουσ·ηςρευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocρευσουσαιρευσοντεςρευσονταρευ·σουσ·αιρευ·σο[υ]ντ·εςρευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accρευσουσαςρευσονταςρευ·σουσ·αςρευ·σο[υ]ντ·ας
Datρευσουσαιςρευσουσι, ρευσουσιν[GNT]ρευ·σουσ·αιςρευ·σου[ντ]·σι(ν), ρευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genρευσουσωνρευσοντωνρευ·σουσ·ωνρευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρευσομενηρευσομενερευ·σομεν·ηρευ·σομεν·ε
Nomρευσομενοςρευ·σομεν·ος
Accρευσομενηνρευσομενονρευ·σομεν·ηνρευ·σομεν·ον
Datρευσομενῃρευσομενῳρευ·σομεν·ῃρευ·σομεν·ῳ
Genρευσομενηςρευσομενουρευ·σομεν·ηςρευ·σομεν·ου
PlVocρευσομεναιρευσομενοιρευσομεναρευ·σομεν·αιρευ·σομεν·οιρευ·σομεν·α
Nom
Accρευσομεναςρευσομενουςρευ·σομεν·αςρευ·σομεν·ους
Datρευσομεναιςρευσομενοιςρευ·σομεν·αιςρευ·σομεν·οις
Genρευσομενωνρευσομενωνρευ·σομεν·ωνρευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρευσαε·ρευ·σαερρευσαμηνε·ρευ·σαμην
2ndερρευσαςε·ρευ·σαςερρευσωε·ρευ·σω
3rdερρευσεν, ερρευσεε·ρευ·σε(ν)ερρευσατοε·ρευ·σατο
Pl1stερρευσαμενε·ρευ·σαμενερρευσαμεθαε·ρευ·σαμεθα
2ndερρευσατεε·ρευ·σατεερρευσασθεε·ρευ·σασθε
3rdερρευσανε·ρευ·σανερρευσαντοε·ρευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρευσωρευ·σωρευσωμαιρευ·σωμαι
2ndρευσῃςρευ·σῃςρευσῃρευ·σῃ
3rdρευσῃρευ·σῃρευσηταιρευ·σηται
Pl1stρευσωμενρευ·σωμενρευσωμεθαρευ·σωμεθα
2ndρευσητερευ·σητερευσησθερευ·σησθε
3rdρευσωσιν, ρευσωσιρευ·σωσι(ν)ρευσωνταιρευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρευσαιμιρευ·σαιμιρευσαιμηνρευ·σαιμην
2ndρευσαις, ρευσειαςρευ·σαις, ρευ·σειας classicalρευσαιορευ·σαιο
3rdρευσαι, ρευσειερευ·σαι, ρευ·σειε classicalρευσαιτορευ·σαιτο
Pl1stρευσαιμενρευ·σαιμενρευσαιμεθαρευ·σαιμεθα
2ndρευσαιτερευ·σαιτερευσαισθερευ·σαισθε
3rdρευσαιεν, ρευσαισαν, ρευσειαν, ρευσειενρευ·σαιεν, ρευ·σαισαν alt, ρευ·σειαν classical, ρευ·σειεν classicalρευσαιντορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρευσονρευ·σονρευσαιρευ·σαι
3rdρευσατωρευ·σατωρευσασθωρευ·σασθω
Pl1st
2ndρευσατερευ·σατερευσασθερευ·σασθε
3rdρευσατωσαν[LXX], ρευσαντωνρευ·σατωσαν, ρευ·σαντων classicalρευσασθωσαν, ρευσασθωνρευ·σασθωσαν, ρευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρευσαι​ρευ·σαι​ρευσασθαι​ρευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρευσασαρευσαςρευσανρευ·σασ·αρευ·σα[ντ]·ςρευ·σαν[τ]
Nom
Accρευσασανρευσανταρευ·σασ·ανρευ·σαντ·α
Datρευσασῃρευσαντιρευ·σασ·ῃρευ·σαντ·ι
Genρευσασηςρευσαντοςρευ·σασ·ηςρευ·σαντ·ος
PlVocρευσασαιρευσαντεςρευσανταρευ·σασ·αιρευ·σαντ·εςρευ·σαντ·α
Nom
Accρευσασαςρευσανταςρευ·σασ·αςρευ·σαντ·ας
Datρευσασαιςρευσασι, ρευσασινρευ·σασ·αιςρευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genρευσασωνρευσαντωνρευ·σασ·ωνρευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρευσαμενηρευσαμενερευ·σαμεν·ηρευ·σαμεν·ε
Nomρευσαμενοςρευ·σαμεν·ος
Accρευσαμενηνρευσαμενονρευ·σαμεν·ηνρευ·σαμεν·ον
Datρευσαμενῃρευσαμενῳρευ·σαμεν·ῃρευ·σαμεν·ῳ
Genρευσαμενηςρευσαμενουρευ·σαμεν·ηςρευ·σαμεν·ου
PlVocρευσαμεναιρευσαμενοιρευσαμεναρευ·σαμεν·αιρευ·σαμεν·οιρευ·σαμεν·α
Nom
Accρευσαμεναςρευσαμενουςρευ·σαμεν·αςρευ·σαμεν·ους
Datρευσαμεναιςρευσαμενοιςρευ·σαμεν·αιςρευ·σαμεν·οις
Genρευσαμενωνρευσαμενωνρευ·σαμεν·ωνρευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερρυηνε·ρυ·[θ]ην
2ndερρυηςε·ρυ·[θ]ης
3rdερρυηε·ρυ·[θ]η
Pl1stερρυημενε·ρυ·[θ]ημεν
2ndερρυητεε·ρυ·[θ]ητε
3rdερρυησαν[LXX]ε·ρυ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stρυησομαιρυ·[θ]ησομαι
2ndρυησῃ, ρυησειρυ·[θ]ησῃ, ρυ·[θ]ησει classical
3rdρυησεται[LXX]ρυ·[θ]ησεται
Pl1stρυησομεθαρυ·[θ]ησομεθα
2ndρυησεσθερυ·[θ]ησεσθε
3rdρυησονται[LXX]ρυ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stρυωρυ·[θ]ω
2ndρυῃςρυ·[θ]ῃς
3rdρυῃρυ·[θ]ῃ
Pl1stρυωμενρυ·[θ]ωμεν
2ndρυητερυ·[θ]ητε
3rdρυωσιν, ρυωσιρυ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stρυειηνρυ·[θ]ειην
2ndρυειηςρυ·[θ]ειης
3rdρυειηρυ·[θ]ειη
Pl1stρυειημεν, ρυειμενρυ·[θ]ειημεν, ρυ·[θ]ειμεν classical
2ndρυειητε, ρυειτερυ·[θ]ειητε, ρυ·[θ]ειτε classical
3rdρυειησαν, ρυειενρυ·[θ]ειησαν, ρυ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stρυησοιμηνρυ·[θ]ησοιμην
2ndρυησοιορυ·[θ]ησοιο
3rdρυησοιτορυ·[θ]ησοιτο
Pl1stρυησοιμεθαρυ·[θ]ησοιμεθα
2ndρυησοισθερυ·[θ]ησοισθε
3rdρυησοιντορυ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndρυηθιρυ·[θ]ητι
3rdρυητωρυ·[θ]ητω
Pl1st
2ndρυητερυ·[θ]ητε
3rdρυητωσαν, ρυεντωνρυ·[θ]ητωσαν, ρυ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ρυηναι​ρυ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ρυησεσθαι​ρυ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρυεισαρυειςρυενρυ·[θ]εισ·αρυ·[θ]ει[ντ]·ςρυ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accρυεισανρυενταρυ·[θ]εισ·ανρυ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datρυεισῃρυεντιρυ·[θ]εισ·ῃρυ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genρυεισηςρυεντοςρυ·[θ]εισ·ηςρυ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocρυεισαιρυεντεςρυενταρυ·[θ]εισ·αιρυ·[θ]ε[ι]ντ·εςρυ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accρυεισαςρυενταςρυ·[θ]εισ·αςρυ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datρυεισαιςρυεισι, ρυεισινρυ·[θ]εισ·αιςρυ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genρυεισωνρυεντωνρυ·[θ]εισ·ωνρυ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρυησομενηρυησομενερυ·[θ]ησομεν·ηρυ·[θ]ησομεν·ε
Nomρυησομενοςρυ·[θ]ησομεν·ος
Accρυησομενηνρυησομενονρυ·[θ]ησομεν·ηνρυ·[θ]ησομεν·ον
Datρυησομενῃρυησομενῳρυ·[θ]ησομεν·ῃρυ·[θ]ησομεν·ῳ
Genρυησομενηςρυησομενουρυ·[θ]ησομεν·ηςρυ·[θ]ησομεν·ου
PlVocρυησομεναιρυησομενοιρυησομεναρυ·[θ]ησομεν·αιρυ·[θ]ησομεν·οιρυ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accρυησομεναςρυησομενουςρυ·[θ]ησομεν·αςρυ·[θ]ησομεν·ους
Datρυησομεναιςρυησομενοιςρυ·[θ]ησομεν·αιςρυ·[θ]ησομεν·οις
Genρυησομενωνρυησομενωνρυ·[θ]ησομεν·ωνρυ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 18-Feb-2020 13:19:30 EST