οικοδομεω • OIKODOMEW • oikodomeō

Search: ῳκοδομησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ῳκοδομησενοἰκοδομέωε·οικοδομη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ῳκοδομησενοἰκοδομέωε·οικοδομη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδομω[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ωοικοδομουμαιοικοδομ(ε)·ομαι
2ndοικοδομεις[LXX]οικοδομ(ε)·ειςοικοδομῃ[LXX], οικοδομει[GNT][LXX], οικοδομεισαιοικοδομ(ε)·ῃ, οικοδομ(ε)·ει classical, οικοδομ(ε)·εσαι alt
3rdοικοδομει[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ειοικοδομειται[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·εται
Pl1stοικοδομουμεν[LXX]οικοδομ(ε)·ομενοικοδομουμεθαοικοδομ(ε)·ομεθα
2ndοικοδομειτε[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ετεοικοδομεισθε[GNT]οικοδομ(ε)·εσθε
3rdοικοδομουσιν[LXX], οικοδομουσιοικοδομ(ε)·ουσι(ν), οικοδομ(ε)·ουσι(ν)οικοδομουνταιοικοδομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδομω[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ωοικοδομωμαιοικοδομ(ε)·ωμαι
2ndοικοδομῃςοικοδομ(ε)·ῃςοικοδομῃ[LXX]οικοδομ(ε)·ῃ
3rdοικοδομῃ[LXX]οικοδομ(ε)·ῃοικοδομηταιοικοδομ(ε)·ηται
Pl1stοικοδομωμενοικοδομ(ε)·ωμενοικοδομωμεθαοικοδομ(ε)·ωμεθα
2ndοικοδομητεοικοδομ(ε)·ητεοικοδομησθεοικοδομ(ε)·ησθε
3rdοικοδομωσιν, οικοδομωσιοικοδομ(ε)·ωσι(ν)οικοδομωνταιοικοδομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδομοιμιοικοδομ(ε)·οιμιοικοδομοιμηνοικοδομ(ε)·οιμην
2ndοικοδομοις[LXX]οικοδομ(ε)·οιςοικοδομοιοοικοδομ(ε)·οιο
3rdοικοδομοι[LXX]οικοδομ(ε)·οιοικοδομοιτοοικοδομ(ε)·οιτο
Pl1stοικοδομοιμενοικοδομ(ε)·οιμενοικοδομοιμεθαοικοδομ(ε)·οιμεθα
2ndοικοδομοιτεοικοδομ(ε)·οιτεοικοδομοισθεοικοδομ(ε)·οισθε
3rdοικοδομοιεν, οικοδομοισανοικοδομ(ε)·οιεν, οικοδομ(ε)·οισαν altοικοδομοιντοοικοδομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικοδομει[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·εοικοδομουοικοδομ(ε)·ου
3rdοικοδομειτω[LXX]οικοδομ(ε)·ετωοικοδομεισθωοικοδομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndοικοδομειτε[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ετεοικοδομεισθε[GNT]οικοδομ(ε)·εσθε
3rdοικοδομειτωσαν[LXX], οικοδομουντων[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ετωσαν, οικοδομ(ε)·οντων classicalοικοδομεισθωσαν, οικοδομεισθωνοικοδομ(ε)·εσθωσαν, οικοδομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικοδομειν[GNT][LXX]​οικοδομ(ε)·εινοικοδομεισθαι[LXX], οικοδομησθαι[GNT]​οικοδομ(ε)·εσθαι, irreg. οικοδομ(η)·εσθαι (for οικοδομ(ε)·εσθαι; poss. οικοδομη·σθαι for ῳκοδομη·σθαι)

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομουσαοικοδομουνοικοδομ(ε)·ουσ·αοικοδομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomοικοδομων[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accοικοδομουσανοικοδομουνταοικοδομ(ε)·ουσ·ανοικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datοικοδομουσῃοικοδομουντι[GNT]οικοδομ(ε)·ουσ·ῃοικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genοικοδομουσηςοικοδομουντοςοικοδομ(ε)·ουσ·ηςοικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocοικοδομουσαιοικοδομουντες[GNT][LXX]οικοδομουνταοικοδομ(ε)·ουσ·αιοικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·εςοικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοικοδομουσαςοικοδομουντας[LXX]οικοδομ(ε)·ουσ·αςοικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datοικοδομουσαιςοικοδομουσι, οικοδομουσιν[LXX]οικοδομ(ε)·ουσ·αιςοικοδομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), οικοδομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genοικοδομουσωνοικοδομουντων[GNT][LXX]οικοδομ(ε)·ουσ·ωνοικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομουμενη[GNT][LXX]οικοδομουμενεοικοδομ(ε)·ομεν·ηοικοδομ(ε)·ομεν·ε
Nomοικοδομουμενος[LXX]οικοδομ(ε)·ομεν·ος
Accοικοδομουμενηνοικοδομουμενον[LXX]οικοδομ(ε)·ομεν·ηνοικοδομ(ε)·ομεν·ον
Datοικοδομουμενῃοικοδομουμενῳοικοδομ(ε)·ομεν·ῃοικοδομ(ε)·ομεν·ῳ
Genοικοδομουμενηςοικοδομουμενουοικοδομ(ε)·ομεν·ηςοικοδομ(ε)·ομεν·ου
PlVocοικοδομουμεναι[GNT]οικοδομουμενοιοικοδομουμεναοικοδομ(ε)·ομεν·αιοικοδομ(ε)·ομεν·οιοικοδομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accοικοδομουμεναςοικοδομουμενουςοικοδομ(ε)·ομεν·αςοικοδομ(ε)·ομεν·ους
Datοικοδομουμεναιςοικοδομουμενοιςοικοδομ(ε)·ομεν·αιςοικοδομ(ε)·ομεν·οις
Genοικοδομουμενωνοικοδομουμενωνοικοδομ(ε)·ομεν·ωνοικοδομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομουν[GNT]ε·οικοδομ(ε)·ονῳκοδομουμηνε·οικοδομ(ε)·ομην
2ndῳκοδομειςε·οικοδομ(ε)·εςῳκοδομουε·οικοδομ(ε)·ου
3rdῳκοδομειε·οικοδομ(ε)·εῳκοδομειτο[LXX]ε·οικοδομ(ε)·ετο
Pl1stῳκοδομουμενε·οικοδομ(ε)·ομενῳκοδομουμεθαε·οικοδομ(ε)·ομεθα
2ndῳκοδομειτεε·οικοδομ(ε)·ετεῳκοδομεισθεε·οικοδομ(ε)·εσθε
3rdῳκοδομουν[GNT], ῳκοδομουσαν[LXX]ε·οικοδομ(ε)·ον, ε·οικοδομ(ε)·οσαν altῳκοδομουντοε·οικοδομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδομησω[GNT][LXX]οικοδομη·σωοικοδομησομαιοικοδομη·σομαι
2ndοικοδομησεις[LXX]οικοδομη·σειςοικοδομησῃ[LXX], οικοδομησει[LXX], οικοδομησεσαιοικοδομη·σῃ, οικοδομη·σει classical, οικοδομη·σεσαι alt
3rdοικοδομησει[LXX]οικοδομη·σειοικοδομησεταιοικοδομη·σεται
Pl1stοικοδομησομεν[LXX]οικοδομη·σομενοικοδομησομεθαοικοδομη·σομεθα
2ndοικοδομησετε[GNT][LXX]οικοδομη·σετεοικοδομησεσθεοικοδομη·σεσθε
3rdοικοδομησουσιν[LXX], οικοδομησουσιοικοδομη·σουσι(ν), οικοδομη·σουσι(ν)οικοδομησονταιοικοδομη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδομησοιμιοικοδομη·σοιμιοικοδομησοιμηνοικοδομη·σοιμην
2ndοικοδομησοιςοικοδομη·σοιςοικοδομησοιοοικοδομη·σοιο
3rdοικοδομησοιοικοδομη·σοιοικοδομησοιτοοικοδομη·σοιτο
Pl1stοικοδομησοιμενοικοδομη·σοιμενοικοδομησοιμεθαοικοδομη·σοιμεθα
2ndοικοδομησοιτεοικοδομη·σοιτεοικοδομησοισθεοικοδομη·σοισθε
3rdοικοδομησοιενοικοδομη·σοιενοικοδομησοιντοοικοδομη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικοδομησειν​οικοδομη·σειν​οικοδομησεσθαι​οικοδομη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομησουσαοικοδομησον[LXX]οικοδομη·σουσ·αοικοδομη·σο[υ]ν[τ]
Nomοικοδομησωνοικοδομη·σο[υ]ν[τ]·^
Accοικοδομησουσανοικοδομησονταοικοδομη·σουσ·ανοικοδομη·σο[υ]ντ·α
Datοικοδομησουσῃοικοδομησοντιοικοδομη·σουσ·ῃοικοδομη·σο[υ]ντ·ι
Genοικοδομησουσηςοικοδομησοντοςοικοδομη·σουσ·ηςοικοδομη·σο[υ]ντ·ος
PlVocοικοδομησουσαιοικοδομησοντεςοικοδομησονταοικοδομη·σουσ·αιοικοδομη·σο[υ]ντ·εςοικοδομη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοικοδομησουσαςοικοδομησονταςοικοδομη·σουσ·αςοικοδομη·σο[υ]ντ·ας
Datοικοδομησουσαιςοικοδομησουσι, οικοδομησουσιν[LXX]οικοδομη·σουσ·αιςοικοδομη·σου[ντ]·σι(ν), οικοδομη·σου[ντ]·σι(ν)
Genοικοδομησουσωνοικοδομησοντωνοικοδομη·σουσ·ωνοικοδομη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομησομενηοικοδομησομενεοικοδομη·σομεν·ηοικοδομη·σομεν·ε
Nomοικοδομησομενοςοικοδομη·σομεν·ος
Accοικοδομησομενηνοικοδομησομενονοικοδομη·σομεν·ηνοικοδομη·σομεν·ον
Datοικοδομησομενῃοικοδομησομενῳοικοδομη·σομεν·ῃοικοδομη·σομεν·ῳ
Genοικοδομησομενηςοικοδομησομενουοικοδομη·σομεν·ηςοικοδομη·σομεν·ου
PlVocοικοδομησομεναιοικοδομησομενοιοικοδομησομεναοικοδομη·σομεν·αιοικοδομη·σομεν·οιοικοδομη·σομεν·α
Nom
Accοικοδομησομεναςοικοδομησομενουςοικοδομη·σομεν·αςοικοδομη·σομεν·ους
Datοικοδομησομεναιςοικοδομησομενοιςοικοδομη·σομεν·αιςοικοδομη·σομεν·οις
Genοικοδομησομενωνοικοδομησομενωνοικοδομη·σομεν·ωνοικοδομη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομησα[LXX]ε·οικοδομη·σαῳκοδομησαμηνε·οικοδομη·σαμην
2ndῳκοδομησας[LXX]ε·οικοδομη·σαςῳκοδομησωε·οικοδομη·σω
3rdῳκοδομησεν[GNT][LXX], ῳκοδομησε[LXX], ῳκοδομεσεν[LXX], οικοδομησεν[GNT]ε·οικοδομη·σε(ν), irreg. ε·οικοδομε·σε(ν) (for ε·οικοδομη·σε(ν)), irreg. οικοδομη·σεν (for ε·οικοδομη·σεν > ῳκοδομησεν)ῳκοδομησατοε·οικοδομη·σατο
Pl1stῳκοδομησαμεν[LXX]ε·οικοδομη·σαμενῳκοδομησαμεθαε·οικοδομη·σαμεθα
2ndῳκοδομησατε[LXX]ε·οικοδομη·σατεῳκοδομησασθεε·οικοδομη·σασθε
3rdῳκοδομησαν[LXX]ε·οικοδομη·σανῳκοδομησαντοε·οικοδομη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδομησω[GNT][LXX]οικοδομη·σωοικοδομησωμαιοικοδομη·σωμαι
2ndοικοδομησῃς[LXX]οικοδομη·σῃςοικοδομησῃ[LXX]οικοδομη·σῃ
3rdοικοδομησῃ[LXX]οικοδομη·σῃοικοδομησηταιοικοδομη·σηται
Pl1stοικοδομησωμεν[LXX]οικοδομη·σωμενοικοδομησωμεθαοικοδομη·σωμεθα
2ndοικοδομησητε[LXX]οικοδομη·σητεοικοδομησησθεοικοδομη·σησθε
3rdοικοδομησωσιν[LXX], οικοδομησωσιοικοδομη·σωσι(ν), οικοδομη·σωσι(ν)οικοδομησωνταιοικοδομη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδομησαιμιοικοδομη·σαιμιοικοδομησαιμηνοικοδομη·σαιμην
2ndοικοδομησαις, οικοδομησειαςοικοδομη·σαις, οικοδομη·σειας classicalοικοδομησαιοοικοδομη·σαιο
3rdοικοδομησαι[GNT][LXX], οικοδομησειεοικοδομη·σαι, οικοδομη·σειε classicalοικοδομησαιτοοικοδομη·σαιτο
Pl1stοικοδομησαιμενοικοδομη·σαιμενοικοδομησαιμεθαοικοδομη·σαιμεθα
2ndοικοδομησαιτεοικοδομη·σαιτεοικοδομησαισθεοικοδομη·σαισθε
3rdοικοδομησαιεν, οικοδομησαισαν, οικοδομησειαν, οικοδομησειενοικοδομη·σαιεν, οικοδομη·σαισαν alt, οικοδομη·σειαν classical, οικοδομη·σειεν classicalοικοδομησαιντοοικοδομη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικοδομησον[LXX]οικοδομη·σονοικοδομησαι[GNT][LXX]οικοδομη·σαι
3rdοικοδομησατω[LXX]οικοδομη·σατωοικοδομησασθωοικοδομη·σασθω
Pl1st
2ndοικοδομησατε[LXX]οικοδομη·σατεοικοδομησασθεοικοδομη·σασθε
3rdοικοδομησατωσαν, οικοδομησαντωνοικοδομη·σατωσαν, οικοδομη·σαντων classicalοικοδομησασθωσαν, οικοδομησασθωνοικοδομη·σασθωσαν, οικοδομη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικοδομησαι[GNT][LXX]​οικοδομη·σαιοικοδομησασθαι​οικοδομη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομησασαοικοδομησας[LXX]οικοδομησανοικοδομη·σασ·αοικοδομη·σα[ντ]·ςοικοδομη·σαν[τ]
Nom
Accοικοδομησασανοικοδομησανταοικοδομη·σασ·ανοικοδομη·σαντ·α
Datοικοδομησασῃοικοδομησαντι[GNT]οικοδομη·σασ·ῃοικοδομη·σαντ·ι
Genοικοδομησασηςοικοδομησαντοςοικοδομη·σασ·ηςοικοδομη·σαντ·ος
PlVocοικοδομησασαιοικοδομησαντες[LXX]οικοδομησανταοικοδομη·σασ·αιοικοδομη·σαντ·εςοικοδομη·σαντ·α
Nom
Accοικοδομησασαςοικοδομησανταςοικοδομη·σασ·αςοικοδομη·σαντ·ας
Datοικοδομησασαιςοικοδομησασι, οικοδομησασινοικοδομη·σασ·αιςοικοδομη·σα[ντ]·σι(ν)
Genοικοδομησασωνοικοδομησαντωνοικοδομη·σασ·ωνοικοδομη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομησαμενηοικοδομησαμενεοικοδομη·σαμεν·ηοικοδομη·σαμεν·ε
Nomοικοδομησαμενοςοικοδομη·σαμεν·ος
Accοικοδομησαμενηνοικοδομησαμενονοικοδομη·σαμεν·ηνοικοδομη·σαμεν·ον
Datοικοδομησαμενῃοικοδομησαμενῳοικοδομη·σαμεν·ῃοικοδομη·σαμεν·ῳ
Genοικοδομησαμενηςοικοδομησαμενουοικοδομη·σαμεν·ηςοικοδομη·σαμεν·ου
PlVocοικοδομησαμεναιοικοδομησαμενοιοικοδομησαμεναοικοδομη·σαμεν·αιοικοδομη·σαμεν·οιοικοδομη·σαμεν·α
Nom
Accοικοδομησαμεναςοικοδομησαμενουςοικοδομη·σαμεν·αςοικοδομη·σαμεν·ους
Datοικοδομησαμεναιςοικοδομησαμενοιςοικοδομη·σαμεν·αιςοικοδομη·σαμεν·οις
Genοικοδομησαμενωνοικοδομησαμενωνοικοδομη·σαμεν·ωνοικοδομη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομηκα[LXX]ῳκοδομη·καῳκοδομημαιῳκοδομη·μαι
2ndῳκοδομηκας, ῳκοδομηκεςῳκοδομη·κας, ῳκοδομη·κες altῳκοδομησαιῳκοδομη·σαι
3rdῳκοδομηκεν, ῳκοδομηκεῳκοδομη·κε(ν)ῳκοδομηται[LXX]ῳκοδομη·ται
Pl1stῳκοδομηκαμενῳκοδομη·καμενῳκοδομημεθαῳκοδομη·μεθα
2ndῳκοδομηκατε[LXX]ῳκοδομη·κατεῳκοδομησθεῳκοδομη·σθε
3rdῳκοδομηκασιν, ῳκοδομηκασι, ῳκοδομηκανῳκοδομη·κασι(ν), ῳκοδομη·καν altῳκοδομηνται[LXX]ῳκοδομη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομησομαιῳκοδομη·σομαι
2ndῳκοδομησῃ, ῳκοδομησειῳκοδομη·σῃ, ῳκοδομη·σει classical
3rdῳκοδομησεταιῳκοδομη·σεται
Pl1stῳκοδομησομεθαῳκοδομη·σομεθα
2ndῳκοδομησεσθεῳκοδομη·σεσθε
3rdῳκοδομησονταιῳκοδομη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομηκωῳκοδομη·κω
2ndῳκοδομηκῃςῳκοδομη·κῃς
3rdῳκοδομηκῃῳκοδομη·κῃ
Pl1stῳκοδομηκωμενῳκοδομη·κωμεν
2ndῳκοδομηκητεῳκοδομη·κητε
3rdῳκοδομηκωσιν, ῳκοδομηκωσιῳκοδομη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομηκοιμι, ῳκοδομηκοιηνῳκοδομη·κοιμι, ῳκοδομη·κοιην classical
2ndῳκοδομηκοις, ῳκοδομηκοιηςῳκοδομη·κοις, ῳκοδομη·κοιης classical
3rdῳκοδομηκοι, ῳκοδομηκοιηῳκοδομη·κοι, ῳκοδομη·κοιη classical
Pl1stῳκοδομηκοιμενῳκοδομη·κοιμεν
2ndῳκοδομηκοιτεῳκοδομη·κοιτε
3rdῳκοδομηκοιενῳκοδομη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομησοιμηνῳκοδομη·σοιμην
2ndῳκοδομησοιοῳκοδομη·σοιο
3rdῳκοδομησοιτοῳκοδομη·σοιτο
Pl1stῳκοδομησοιμεθαῳκοδομη·σοιμεθα
2ndῳκοδομησοισθεῳκοδομη·σοισθε
3rdῳκοδομησοιντοῳκοδομη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndῳκοδομηκεῳκοδομη·κεῳκοδομησοῳκοδομη·σο
3rdῳκοδομηκετωῳκοδομη·κετωῳκοδομησθωῳκοδομη·σθω
Pl1st
2ndῳκοδομηκετεῳκοδομη·κετεῳκοδομησθεῳκοδομη·σθε
3rdῳκοδομηκετωσανῳκοδομη·κετωσανῳκοδομησθωσαν, ῳκοδομησθωνῳκοδομη·σθωσαν, ῳκοδομη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῳκοδομηκεναι​ῳκοδομη·κεναι​ῳκοδομησθαι​ῳκοδομη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῳκοδομησεσθαι​ῳκοδομη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocῳκοδομηκυιαῳκοδομηκοςῳκοδομη·κυι·αῳκοδομη·κο[τ]·ς
Nomῳκοδομηκωςῳκοδομη·κο[τ]·^ς
Accῳκοδομηκυιανῳκοδομηκοταῳκοδομη·κυι·ανῳκοδομη·κοτ·α
Datῳκοδομηκυιᾳῳκοδομηκοτιῳκοδομη·κυι·ᾳῳκοδομη·κοτ·ι
Genῳκοδομηκυιαςῳκοδομηκοτοςῳκοδομη·κυι·αςῳκοδομη·κοτ·ος
PlVocῳκοδομηκυιαιῳκοδομηκοτεςῳκοδομηκοταῳκοδομη·κυι·αιῳκοδομη·κοτ·εςῳκοδομη·κοτ·α
Nom
Accῳκοδομηκυιαςῳκοδομηκοταςῳκοδομη·κυι·αςῳκοδομη·κοτ·ας
Datῳκοδομηκυιαιςῳκοδομηκοσι, ῳκοδομηκοσινῳκοδομη·κυι·αιςῳκοδομη·κο[τ]·σι(ν)
Genῳκοδομηκυιωνῳκοδομηκοτωνῳκοδομη·κυι·ωνῳκοδομη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocῳκοδομημενηῳκοδομημενεῳκοδομη·μεν·ηῳκοδομη·μεν·ε
Nomῳκοδομημενος[LXX]ῳκοδομη·μεν·ος
Accῳκοδομημενην[LXX]ῳκοδομημενον[LXX]ῳκοδομη·μεν·ηνῳκοδομη·μεν·ον
Datῳκοδομημενῃῳκοδομημενῳῳκοδομη·μεν·ῃῳκοδομη·μεν·ῳ
Genῳκοδομημενηςῳκοδομημενουῳκοδομη·μεν·ηςῳκοδομη·μεν·ου
PlVocῳκοδομημεναι[LXX]ῳκοδομημενοιῳκοδομημεναῳκοδομη·μεν·αιῳκοδομη·μεν·οιῳκοδομη·μεν·α
Nom
Accῳκοδομημεναςῳκοδομημενουςῳκοδομη·μεν·αςῳκοδομη·μεν·ους
Datῳκοδομημεναιςῳκοδομημενοιςῳκοδομη·μεν·αιςῳκοδομη·μεν·οις
Genῳκοδομημενωνῳκοδομημενωνῳκοδομη·μεν·ωνῳκοδομη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομηκειν, ῳκοδομηκηε·ῳκοδομη·κειν, ε·ῳκοδομη·κη classicalῳκοδομημηνε·ῳκοδομη·μην
2ndῳκοδομηκεις, ῳκοδομηκηςε·ῳκοδομη·κεις, ε·ῳκοδομη·κης classicalῳκοδομησοε·ῳκοδομη·σο
3rdῳκοδομηκειε·ῳκοδομη·κειῳκοδομητο[GNT][LXX]ε·ῳκοδομη·το
Pl1stῳκοδομηκειμεν, ῳκοδομηκεμενε·ῳκοδομη·κειμεν, ε·ῳκοδομη·κεμεν classicalῳκοδομημεθαε·ῳκοδομη·μεθα
2ndῳκοδομηκειτε, ῳκοδομηκετεε·ῳκοδομη·κειτε, ε·ῳκοδομη·κετε classicalῳκοδομησθεε·ῳκοδομη·σθε
3rdῳκοδομηκεισαν, ῳκοδομηκεσανε·ῳκοδομη·κεισαν, ε·ῳκοδομη·κεσαν classicalῳκοδομηντοε·ῳκοδομη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stῳκοδομηθηνε·οικοδομη·θην
2ndῳκοδομηθηςε·οικοδομη·θης
3rdῳκοδομηθη[GNT][LXX], οικοδομηθη[GNT]ε·οικοδομη·θη, irreg. οικοδομη·θη (for ε·οικοδομη·θη > ῳκοδομηθη)
Pl1stῳκοδομηθημενε·οικοδομη·θημεν
2ndῳκοδομηθητεε·οικοδομη·θητε
3rdῳκοδομηθησανε·οικοδομη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοικοδομηθησομαιοικοδομη·θησομαι
2ndοικοδομηθησῃ[LXX], οικοδομηθησειοικοδομη·θησῃ, οικοδομη·θησει classical
3rdοικοδομηθησεται[GNT][LXX]οικοδομη·θησεται
Pl1stοικοδομηθησομεθαοικοδομη·θησομεθα
2ndοικοδομηθησεσθε[LXX]οικοδομη·θησεσθε
3rdοικοδομηθησονται[LXX]οικοδομη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοικοδομηθωοικοδομη·θω
2ndοικοδομηθῃς[LXX]οικοδομη·θῃς
3rdοικοδομηθῃ[LXX]οικοδομη·θῃ
Pl1stοικοδομηθωμενοικοδομη·θωμεν
2ndοικοδομηθητεοικοδομη·θητε
3rdοικοδομηθωσιν, οικοδομηθωσιοικοδομη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοικοδομηθειηνοικοδομη·θειην
2ndοικοδομηθειηςοικοδομη·θειης
3rdοικοδομηθειηοικοδομη·θειη
Pl1stοικοδομηθειημεν, οικοδομηθειμενοικοδομη·θειημεν, οικοδομη·θειμεν classical
2ndοικοδομηθειητε, οικοδομηθειτεοικοδομη·θειητε, οικοδομη·θειτε classical
3rdοικοδομηθειησαν, οικοδομηθειενοικοδομη·θειησαν, οικοδομη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοικοδομηθησοιμηνοικοδομη·θησοιμην
2ndοικοδομηθησοιοοικοδομη·θησοιο
3rdοικοδομηθησοιτοοικοδομη·θησοιτο
Pl1stοικοδομηθησοιμεθαοικοδομη·θησοιμεθα
2ndοικοδομηθησοισθεοικοδομη·θησοισθε
3rdοικοδομηθησοιντοοικοδομη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικοδομηθητιοικοδομη·θητι
3rdοικοδομηθητω[LXX]οικοδομη·θητω
Pl1st
2ndοικοδομηθητεοικοδομη·θητε
3rdοικοδομηθητωσαν, οικοδομηθεντωνοικοδομη·θητωσαν, οικοδομη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
οικοδομηθηναι[LXX]​οικοδομη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
οικοδομηθησεσθαι​οικοδομη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομηθεισαοικοδομηθειςοικοδομηθενοικοδομη·θεισ·αοικοδομη·θει[ντ]·ςοικοδομη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accοικοδομηθεισανοικοδομηθενταοικοδομη·θεισ·ανοικοδομη·θε[ι]ντ·α
Datοικοδομηθεισῃοικοδομηθεντιοικοδομη·θεισ·ῃοικοδομη·θε[ι]ντ·ι
Genοικοδομηθεισηςοικοδομηθεντοςοικοδομη·θεισ·ηςοικοδομη·θε[ι]ντ·ος
PlVocοικοδομηθεισαιοικοδομηθεντεςοικοδομηθενταοικοδομη·θεισ·αιοικοδομη·θε[ι]ντ·εςοικοδομη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accοικοδομηθεισαςοικοδομηθενταςοικοδομη·θεισ·αςοικοδομη·θε[ι]ντ·ας
Datοικοδομηθεισαιςοικοδομηθεισι, οικοδομηθεισινοικοδομη·θεισ·αιςοικοδομη·θει[ντ]·σι(ν)
Genοικοδομηθεισωνοικοδομηθεντωνοικοδομη·θεισ·ωνοικοδομη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδομηθησομενηοικοδομηθησομενεοικοδομη·θησομεν·ηοικοδομη·θησομεν·ε
Nomοικοδομηθησομενοςοικοδομη·θησομεν·ος
Accοικοδομηθησομενηνοικοδομηθησομενονοικοδομη·θησομεν·ηνοικοδομη·θησομεν·ον
Datοικοδομηθησομενῃοικοδομηθησομενῳοικοδομη·θησομεν·ῃοικοδομη·θησομεν·ῳ
Genοικοδομηθησομενηςοικοδομηθησομενουοικοδομη·θησομεν·ηςοικοδομη·θησομεν·ου
PlVocοικοδομηθησομεναιοικοδομηθησομενοιοικοδομηθησομεναοικοδομη·θησομεν·αιοικοδομη·θησομεν·οιοικοδομη·θησομεν·α
Nom
Accοικοδομηθησομεναςοικοδομηθησομενουςοικοδομη·θησομεν·αςοικοδομη·θησομεν·ους
Datοικοδομηθησομεναιςοικοδομηθησομενοιςοικοδομη·θησομεν·αιςοικοδομη·θησομεν·οις
Genοικοδομηθησομενωνοικοδομηθησομενωνοικοδομη·θησομεν·ωνοικοδομη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Oct-2020 10:20:53 EDT