αιχμαλωτευω • AICMALWTEUW AIXMALWTEUW • aichmalōteuō

Search: ῃχμαλωτευθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ῃχμαλωτευθησαναἰχμαλωτεύωε·αιχμαλωτευ·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ῃχμαλωτευθησαναἰχμαλωτεύωε·αιχμαλωτευ·θησανaor θη ind 3rd pl

αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευωαιχμαλωτευ·ωαιχμαλωτευομαιαιχμαλωτευ·ομαι
2ndαιχμαλωτευειςαιχμαλωτευ·ειςαιχμαλωτευῃ, αιχμαλωτευει, αιχμαλωτευεσαιαιχμαλωτευ·ῃ, αιχμαλωτευ·ει classical, αιχμαλωτευ·εσαι alt
3rdαιχμαλωτευειαιχμαλωτευ·ειαιχμαλωτευεταιαιχμαλωτευ·εται
Pl1stαιχμαλωτευομεναιχμαλωτευ·ομεναιχμαλωτευομεθααιχμαλωτευ·ομεθα
2ndαιχμαλωτευετεαιχμαλωτευ·ετεαιχμαλωτευεσθεαιχμαλωτευ·εσθε
3rdαιχμαλωτευουσιν, αιχμαλωτευουσιαιχμαλωτευ·ουσι(ν)αιχμαλωτευονταιαιχμαλωτευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευωαιχμαλωτευ·ωαιχμαλωτευωμαιαιχμαλωτευ·ωμαι
2ndαιχμαλωτευῃςαιχμαλωτευ·ῃςαιχμαλωτευῃαιχμαλωτευ·ῃ
3rdαιχμαλωτευῃαιχμαλωτευ·ῃαιχμαλωτευηταιαιχμαλωτευ·ηται
Pl1stαιχμαλωτευωμεναιχμαλωτευ·ωμεναιχμαλωτευωμεθααιχμαλωτευ·ωμεθα
2ndαιχμαλωτευητεαιχμαλωτευ·ητεαιχμαλωτευησθεαιχμαλωτευ·ησθε
3rdαιχμαλωτευωσιν, αιχμαλωτευωσιαιχμαλωτευ·ωσι(ν)αιχμαλωτευωνταιαιχμαλωτευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευοιμιαιχμαλωτευ·οιμιαιχμαλωτευοιμηναιχμαλωτευ·οιμην
2ndαιχμαλωτευοιςαιχμαλωτευ·οιςαιχμαλωτευοιοαιχμαλωτευ·οιο
3rdαιχμαλωτευοιαιχμαλωτευ·οιαιχμαλωτευοιτοαιχμαλωτευ·οιτο
Pl1stαιχμαλωτευοιμεναιχμαλωτευ·οιμεναιχμαλωτευοιμεθααιχμαλωτευ·οιμεθα
2ndαιχμαλωτευοιτεαιχμαλωτευ·οιτεαιχμαλωτευοισθεαιχμαλωτευ·οισθε
3rdαιχμαλωτευοιεν, αιχμαλωτευοισαναιχμαλωτευ·οιεν, αιχμαλωτευ·οισαν altαιχμαλωτευοιντοαιχμαλωτευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιχμαλωτευεαιχμαλωτευ·εαιχμαλωτευουαιχμαλωτευ·ου
3rdαιχμαλωτευετωαιχμαλωτευ·ετωαιχμαλωτευεσθωαιχμαλωτευ·εσθω
Pl1st
2ndαιχμαλωτευετεαιχμαλωτευ·ετεαιχμαλωτευεσθεαιχμαλωτευ·εσθε
3rdαιχμαλωτευετωσαν, αιχμαλωτευοντων[LXX]αιχμαλωτευ·ετωσαν, αιχμαλωτευ·οντων classicalαιχμαλωτευεσθωσαν, αιχμαλωτευεσθωναιχμαλωτευ·εσθωσαν, αιχμαλωτευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιχμαλωτευειν​αιχμαλωτευ·ειν​αιχμαλωτευεσθαι​αιχμαλωτευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευουσααιχμαλωτευοναιχμαλωτευ·ουσ·ααιχμαλωτευ·ο[υ]ν[τ]
Nomαιχμαλωτευωναιχμαλωτευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαιχμαλωτευουσαναιχμαλωτευοντααιχμαλωτευ·ουσ·αναιχμαλωτευ·ο[υ]ντ·α
Datαιχμαλωτευουσῃαιχμαλωτευοντιαιχμαλωτευ·ουσ·ῃαιχμαλωτευ·ο[υ]ντ·ι
Genαιχμαλωτευουσηςαιχμαλωτευοντοςαιχμαλωτευ·ουσ·ηςαιχμαλωτευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαιχμαλωτευουσαιαιχμαλωτευοντες[GNT][LXX]αιχμαλωτευοντααιχμαλωτευ·ουσ·αιαιχμαλωτευ·ο[υ]ντ·εςαιχμαλωτευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαιχμαλωτευουσαςαιχμαλωτευονταςαιχμαλωτευ·ουσ·αςαιχμαλωτευ·ο[υ]ντ·ας
Datαιχμαλωτευουσαιςαιχμαλωτευουσι, αιχμαλωτευουσιναιχμαλωτευ·ουσ·αιςαιχμαλωτευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαιχμαλωτευουσωναιχμαλωτευοντων[LXX]αιχμαλωτευ·ουσ·ωναιχμαλωτευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευομενη[LXX]αιχμαλωτευομενεαιχμαλωτευ·ομεν·ηαιχμαλωτευ·ομεν·ε
Nomαιχμαλωτευομενοςαιχμαλωτευ·ομεν·ος
Accαιχμαλωτευομενηναιχμαλωτευομενοναιχμαλωτευ·ομεν·ηναιχμαλωτευ·ομεν·ον
Datαιχμαλωτευομενῃαιχμαλωτευομενῳαιχμαλωτευ·ομεν·ῃαιχμαλωτευ·ομεν·ῳ
Genαιχμαλωτευομενηςαιχμαλωτευομενουαιχμαλωτευ·ομεν·ηςαιχμαλωτευ·ομεν·ου
PlVocαιχμαλωτευομεναιαιχμαλωτευομενοιαιχμαλωτευομενααιχμαλωτευ·ομεν·αιαιχμαλωτευ·ομεν·οιαιχμαλωτευ·ομεν·α
Nom
Accαιχμαλωτευομεναςαιχμαλωτευομενουςαιχμαλωτευ·ομεν·αςαιχμαλωτευ·ομεν·ους
Datαιχμαλωτευομεναιςαιχμαλωτευομενοιςαιχμαλωτευ·ομεν·αιςαιχμαλωτευ·ομεν·οις
Genαιχμαλωτευομενωναιχμαλωτευομενωναιχμαλωτευ·ομεν·ωναιχμαλωτευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃχμαλωτευονε·αιχμαλωτευ·ονῃχμαλωτευομηνε·αιχμαλωτευ·ομην
2ndῃχμαλωτευεςε·αιχμαλωτευ·εςῃχμαλωτευουε·αιχμαλωτευ·ου
3rdῃχμαλωτευεν, ῃχμαλωτευεε·αιχμαλωτευ·ε(ν)ῃχμαλωτευετοε·αιχμαλωτευ·ετο
Pl1stῃχμαλωτευομενε·αιχμαλωτευ·ομενῃχμαλωτευομεθαε·αιχμαλωτευ·ομεθα
2ndῃχμαλωτευετεε·αιχμαλωτευ·ετεῃχμαλωτευεσθεε·αιχμαλωτευ·εσθε
3rdῃχμαλωτευον, ῃχμαλωτευοσανε·αιχμαλωτευ·ον, ε·αιχμαλωτευ·οσαν altῃχμαλωτευοντοε·αιχμαλωτευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευσωαιχμαλωτευ·σωαιχμαλωτευσομαιαιχμαλωτευ·σομαι
2ndαιχμαλωτευσειςαιχμαλωτευ·σειςαιχμαλωτευσῃ[LXX], αιχμαλωτευσει, αιχμαλωτευσεσαιαιχμαλωτευ·σῃ, αιχμαλωτευ·σει classical, αιχμαλωτευ·σεσαι alt
3rdαιχμαλωτευσειαιχμαλωτευ·σειαιχμαλωτευσεταιαιχμαλωτευ·σεται
Pl1stαιχμαλωτευσομεναιχμαλωτευ·σομεναιχμαλωτευσομεθααιχμαλωτευ·σομεθα
2ndαιχμαλωτευσετεαιχμαλωτευ·σετεαιχμαλωτευσεσθεαιχμαλωτευ·σεσθε
3rdαιχμαλωτευσουσιν[LXX], αιχμαλωτευσουσιαιχμαλωτευ·σουσι(ν), αιχμαλωτευ·σουσι(ν)αιχμαλωτευσονταιαιχμαλωτευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευσοιμιαιχμαλωτευ·σοιμιαιχμαλωτευσοιμηναιχμαλωτευ·σοιμην
2ndαιχμαλωτευσοιςαιχμαλωτευ·σοιςαιχμαλωτευσοιοαιχμαλωτευ·σοιο
3rdαιχμαλωτευσοιαιχμαλωτευ·σοιαιχμαλωτευσοιτοαιχμαλωτευ·σοιτο
Pl1stαιχμαλωτευσοιμεναιχμαλωτευ·σοιμεναιχμαλωτευσοιμεθααιχμαλωτευ·σοιμεθα
2ndαιχμαλωτευσοιτεαιχμαλωτευ·σοιτεαιχμαλωτευσοισθεαιχμαλωτευ·σοισθε
3rdαιχμαλωτευσοιεναιχμαλωτευ·σοιεναιχμαλωτευσοιντοαιχμαλωτευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιχμαλωτευσειν​αιχμαλωτευ·σειν​αιχμαλωτευσεσθαι​αιχμαλωτευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευσουσααιχμαλωτευσοναιχμαλωτευ·σουσ·ααιχμαλωτευ·σο[υ]ν[τ]
Nomαιχμαλωτευσωναιχμαλωτευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαιχμαλωτευσουσαναιχμαλωτευσοντααιχμαλωτευ·σουσ·αναιχμαλωτευ·σο[υ]ντ·α
Datαιχμαλωτευσουσῃαιχμαλωτευσοντιαιχμαλωτευ·σουσ·ῃαιχμαλωτευ·σο[υ]ντ·ι
Genαιχμαλωτευσουσηςαιχμαλωτευσοντοςαιχμαλωτευ·σουσ·ηςαιχμαλωτευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαιχμαλωτευσουσαιαιχμαλωτευσοντεςαιχμαλωτευσοντααιχμαλωτευ·σουσ·αιαιχμαλωτευ·σο[υ]ντ·εςαιχμαλωτευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαιχμαλωτευσουσαςαιχμαλωτευσονταςαιχμαλωτευ·σουσ·αςαιχμαλωτευ·σο[υ]ντ·ας
Datαιχμαλωτευσουσαιςαιχμαλωτευσουσι, αιχμαλωτευσουσιν[LXX]αιχμαλωτευ·σουσ·αιςαιχμαλωτευ·σου[ντ]·σι(ν), αιχμαλωτευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαιχμαλωτευσουσωναιχμαλωτευσοντωναιχμαλωτευ·σουσ·ωναιχμαλωτευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευσομενηαιχμαλωτευσομενεαιχμαλωτευ·σομεν·ηαιχμαλωτευ·σομεν·ε
Nomαιχμαλωτευσομενοςαιχμαλωτευ·σομεν·ος
Accαιχμαλωτευσομενηναιχμαλωτευσομενοναιχμαλωτευ·σομεν·ηναιχμαλωτευ·σομεν·ον
Datαιχμαλωτευσομενῃαιχμαλωτευσομενῳαιχμαλωτευ·σομεν·ῃαιχμαλωτευ·σομεν·ῳ
Genαιχμαλωτευσομενηςαιχμαλωτευσομενουαιχμαλωτευ·σομεν·ηςαιχμαλωτευ·σομεν·ου
PlVocαιχμαλωτευσομεναιαιχμαλωτευσομενοιαιχμαλωτευσομενααιχμαλωτευ·σομεν·αιαιχμαλωτευ·σομεν·οιαιχμαλωτευ·σομεν·α
Nom
Accαιχμαλωτευσομεναςαιχμαλωτευσομενουςαιχμαλωτευ·σομεν·αςαιχμαλωτευ·σομεν·ους
Datαιχμαλωτευσομεναιςαιχμαλωτευσομενοιςαιχμαλωτευ·σομεν·αιςαιχμαλωτευ·σομεν·οις
Genαιχμαλωτευσομενωναιχμαλωτευσομενωναιχμαλωτευ·σομεν·ωναιχμαλωτευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃχμαλωτευσαε·αιχμαλωτευ·σαῃχμαλωτευσαμηνε·αιχμαλωτευ·σαμην
2ndῃχμαλωτευσας[LXX]ε·αιχμαλωτευ·σαςῃχμαλωτευσωε·αιχμαλωτευ·σω
3rdῃχμαλωτευσεν[GNT][LXX], ῃχμαλωτευσεε·αιχμαλωτευ·σε(ν), ε·αιχμαλωτευ·σε(ν)ῃχμαλωτευσατοε·αιχμαλωτευ·σατο
Pl1stῃχμαλωτευσαμενε·αιχμαλωτευ·σαμενῃχμαλωτευσαμεθαε·αιχμαλωτευ·σαμεθα
2ndῃχμαλωτευσατε[LXX]ε·αιχμαλωτευ·σατεῃχμαλωτευσασθεε·αιχμαλωτευ·σασθε
3rdῃχμαλωτευσαν[LXX]ε·αιχμαλωτευ·σανῃχμαλωτευσαντοε·αιχμαλωτευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευσωαιχμαλωτευ·σωαιχμαλωτευσωμαιαιχμαλωτευ·σωμαι
2ndαιχμαλωτευσῃςαιχμαλωτευ·σῃςαιχμαλωτευσῃ[LXX]αιχμαλωτευ·σῃ
3rdαιχμαλωτευσῃ[LXX]αιχμαλωτευ·σῃαιχμαλωτευσηταιαιχμαλωτευ·σηται
Pl1stαιχμαλωτευσωμεναιχμαλωτευ·σωμεναιχμαλωτευσωμεθααιχμαλωτευ·σωμεθα
2ndαιχμαλωτευσητεαιχμαλωτευ·σητεαιχμαλωτευσησθεαιχμαλωτευ·σησθε
3rdαιχμαλωτευσωσιν, αιχμαλωτευσωσιαιχμαλωτευ·σωσι(ν)αιχμαλωτευσωνταιαιχμαλωτευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευσαιμιαιχμαλωτευ·σαιμιαιχμαλωτευσαιμηναιχμαλωτευ·σαιμην
2ndαιχμαλωτευσαις, αιχμαλωτευσειαςαιχμαλωτευ·σαις, αιχμαλωτευ·σειας classicalαιχμαλωτευσαιοαιχμαλωτευ·σαιο
3rdαιχμαλωτευσαι[LXX], αιχμαλωτευσειεαιχμαλωτευ·σαι, αιχμαλωτευ·σειε classicalαιχμαλωτευσαιτοαιχμαλωτευ·σαιτο
Pl1stαιχμαλωτευσαιμεναιχμαλωτευ·σαιμεναιχμαλωτευσαιμεθααιχμαλωτευ·σαιμεθα
2ndαιχμαλωτευσαιτεαιχμαλωτευ·σαιτεαιχμαλωτευσαισθεαιχμαλωτευ·σαισθε
3rdαιχμαλωτευσαιεν, αιχμαλωτευσαισαν, αιχμαλωτευσειαν, αιχμαλωτευσειεναιχμαλωτευ·σαιεν, αιχμαλωτευ·σαισαν alt, αιχμαλωτευ·σειαν classical, αιχμαλωτευ·σειεν classicalαιχμαλωτευσαιντοαιχμαλωτευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιχμαλωτευσοναιχμαλωτευ·σοναιχμαλωτευσαι[LXX]αιχμαλωτευ·σαι
3rdαιχμαλωτευσατωαιχμαλωτευ·σατωαιχμαλωτευσασθωαιχμαλωτευ·σασθω
Pl1st
2ndαιχμαλωτευσατεαιχμαλωτευ·σατεαιχμαλωτευσασθεαιχμαλωτευ·σασθε
3rdαιχμαλωτευσατωσαν, αιχμαλωτευσαντων[LXX]αιχμαλωτευ·σατωσαν, αιχμαλωτευ·σαντων classicalαιχμαλωτευσασθωσαν, αιχμαλωτευσασθωναιχμαλωτευ·σασθωσαν, αιχμαλωτευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιχμαλωτευσαι[LXX]​αιχμαλωτευ·σαιαιχμαλωτευσασθαι​αιχμαλωτευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευσασααιχμαλωτευσαςαιχμαλωτευσαναιχμαλωτευ·σασ·ααιχμαλωτευ·σα[ντ]·ςαιχμαλωτευ·σαν[τ]
Nom
Accαιχμαλωτευσασαναιχμαλωτευσαντααιχμαλωτευ·σασ·αναιχμαλωτευ·σαντ·α
Datαιχμαλωτευσασῃαιχμαλωτευσαντιαιχμαλωτευ·σασ·ῃαιχμαλωτευ·σαντ·ι
Genαιχμαλωτευσασηςαιχμαλωτευσαντοςαιχμαλωτευ·σασ·ηςαιχμαλωτευ·σαντ·ος
PlVocαιχμαλωτευσασαιαιχμαλωτευσαντες[LXX]αιχμαλωτευσαντααιχμαλωτευ·σασ·αιαιχμαλωτευ·σαντ·εςαιχμαλωτευ·σαντ·α
Nom
Accαιχμαλωτευσασαςαιχμαλωτευσανταςαιχμαλωτευ·σασ·αςαιχμαλωτευ·σαντ·ας
Datαιχμαλωτευσασαιςαιχμαλωτευσασι, αιχμαλωτευσασιναιχμαλωτευ·σασ·αιςαιχμαλωτευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαιχμαλωτευσασωναιχμαλωτευσαντων[LXX]αιχμαλωτευ·σασ·ωναιχμαλωτευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευσαμενηαιχμαλωτευσαμενεαιχμαλωτευ·σαμεν·ηαιχμαλωτευ·σαμεν·ε
Nomαιχμαλωτευσαμενοςαιχμαλωτευ·σαμεν·ος
Accαιχμαλωτευσαμενηναιχμαλωτευσαμενοναιχμαλωτευ·σαμεν·ηναιχμαλωτευ·σαμεν·ον
Datαιχμαλωτευσαμενῃαιχμαλωτευσαμενῳαιχμαλωτευ·σαμεν·ῃαιχμαλωτευ·σαμεν·ῳ
Genαιχμαλωτευσαμενηςαιχμαλωτευσαμενουαιχμαλωτευ·σαμεν·ηςαιχμαλωτευ·σαμεν·ου
PlVocαιχμαλωτευσαμεναιαιχμαλωτευσαμενοιαιχμαλωτευσαμενααιχμαλωτευ·σαμεν·αιαιχμαλωτευ·σαμεν·οιαιχμαλωτευ·σαμεν·α
Nom
Accαιχμαλωτευσαμεναςαιχμαλωτευσαμενουςαιχμαλωτευ·σαμεν·αςαιχμαλωτευ·σαμεν·ους
Datαιχμαλωτευσαμεναιςαιχμαλωτευσαμενοιςαιχμαλωτευ·σαμεν·αιςαιχμαλωτευ·σαμεν·οις
Genαιχμαλωτευσαμενωναιχμαλωτευσαμενωναιχμαλωτευ·σαμεν·ωναιχμαλωτευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃχμαλωτευμαιῃχμαλωτευ·μαι
2ndῃχμαλωτευσαιῃχμαλωτευ·σαι
3rdῃχμαλωτευται[LXX]ῃχμαλωτευ·ται
Pl1stῃχμαλωτευμεθαῃχμαλωτευ·μεθα
2ndῃχμαλωτευσθεῃχμαλωτευ·σθε
3rdῃχμαλωτευνταιῃχμαλωτευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃχμαλωτευσομαιῃχμαλωτευ·σομαι
2ndῃχμαλωτευσῃ, ῃχμαλωτευσειῃχμαλωτευ·σῃ, ῃχμαλωτευ·σει classical
3rdῃχμαλωτευσεταιῃχμαλωτευ·σεται
Pl1stῃχμαλωτευσομεθαῃχμαλωτευ·σομεθα
2ndῃχμαλωτευσεσθεῃχμαλωτευ·σεσθε
3rdῃχμαλωτευσονταιῃχμαλωτευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃχμαλωτευσοιμηνῃχμαλωτευ·σοιμην
2ndῃχμαλωτευσοιοῃχμαλωτευ·σοιο
3rdῃχμαλωτευσοιτοῃχμαλωτευ·σοιτο
Pl1stῃχμαλωτευσοιμεθαῃχμαλωτευ·σοιμεθα
2ndῃχμαλωτευσοισθεῃχμαλωτευ·σοισθε
3rdῃχμαλωτευσοιντοῃχμαλωτευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndῃχμαλωτευσοῃχμαλωτευ·σο
3rdῃχμαλωτευσθωῃχμαλωτευ·σθω
Pl1st
2ndῃχμαλωτευσθεῃχμαλωτευ·σθε
3rdῃχμαλωτευσθωσαν, ῃχμαλωτευσθωνῃχμαλωτευ·σθωσαν, ῃχμαλωτευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῃχμαλωτευσθαι​ῃχμαλωτευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῃχμαλωτευσεσθαι​ῃχμαλωτευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocῃχμαλωτευμενηῃχμαλωτευμενεῃχμαλωτευ·μεν·ηῃχμαλωτευ·μεν·ε
Nomῃχμαλωτευμενοςῃχμαλωτευ·μεν·ος
Accῃχμαλωτευμενηνῃχμαλωτευμενονῃχμαλωτευ·μεν·ηνῃχμαλωτευ·μεν·ον
Datῃχμαλωτευμενῃῃχμαλωτευμενῳῃχμαλωτευ·μεν·ῃῃχμαλωτευ·μεν·ῳ
Genῃχμαλωτευμενηςῃχμαλωτευμενουῃχμαλωτευ·μεν·ηςῃχμαλωτευ·μεν·ου
PlVocῃχμαλωτευμεναιῃχμαλωτευμενοι[LXX]ῃχμαλωτευμεναῃχμαλωτευ·μεν·αιῃχμαλωτευ·μεν·οιῃχμαλωτευ·μεν·α
Nom
Accῃχμαλωτευμεναςῃχμαλωτευμενουςῃχμαλωτευ·μεν·αςῃχμαλωτευ·μεν·ους
Datῃχμαλωτευμεναιςῃχμαλωτευμενοιςῃχμαλωτευ·μεν·αιςῃχμαλωτευ·μεν·οις
Genῃχμαλωτευμενωνῃχμαλωτευμενωνῃχμαλωτευ·μεν·ωνῃχμαλωτευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃχμαλωτευμηνε·ῃχμαλωτευ·μην
2ndῃχμαλωτευσοε·ῃχμαλωτευ·σο
3rdῃχμαλωτευτοε·ῃχμαλωτευ·το
Pl1stῃχμαλωτευμεθαε·ῃχμαλωτευ·μεθα
2ndῃχμαλωτευσθεε·ῃχμαλωτευ·σθε
3rdῃχμαλωτευντοε·ῃχμαλωτευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stῃχμαλωτευθηνε·αιχμαλωτευ·θην
2ndῃχμαλωτευθηςε·αιχμαλωτευ·θης
3rdῃχμαλωτευθη[LXX]ε·αιχμαλωτευ·θη
Pl1stῃχμαλωτευθημενε·αιχμαλωτευ·θημεν
2ndῃχμαλωτευθητεε·αιχμαλωτευ·θητε
3rdῃχμαλωτευθησαν[LXX]ε·αιχμαλωτευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευθησομαιαιχμαλωτευ·θησομαι
2ndαιχμαλωτευθησῃ[LXX], αιχμαλωτευθησειαιχμαλωτευ·θησῃ, αιχμαλωτευ·θησει classical
3rdαιχμαλωτευθησεται[LXX]αιχμαλωτευ·θησεται
Pl1stαιχμαλωτευθησομεθααιχμαλωτευ·θησομεθα
2ndαιχμαλωτευθησεσθεαιχμαλωτευ·θησεσθε
3rdαιχμαλωτευθησονταιαιχμαλωτευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευθωαιχμαλωτευ·θω
2ndαιχμαλωτευθῃςαιχμαλωτευ·θῃς
3rdαιχμαλωτευθῃαιχμαλωτευ·θῃ
Pl1stαιχμαλωτευθωμεναιχμαλωτευ·θωμεν
2ndαιχμαλωτευθητεαιχμαλωτευ·θητε
3rdαιχμαλωτευθωσιν, αιχμαλωτευθωσιαιχμαλωτευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευθειηναιχμαλωτευ·θειην
2ndαιχμαλωτευθειηςαιχμαλωτευ·θειης
3rdαιχμαλωτευθειηαιχμαλωτευ·θειη
Pl1stαιχμαλωτευθειημεν, αιχμαλωτευθειμεναιχμαλωτευ·θειημεν, αιχμαλωτευ·θειμεν classical
2ndαιχμαλωτευθειητε, αιχμαλωτευθειτεαιχμαλωτευ·θειητε, αιχμαλωτευ·θειτε classical
3rdαιχμαλωτευθειησαν, αιχμαλωτευθειεναιχμαλωτευ·θειησαν, αιχμαλωτευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαιχμαλωτευθησοιμηναιχμαλωτευ·θησοιμην
2ndαιχμαλωτευθησοιοαιχμαλωτευ·θησοιο
3rdαιχμαλωτευθησοιτοαιχμαλωτευ·θησοιτο
Pl1stαιχμαλωτευθησοιμεθααιχμαλωτευ·θησοιμεθα
2ndαιχμαλωτευθησοισθεαιχμαλωτευ·θησοισθε
3rdαιχμαλωτευθησοιντοαιχμαλωτευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιχμαλωτευθητιαιχμαλωτευ·θητι
3rdαιχμαλωτευθητωαιχμαλωτευ·θητω
Pl1st
2ndαιχμαλωτευθητεαιχμαλωτευ·θητε
3rdαιχμαλωτευθητωσαν, αιχμαλωτευθεντωναιχμαλωτευ·θητωσαν, αιχμαλωτευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αιχμαλωτευθηναι​αιχμαλωτευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αιχμαλωτευθησεσθαι​αιχμαλωτευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευθεισααιχμαλωτευθειςαιχμαλωτευθεναιχμαλωτευ·θεισ·ααιχμαλωτευ·θει[ντ]·ςαιχμαλωτευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαιχμαλωτευθεισαναιχμαλωτευθεντααιχμαλωτευ·θεισ·αναιχμαλωτευ·θε[ι]ντ·α
Datαιχμαλωτευθεισῃαιχμαλωτευθεντιαιχμαλωτευ·θεισ·ῃαιχμαλωτευ·θε[ι]ντ·ι
Genαιχμαλωτευθεισηςαιχμαλωτευθεντοςαιχμαλωτευ·θεισ·ηςαιχμαλωτευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαιχμαλωτευθεισαιαιχμαλωτευθεντεςαιχμαλωτευθεντααιχμαλωτευ·θεισ·αιαιχμαλωτευ·θε[ι]ντ·εςαιχμαλωτευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαιχμαλωτευθεισαςαιχμαλωτευθενταςαιχμαλωτευ·θεισ·αςαιχμαλωτευ·θε[ι]ντ·ας
Datαιχμαλωτευθεισαιςαιχμαλωτευθεισι, αιχμαλωτευθεισιναιχμαλωτευ·θεισ·αιςαιχμαλωτευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαιχμαλωτευθεισωναιχμαλωτευθεντωναιχμαλωτευ·θεισ·ωναιχμαλωτευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιχμαλωτευθησομενηαιχμαλωτευθησομενεαιχμαλωτευ·θησομεν·ηαιχμαλωτευ·θησομεν·ε
Nomαιχμαλωτευθησομενοςαιχμαλωτευ·θησομεν·ος
Accαιχμαλωτευθησομενηναιχμαλωτευθησομενοναιχμαλωτευ·θησομεν·ηναιχμαλωτευ·θησομεν·ον
Datαιχμαλωτευθησομενῃαιχμαλωτευθησομενῳαιχμαλωτευ·θησομεν·ῃαιχμαλωτευ·θησομεν·ῳ
Genαιχμαλωτευθησομενηςαιχμαλωτευθησομενουαιχμαλωτευ·θησομεν·ηςαιχμαλωτευ·θησομεν·ου
PlVocαιχμαλωτευθησομεναιαιχμαλωτευθησομενοιαιχμαλωτευθησομενααιχμαλωτευ·θησομεν·αιαιχμαλωτευ·θησομεν·οιαιχμαλωτευ·θησομεν·α
Nom
Accαιχμαλωτευθησομεναςαιχμαλωτευθησομενουςαιχμαλωτευ·θησομεν·αςαιχμαλωτευ·θησομεν·ους
Datαιχμαλωτευθησομεναιςαιχμαλωτευθησομενοιςαιχμαλωτευ·θησομεν·αιςαιχμαλωτευ·θησομεν·οις
Genαιχμαλωτευθησομενωναιχμαλωτευθησομενωναιχμαλωτευ·θησομεν·ωναιχμαλωτευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 10:28:24 EST