αισχυνω • AISCUNW AISXUNW • aischunō

Search: ῃσχυνοντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ῃσχυνοντοαἰσχύνωε·αισχυν·οντοimpf mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ῃσχυνοντοαἰσχύνωε·αισχυν·οντοimpf mp ind 3rd pl

αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισχυνωαισχυν·ωαισχυνομαι[GNT]αισχυν·ομαι
2ndαισχυνειςαισχυν·ειςαισχυνῃ[GNT][LXX], αισχυνει[LXX], αισχυνεσαιαισχυν·ῃ, αισχυν·ει classical, αισχυν·εσαι alt
3rdαισχυνει[LXX]αισχυν·ειαισχυνεται[LXX]αισχυν·εται
Pl1stαισχυνομεναισχυν·ομεναισχυνομεθα[LXX]αισχυν·ομεθα
2ndαισχυνετεαισχυν·ετεαισχυνεσθε[LXX]αισχυν·εσθε
3rdαισχυνουσιν, αισχυνουσιαισχυν·ουσι(ν)αισχυνονται[LXX]αισχυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισχυνωαισχυν·ωαισχυνωμαιαισχυν·ωμαι
2ndαισχυνῃςαισχυν·ῃςαισχυνῃ[GNT][LXX]αισχυν·ῃ
3rdαισχυνῃ[GNT][LXX]αισχυν·ῃαισχυνηταιαισχυν·ηται
Pl1stαισχυνωμεναισχυν·ωμεναισχυνωμεθααισχυν·ωμεθα
2ndαισχυνητεαισχυν·ητεαισχυνησθεαισχυν·ησθε
3rdαισχυνωσιν, αισχυνωσιαισχυν·ωσι(ν)αισχυνωνταιαισχυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισχυνοιμιαισχυν·οιμιαισχυνοιμηναισχυν·οιμην
2ndαισχυνοιςαισχυν·οιςαισχυνοιοαισχυν·οιο
3rdαισχυνοιαισχυν·οιαισχυνοιτοαισχυν·οιτο
Pl1stαισχυνοιμεναισχυν·οιμεναισχυνοιμεθααισχυν·οιμεθα
2ndαισχυνοιτεαισχυν·οιτεαισχυνοισθεαισχυν·οισθε
3rdαισχυνοιεν, αισχυνοισαναισχυν·οιεν, αισχυν·οισαν altαισχυνοιντοαισχυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαισχυνεαισχυν·εαισχυνουαισχυν·ου
3rdαισχυνετωαισχυν·ετωαισχυνεσθω[GNT]αισχυν·εσθω
Pl1st
2ndαισχυνετεαισχυν·ετεαισχυνεσθε[LXX]αισχυν·εσθε
3rdαισχυνετωσαν, αισχυνοντωναισχυν·ετωσαν, αισχυν·οντων classicalαισχυνεσθωσαν, αισχυνεσθωναισχυν·εσθωσαν, αισχυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αισχυνειν​αισχυν·ειν​αισχυνεσθαι​αισχυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισχυνουσααισχυνοναισχυν·ουσ·ααισχυν·ο[υ]ν[τ]
Nomαισχυνωναισχυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαισχυνουσαναισχυνοντααισχυν·ουσ·αναισχυν·ο[υ]ντ·α
Datαισχυνουσῃαισχυνοντιαισχυν·ουσ·ῃαισχυν·ο[υ]ντ·ι
Genαισχυνουσηςαισχυνοντοςαισχυν·ουσ·ηςαισχυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαισχυνουσαιαισχυνοντεςαισχυνοντααισχυν·ουσ·αιαισχυν·ο[υ]ντ·εςαισχυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαισχυνουσαςαισχυνονταςαισχυν·ουσ·αςαισχυν·ο[υ]ντ·ας
Datαισχυνουσαιςαισχυνουσι, αισχυνουσιναισχυν·ουσ·αιςαισχυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαισχυνουσωναισχυνοντωναισχυν·ουσ·ωναισχυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισχυνομενηαισχυνομενεαισχυν·ομεν·ηαισχυν·ομεν·ε
Nomαισχυνομενος[LXX]αισχυν·ομεν·ος
Accαισχυνομενηναισχυνομενοναισχυν·ομεν·ηναισχυν·ομεν·ον
Datαισχυνομενῃαισχυνομενῳαισχυν·ομεν·ῃαισχυν·ομεν·ῳ
Genαισχυνομενηςαισχυνομενουαισχυν·ομεν·ηςαισχυν·ομεν·ου
PlVocαισχυνομεναιαισχυνομενοι[LXX]αισχυνομενααισχυν·ομεν·αιαισχυν·ομεν·οιαισχυν·ομεν·α
Nom
Accαισχυνομεναςαισχυνομενουςαισχυν·ομεν·αςαισχυν·ομεν·ους
Datαισχυνομεναιςαισχυνομενοιςαισχυν·ομεν·αιςαισχυν·ομεν·οις
Genαισχυνομενωναισχυνομενωναισχυν·ομεν·ωναισχυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσχυνον, αισχυνονε·αισχυν·ονῃσχυνομην[LXX], αισχυνομηνε·αισχυν·ομην, ε·αισχυν·ομην
2ndῃσχυνες, αισχυνεςε·αισχυν·εςῃσχυνου, αισχυνουε·αισχυν·ου
3rdῃσχυνεν, ῃσχυνε, αισχυνεν, αισχυνεε·αισχυν·ε(ν)ῃσχυνετο[LXX], αισχυνετοε·αισχυν·ετο, ε·αισχυν·ετο
Pl1stῃσχυνομεν, αισχυνομενε·αισχυν·ομενῃσχυνομεθα, αισχυνομεθα[LXX]ε·αισχυν·ομεθα, ε·αισχυν·ομεθα
2ndῃσχυνετε, αισχυνετεε·αισχυν·ετεῃσχυνεσθε, αισχυνεσθε[LXX]ε·αισχυν·εσθε, ε·αισχυν·εσθε
3rdῃσχυνον, ῃσχυνοσαν, αισχυνον, αισχυνοσανε·αισχυν·ον, ε·αισχυν·οσαν altῃσχυνοντο[LXX], αισχυνοντοε·αισχυν·οντο, ε·αισχυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσχυναε·αισχυν·[σ]αῃσχυναμηνε·αισχυν·[σ]αμην
2ndῃσχυναςε·αισχυν·[σ]αςῃσχυνωε·αισχυν·[σ]ω
3rdῃσχυνεν, ῃσχυνεε·αισχυν·[σ]ε(ν)ῃσχυνατοε·αισχυν·[σ]ατο
Pl1stῃσχυναμενε·αισχυν·[σ]αμενῃσχυναμεθαε·αισχυν·[σ]αμεθα
2ndῃσχυνατεε·αισχυν·[σ]ατεῃσχυνασθεε·αισχυν·[σ]ασθε
3rdῃσχυναν[LXX]ε·αισχυν·[σ]ανῃσχυναντοε·αισχυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισχυνωαισχυν·[σ]ωαισχυνωμαιαισχυν·[σ]ωμαι
2ndαισχυνῃςαισχυν·[σ]ῃςαισχυνῃ[GNT][LXX]αισχυν·[σ]ῃ
3rdαισχυνῃ[GNT][LXX]αισχυν·[σ]ῃαισχυνηταιαισχυν·[σ]ηται
Pl1stαισχυνωμεναισχυν·[σ]ωμεναισχυνωμεθααισχυν·[σ]ωμεθα
2ndαισχυνητεαισχυν·[σ]ητεαισχυνησθεαισχυν·[σ]ησθε
3rdαισχυνωσιν, αισχυνωσιαισχυν·[σ]ωσι(ν)αισχυνωνταιαισχυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισχυναιμιαισχυν·[σ]αιμιαισχυναιμηναισχυν·[σ]αιμην
2ndαισχυναις, αισχυνειαςαισχυν·[σ]αις, αισχυν·[σ]ειας classicalαισχυναιοαισχυν·[σ]αιο
3rdαισχυναι, αισχυνειεαισχυν·[σ]αι, αισχυν·[σ]ειε classicalαισχυναιτοαισχυν·[σ]αιτο
Pl1stαισχυναιμεναισχυν·[σ]αιμεναισχυναιμεθααισχυν·[σ]αιμεθα
2ndαισχυναιτεαισχυν·[σ]αιτεαισχυναισθεαισχυν·[σ]αισθε
3rdαισχυναιεν, αισχυναισαν, αισχυνειαν, αισχυνειεναισχυν·[σ]αιεν, αισχυν·[σ]αισαν alt, αισχυν·[σ]ειαν classical, αισχυν·[σ]ειεν classicalαισχυναιντοαισχυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαισχυνοναισχυν·[σ]οναισχυναιαισχυν·[σ]αι
3rdαισχυνατωαισχυν·[σ]ατωαισχυνασθωαισχυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαισχυνατεαισχυν·[σ]ατεαισχυνασθεαισχυν·[σ]ασθε
3rdαισχυνατωσαν, αισχυναντωναισχυν·[σ]ατωσαν, αισχυν·[σ]αντων classicalαισχυνασθωσαν, αισχυνασθωναισχυν·[σ]ασθωσαν, αισχυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αισχυναι​αισχυν·[σ]αι​αισχυνασθαι​αισχυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισχυνασααισχυνας[GNT]αισχυναναισχυν·[σ]ασ·ααισχυν·[σ]α[ντ]·ςαισχυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accαισχυνασαναισχυναντααισχυν·[σ]ασ·αναισχυν·[σ]αντ·α
Datαισχυνασῃαισχυναντιαισχυν·[σ]ασ·ῃαισχυν·[σ]αντ·ι
Genαισχυνασηςαισχυναντοςαισχυν·[σ]ασ·ηςαισχυν·[σ]αντ·ος
PlVocαισχυνασαιαισχυναντεςαισχυναντααισχυν·[σ]ασ·αιαισχυν·[σ]αντ·εςαισχυν·[σ]αντ·α
Nom
Accαισχυνασαςαισχυνανταςαισχυν·[σ]ασ·αςαισχυν·[σ]αντ·ας
Datαισχυνασαιςαισχυνασι, αισχυνασιναισχυν·[σ]ασ·αιςαισχυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαισχυνασωναισχυναντωναισχυν·[σ]ασ·ωναισχυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισχυναμενηαισχυναμενεαισχυν·[σ]αμεν·ηαισχυν·[σ]αμεν·ε
Nomαισχυναμενοςαισχυν·[σ]αμεν·ος
Accαισχυναμενηναισχυναμενοναισχυν·[σ]αμεν·ηναισχυν·[σ]αμεν·ον
Datαισχυναμενῃαισχυναμενῳαισχυν·[σ]αμεν·ῃαισχυν·[σ]αμεν·ῳ
Genαισχυναμενηςαισχυναμενουαισχυν·[σ]αμεν·ηςαισχυν·[σ]αμεν·ου
PlVocαισχυναμεναιαισχυναμενοιαισχυναμενααισχυν·[σ]αμεν·αιαισχυν·[σ]αμεν·οιαισχυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accαισχυναμεναςαισχυναμενουςαισχυν·[σ]αμεν·αςαισχυν·[σ]αμεν·ους
Datαισχυναμεναιςαισχυναμενοιςαισχυν·[σ]αμεν·αιςαισχυν·[σ]αμεν·οις
Genαισχυναμενωναισχυναμενωναισχυν·[σ]αμεν·ωναισχυν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσχυμμαι[LXX], ῃσχυσμαιῃσχυν·μαι, ῃσχυν·μαι
2ndῃσχυνσαιῃσχυν·σαι
3rdῃσχυνται[LXX]ῃσχυν·ται
Pl1stῃσχυμμεθα, ῃσχυσμεθαῃσχυν·μεθα
2ndῃσχυνθεῃσχυν·σθε
3rdῃσχυναταιῃσχυν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσχυνσομαιῃσχυν·σομαι
2ndῃσχυνσῃ, ῃσχυνσειῃσχυν·σῃ, ῃσχυν·σει classical
3rdῃσχυνσεταιῃσχυν·σεται
Pl1stῃσχυνσομεθαῃσχυν·σομεθα
2ndῃσχυνσεσθεῃσχυν·σεσθε
3rdῃσχυνσονταιῃσχυν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσχυνσοιμηνῃσχυν·σοιμην
2ndῃσχυνσοιοῃσχυν·σοιο
3rdῃσχυνσοιτοῃσχυν·σοιτο
Pl1stῃσχυνσοιμεθαῃσχυν·σοιμεθα
2ndῃσχυνσοισθεῃσχυν·σοισθε
3rdῃσχυνσοιντοῃσχυν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndῃσχυνσοῃσχυν·σο
3rdῃσχυνθωῃσχυν·σθω
Pl1st
2ndῃσχυνθεῃσχυν·σθε
3rdῃσχυνθωσαν, ῃσχυνθωνῃσχυν·σθωσαν, ῃσχυν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῃσχυνθαι​ῃσχυν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῃσχυνσεσθαι​ῃσχυν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocῃσχυμμενη, ῃσχυσμενηῃσχυμμενε, ῃσχυσμενεῃσχυν·μεν·ηῃσχυν·μεν·ε
Nomῃσχυμμενος, ῃσχυσμενοςῃσχυν·μεν·ος
Accῃσχυμμενην, ῃσχυσμενηνῃσχυμμενον, ῃσχυσμενονῃσχυν·μεν·ηνῃσχυν·μεν·ον
Datῃσχυμμενῃ, ῃσχυσμενῃῃσχυμμενῳ, ῃσχυσμενῳῃσχυν·μεν·ῃῃσχυν·μεν·ῳ
Genῃσχυμμενης, ῃσχυσμενηςῃσχυμμενου, ῃσχυσμενουῃσχυν·μεν·ηςῃσχυν·μεν·ου
PlVocῃσχυμμεναι, ῃσχυσμεναιῃσχυμμενοι, ῃσχυσμενοιῃσχυμμενα, ῃσχυσμεναῃσχυν·μεν·αιῃσχυν·μεν·οιῃσχυν·μεν·α
Nom
Accῃσχυμμενας, ῃσχυσμεναςῃσχυμμενους, ῃσχυσμενουςῃσχυν·μεν·αςῃσχυν·μεν·ους
Datῃσχυμμεναις, ῃσχυσμεναιςῃσχυμμενοις, ῃσχυσμενοιςῃσχυν·μεν·αιςῃσχυν·μεν·οις
Genῃσχυμμενων, ῃσχυσμενωνῃσχυμμενων, ῃσχυσμενωνῃσχυν·μεν·ωνῃσχυν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσχυμμην, ῃσχυσμηνε·ῃσχυν·μην
2ndῃσχυνσοε·ῃσχυν·σο
3rdῃσχυντοε·ῃσχυν·το
Pl1stῃσχυμμεθα, ῃσχυσμεθαε·ῃσχυν·μεθα
2ndῃσχυνθεε·ῃσχυν·σθε
3rdῃσχυνατοε·ῃσχυν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stῃσχυνθην[LXX], αισχυνθηνε·αισχυν·θην, ε·αισχυν·θην
2ndῃσχυνθης, αισχυνθηςε·αισχυν·θης
3rdῃσχυνθη[LXX], αισχυνθηε·αισχυν·θη, ε·αισχυν·θη
Pl1stῃσχυνθημεν[LXX], αισχυνθημενε·αισχυν·θημεν, ε·αισχυν·θημεν
2ndῃσχυνθητε, αισχυνθητε[LXX]ε·αισχυν·θητε, ε·αισχυν·θητε
3rdῃσχυνθησαν[LXX], αισχυνθησανε·αισχυν·θησαν, ε·αισχυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαισχυνθησομαι[GNT][LXX]αισχυν·θησομαι
2ndαισχυνθησῃ[LXX], αισχυνθησειαισχυν·θησῃ, αισχυν·θησει classical
3rdαισχυνθησεται[LXX]αισχυν·θησεται
Pl1stαισχυνθησομεθααισχυν·θησομεθα
2ndαισχυνθησεσθε[LXX]αισχυν·θησεσθε
3rdαισχυνθησονται[LXX]αισχυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαισχυνθω[LXX]αισχυν·θω
2ndαισχυνθῃς[LXX]αισχυν·θῃς
3rdαισχυνθῃαισχυν·θῃ
Pl1stαισχυνθωμεν[GNT]αισχυν·θωμεν
2ndαισχυνθητε[LXX]αισχυν·θητε
3rdαισχυνθωσιν[LXX], αισχυνθωσιαισχυν·θωσι(ν), αισχυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαισχυνθειηναισχυν·θειην
2ndαισχυνθειηςαισχυν·θειης
3rdαισχυνθειηαισχυν·θειη
Pl1stαισχυνθειημεν, αισχυνθειμεναισχυν·θειημεν, αισχυν·θειμεν classical
2ndαισχυνθειητε[LXX], αισχυνθειτεαισχυν·θειητε, αισχυν·θειτε classical
3rdαισχυνθειησαν[LXX], αισχυνθειεναισχυν·θειησαν, αισχυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαισχυνθησοιμηναισχυν·θησοιμην
2ndαισχυνθησοιοαισχυν·θησοιο
3rdαισχυνθησοιτοαισχυν·θησοιτο
Pl1stαισχυνθησοιμεθααισχυν·θησοιμεθα
2ndαισχυνθησοισθεαισχυν·θησοισθε
3rdαισχυνθησοιντοαισχυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαισχυνθητι[LXX]αισχυν·θητι
3rdαισχυνθητωαισχυν·θητω
Pl1st
2ndαισχυνθητε[LXX]αισχυν·θητε
3rdαισχυνθητωσαν[LXX], αισχυνθεντωναισχυν·θητωσαν, αισχυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αισχυνθηναι​αισχυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αισχυνθησεσθαι​αισχυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισχυνθεισααισχυνθειςαισχυνθεναισχυν·θεισ·ααισχυν·θει[ντ]·ςαισχυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαισχυνθεισαναισχυνθεντααισχυν·θεισ·αναισχυν·θε[ι]ντ·α
Datαισχυνθεισῃαισχυνθεντιαισχυν·θεισ·ῃαισχυν·θε[ι]ντ·ι
Genαισχυνθεισηςαισχυνθεντοςαισχυν·θεισ·ηςαισχυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocαισχυνθεισαιαισχυνθεντες[LXX]αισχυνθεντααισχυν·θεισ·αιαισχυν·θε[ι]ντ·εςαισχυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαισχυνθεισαςαισχυνθενταςαισχυν·θεισ·αςαισχυν·θε[ι]ντ·ας
Datαισχυνθεισαιςαισχυνθεισι, αισχυνθεισιναισχυν·θεισ·αιςαισχυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genαισχυνθεισωναισχυνθεντωναισχυν·θεισ·ωναισχυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισχυνθησομενηαισχυνθησομενεαισχυν·θησομεν·ηαισχυν·θησομεν·ε
Nomαισχυνθησομενοςαισχυν·θησομεν·ος
Accαισχυνθησομενηναισχυνθησομενοναισχυν·θησομεν·ηναισχυν·θησομεν·ον
Datαισχυνθησομενῃαισχυνθησομενῳαισχυν·θησομεν·ῃαισχυν·θησομεν·ῳ
Genαισχυνθησομενηςαισχυνθησομενουαισχυν·θησομεν·ηςαισχυν·θησομεν·ου
PlVocαισχυνθησομεναιαισχυνθησομενοιαισχυνθησομενααισχυν·θησομεν·αιαισχυν·θησομεν·οιαισχυν·θησομεν·α
Nom
Accαισχυνθησομεναςαισχυνθησομενουςαισχυν·θησομεν·αςαισχυν·θησομεν·ους
Datαισχυνθησομεναιςαισχυνθησομενοιςαισχυν·θησομεν·αιςαισχυν·θησομεν·οις
Genαισχυνθησομενωναισχυνθησομενωναισχυν·θησομεν·ωναισχυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 22:38:35 EST