ᾳδω • AiDW • a(i)dō

Search: ᾳδου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ᾳδουᾄδωᾳδ·ουpres mp imp 2nd sg
ᾳδουᾅδηςᾳδ·ου(mas) gen sg

ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stᾳδωᾳδ·ωᾳδομαιᾳδ·ομαι
2ndᾳδειςᾳδ·ειςᾳδῃ[GNT][LXX], ᾳδει, ᾳδεσαιᾳδ·ῃ, ᾳδ·ει classical, ᾳδ·εσαι alt
3rdᾳδειᾳδ·ειᾳδεταιᾳδ·εται
Pl1stᾳδομενᾳδ·ομενᾳδομεθαᾳδ·ομεθα
2ndᾳδετεᾳδ·ετεᾳδεσθεᾳδ·εσθε
3rdᾳδουσιν[GNT][LXX], ᾳδουσιᾳδ·ουσι(ν), ᾳδ·ουσι(ν)ᾳδονταιᾳδ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stᾳδωᾳδ·ωᾳδωμαιᾳδ·ωμαι
2ndᾳδῃςᾳδ·ῃςᾳδῃ[GNT][LXX]ᾳδ·ῃ
3rdᾳδῃ[GNT][LXX]ᾳδ·ῃᾳδηταιᾳδ·ηται
Pl1stᾳδωμενᾳδ·ωμενᾳδωμεθαᾳδ·ωμεθα
2ndᾳδητεᾳδ·ητεᾳδησθεᾳδ·ησθε
3rdᾳδωσιν, ᾳδωσιᾳδ·ωσι(ν)ᾳδωνταιᾳδ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stᾳδοιμιᾳδ·οιμιᾳδοιμηνᾳδ·οιμην
2ndᾳδοιςᾳδ·οιςᾳδοιοᾳδ·οιο
3rdᾳδοιᾳδ·οιᾳδοιτοᾳδ·οιτο
Pl1stᾳδοιμενᾳδ·οιμενᾳδοιμεθαᾳδ·οιμεθα
2ndᾳδοιτεᾳδ·οιτεᾳδοισθεᾳδ·οισθε
3rdᾳδοιεν, ᾳδοισανᾳδ·οιεν, ᾳδ·οισαν altᾳδοιντοᾳδ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndᾳδεᾳδ·εᾳδου[GNT][LXX]ᾳδ·ου
3rdᾳδετωᾳδ·ετωᾳδεσθωᾳδ·εσθω
Pl1st
2ndᾳδετεᾳδ·ετεᾳδεσθεᾳδ·εσθε
3rdᾳδετωσαν, ᾳδοντων[LXX]ᾳδ·ετωσαν, ᾳδ·οντων classicalᾳδεσθωσαν, ᾳδεσθωνᾳδ·εσθωσαν, ᾳδ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ᾳδειν[LXX]​ᾳδ·εινᾳδεσθαι​ᾳδ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocᾳδουσαᾳδονᾳδ·ουσ·αᾳδ·ο[υ]ν[τ]
Nomᾳδωνᾳδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accᾳδουσανᾳδονταᾳδ·ουσ·ανᾳδ·ο[υ]ντ·α
Datᾳδουσῃᾳδοντιᾳδ·ουσ·ῃᾳδ·ο[υ]ντ·ι
Genᾳδουσηςᾳδοντοςᾳδ·ουσ·ηςᾳδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocᾳδουσαι[LXX]ᾳδοντες[GNT][LXX]ᾳδονταᾳδ·ουσ·αιᾳδ·ο[υ]ντ·εςᾳδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accᾳδουσας[LXX]ᾳδοντας[LXX]ᾳδ·ουσ·αςᾳδ·ο[υ]ντ·ας
Datᾳδουσαιςᾳδουσι, ᾳδουσιν[GNT][LXX]ᾳδ·ουσ·αιςᾳδ·ου[ντ]·σι(ν), ᾳδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genᾳδουσων[LXX]ᾳδοντων[LXX]ᾳδ·ουσ·ωνᾳδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocᾳδομενηᾳδομενεᾳδ·ομεν·ηᾳδ·ομεν·ε
Nomᾳδομενοςᾳδ·ομεν·ος
Accᾳδομενηνᾳδομενονᾳδ·ομεν·ηνᾳδ·ομεν·ον
Datᾳδομενῃᾳδομενῳᾳδ·ομεν·ῃᾳδ·ομεν·ῳ
Genᾳδομενηςᾳδομενουᾳδ·ομεν·ηςᾳδ·ομεν·ου
PlVocᾳδομεναιᾳδομενοιᾳδομεναᾳδ·ομεν·αιᾳδ·ομεν·οιᾳδ·ομεν·α
Nom
Accᾳδομεναςᾳδομενουςᾳδ·ομεν·αςᾳδ·ομεν·ους
Datᾳδομεναιςᾳδομενοιςᾳδ·ομεν·αιςᾳδ·ομεν·οις
Genᾳδομενωνᾳδομενωνᾳδ·ομεν·ωνᾳδ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃδονε·ᾳδ·ονῃδομηνε·ᾳδ·ομην
2ndῃδεςε·ᾳδ·εςῃδουε·ᾳδ·ου
3rdῃδεν, ῃδεε·ᾳδ·ε(ν)ῃδετοε·ᾳδ·ετο
Pl1stῃδομενε·ᾳδ·ομενῃδομεθαε·ᾳδ·ομεθα
2ndῃδετεε·ᾳδ·ετεῃδεσθεε·ᾳδ·εσθε
3rdῃδον, ῃδοσανε·ᾳδ·ον, ε·ᾳδ·οσαν altῃδοντοε·ᾳδ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stᾳσω[LXX]ᾳδ·σωᾳσομαι[LXX]ᾳδ·σομαι
2ndᾳσειςᾳδ·σειςᾳσῃ, ᾳσει, ᾳσεσαιᾳδ·σῃ, ᾳδ·σει classical, ᾳδ·σεσαι alt
3rdᾳσειᾳδ·σειᾳσεταιᾳδ·σεται
Pl1stᾳσομεν[LXX]ᾳδ·σομενᾳσομεθαᾳδ·σομεθα
2ndᾳσετεᾳδ·σετεᾳσεσθεᾳδ·σεσθε
3rdᾳσουσιν, ᾳσουσιᾳδ·σουσι(ν)ᾳσονται[LXX]ᾳδ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stᾳσοιμιᾳδ·σοιμιᾳσοιμηνᾳδ·σοιμην
2ndᾳσοιςᾳδ·σοιςᾳσοιοᾳδ·σοιο
3rdᾳσοιᾳδ·σοιᾳσοιτοᾳδ·σοιτο
Pl1stᾳσοιμενᾳδ·σοιμενᾳσοιμεθαᾳδ·σοιμεθα
2ndᾳσοιτεᾳδ·σοιτεᾳσοισθεᾳδ·σοισθε
3rdᾳσοιενᾳδ·σοιενᾳσοιντοᾳδ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ᾳσειν​ᾳδ·σειν​ᾳσεσθαι​ᾳδ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocᾳσουσαᾳσον[LXX]ᾳδ·σουσ·αᾳδ·σο[υ]ν[τ]
Nomᾳσωνᾳδ·σο[υ]ν[τ]·^
Accᾳσουσανᾳσονταᾳδ·σουσ·ανᾳδ·σο[υ]ντ·α
Datᾳσουσῃᾳσοντιᾳδ·σουσ·ῃᾳδ·σο[υ]ντ·ι
Genᾳσουσηςᾳσοντοςᾳδ·σουσ·ηςᾳδ·σο[υ]ντ·ος
PlVocᾳσουσαιᾳσοντεςᾳσονταᾳδ·σουσ·αιᾳδ·σο[υ]ντ·εςᾳδ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accᾳσουσαςᾳσονταςᾳδ·σουσ·αςᾳδ·σο[υ]ντ·ας
Datᾳσουσαιςᾳσουσι, ᾳσουσινᾳδ·σουσ·αιςᾳδ·σου[ντ]·σι(ν)
Genᾳσουσωνᾳσοντωνᾳδ·σουσ·ωνᾳδ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocᾳσομενηᾳσομενεᾳδ·σομεν·ηᾳδ·σομεν·ε
Nomᾳσομενοςᾳδ·σομεν·ος
Accᾳσομενηνᾳσομενονᾳδ·σομεν·ηνᾳδ·σομεν·ον
Datᾳσομενῃᾳσομενῳᾳδ·σομεν·ῃᾳδ·σομεν·ῳ
Genᾳσομενηςᾳσομενουᾳδ·σομεν·ηςᾳδ·σομεν·ου
PlVocᾳσομεναιᾳσομενοιᾳσομεναᾳδ·σομεν·αιᾳδ·σομεν·οιᾳδ·σομεν·α
Nom
Accᾳσομεναςᾳσομενουςᾳδ·σομεν·αςᾳδ·σομεν·ους
Datᾳσομεναιςᾳσομενοιςᾳδ·σομεν·αιςᾳδ·σομεν·οις
Genᾳσομενωνᾳσομενωνᾳδ·σομεν·ωνᾳδ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσαε·ᾳδ·σαῃσαμηνε·ᾳδ·σαμην
2ndῃσαςε·ᾳδ·σαςῃσωε·ᾳδ·σω
3rdῃσεν[LXX], ῃσεε·ᾳδ·σε(ν), ε·ᾳδ·σε(ν)ῃσατοε·ᾳδ·σατο
Pl1stῃσαμενε·ᾳδ·σαμενῃσαμεθαε·ᾳδ·σαμεθα
2ndῃσατεε·ᾳδ·σατεῃσασθεε·ᾳδ·σασθε
3rdῃσαν[LXX]ε·ᾳδ·σανῃσαντοε·ᾳδ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stᾳσω[LXX]ᾳδ·σωᾳσωμαιᾳδ·σωμαι
2ndᾳσῃςᾳδ·σῃςᾳσῃᾳδ·σῃ
3rdᾳσῃᾳδ·σῃᾳσηταιᾳδ·σηται
Pl1stᾳσωμεν[LXX]ᾳδ·σωμενᾳσωμεθαᾳδ·σωμεθα
2ndᾳσητεᾳδ·σητεᾳσησθεᾳδ·σησθε
3rdᾳσωσιν, ᾳσωσιᾳδ·σωσι(ν)ᾳσωνταιᾳδ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stᾳσαιμιᾳδ·σαιμιᾳσαιμηνᾳδ·σαιμην
2ndᾳσαις, ᾳσειαςᾳδ·σαις, ᾳδ·σειας classicalᾳσαιοᾳδ·σαιο
3rdᾳσαι, ᾳσειεᾳδ·σαι, ᾳδ·σειε classicalᾳσαιτοᾳδ·σαιτο
Pl1stᾳσαιμενᾳδ·σαιμενᾳσαιμεθαᾳδ·σαιμεθα
2ndᾳσαιτεᾳδ·σαιτεᾳσαισθεᾳδ·σαισθε
3rdᾳσαιεν, ᾳσαισαν, ᾳσειαν, ᾳσειενᾳδ·σαιεν, ᾳδ·σαισαν alt, ᾳδ·σειαν classical, ᾳδ·σειεν classicalᾳσαιντοᾳδ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndᾳσον[LXX]ᾳδ·σονᾳσαιᾳδ·σαι
3rdᾳσατωᾳδ·σατωᾳσασθωᾳδ·σασθω
Pl1st
2ndᾳσατε[LXX]ᾳδ·σατεᾳσασθεᾳδ·σασθε
3rdᾳσατωσαν[LXX], ᾳσαντωνᾳδ·σατωσαν, ᾳδ·σαντων classicalᾳσασθωσαν, ᾳσασθωνᾳδ·σασθωσαν, ᾳδ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ᾳσαι​ᾳδ·σαι​ᾳσασθαι​ᾳδ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocᾳσασαᾳσαςᾳσανᾳδ·σασ·αᾳδ·σα[ντ]·ςᾳδ·σαν[τ]
Nom
Accᾳσασανᾳσανταᾳδ·σασ·ανᾳδ·σαντ·α
Datᾳσασῃᾳσαντιᾳδ·σασ·ῃᾳδ·σαντ·ι
Genᾳσασηςᾳσαντοςᾳδ·σασ·ηςᾳδ·σαντ·ος
PlVocᾳσασαιᾳσαντεςᾳσανταᾳδ·σασ·αιᾳδ·σαντ·εςᾳδ·σαντ·α
Nom
Accᾳσασαςᾳσανταςᾳδ·σασ·αςᾳδ·σαντ·ας
Datᾳσασαιςᾳσασι, ᾳσασινᾳδ·σασ·αιςᾳδ·σα[ντ]·σι(ν)
Genᾳσασωνᾳσαντωνᾳδ·σασ·ωνᾳδ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocᾳσαμενηᾳσαμενεᾳδ·σαμεν·ηᾳδ·σαμεν·ε
Nomᾳσαμενοςᾳδ·σαμεν·ος
Accᾳσαμενηνᾳσαμενονᾳδ·σαμεν·ηνᾳδ·σαμεν·ον
Datᾳσαμενῃᾳσαμενῳᾳδ·σαμεν·ῃᾳδ·σαμεν·ῳ
Genᾳσαμενηςᾳσαμενουᾳδ·σαμεν·ηςᾳδ·σαμεν·ου
PlVocᾳσαμεναιᾳσαμενοιᾳσαμεναᾳδ·σαμεν·αιᾳδ·σαμεν·οιᾳδ·σαμεν·α
Nom
Accᾳσαμεναςᾳσαμενουςᾳδ·σαμεν·αςᾳδ·σαμεν·ους
Datᾳσαμεναιςᾳσαμενοιςᾳδ·σαμεν·αιςᾳδ·σαμεν·οις
Genᾳσαμενωνᾳσαμενωνᾳδ·σαμεν·ωνᾳδ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 18:24:16 EDT