ορυσσω • ORUSSW • orussō

Search: ωρυξα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωρυξαὀρύσσωε·ορυσσ·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωρυξαὀρύσσωε·ορυσσ·σα1aor act ind 1st sg

ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορυσσω[LXX]ορυσσ·ωορυσσομαιορυσσ·ομαι
2ndορυσσειςορυσσ·ειςορυσσῃ, ορυσσει[LXX], ορυσσεσαιορυσσ·ῃ, ορυσσ·ει classical, ορυσσ·εσαι alt
3rdορυσσει[LXX]ορυσσ·ειορυσσεταιορυσσ·εται
Pl1stορυσσομενορυσσ·ομενορυσσομεθαορυσσ·ομεθα
2ndορυσσετεορυσσ·ετεορυσσεσθεορυσσ·εσθε
3rdορυσσουσιν, ορυσσουσιορυσσ·ουσι(ν)ορυσσονταιορυσσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορυσσω[LXX]ορυσσ·ωορυσσωμαιορυσσ·ωμαι
2ndορυσσῃςορυσσ·ῃςορυσσῃορυσσ·ῃ
3rdορυσσῃορυσσ·ῃορυσσηταιορυσσ·ηται
Pl1stορυσσωμενορυσσ·ωμενορυσσωμεθαορυσσ·ωμεθα
2ndορυσσητεορυσσ·ητεορυσσησθεορυσσ·ησθε
3rdορυσσωσιν, ορυσσωσιορυσσ·ωσι(ν)ορυσσωνταιορυσσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορυσσοιμιορυσσ·οιμιορυσσοιμηνορυσσ·οιμην
2ndορυσσοιςορυσσ·οιςορυσσοιοορυσσ·οιο
3rdορυσσοιορυσσ·οιορυσσοιτοορυσσ·οιτο
Pl1stορυσσοιμενορυσσ·οιμενορυσσοιμεθαορυσσ·οιμεθα
2ndορυσσοιτεορυσσ·οιτεορυσσοισθεορυσσ·οισθε
3rdορυσσοιεν, ορυσσοισανορυσσ·οιεν, ορυσσ·οισαν altορυσσοιντοορυσσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορυσσεορυσσ·εορυσσουορυσσ·ου
3rdορυσσετωορυσσ·ετωορυσσεσθωορυσσ·εσθω
Pl1st
2ndορυσσετεορυσσ·ετεορυσσεσθεορυσσ·εσθε
3rdορυσσετωσαν, ορυσσοντωνορυσσ·ετωσαν, ορυσσ·οντων classicalορυσσεσθωσαν, ορυσσεσθωνορυσσ·εσθωσαν, ορυσσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορυσσειν​ορυσσ·ειν​ορυσσεσθαι​ορυσσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυσσουσαορυσσονορυσσ·ουσ·αορυσσ·ο[υ]ν[τ]
Nomορυσσων[LXX]ορυσσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accορυσσουσανορυσσονταορυσσ·ουσ·ανορυσσ·ο[υ]ντ·α
Datορυσσουσῃορυσσοντιορυσσ·ουσ·ῃορυσσ·ο[υ]ντ·ι
Genορυσσουσηςορυσσοντοςορυσσ·ουσ·ηςορυσσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocορυσσουσαιορυσσοντες[LXX]ορυσσονταορυσσ·ουσ·αιορυσσ·ο[υ]ντ·εςορυσσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accορυσσουσαςορυσσονταςορυσσ·ουσ·αςορυσσ·ο[υ]ντ·ας
Datορυσσουσαιςορυσσουσι, ορυσσουσινορυσσ·ουσ·αιςορυσσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genορυσσουσωνορυσσοντωνορυσσ·ουσ·ωνορυσσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυσσομενηορυσσομενεορυσσ·ομεν·ηορυσσ·ομεν·ε
Nomορυσσομενοςορυσσ·ομεν·ος
Accορυσσομενηνορυσσομενονορυσσ·ομεν·ηνορυσσ·ομεν·ον
Datορυσσομενῃορυσσομενῳορυσσ·ομεν·ῃορυσσ·ομεν·ῳ
Genορυσσομενηςορυσσομενουορυσσ·ομεν·ηςορυσσ·ομεν·ου
PlVocορυσσομεναιορυσσομενοιορυσσομεναορυσσ·ομεν·αιορυσσ·ομεν·οιορυσσ·ομεν·α
Nom
Accορυσσομεναςορυσσομενουςορυσσ·ομεν·αςορυσσ·ομεν·ους
Datορυσσομεναιςορυσσομενοιςορυσσ·ομεν·αιςορυσσ·ομεν·οις
Genορυσσομενωνορυσσομενωνορυσσ·ομεν·ωνορυσσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρυσσονε·ορυσσ·ονωρυσσομηνε·ορυσσ·ομην
2ndωρυσσεςε·ορυσσ·εςωρυσσουε·ορυσσ·ου
3rdωρυσσεν, ωρυσσεε·ορυσσ·ε(ν)ωρυσσετοε·ορυσσ·ετο
Pl1stωρυσσομενε·ορυσσ·ομενωρυσσομεθαε·ορυσσ·ομεθα
2ndωρυσσετεε·ορυσσ·ετεωρυσσεσθεε·ορυσσ·εσθε
3rdωρυσσον, ωρυσσοσανε·ορυσσ·ον, ε·ορυσσ·οσαν altωρυσσοντοε·ορυσσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορυξωορυσσ·σωορυξομαιορυσσ·σομαι
2ndορυξεις[LXX]ορυσσ·σειςορυξῃ, ορυξει, ορυξεσαιορυσσ·σῃ, ορυσσ·σει classical, ορυσσ·σεσαι alt
3rdορυξειορυσσ·σειορυξεταιορυσσ·σεται
Pl1stορυξομενορυσσ·σομενορυξομεθαορυσσ·σομεθα
2ndορυξετεορυσσ·σετεορυξεσθεορυσσ·σεσθε
3rdορυξουσιν, ορυξουσιορυσσ·σουσι(ν)ορυξονταιορυσσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορυξοιμιορυσσ·σοιμιορυξοιμηνορυσσ·σοιμην
2ndορυξοιςορυσσ·σοιςορυξοιοορυσσ·σοιο
3rdορυξοιορυσσ·σοιορυξοιτοορυσσ·σοιτο
Pl1stορυξοιμενορυσσ·σοιμενορυξοιμεθαορυσσ·σοιμεθα
2ndορυξοιτεορυσσ·σοιτεορυξοισθεορυσσ·σοισθε
3rdορυξοιενορυσσ·σοιενορυξοιντοορυσσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορυξειν​ορυσσ·σειν​ορυξεσθαι​ορυσσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυξουσαορυξον[LXX]ορυσσ·σουσ·αορυσσ·σο[υ]ν[τ]
Nomορυξωνορυσσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accορυξουσανορυξονταορυσσ·σουσ·ανορυσσ·σο[υ]ντ·α
Datορυξουσῃορυξοντιορυσσ·σουσ·ῃορυσσ·σο[υ]ντ·ι
Genορυξουσηςορυξοντοςορυσσ·σουσ·ηςορυσσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocορυξουσαιορυξοντεςορυξονταορυσσ·σουσ·αιορυσσ·σο[υ]ντ·εςορυσσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accορυξουσαςορυξονταςορυσσ·σουσ·αςορυσσ·σο[υ]ντ·ας
Datορυξουσαιςορυξουσι, ορυξουσινορυσσ·σουσ·αιςορυσσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genορυξουσωνορυξοντωνορυσσ·σουσ·ωνορυσσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυξομενηορυξομενεορυσσ·σομεν·ηορυσσ·σομεν·ε
Nomορυξομενοςορυσσ·σομεν·ος
Accορυξομενηνορυξομενονορυσσ·σομεν·ηνορυσσ·σομεν·ον
Datορυξομενῃορυξομενῳορυσσ·σομεν·ῃορυσσ·σομεν·ῳ
Genορυξομενηςορυξομενουορυσσ·σομεν·ηςορυσσ·σομεν·ου
PlVocορυξομεναιορυξομενοιορυξομεναορυσσ·σομεν·αιορυσσ·σομεν·οιορυσσ·σομεν·α
Nom
Accορυξομεναςορυξομενουςορυσσ·σομεν·αςορυσσ·σομεν·ους
Datορυξομεναιςορυξομενοιςορυσσ·σομεν·αιςορυσσ·σομεν·οις
Genορυξομενωνορυξομενωνορυσσ·σομεν·ωνορυσσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρυξα[LXX]ε·ορυσσ·σαωρυξαμηνε·ορυσσ·σαμην
2ndωρυξαςε·ορυσσ·σαςωρυξωε·ορυσσ·σω
3rdωρυξεν[GNT][LXX], ωρυξεε·ορυσσ·σε(ν), ε·ορυσσ·σε(ν)ωρυξατοε·ορυσσ·σατο
Pl1stωρυξαμενε·ορυσσ·σαμενωρυξαμεθαε·ορυσσ·σαμεθα
2ndωρυξατε[LXX]ε·ορυσσ·σατεωρυξασθεε·ορυσσ·σασθε
3rdωρυξαν[LXX]ε·ορυσσ·σανωρυξαντοε·ορυσσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορυξωορυσσ·σωορυξωμαιορυσσ·σωμαι
2ndορυξῃςορυσσ·σῃςορυξῃορυσσ·σῃ
3rdορυξῃορυσσ·σῃορυξηταιορυσσ·σηται
Pl1stορυξωμενορυσσ·σωμενορυξωμεθαορυσσ·σωμεθα
2ndορυξητεορυσσ·σητεορυξησθεορυσσ·σησθε
3rdορυξωσιν, ορυξωσιορυσσ·σωσι(ν)ορυξωνταιορυσσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορυξαιμιορυσσ·σαιμιορυξαιμηνορυσσ·σαιμην
2ndορυξαις, ορυξειαςορυσσ·σαις, ορυσσ·σειας classicalορυξαιοορυσσ·σαιο
3rdορυξαι, ορυξειεορυσσ·σαι, ορυσσ·σειε classicalορυξαιτοορυσσ·σαιτο
Pl1stορυξαιμενορυσσ·σαιμενορυξαιμεθαορυσσ·σαιμεθα
2ndορυξαιτεορυσσ·σαιτεορυξαισθεορυσσ·σαισθε
3rdορυξαιεν, ορυξαισαν, ορυξειαν, ορυξειενορυσσ·σαιεν, ορυσσ·σαισαν alt, ορυσσ·σειαν classical, ορυσσ·σειεν classicalορυξαιντοορυσσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορυξον[LXX]ορυσσ·σονορυξαιορυσσ·σαι
3rdορυξατωορυσσ·σατωορυξασθωορυσσ·σασθω
Pl1st
2ndορυξατεορυσσ·σατεορυξασθεορυσσ·σασθε
3rdορυξατωσαν, ορυξαντωνορυσσ·σατωσαν, ορυσσ·σαντων classicalορυξασθωσαν, ορυξασθωνορυσσ·σασθωσαν, ορυσσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορυξαι​ορυσσ·σαι​ορυξασθαι​ορυσσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυξασαορυξας[LXX]ορυξανορυσσ·σασ·αορυσσ·σα[ντ]·ςορυσσ·σαν[τ]
Nom
Accορυξασανορυξανταορυσσ·σασ·ανορυσσ·σαντ·α
Datορυξασῃορυξαντιορυσσ·σασ·ῃορυσσ·σαντ·ι
Genορυξασηςορυξαντοςορυσσ·σασ·ηςορυσσ·σαντ·ος
PlVocορυξασαιορυξαντεςορυξανταορυσσ·σασ·αιορυσσ·σαντ·εςορυσσ·σαντ·α
Nom
Accορυξασαςορυξανταςορυσσ·σασ·αςορυσσ·σαντ·ας
Datορυξασαιςορυξασι, ορυξασινορυσσ·σασ·αιςορυσσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genορυξασωνορυξαντωνορυσσ·σασ·ωνορυσσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυξαμενηορυξαμενεορυσσ·σαμεν·ηορυσσ·σαμεν·ε
Nomορυξαμενοςορυσσ·σαμεν·ος
Accορυξαμενηνορυξαμενονορυσσ·σαμεν·ηνορυσσ·σαμεν·ον
Datορυξαμενῃορυξαμενῳορυσσ·σαμεν·ῃορυσσ·σαμεν·ῳ
Genορυξαμενηςορυξαμενουορυσσ·σαμεν·ηςορυσσ·σαμεν·ου
PlVocορυξαμεναιορυξαμενοιορυξαμεναορυσσ·σαμεν·αιορυσσ·σαμεν·οιορυσσ·σαμεν·α
Nom
Accορυξαμεναςορυξαμενουςορυσσ·σαμεν·αςορυσσ·σαμεν·ους
Datορυξαμεναιςορυξαμενοιςορυσσ·σαμεν·αιςορυσσ·σαμεν·οις
Genορυξαμενωνορυξαμενωνορυσσ·σαμεν·ωνορυσσ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωρυγηνε·ορυγ·[θ]ην
2ndωρυγηςε·ορυγ·[θ]ης
3rdωρυγηε·ορυγ·[θ]η
Pl1stωρυγημενε·ορυγ·[θ]ημεν
2ndωρυγητεε·ορυγ·[θ]ητε
3rdωρυγησανε·ορυγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stορυγησομαιορυγ·[θ]ησομαι
2ndορυγησῃ, ορυγησειορυγ·[θ]ησῃ, ορυγ·[θ]ησει classical
3rdορυγησεταιορυγ·[θ]ησεται
Pl1stορυγησομεθαορυγ·[θ]ησομεθα
2ndορυγησεσθεορυγ·[θ]ησεσθε
3rdορυγησονταιορυγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stορυγωορυγ·[θ]ω
2ndορυγῃςορυγ·[θ]ῃς
3rdορυγῃ[LXX]ορυγ·[θ]ῃ
Pl1stορυγωμενορυγ·[θ]ωμεν
2ndορυγητεορυγ·[θ]ητε
3rdορυγωσιν, ορυγωσιορυγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stορυγειηνορυγ·[θ]ειην
2ndορυγειηςορυγ·[θ]ειης
3rdορυγειηορυγ·[θ]ειη
Pl1stορυγειημεν, ορυγειμενορυγ·[θ]ειημεν, ορυγ·[θ]ειμεν classical
2ndορυγειητε, ορυγειτεορυγ·[θ]ειητε, ορυγ·[θ]ειτε classical
3rdορυγειησαν, ορυγειενορυγ·[θ]ειησαν, ορυγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stορυγησοιμηνορυγ·[θ]ησοιμην
2ndορυγησοιοορυγ·[θ]ησοιο
3rdορυγησοιτοορυγ·[θ]ησοιτο
Pl1stορυγησοιμεθαορυγ·[θ]ησοιμεθα
2ndορυγησοισθεορυγ·[θ]ησοισθε
3rdορυγησοιντοορυγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndορυγηθιορυγ·[θ]ητι
3rdορυγητωορυγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndορυγητεορυγ·[θ]ητε
3rdορυγητωσαν, ορυγεντωνορυγ·[θ]ητωσαν, ορυγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ορυγηναι​ορυγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ορυγησεσθαι​ορυγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυγεισαορυγειςορυγενορυγ·[θ]εισ·αορυγ·[θ]ει[ντ]·ςορυγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accορυγεισανορυγενταορυγ·[θ]εισ·ανορυγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datορυγεισῃορυγεντιορυγ·[θ]εισ·ῃορυγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genορυγεισηςορυγεντοςορυγ·[θ]εισ·ηςορυγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocορυγεισαιορυγεντεςορυγενταορυγ·[θ]εισ·αιορυγ·[θ]ε[ι]ντ·εςορυγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accορυγεισαςορυγενταςορυγ·[θ]εισ·αςορυγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datορυγεισαιςορυγεισι, ορυγεισινορυγ·[θ]εισ·αιςορυγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genορυγεισωνορυγεντωνορυγ·[θ]εισ·ωνορυγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορυγησομενηορυγησομενεορυγ·[θ]ησομεν·ηορυγ·[θ]ησομεν·ε
Nomορυγησομενοςορυγ·[θ]ησομεν·ος
Accορυγησομενηνορυγησομενονορυγ·[θ]ησομεν·ηνορυγ·[θ]ησομεν·ον
Datορυγησομενῃορυγησομενῳορυγ·[θ]ησομεν·ῃορυγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genορυγησομενηςορυγησομενουορυγ·[θ]ησομεν·ηςορυγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocορυγησομεναιορυγησομενοιορυγησομεναορυγ·[θ]ησομεν·αιορυγ·[θ]ησομεν·οιορυγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accορυγησομεναςορυγησομενουςορυγ·[θ]ησομεν·αςορυγ·[θ]ησομεν·ους
Datορυγησομεναιςορυγησομενοιςορυγ·[θ]ησομεν·αιςορυγ·[θ]ησομεν·οις
Genορυγησομενωνορυγησομενωνορυγ·[θ]ησομεν·ωνορυγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 06:07:35 EST