ομνυω • OMNUW • omnuō

Search: ωμοσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωμοσενὀμνύωε·ομο·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωμοσενὀμνύωε·ομο·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομνυω[LXX]ομνυ·ωομνυομαιομνυ·ομαι
2ndομνυειςομνυ·ειςομνυῃ, ομνυει[GNT][LXX], ομνυεσαιομνυ·ῃ, ομνυ·ει classical, ομνυ·εσαι alt
3rdομνυει[GNT][LXX]ομνυ·ειομνυεταιομνυ·εται
Pl1stομνυομενομνυ·ομενομνυομεθαομνυ·ομεθα
2ndομνυετε[GNT][LXX]ομνυ·ετεομνυεσθεομνυ·εσθε
3rdομνυουσιν[GNT][LXX], ομνυουσιομνυ·ουσι(ν), ομνυ·ουσι(ν)ομνυονταιομνυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομνυω[LXX]ομνυ·ωομνυωμαιομνυ·ωμαι
2ndομνυῃςομνυ·ῃςομνυῃομνυ·ῃ
3rdομνυῃομνυ·ῃομνυηταιομνυ·ηται
Pl1stομνυωμενομνυ·ωμενομνυωμεθαομνυ·ωμεθα
2ndομνυητεομνυ·ητεομνυησθεομνυ·ησθε
3rdομνυωσιν, ομνυωσιομνυ·ωσι(ν)ομνυωνταιομνυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομνυοιμιομνυ·οιμιομνυοιμηνομνυ·οιμην
2ndομνυοιςομνυ·οιςομνυοιοομνυ·οιο
3rdομνυοιομνυ·οιομνυοιτοομνυ·οιτο
Pl1stομνυοιμενομνυ·οιμενομνυοιμεθαομνυ·οιμεθα
2ndομνυοιτεομνυ·οιτεομνυοισθεομνυ·οισθε
3rdομνυοιεν, ομνυοισανομνυ·οιεν, ομνυ·οισαν altομνυοιντοομνυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομνυεομνυ·εομνυουομνυ·ου
3rdομνυετωομνυ·ετωομνυεσθωομνυ·εσθω
Pl1st
2ndομνυετε[GNT][LXX]ομνυ·ετεομνυεσθεομνυ·εσθε
3rdομνυετωσαν, ομνυοντωνομνυ·ετωσαν, ομνυ·οντων classicalομνυεσθωσαν, ομνυεσθωνομνυ·εσθωσαν, ομνυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομνυειν[GNT][LXX], ομνυναι[GNT]​ομνυ·ειν, ath. ομνυ·ναι (for ομνυ·ειν)ομνυεσθαι​ομνυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομνυουσαομνυονομνυ·ουσ·αομνυ·ο[υ]ν[τ]
Nomομνυων[LXX]ομνυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accομνυουσανομνυονταομνυ·ουσ·ανομνυ·ο[υ]ντ·α
Datομνυουσῃομνυοντιομνυ·ουσ·ῃομνυ·ο[υ]ντ·ι
Genομνυουσηςομνυοντος[LXX]ομνυ·ουσ·ηςομνυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocομνυουσαι[LXX]ομνυοντες[LXX]ομνυονταομνυ·ουσ·αιομνυ·ο[υ]ντ·εςομνυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accομνυουσαςομνυοντας[LXX]ομνυ·ουσ·αςομνυ·ο[υ]ντ·ας
Datομνυουσαιςομνυουσι, ομνυουσιν[GNT][LXX]ομνυ·ουσ·αιςομνυ·ου[ντ]·σι(ν), ομνυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genομνυουσωνομνυοντωνομνυ·ουσ·ωνομνυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομνυομενηομνυομενεομνυ·ομεν·ηομνυ·ομεν·ε
Nomομνυομενοςομνυ·ομεν·ος
Accομνυομενηνομνυομενονομνυ·ομεν·ηνομνυ·ομεν·ον
Datομνυομενῃομνυομενῳομνυ·ομεν·ῃομνυ·ομεν·ῳ
Genομνυομενηςομνυομενουομνυ·ομεν·ηςομνυ·ομεν·ου
PlVocομνυομεναιομνυομενοιομνυομεναομνυ·ομεν·αιομνυ·ομεν·οιομνυ·ομεν·α
Nom
Accομνυομεναςομνυομενουςομνυ·ομεν·αςομνυ·ομεν·ους
Datομνυομεναιςομνυομενοιςομνυ·ομεν·αιςομνυ·ομεν·οις
Genομνυομενωνομνυομενωνομνυ·ομεν·ωνομνυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμνυον[LXX]ε·ομνυ·ονωμνυομηνε·ομνυ·ομην
2ndωμνυεςε·ομνυ·εςωμνυουε·ομνυ·ου
3rdωμνυεν, ωμνυεε·ομνυ·ε(ν)ωμνυετοε·ομνυ·ετο
Pl1stωμνυομενε·ομνυ·ομενωμνυομεθαε·ομνυ·ομεθα
2ndωμνυετεε·ομνυ·ετεωμνυεσθεε·ομνυ·εσθε
3rdωμνυον[LXX], ωμνυοσανε·ομνυ·ον, ε·ομνυ·οσαν altωμνυοντοε·ομνυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοσω[LXX]ομο·σωομοσομαιομο·σομαι
2ndομοσειςομο·σειςομοσῃ[GNT][LXX], ομοσει, ομοσεσαιομο·σῃ, ομο·σει classical, ομο·σεσαι alt
3rdομοσειομο·σειομοσεταιομο·σεται
Pl1stομοσομενομο·σομενομοσομεθαομο·σομεθα
2ndομοσετεομο·σετεομοσεσθεομο·σεσθε
3rdομοσουσιν, ομοσουσιομο·σουσι(ν)ομοσονταιομο·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοσοιμιομο·σοιμιομοσοιμηνομο·σοιμην
2ndομοσοιςομο·σοιςομοσοιοομο·σοιο
3rdομοσοιομο·σοιομοσοιτοομο·σοιτο
Pl1stομοσοιμενομο·σοιμενομοσοιμεθαομο·σοιμεθα
2ndομοσοιτεομο·σοιτεομοσοισθεομο·σοισθε
3rdομοσοιενομο·σοιενομοσοιντοομο·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομοσειν​ομο·σειν​ομοσεσθαι​ομο·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοσουσαομοσον[LXX]ομο·σουσ·αομο·σο[υ]ν[τ]
Nomομοσωνομο·σο[υ]ν[τ]·^
Accομοσουσανομοσονταομο·σουσ·ανομο·σο[υ]ντ·α
Datομοσουσῃομοσοντιομο·σουσ·ῃομο·σο[υ]ντ·ι
Genομοσουσηςομοσοντοςομο·σουσ·ηςομο·σο[υ]ντ·ος
PlVocομοσουσαιομοσοντεςομοσονταομο·σουσ·αιομο·σο[υ]ντ·εςομο·σο[υ]ντ·α
Nom
Accομοσουσαςομοσονταςομο·σουσ·αςομο·σο[υ]ντ·ας
Datομοσουσαιςομοσουσι, ομοσουσινομο·σουσ·αιςομο·σου[ντ]·σι(ν)
Genομοσουσωνομοσοντωνομο·σουσ·ωνομο·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοσομενηομοσομενεομο·σομεν·ηομο·σομεν·ε
Nomομοσομενοςομο·σομεν·ος
Accομοσομενηνομοσομενονομο·σομεν·ηνομο·σομεν·ον
Datομοσομενῃομοσομενῳομο·σομεν·ῃομο·σομεν·ῳ
Genομοσομενηςομοσομενουομο·σομεν·ηςομο·σομεν·ου
PlVocομοσομεναιομοσομενοιομοσομεναομο·σομεν·αιομο·σομεν·οιομο·σομεν·α
Nom
Accομοσομεναςομοσομενουςομο·σομεν·αςομο·σομεν·ους
Datομοσομεναιςομοσομενοιςομο·σομεν·αιςομο·σομεν·οις
Genομοσομενωνομοσομενωνομο·σομεν·ωνομο·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμοσα[GNT][LXX]ε·ομο·σαωμοσαμηνε·ομο·σαμην
2ndωμοσας[LXX]ε·ομο·σαςωμοσωε·ομο·σω
3rdωμοσεν[GNT][LXX], ωμοσε[LXX]ε·ομο·σε(ν)ωμοσατοε·ομο·σατο
Pl1stωμοσαμεν[LXX]ε·ομο·σαμενωμοσαμεθαε·ομο·σαμεθα
2ndωμοσατεε·ομο·σατεωμοσασθεε·ομο·σασθε
3rdωμοσαν[LXX]ε·ομο·σανωμοσαντοε·ομο·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοσω[LXX]ομο·σωομοσωμαιομο·σωμαι
2ndομοσῃς[GNT]ομο·σῃςομοσῃ[GNT][LXX]ομο·σῃ
3rdομοσῃ[GNT][LXX]ομο·σῃομοσηταιομο·σηται
Pl1stομοσωμενομο·σωμενομοσωμεθαομο·σωμεθα
2ndομοσητεομο·σητεομοσησθεομο·σησθε
3rdομοσωσιν, ομοσωσιομο·σωσι(ν)ομοσωνταιομο·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοσαιμιομο·σαιμιομοσαιμηνομο·σαιμην
2ndομοσαις, ομοσειαςομο·σαις, ομο·σειας classicalομοσαιοομο·σαιο
3rdομοσαι[GNT][LXX], ομοσειεομο·σαι, ομο·σειε classicalομοσαιτοομο·σαιτο
Pl1stομοσαιμενομο·σαιμενομοσαιμεθαομο·σαιμεθα
2ndομοσαιτεομο·σαιτεομοσαισθεομο·σαισθε
3rdομοσαιεν, ομοσαισαν, ομοσειαν, ομοσειενομο·σαιεν, ομο·σαισαν alt, ομο·σειαν classical, ομο·σειεν classicalομοσαιντοομο·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομοσον[LXX]ομο·σονομοσαι[GNT][LXX]ομο·σαι
3rdομοσατω[LXX]ομο·σατωομοσασθωομο·σασθω
Pl1st
2ndομοσατε[LXX]ομο·σατεομοσασθεομο·σασθε
3rdομοσατωσαν, ομοσαντωνομο·σατωσαν, ομο·σαντων classicalομοσασθωσαν, ομοσασθωνομο·σασθωσαν, ομο·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομοσαι[GNT][LXX]​ομο·σαιομοσασθαι​ομο·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοσασαομοσας[GNT]ομοσανομο·σασ·αομο·σα[ντ]·ςομο·σαν[τ]
Nom
Accομοσασανομοσανταομο·σασ·ανομο·σαντ·α
Datομοσασῃομοσαντιομο·σασ·ῃομο·σαντ·ι
Genομοσασηςομοσαντοςομο·σασ·ηςομο·σαντ·ος
PlVocομοσασαιομοσαντες[LXX]ομοσανταομο·σασ·αιομο·σαντ·εςομο·σαντ·α
Nom
Accομοσασαςομοσανταςομο·σασ·αςομο·σαντ·ας
Datομοσασαιςομοσασι, ομοσασινομο·σασ·αιςομο·σα[ντ]·σι(ν)
Genομοσασωνομοσαντωνομο·σασ·ωνομο·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοσαμενηομοσαμενεομο·σαμεν·ηομο·σαμεν·ε
Nomομοσαμενοςομο·σαμεν·ος
Accομοσαμενηνομοσαμενονομο·σαμεν·ηνομο·σαμεν·ον
Datομοσαμενῃομοσαμενῳομο·σαμεν·ῃομο·σαμεν·ῳ
Genομοσαμενηςομοσαμενουομο·σαμεν·ηςομο·σαμεν·ου
PlVocομοσαμεναιομοσαμενοιομοσαμεναομο·σαμεν·αιομο·σαμεν·οιομο·σαμεν·α
Nom
Accομοσαμεναςομοσαμενουςομο·σαμεν·αςομο·σαμεν·ους
Datομοσαμεναιςομοσαμενοιςομο·σαμεν·αιςομο·σαμεν·οις
Genομοσαμενωνομοσαμενωνομο·σαμεν·ωνομο·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 05-Jun-2020 14:21:35 EDT