οζω • OZW • ozō

Search: ωζεσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωζεσενὄζωε·οζε·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωζεσενὄζωε·οζε·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ὄζω (οζ-, -, οζε·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοζωοζ·ωοζομαιοζ·ομαι
2ndοζειςοζ·ειςοζῃ, οζει[GNT], οζεσαιοζ·ῃ, οζ·ει classical, οζ·εσαι alt
3rdοζει[GNT]οζ·ειοζεταιοζ·εται
Pl1stοζομενοζ·ομενοζομεθαοζ·ομεθα
2ndοζετεοζ·ετεοζεσθεοζ·εσθε
3rdοζουσιν, οζουσιοζ·ουσι(ν)οζονταιοζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοζωοζ·ωοζωμαιοζ·ωμαι
2ndοζῃςοζ·ῃςοζῃοζ·ῃ
3rdοζῃοζ·ῃοζηταιοζ·ηται
Pl1stοζωμενοζ·ωμενοζωμεθαοζ·ωμεθα
2ndοζητεοζ·ητεοζησθεοζ·ησθε
3rdοζωσιν, οζωσιοζ·ωσι(ν)οζωνταιοζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοζοιμιοζ·οιμιοζοιμηνοζ·οιμην
2ndοζοις[LXX]οζ·οιςοζοιοοζ·οιο
3rdοζοιοζ·οιοζοιτοοζ·οιτο
Pl1stοζοιμενοζ·οιμενοζοιμεθαοζ·οιμεθα
2ndοζοιτεοζ·οιτεοζοισθεοζ·οισθε
3rdοζοιεν, οζοισανοζ·οιεν, οζ·οισαν altοζοιντοοζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοζεοζ·εοζουοζ·ου
3rdοζετωοζ·ετωοζεσθωοζ·εσθω
Pl1st
2ndοζετεοζ·ετεοζεσθεοζ·εσθε
3rdοζετωσαν, οζοντωνοζ·ετωσαν, οζ·οντων classicalοζεσθωσαν, οζεσθωνοζ·εσθωσαν, οζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οζειν​οζ·ειν​οζεσθαι​οζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοζουσαοζονοζ·ουσ·αοζ·ο[υ]ν[τ]
Nomοζωνοζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accοζουσανοζονταοζ·ουσ·ανοζ·ο[υ]ντ·α
Datοζουσῃοζοντιοζ·ουσ·ῃοζ·ο[υ]ντ·ι
Genοζουσηςοζοντοςοζ·ουσ·ηςοζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocοζουσαιοζοντεςοζονταοζ·ουσ·αιοζ·ο[υ]ντ·εςοζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοζουσαςοζονταςοζ·ουσ·αςοζ·ο[υ]ντ·ας
Datοζουσαιςοζουσι, οζουσινοζ·ουσ·αιςοζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genοζουσωνοζοντωνοζ·ουσ·ωνοζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοζομενηοζομενεοζ·ομεν·ηοζ·ομεν·ε
Nomοζομενοςοζ·ομεν·ος
Accοζομενηνοζομενονοζ·ομεν·ηνοζ·ομεν·ον
Datοζομενῃοζομενῳοζ·ομεν·ῃοζ·ομεν·ῳ
Genοζομενηςοζομενουοζ·ομεν·ηςοζ·ομεν·ου
PlVocοζομεναιοζομενοιοζομεναοζ·ομεν·αιοζ·ομεν·οιοζ·ομεν·α
Nom
Accοζομεναςοζομενουςοζ·ομεν·αςοζ·ομεν·ους
Datοζομεναιςοζομενοιςοζ·ομεν·αιςοζ·ομεν·οις
Genοζομενωνοζομενωνοζ·ομεν·ωνοζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωζονε·οζ·ονωζομηνε·οζ·ομην
2ndωζεςε·οζ·εςωζουε·οζ·ου
3rdωζεν, ωζεε·οζ·ε(ν)ωζετοε·οζ·ετο
Pl1stωζομενε·οζ·ομενωζομεθαε·οζ·ομεθα
2ndωζετεε·οζ·ετεωζεσθεε·οζ·εσθε
3rdωζον, ωζοσανε·οζ·ον, ε·οζ·οσαν altωζοντοε·οζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωζεσαε·οζε·σαωζεσαμηνε·οζε·σαμην
2ndωζεσαςε·οζε·σαςωζεσωε·οζε·σω
3rdωζεσεν[LXX], ωζεσεε·οζε·σε(ν), ε·οζε·σε(ν)ωζεσατοε·οζε·σατο
Pl1stωζεσαμενε·οζε·σαμενωζεσαμεθαε·οζε·σαμεθα
2ndωζεσατεε·οζε·σατεωζεσασθεε·οζε·σασθε
3rdωζεσανε·οζε·σανωζεσαντοε·οζε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοζεσωοζε·σωοζεσωμαιοζε·σωμαι
2ndοζεσῃςοζε·σῃςοζεσῃοζε·σῃ
3rdοζεσῃοζε·σῃοζεσηταιοζε·σηται
Pl1stοζεσωμενοζε·σωμενοζεσωμεθαοζε·σωμεθα
2ndοζεσητεοζε·σητεοζεσησθεοζε·σησθε
3rdοζεσωσιν, οζεσωσιοζε·σωσι(ν)οζεσωνταιοζε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοζεσαιμιοζε·σαιμιοζεσαιμηνοζε·σαιμην
2ndοζεσαις, οζεσειαςοζε·σαις, οζε·σειας classicalοζεσαιοοζε·σαιο
3rdοζεσαι, οζεσειεοζε·σαι, οζε·σειε classicalοζεσαιτοοζε·σαιτο
Pl1stοζεσαιμενοζε·σαιμενοζεσαιμεθαοζε·σαιμεθα
2ndοζεσαιτεοζε·σαιτεοζεσαισθεοζε·σαισθε
3rdοζεσαιεν, οζεσαισαν, οζεσειαν, οζεσειενοζε·σαιεν, οζε·σαισαν alt, οζε·σειαν classical, οζε·σειεν classicalοζεσαιντοοζε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοζεσονοζε·σονοζεσαιοζε·σαι
3rdοζεσατωοζε·σατωοζεσασθωοζε·σασθω
Pl1st
2ndοζεσατεοζε·σατεοζεσασθεοζε·σασθε
3rdοζεσατωσαν, οζεσαντωνοζε·σατωσαν, οζε·σαντων classicalοζεσασθωσαν, οζεσασθωνοζε·σασθωσαν, οζε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οζεσαι​οζε·σαι​οζεσασθαι​οζε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοζεσασαοζεσαςοζεσανοζε·σασ·αοζε·σα[ντ]·ςοζε·σαν[τ]
Nom
Accοζεσασανοζεσανταοζε·σασ·ανοζε·σαντ·α
Datοζεσασῃοζεσαντιοζε·σασ·ῃοζε·σαντ·ι
Genοζεσασηςοζεσαντοςοζε·σασ·ηςοζε·σαντ·ος
PlVocοζεσασαιοζεσαντεςοζεσανταοζε·σασ·αιοζε·σαντ·εςοζε·σαντ·α
Nom
Accοζεσασαςοζεσανταςοζε·σασ·αςοζε·σαντ·ας
Datοζεσασαιςοζεσασι, οζεσασινοζε·σασ·αιςοζε·σα[ντ]·σι(ν)
Genοζεσασωνοζεσαντωνοζε·σασ·ωνοζε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοζεσαμενηοζεσαμενεοζε·σαμεν·ηοζε·σαμεν·ε
Nomοζεσαμενοςοζε·σαμεν·ος
Accοζεσαμενηνοζεσαμενονοζε·σαμεν·ηνοζε·σαμεν·ον
Datοζεσαμενῃοζεσαμενῳοζε·σαμεν·ῃοζε·σαμεν·ῳ
Genοζεσαμενηςοζεσαμενουοζε·σαμεν·ηςοζε·σαμεν·ου
PlVocοζεσαμεναιοζεσαμενοιοζεσαμεναοζε·σαμεν·αιοζε·σαμεν·οιοζε·σαμεν·α
Nom
Accοζεσαμεναςοζεσαμενουςοζε·σαμεν·αςοζε·σαμεν·ους
Datοζεσαμεναιςοζεσαμενοιςοζε·σαμεν·αιςοζε·σαμεν·οις
Genοζεσαμενωνοζεσαμενωνοζε·σαμεν·ωνοζε·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:25:08 EST