ωραιος • hWRAIOS • hōraios

Search: ωραιον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωραιον; ωραιονὡραῖοςωραι·ον; ωραι·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

ὡραῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωραια[LXX]ωραιεωραι·αωραι·ε
Nomωραιος[LXX]ωραι·ος
Accωραιαν[GNT][LXX]ωραιον[LXX]ωραι·ανωραι·ον
Datωραιᾳ[GNT]ωραιῳωραι·ᾳωραι·ῳ
Genωραιαςωραιουωραι·αςωραι·ου
PlVocωραιαιωραιοι[GNT][LXX]ωραια[LXX]ωραι·αιωραι·οιωραι·α
Nom
Accωραιαςωραιους[LXX]ωραι·αςωραι·ους
Datωραιαιςωραιοιςωραι·αιςωραι·οις
Genωραιωνωραι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Feb-2021 16:48:10 EST