ομιλεω • hOMILEW • homileō

Search: ωμιλουν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωμιλουν; ωμιλουνὁμιλέωε·ομιλ(ε)·ον; ε·ομιλ(ε)·ονimpf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωμιλουνὁμιλέωε·ομιλ(ε)·ονimpf act ind 1st sg
ωμιλουνὁμιλέωε·ομιλ(ε)·ονimpf act ind 3rd pl

ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομιλωομιλ(ε)·ωομιλουμαιομιλ(ε)·ομαι
2ndομιλειςομιλ(ε)·ειςομιλῃ, ομιλει[LXX], ομιλεισαιομιλ(ε)·ῃ, ομιλ(ε)·ει classical, ομιλ(ε)·εσαι alt
3rdομιλει[LXX]ομιλ(ε)·ειομιλειταιομιλ(ε)·εται
Pl1stομιλουμενομιλ(ε)·ομενομιλουμεθαομιλ(ε)·ομεθα
2ndομιλειτε[LXX]ομιλ(ε)·ετεομιλεισθεομιλ(ε)·εσθε
3rdομιλουσιν, ομιλουσιομιλ(ε)·ουσι(ν)ομιλουνταιομιλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομιλωομιλ(ε)·ωομιλωμαιομιλ(ε)·ωμαι
2ndομιλῃςομιλ(ε)·ῃςομιλῃομιλ(ε)·ῃ
3rdομιλῃομιλ(ε)·ῃομιληταιομιλ(ε)·ηται
Pl1stομιλωμενομιλ(ε)·ωμενομιλωμεθαομιλ(ε)·ωμεθα
2ndομιλητεομιλ(ε)·ητεομιλησθεομιλ(ε)·ησθε
3rdομιλωσιν, ομιλωσιομιλ(ε)·ωσι(ν)ομιλωνταιομιλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομιλοιμιομιλ(ε)·οιμιομιλοιμηνομιλ(ε)·οιμην
2ndομιλοιςομιλ(ε)·οιςομιλοιοομιλ(ε)·οιο
3rdομιλοιομιλ(ε)·οιομιλοιτοομιλ(ε)·οιτο
Pl1stομιλοιμενομιλ(ε)·οιμενομιλοιμεθαομιλ(ε)·οιμεθα
2ndομιλοιτεομιλ(ε)·οιτεομιλοισθεομιλ(ε)·οισθε
3rdομιλοιεν, ομιλοισανομιλ(ε)·οιεν, ομιλ(ε)·οισαν altομιλοιντοομιλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομιλει[LXX]ομιλ(ε)·εομιλουομιλ(ε)·ου
3rdομιλειτω[LXX]ομιλ(ε)·ετωομιλεισθωομιλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndομιλειτε[LXX]ομιλ(ε)·ετεομιλεισθεομιλ(ε)·εσθε
3rdομιλειτωσαν, ομιλουντωνομιλ(ε)·ετωσαν, ομιλ(ε)·οντων classicalομιλεισθωσαν, ομιλεισθωνομιλ(ε)·εσθωσαν, ομιλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομιλειν[GNT]​ομιλ(ε)·εινομιλεισθαι​ομιλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομιλουσαομιλουνομιλ(ε)·ουσ·αομιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomομιλωνομιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accομιλουσανομιλουνταομιλ(ε)·ουσ·ανομιλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datομιλουσῃομιλουντιομιλ(ε)·ουσ·ῃομιλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genομιλουσηςομιλουντοςομιλ(ε)·ουσ·ηςομιλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocομιλουσαιομιλουντεςομιλουνταομιλ(ε)·ουσ·αιομιλ(ε)·ο[υ]ντ·εςομιλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accομιλουσαςομιλουντας[LXX]ομιλ(ε)·ουσ·αςομιλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datομιλουσαιςομιλουσι, ομιλουσινομιλ(ε)·ουσ·αιςομιλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genομιλουσωνομιλουντωνομιλ(ε)·ουσ·ωνομιλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομιλουμενηομιλουμενεομιλ(ε)·ομεν·ηομιλ(ε)·ομεν·ε
Nomομιλουμενοςομιλ(ε)·ομεν·ος
Accομιλουμενηνομιλουμενονομιλ(ε)·ομεν·ηνομιλ(ε)·ομεν·ον
Datομιλουμενῃομιλουμενῳομιλ(ε)·ομεν·ῃομιλ(ε)·ομεν·ῳ
Genομιλουμενηςομιλουμενουομιλ(ε)·ομεν·ηςομιλ(ε)·ομεν·ου
PlVocομιλουμεναιομιλουμενοιομιλουμεναομιλ(ε)·ομεν·αιομιλ(ε)·ομεν·οιομιλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accομιλουμεναςομιλουμενουςομιλ(ε)·ομεν·αςομιλ(ε)·ομεν·ους
Datομιλουμεναιςομιλουμενοιςομιλ(ε)·ομεν·αιςομιλ(ε)·ομεν·οις
Genομιλουμενωνομιλουμενωνομιλ(ε)·ομεν·ωνομιλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμιλουν[GNT][LXX]ε·ομιλ(ε)·ονωμιλουμηνε·ομιλ(ε)·ομην
2ndωμιλειςε·ομιλ(ε)·εςωμιλουε·ομιλ(ε)·ου
3rdωμιλει[GNT]ε·ομιλ(ε)·εωμιλειτοε·ομιλ(ε)·ετο
Pl1stωμιλουμενε·ομιλ(ε)·ομενωμιλουμεθαε·ομιλ(ε)·ομεθα
2ndωμιλειτεε·ομιλ(ε)·ετεωμιλεισθεε·ομιλ(ε)·εσθε
3rdωμιλουν[GNT][LXX], ωμιλουσαν[LXX]ε·ομιλ(ε)·ον, ε·ομιλ(ε)·οσαν altωμιλουντοε·ομιλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομιλησωομιλη·σωομιλησομαιομιλη·σομαι
2ndομιλησειςομιλη·σειςομιλησῃ, ομιλησει[LXX], ομιλησεσαιομιλη·σῃ, ομιλη·σει classical, ομιλη·σεσαι alt
3rdομιλησει[LXX]ομιλη·σειομιλησεταιομιλη·σεται
Pl1stομιλησομενομιλη·σομενομιλησομεθαομιλη·σομεθα
2ndομιλησετεομιλη·σετεομιλησεσθεομιλη·σεσθε
3rdομιλησουσιν, ομιλησουσιομιλη·σουσι(ν)ομιλησονταιομιλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομιλησοιμιομιλη·σοιμιομιλησοιμηνομιλη·σοιμην
2ndομιλησοιςομιλη·σοιςομιλησοιοομιλη·σοιο
3rdομιλησοιομιλη·σοιομιλησοιτοομιλη·σοιτο
Pl1stομιλησοιμενομιλη·σοιμενομιλησοιμεθαομιλη·σοιμεθα
2ndομιλησοιτεομιλη·σοιτεομιλησοισθεομιλη·σοισθε
3rdομιλησοιενομιλη·σοιενομιλησοιντοομιλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομιλησειν​ομιλη·σειν​ομιλησεσθαι​ομιλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομιλησουσαομιλησονομιλη·σουσ·αομιλη·σο[υ]ν[τ]
Nomομιλησωνομιλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accομιλησουσανομιλησονταομιλη·σουσ·ανομιλη·σο[υ]ντ·α
Datομιλησουσῃομιλησοντιομιλη·σουσ·ῃομιλη·σο[υ]ντ·ι
Genομιλησουσηςομιλησοντοςομιλη·σουσ·ηςομιλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocομιλησουσαιομιλησοντεςομιλησονταομιλη·σουσ·αιομιλη·σο[υ]ντ·εςομιλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accομιλησουσαςομιλησονταςομιλη·σουσ·αςομιλη·σο[υ]ντ·ας
Datομιλησουσαιςομιλησουσι, ομιλησουσινομιλη·σουσ·αιςομιλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genομιλησουσωνομιλησοντωνομιλη·σουσ·ωνομιλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομιλησομενηομιλησομενεομιλη·σομεν·ηομιλη·σομεν·ε
Nomομιλησομενοςομιλη·σομεν·ος
Accομιλησομενηνομιλησομενονομιλη·σομεν·ηνομιλη·σομεν·ον
Datομιλησομενῃομιλησομενῳομιλη·σομεν·ῃομιλη·σομεν·ῳ
Genομιλησομενηςομιλησομενουομιλη·σομεν·ηςομιλη·σομεν·ου
PlVocομιλησομεναιομιλησομενοιομιλησομεναομιλη·σομεν·αιομιλη·σομεν·οιομιλη·σομεν·α
Nom
Accομιλησομεναςομιλησομενουςομιλη·σομεν·αςομιλη·σομεν·ους
Datομιλησομεναιςομιλησομενοιςομιλη·σομεν·αιςομιλη·σομεν·οις
Genομιλησομενωνομιλησομενωνομιλη·σομεν·ωνομιλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμιλησαε·ομιλη·σαωμιλησαμηνε·ομιλη·σαμην
2ndωμιλησαςε·ομιλη·σαςωμιλησωε·ομιλη·σω
3rdωμιλησεν[LXX], ωμιλησεε·ομιλη·σε(ν), ε·ομιλη·σε(ν)ωμιλησατοε·ομιλη·σατο
Pl1stωμιλησαμενε·ομιλη·σαμενωμιλησαμεθαε·ομιλη·σαμεθα
2ndωμιλησατεε·ομιλη·σατεωμιλησασθεε·ομιλη·σασθε
3rdωμιλησανε·ομιλη·σανωμιλησαντοε·ομιλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομιλησωομιλη·σωομιλησωμαιομιλη·σωμαι
2ndομιλησῃςομιλη·σῃςομιλησῃομιλη·σῃ
3rdομιλησῃομιλη·σῃομιλησηταιομιλη·σηται
Pl1stομιλησωμενομιλη·σωμενομιλησωμεθαομιλη·σωμεθα
2ndομιλησητεομιλη·σητεομιλησησθεομιλη·σησθε
3rdομιλησωσιν, ομιλησωσιομιλη·σωσι(ν)ομιλησωνταιομιλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομιλησαιμιομιλη·σαιμιομιλησαιμηνομιλη·σαιμην
2ndομιλησαις, ομιλησειαςομιλη·σαις, ομιλη·σειας classicalομιλησαιοομιλη·σαιο
3rdομιλησαι, ομιλησειεομιλη·σαι, ομιλη·σειε classicalομιλησαιτοομιλη·σαιτο
Pl1stομιλησαιμενομιλη·σαιμενομιλησαιμεθαομιλη·σαιμεθα
2ndομιλησαιτεομιλη·σαιτεομιλησαισθεομιλη·σαισθε
3rdομιλησαιεν, ομιλησαισαν, ομιλησειαν, ομιλησειενομιλη·σαιεν, ομιλη·σαισαν alt, ομιλη·σειαν classical, ομιλη·σειεν classicalομιλησαιντοομιλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομιλησονομιλη·σονομιλησαιομιλη·σαι
3rdομιλησατωομιλη·σατωομιλησασθωομιλη·σασθω
Pl1st
2ndομιλησατεομιλη·σατεομιλησασθεομιλη·σασθε
3rdομιλησατωσαν, ομιλησαντωνομιλη·σατωσαν, ομιλη·σαντων classicalομιλησασθωσαν, ομιλησασθωνομιλη·σασθωσαν, ομιλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομιλησαι​ομιλη·σαι​ομιλησασθαι​ομιλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομιλησασαομιλησας[GNT]ομιλησανομιλη·σασ·αομιλη·σα[ντ]·ςομιλη·σαν[τ]
Nom
Accομιλησασανομιλησανταομιλη·σασ·ανομιλη·σαντ·α
Datομιλησασῃομιλησαντιομιλη·σασ·ῃομιλη·σαντ·ι
Genομιλησασηςομιλησαντοςομιλη·σασ·ηςομιλη·σαντ·ος
PlVocομιλησασαιομιλησαντες[LXX]ομιλησανταομιλη·σασ·αιομιλη·σαντ·εςομιλη·σαντ·α
Nom
Accομιλησασαςομιλησανταςομιλη·σασ·αςομιλη·σαντ·ας
Datομιλησασαιςομιλησασι, ομιλησασινομιλη·σασ·αιςομιλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genομιλησασωνομιλησαντωνομιλη·σασ·ωνομιλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομιλησαμενηομιλησαμενεομιλη·σαμεν·ηομιλη·σαμεν·ε
Nomομιλησαμενοςομιλη·σαμεν·ος
Accομιλησαμενηνομιλησαμενονομιλη·σαμεν·ηνομιλη·σαμεν·ον
Datομιλησαμενῃομιλησαμενῳομιλη·σαμεν·ῃομιλη·σαμεν·ῳ
Genομιλησαμενηςομιλησαμενουομιλη·σαμεν·ηςομιλη·σαμεν·ου
PlVocομιλησαμεναιομιλησαμενοιομιλησαμεναομιλη·σαμεν·αιομιλη·σαμεν·οιομιλη·σαμεν·α
Nom
Accομιλησαμεναςομιλησαμενουςομιλη·σαμεν·αςομιλη·σαμεν·ους
Datομιλησαμεναιςομιλησαμενοιςομιλη·σαμεν·αιςομιλη·σαμεν·οις
Genομιλησαμενωνομιλησαμενωνομιλη·σαμεν·ωνομιλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 14:02:58 EST