ωφελεω • WFELEW • ōpheleō

Search: ωφελησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωφελησει; ωφελησειὠφελέωωφελη·σει; ωφελη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωφελησειὠφελέωωφελη·σειfut act ind 3rd sg
ωφελησειὠφελέωωφελη·σειfut mp ind 2nd sg classical

ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελωωφελ(ε)·ωωφελουμαι[GNT]ωφελ(ε)·ομαι
2ndωφελειςωφελ(ε)·ειςωφελῃ, ωφελει[GNT][LXX], ωφελεισαιωφελ(ε)·ῃ, ωφελ(ε)·ει classical, ωφελ(ε)·εσαι alt
3rdωφελει[GNT][LXX]ωφελ(ε)·ειωφελειται[GNT]ωφελ(ε)·εται
Pl1stωφελουμενωφελ(ε)·ομενωφελουμεθαωφελ(ε)·ομεθα
2ndωφελειτε[GNT]ωφελ(ε)·ετεωφελεισθεωφελ(ε)·εσθε
3rdωφελουσιν, ωφελουσιωφελ(ε)·ουσι(ν)ωφελουνταιωφελ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελωωφελ(ε)·ωωφελωμαιωφελ(ε)·ωμαι
2ndωφελῃςωφελ(ε)·ῃςωφελῃωφελ(ε)·ῃ
3rdωφελῃωφελ(ε)·ῃωφεληταιωφελ(ε)·ηται
Pl1stωφελωμενωφελ(ε)·ωμενωφελωμεθαωφελ(ε)·ωμεθα
2ndωφελητεωφελ(ε)·ητεωφελησθεωφελ(ε)·ησθε
3rdωφελωσιν, ωφελωσιωφελ(ε)·ωσι(ν)ωφελωνταιωφελ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελοιμιωφελ(ε)·οιμιωφελοιμηνωφελ(ε)·οιμην
2ndωφελοιςωφελ(ε)·οιςωφελοιοωφελ(ε)·οιο
3rdωφελοιωφελ(ε)·οιωφελοιτοωφελ(ε)·οιτο
Pl1stωφελοιμενωφελ(ε)·οιμενωφελοιμεθαωφελ(ε)·οιμεθα
2ndωφελοιτεωφελ(ε)·οιτεωφελοισθεωφελ(ε)·οισθε
3rdωφελοιεν, ωφελοισανωφελ(ε)·οιεν, ωφελ(ε)·οισαν altωφελοιντοωφελ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndωφελει[GNT][LXX]ωφελ(ε)·εωφελουωφελ(ε)·ου
3rdωφελειτωωφελ(ε)·ετωωφελεισθωωφελ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndωφελειτε[GNT]ωφελ(ε)·ετεωφελεισθεωφελ(ε)·εσθε
3rdωφελειτωσαν, ωφελουντωνωφελ(ε)·ετωσαν, ωφελ(ε)·οντων classicalωφελεισθωσαν, ωφελεισθωνωφελ(ε)·εσθωσαν, ωφελ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωφελειν​ωφελ(ε)·ειν​ωφελεισθαι​ωφελ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφελουσαωφελουνωφελ(ε)·ουσ·αωφελ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomωφελωνωφελ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accωφελουσανωφελουνταωφελ(ε)·ουσ·ανωφελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datωφελουσῃωφελουντιωφελ(ε)·ουσ·ῃωφελ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genωφελουσηςωφελουντοςωφελ(ε)·ουσ·ηςωφελ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocωφελουσαιωφελουντεςωφελουνταωφελ(ε)·ουσ·αιωφελ(ε)·ο[υ]ντ·εςωφελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accωφελουσαςωφελουνταςωφελ(ε)·ουσ·αςωφελ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datωφελουσαιςωφελουσι, ωφελουσινωφελ(ε)·ουσ·αιςωφελ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genωφελουσωνωφελουντωνωφελ(ε)·ουσ·ωνωφελ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφελουμενηωφελουμενεωφελ(ε)·ομεν·ηωφελ(ε)·ομεν·ε
Nomωφελουμενοςωφελ(ε)·ομεν·ος
Accωφελουμενηνωφελουμενονωφελ(ε)·ομεν·ηνωφελ(ε)·ομεν·ον
Datωφελουμενῃωφελουμενῳωφελ(ε)·ομεν·ῃωφελ(ε)·ομεν·ῳ
Genωφελουμενηςωφελουμενουωφελ(ε)·ομεν·ηςωφελ(ε)·ομεν·ου
PlVocωφελουμεναιωφελουμενοιωφελουμεναωφελ(ε)·ομεν·αιωφελ(ε)·ομεν·οιωφελ(ε)·ομεν·α
Nom
Accωφελουμεναςωφελουμενουςωφελ(ε)·ομεν·αςωφελ(ε)·ομεν·ους
Datωφελουμεναιςωφελουμενοιςωφελ(ε)·ομεν·αιςωφελ(ε)·ομεν·οις
Genωφελουμενωνωφελουμενωνωφελ(ε)·ομεν·ωνωφελ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελουνε·ωφελ(ε)·ονωφελουμηνε·ωφελ(ε)·ομην
2ndωφελειςε·ωφελ(ε)·εςωφελουε·ωφελ(ε)·ου
3rdωφελει[GNT][LXX]ε·ωφελ(ε)·εωφελειτοε·ωφελ(ε)·ετο
Pl1stωφελουμενε·ωφελ(ε)·ομενωφελουμεθαε·ωφελ(ε)·ομεθα
2ndωφελειτε[GNT]ε·ωφελ(ε)·ετεωφελεισθεε·ωφελ(ε)·εσθε
3rdωφελουν, ωφελουσανε·ωφελ(ε)·ον, ε·ωφελ(ε)·οσαν altωφελουντοε·ωφελ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελησω[GNT]ωφελη·σωωφελησομαιωφελη·σομαι
2ndωφελησεις[LXX]ωφελη·σειςωφελησῃ, ωφελησει[GNT][LXX], ωφελησεσαιωφελη·σῃ, ωφελη·σει classical, ωφελη·σεσαι alt
3rdωφελησει[GNT][LXX]ωφελη·σειωφελησεταιωφελη·σεται
Pl1stωφελησομενωφελη·σομενωφελησομεθαωφελη·σομεθα
2ndωφελησετεωφελη·σετεωφελησεσθεωφελη·σεσθε
3rdωφελησουσιν[LXX], ωφελησουσιωφελη·σουσι(ν), ωφελη·σουσι(ν)ωφελησονταιωφελη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελησοιμιωφελη·σοιμιωφελησοιμηνωφελη·σοιμην
2ndωφελησοιςωφελη·σοιςωφελησοιοωφελη·σοιο
3rdωφελησοιωφελη·σοιωφελησοιτοωφελη·σοιτο
Pl1stωφελησοιμενωφελη·σοιμενωφελησοιμεθαωφελη·σοιμεθα
2ndωφελησοιτεωφελη·σοιτεωφελησοισθεωφελη·σοισθε
3rdωφελησοιενωφελη·σοιενωφελησοιντοωφελη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωφελησειν[LXX]​ωφελη·σεινωφελησεσθαι​ωφελη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφελησουσαωφελησονωφελη·σουσ·αωφελη·σο[υ]ν[τ]
Nomωφελησωνωφελη·σο[υ]ν[τ]·^
Accωφελησουσανωφελησονταωφελη·σουσ·ανωφελη·σο[υ]ντ·α
Datωφελησουσῃωφελησοντιωφελη·σουσ·ῃωφελη·σο[υ]ντ·ι
Genωφελησουσηςωφελησοντοςωφελη·σουσ·ηςωφελη·σο[υ]ντ·ος
PlVocωφελησουσαιωφελησοντεςωφελησονταωφελη·σουσ·αιωφελη·σο[υ]ντ·εςωφελη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accωφελησουσαςωφελησονταςωφελη·σουσ·αςωφελη·σο[υ]ντ·ας
Datωφελησουσαιςωφελησουσι, ωφελησουσιν[LXX]ωφελη·σουσ·αιςωφελη·σου[ντ]·σι(ν), ωφελη·σου[ντ]·σι(ν)
Genωφελησουσωνωφελησοντωνωφελη·σουσ·ωνωφελη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφελησομενηωφελησομενεωφελη·σομεν·ηωφελη·σομεν·ε
Nomωφελησομενοςωφελη·σομεν·ος
Accωφελησομενηνωφελησομενονωφελη·σομεν·ηνωφελη·σομεν·ον
Datωφελησομενῃωφελησομενῳωφελη·σομεν·ῃωφελη·σομεν·ῳ
Genωφελησομενηςωφελησομενουωφελη·σομεν·ηςωφελη·σομεν·ου
PlVocωφελησομεναιωφελησομενοιωφελησομεναωφελη·σομεν·αιωφελη·σομεν·οιωφελη·σομεν·α
Nom
Accωφελησομεναςωφελησομενουςωφελη·σομεν·αςωφελη·σομεν·ους
Datωφελησομεναιςωφελησομενοιςωφελη·σομεν·αιςωφελη·σομεν·οις
Genωφελησομενωνωφελησομενωνωφελη·σομεν·ωνωφελη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελησα[LXX]ε·ωφελη·σαωφελησαμηνε·ωφελη·σαμην
2ndωφελησαςε·ωφελη·σαςωφελησω[GNT]ε·ωφελη·σω
3rdωφελησεν[GNT][LXX], ωφελησεε·ωφελη·σε(ν), ε·ωφελη·σε(ν)ωφελησατοε·ωφελη·σατο
Pl1stωφελησαμενε·ωφελη·σαμενωφελησαμεθαε·ωφελη·σαμεθα
2ndωφελησατεε·ωφελη·σατεωφελησασθεε·ωφελη·σασθε
3rdωφελησαν[LXX]ε·ωφελη·σανωφελησαντοε·ωφελη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελησω[GNT]ωφελη·σωωφελησωμαιωφελη·σωμαι
2ndωφελησῃςωφελη·σῃςωφελησῃωφελη·σῃ
3rdωφελησῃωφελη·σῃωφελησηταιωφελη·σηται
Pl1stωφελησωμενωφελη·σωμενωφελησωμεθαωφελη·σωμεθα
2ndωφελησητεωφελη·σητεωφελησησθεωφελη·σησθε
3rdωφελησωσιν, ωφελησωσιωφελη·σωσι(ν)ωφελησωνταιωφελη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφελησαιμιωφελη·σαιμιωφελησαιμηνωφελη·σαιμην
2ndωφελησαις, ωφελησειαςωφελη·σαις, ωφελη·σειας classicalωφελησαιοωφελη·σαιο
3rdωφελησαι[LXX], ωφελησειεωφελη·σαι, ωφελη·σειε classicalωφελησαιτοωφελη·σαιτο
Pl1stωφελησαιμενωφελη·σαιμενωφελησαιμεθαωφελη·σαιμεθα
2ndωφελησαιτεωφελη·σαιτεωφελησαισθεωφελη·σαισθε
3rdωφελησαιεν, ωφελησαισαν, ωφελησειαν, ωφελησειενωφελη·σαιεν, ωφελη·σαισαν alt, ωφελη·σειαν classical, ωφελη·σειεν classicalωφελησαιντοωφελη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndωφελησονωφελη·σονωφελησαι[LXX]ωφελη·σαι
3rdωφελησατωωφελη·σατωωφελησασθωωφελη·σασθω
Pl1st
2ndωφελησατεωφελη·σατεωφελησασθεωφελη·σασθε
3rdωφελησατωσαν, ωφελησαντωνωφελη·σατωσαν, ωφελη·σαντων classicalωφελησασθωσαν, ωφελησασθωνωφελη·σασθωσαν, ωφελη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωφελησαι[LXX]​ωφελη·σαιωφελησασθαι​ωφελη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφελησασαωφελησαςωφελησαν[LXX]ωφελη·σασ·αωφελη·σα[ντ]·ςωφελη·σαν[τ]
Nom
Accωφελησασανωφελησανταωφελη·σασ·ανωφελη·σαντ·α
Datωφελησασῃωφελησαντιωφελη·σασ·ῃωφελη·σαντ·ι
Genωφελησασηςωφελησαντοςωφελη·σασ·ηςωφελη·σαντ·ος
PlVocωφελησασαιωφελησαντεςωφελησανταωφελη·σασ·αιωφελη·σαντ·εςωφελη·σαντ·α
Nom
Accωφελησασαςωφελησανταςωφελη·σασ·αςωφελη·σαντ·ας
Datωφελησασαιςωφελησασι, ωφελησασινωφελη·σασ·αιςωφελη·σα[ντ]·σι(ν)
Genωφελησασωνωφελησαντωνωφελη·σασ·ωνωφελη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφελησαμενηωφελησαμενεωφελη·σαμεν·ηωφελη·σαμεν·ε
Nomωφελησαμενοςωφελη·σαμεν·ος
Accωφελησαμενηνωφελησαμενονωφελη·σαμεν·ηνωφελη·σαμεν·ον
Datωφελησαμενῃωφελησαμενῳωφελη·σαμεν·ῃωφελη·σαμεν·ῳ
Genωφελησαμενηςωφελησαμενουωφελη·σαμεν·ηςωφελη·σαμεν·ου
PlVocωφελησαμεναιωφελησαμενοιωφελησαμεναωφελη·σαμεν·αιωφελη·σαμεν·οιωφελη·σαμεν·α
Nom
Accωφελησαμεναςωφελησαμενουςωφελη·σαμεν·αςωφελη·σαμεν·ους
Datωφελησαμεναιςωφελησαμενοιςωφελη·σαμεν·αιςωφελη·σαμεν·οις
Genωφελησαμενωνωφελησαμενωνωφελη·σαμεν·ωνωφελη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωφεληθηνε·ωφελη·θην
2ndωφεληθηςε·ωφελη·θης
3rdωφεληθηε·ωφελη·θη
Pl1stωφεληθημενε·ωφελη·θημεν
2ndωφεληθητεε·ωφελη·θητε
3rdωφεληθησαν[GNT]ε·ωφελη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stωφεληθησομαιωφελη·θησομαι
2ndωφεληθησῃ, ωφεληθησειωφελη·θησῃ, ωφελη·θησει classical
3rdωφεληθησεται[GNT]ωφελη·θησεται
Pl1stωφεληθησομεθαωφελη·θησομεθα
2ndωφεληθησεσθε[LXX]ωφελη·θησεσθε
3rdωφεληθησονται[LXX]ωφελη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωφεληθωωφελη·θω
2ndωφεληθῃς[GNT]ωφελη·θῃς
3rdωφεληθῃωφελη·θῃ
Pl1stωφεληθωμενωφελη·θωμεν
2ndωφεληθητεωφελη·θητε
3rdωφεληθωσιν, ωφεληθωσιωφελη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωφεληθειηνωφελη·θειην
2ndωφεληθειηςωφελη·θειης
3rdωφεληθειηωφελη·θειη
Pl1stωφεληθειημεν, ωφεληθειμενωφελη·θειημεν, ωφελη·θειμεν classical
2ndωφεληθειητε, ωφεληθειτεωφελη·θειητε, ωφελη·θειτε classical
3rdωφεληθειησαν, ωφεληθειενωφελη·θειησαν, ωφελη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stωφεληθησοιμηνωφελη·θησοιμην
2ndωφεληθησοιοωφελη·θησοιο
3rdωφεληθησοιτοωφελη·θησοιτο
Pl1stωφεληθησοιμεθαωφελη·θησοιμεθα
2ndωφεληθησοισθεωφελη·θησοισθε
3rdωφεληθησοιντοωφελη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndωφεληθητιωφελη·θητι
3rdωφεληθητωωφελη·θητω
Pl1st
2ndωφεληθητεωφελη·θητε
3rdωφεληθητωσαν, ωφεληθεντωνωφελη·θητωσαν, ωφελη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ωφεληθηναι[LXX]​ωφελη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ωφεληθησεσθαι​ωφελη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφεληθεισα[GNT]ωφεληθειςωφεληθενωφελη·θεισ·αωφελη·θει[ντ]·ςωφελη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accωφεληθεισανωφεληθενταωφελη·θεισ·ανωφελη·θε[ι]ντ·α
Datωφεληθεισῃωφεληθεντιωφελη·θεισ·ῃωφελη·θε[ι]ντ·ι
Genωφεληθεισηςωφεληθεντοςωφελη·θεισ·ηςωφελη·θε[ι]ντ·ος
PlVocωφεληθεισαιωφεληθεντεςωφεληθενταωφελη·θεισ·αιωφελη·θε[ι]ντ·εςωφελη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accωφεληθεισαςωφεληθενταςωφελη·θεισ·αςωφελη·θε[ι]ντ·ας
Datωφεληθεισαιςωφεληθεισι, ωφεληθεισινωφελη·θεισ·αιςωφελη·θει[ντ]·σι(ν)
Genωφεληθεισωνωφεληθεντωνωφελη·θεισ·ωνωφελη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωφεληθησομενηωφεληθησομενεωφελη·θησομεν·ηωφελη·θησομεν·ε
Nomωφεληθησομενοςωφελη·θησομεν·ος
Accωφεληθησομενηνωφεληθησομενονωφελη·θησομεν·ηνωφελη·θησομεν·ον
Datωφεληθησομενῃωφεληθησομενῳωφελη·θησομεν·ῃωφελη·θησομεν·ῳ
Genωφεληθησομενηςωφεληθησομενουωφελη·θησομεν·ηςωφελη·θησομεν·ου
PlVocωφεληθησομεναιωφεληθησομενοιωφεληθησομεναωφελη·θησομεν·αιωφελη·θησομεν·οιωφελη·θησομεν·α
Nom
Accωφεληθησομεναςωφεληθησομενουςωφελη·θησομεν·αςωφελη·θησομεν·ους
Datωφεληθησομεναιςωφεληθησομενοιςωφελη·θησομεν·αιςωφελη·θησομεν·οις
Genωφεληθησομενωνωφεληθησομενωνωφελη·θησομεν·ωνωφελη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 15:28:14 EST