οργιζω • ORGIZW • orgizō

Search: ωργισθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωργισθησανὀργίζωε·οργισ·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωργισθησανὀργίζωε·οργισ·θησανaor θη ind 3rd pl

ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοργιζωοργιζ·ωοργιζομαι[LXX]οργιζ·ομαι
2ndοργιζειςοργιζ·ειςοργιζῃ[LXX], οργιζει, οργιζεσαιοργιζ·ῃ, οργιζ·ει classical, οργιζ·εσαι alt
3rdοργιζειοργιζ·ειοργιζεταιοργιζ·εται
Pl1stοργιζομενοργιζ·ομενοργιζομεθαοργιζ·ομεθα
2ndοργιζετεοργιζ·ετεοργιζεσθε[GNT][LXX]οργιζ·εσθε
3rdοργιζουσιν, οργιζουσιοργιζ·ουσι(ν)οργιζονταιοργιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοργιζωοργιζ·ωοργιζωμαιοργιζ·ωμαι
2ndοργιζῃςοργιζ·ῃςοργιζῃ[LXX]οργιζ·ῃ
3rdοργιζῃ[LXX]οργιζ·ῃοργιζηταιοργιζ·ηται
Pl1stοργιζωμενοργιζ·ωμενοργιζωμεθαοργιζ·ωμεθα
2ndοργιζητεοργιζ·ητεοργιζησθεοργιζ·ησθε
3rdοργιζωσιν, οργιζωσιοργιζ·ωσι(ν)οργιζωνταιοργιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοργιζοιμιοργιζ·οιμιοργιζοιμηνοργιζ·οιμην
2ndοργιζοιςοργιζ·οιςοργιζοιοοργιζ·οιο
3rdοργιζοιοργιζ·οιοργιζοιτοοργιζ·οιτο
Pl1stοργιζοιμενοργιζ·οιμενοργιζοιμεθαοργιζ·οιμεθα
2ndοργιζοιτεοργιζ·οιτεοργιζοισθεοργιζ·οισθε
3rdοργιζοιεν, οργιζοισανοργιζ·οιεν, οργιζ·οισαν altοργιζοιντοοργιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοργιζεοργιζ·εοργιζου[LXX]οργιζ·ου
3rdοργιζετωοργιζ·ετωοργιζεσθωοργιζ·εσθω
Pl1st
2ndοργιζετεοργιζ·ετεοργιζεσθε[GNT][LXX]οργιζ·εσθε
3rdοργιζετωσαν, οργιζοντωνοργιζ·ετωσαν, οργιζ·οντων classicalοργιζεσθωσαν[LXX], οργιζεσθωνοργιζ·εσθωσαν, οργιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οργιζειν​οργιζ·ειν​οργιζεσθαι​οργιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοργιζουσαοργιζονοργιζ·ουσ·αοργιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomοργιζωνοργιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accοργιζουσανοργιζονταοργιζ·ουσ·ανοργιζ·ο[υ]ντ·α
Datοργιζουσῃοργιζοντιοργιζ·ουσ·ῃοργιζ·ο[υ]ντ·ι
Genοργιζουσηςοργιζοντοςοργιζ·ουσ·ηςοργιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocοργιζουσαιοργιζοντεςοργιζονταοργιζ·ουσ·αιοργιζ·ο[υ]ντ·εςοργιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοργιζουσαςοργιζονταςοργιζ·ουσ·αςοργιζ·ο[υ]ντ·ας
Datοργιζουσαιςοργιζουσι, οργιζουσινοργιζ·ουσ·αιςοργιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genοργιζουσωνοργιζοντωνοργιζ·ουσ·ωνοργιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοργιζομενηοργιζομενεοργιζ·ομεν·ηοργιζ·ομεν·ε
Nomοργιζομενος[GNT][LXX]οργιζ·ομεν·ος
Accοργιζομενηνοργιζομενονοργιζ·ομεν·ηνοργιζ·ομεν·ον
Datοργιζομενῃοργιζομενῳοργιζ·ομεν·ῃοργιζ·ομεν·ῳ
Genοργιζομενηςοργιζομενουοργιζ·ομεν·ηςοργιζ·ομεν·ου
PlVocοργιζομεναιοργιζομενοιοργιζομεναοργιζ·ομεν·αιοργιζ·ομεν·οιοργιζ·ομεν·α
Nom
Accοργιζομεναςοργιζομενουςοργιζ·ομεν·αςοργιζ·ομεν·ους
Datοργιζομεναιςοργιζομενοιςοργιζ·ομεν·αιςοργιζ·ομεν·οις
Genοργιζομενωνοργιζομενωνοργιζ·ομεν·ωνοργιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωργιζονε·οργιζ·ονωργιζομηνε·οργιζ·ομην
2ndωργιζεςε·οργιζ·εςωργιζουε·οργιζ·ου
3rdωργιζεν, ωργιζεε·οργιζ·ε(ν)ωργιζετοε·οργιζ·ετο
Pl1stωργιζομενε·οργιζ·ομενωργιζομεθαε·οργιζ·ομεθα
2ndωργιζετεε·οργιζ·ετεωργιζεσθεε·οργιζ·εσθε
3rdωργιζον, ωργιζοσανε·οργιζ·ον, ε·οργιζ·οσαν altωργιζοντοε·οργιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωργισθην[LXX]ε·οργισ·θην
2ndωργισθης[LXX]ε·οργισ·θης
3rdωργισθη[GNT][LXX]ε·οργισ·θη
Pl1stωργισθημενε·οργισ·θημεν
2ndωργισθητεε·οργισ·θητε
3rdωργισθησαν[GNT][LXX]ε·οργισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοργισθησομαι[LXX]οργισ·θησομαι
2ndοργισθησῃ[LXX], οργισθησειοργισ·θησῃ, οργισ·θησει classical
3rdοργισθησεται[LXX]οργισ·θησεται
Pl1stοργισθησομεθαοργισ·θησομεθα
2ndοργισθησεσθεοργισ·θησεσθε
3rdοργισθησονταιοργισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοργισθωοργισ·θω
2ndοργισθῃς[LXX]οργισ·θῃς
3rdοργισθῃ[LXX]οργισ·θῃ
Pl1stοργισθωμενοργισ·θωμεν
2ndοργισθητεοργισ·θητε
3rdοργισθωσιν, οργισθωσιοργισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοργισθειηνοργισ·θειην
2ndοργισθειηςοργισ·θειης
3rdοργισθειηοργισ·θειη
Pl1stοργισθειημεν, οργισθειμενοργισ·θειημεν, οργισ·θειμεν classical
2ndοργισθειητε, οργισθειτεοργισ·θειητε, οργισ·θειτε classical
3rdοργισθειησαν, οργισθειενοργισ·θειησαν, οργισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοργισθησοιμηνοργισ·θησοιμην
2ndοργισθησοιοοργισ·θησοιο
3rdοργισθησοιτοοργισ·θησοιτο
Pl1stοργισθησοιμεθαοργισ·θησοιμεθα
2ndοργισθησοισθεοργισ·θησοισθε
3rdοργισθησοιντοοργισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndοργισθητιοργισ·θητι
3rdοργισθητω[LXX]οργισ·θητω
Pl1st
2ndοργισθητεοργισ·θητε
3rdοργισθητωσαν, οργισθεντωνοργισ·θητωσαν, οργισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
οργισθηναι[LXX]​οργισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
οργισθησεσθαι​οργισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοργισθεισαοργισθεις[GNT][LXX]οργισθενοργισ·θεισ·αοργισ·θει[ντ]·ςοργισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accοργισθεισανοργισθενταοργισ·θεισ·ανοργισ·θε[ι]ντ·α
Datοργισθεισῃοργισθεντιοργισ·θεισ·ῃοργισ·θε[ι]ντ·ι
Genοργισθεισηςοργισθεντοςοργισ·θεισ·ηςοργισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocοργισθεισαιοργισθεντεςοργισθενταοργισ·θεισ·αιοργισ·θε[ι]ντ·εςοργισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accοργισθεισαςοργισθενταςοργισ·θεισ·αςοργισ·θε[ι]ντ·ας
Datοργισθεισαιςοργισθεισι, οργισθεισινοργισ·θεισ·αιςοργισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genοργισθεισωνοργισθεντωνοργισ·θεισ·ωνοργισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοργισθησομενηοργισθησομενεοργισ·θησομεν·ηοργισ·θησομεν·ε
Nomοργισθησομενοςοργισ·θησομεν·ος
Accοργισθησομενηνοργισθησομενονοργισ·θησομεν·ηνοργισ·θησομεν·ον
Datοργισθησομενῃοργισθησομενῳοργισ·θησομεν·ῃοργισ·θησομεν·ῳ
Genοργισθησομενηςοργισθησομενουοργισ·θησομεν·ηςοργισ·θησομεν·ου
PlVocοργισθησομεναιοργισθησομενοιοργισθησομεναοργισ·θησομεν·αιοργισ·θησομεν·οιοργισ·θησομεν·α
Nom
Accοργισθησομεναςοργισθησομενουςοργισ·θησομεν·αςοργισ·θησομεν·ους
Datοργισθησομεναιςοργισθησομενοιςοργισ·θησομεν·αιςοργισ·θησομεν·οις
Genοργισθησομενωνοργισθησομενωνοργισ·θησομεν·ωνοργισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 05:43:53 EST