ονομαζω • ONOMAZW • onomazō

Search: ωνομασθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωνομασθηὀνομάζωε·ονομασ·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωνομασθηὀνομάζωε·ονομασ·θηaor θη ind 3rd sg

ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονομαζωονομαζ·ωονομαζομαιονομαζ·ομαι
2ndονομαζειςονομαζ·ειςονομαζῃ, ονομαζει[LXX], ονομαζεσαιονομαζ·ῃ, ονομαζ·ει classical, ονομαζ·εσαι alt
3rdονομαζει[LXX]ονομαζ·ειονομαζεται[GNT]ονομαζ·εται
Pl1stονομαζομεν[LXX]ονομαζ·ομενονομαζομεθαονομαζ·ομεθα
2ndονομαζετε[LXX]ονομαζ·ετεονομαζεσθεονομαζ·εσθε
3rdονομαζουσιν[LXX], ονομαζουσιονομαζ·ουσι(ν), ονομαζ·ουσι(ν)ονομαζονταιονομαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονομαζωονομαζ·ωονομαζωμαιονομαζ·ωμαι
2ndονομαζῃςονομαζ·ῃςονομαζῃονομαζ·ῃ
3rdονομαζῃονομαζ·ῃονομαζηταιονομαζ·ηται
Pl1stονομαζωμενονομαζ·ωμενονομαζωμεθαονομαζ·ωμεθα
2ndονομαζητεονομαζ·ητεονομαζησθεονομαζ·ησθε
3rdονομαζωσιν, ονομαζωσιονομαζ·ωσι(ν)ονομαζωνταιονομαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονομαζοιμιονομαζ·οιμιονομαζοιμηνονομαζ·οιμην
2ndονομαζοιςονομαζ·οιςονομαζοιοονομαζ·οιο
3rdονομαζοιονομαζ·οιονομαζοιτοονομαζ·οιτο
Pl1stονομαζοιμενονομαζ·οιμενονομαζοιμεθαονομαζ·οιμεθα
2ndονομαζοιτεονομαζ·οιτεονομαζοισθεονομαζ·οισθε
3rdονομαζοιεν, ονομαζοισανονομαζ·οιεν, ονομαζ·οισαν altονομαζοιντοονομαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndονομαζεονομαζ·εονομαζουονομαζ·ου
3rdονομαζετωονομαζ·ετωονομαζεσθω[GNT]ονομαζ·εσθω
Pl1st
2ndονομαζετε[LXX]ονομαζ·ετεονομαζεσθεονομαζ·εσθε
3rdονομαζετωσαν, ονομαζοντωνονομαζ·ετωσαν, ονομαζ·οντων classicalονομαζεσθωσαν, ονομαζεσθωνονομαζ·εσθωσαν, ονομαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ονομαζειν[GNT]​ονομαζ·εινονομαζεσθαι​ονομαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομαζουσαονομαζονονομαζ·ουσ·αονομαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomονομαζων[GNT][LXX]ονομαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accονομαζουσανονομαζονταονομαζ·ουσ·ανονομαζ·ο[υ]ντ·α
Datονομαζουσῃονομαζοντιονομαζ·ουσ·ῃονομαζ·ο[υ]ντ·ι
Genονομαζουσηςονομαζοντοςονομαζ·ουσ·ηςονομαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocονομαζουσαιονομαζοντεςονομαζονταονομαζ·ουσ·αιονομαζ·ο[υ]ντ·εςονομαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accονομαζουσαςονομαζονταςονομαζ·ουσ·αςονομαζ·ο[υ]ντ·ας
Datονομαζουσαιςονομαζουσι, ονομαζουσιν[LXX]ονομαζ·ουσ·αιςονομαζ·ου[ντ]·σι(ν), ονομαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genονομαζουσωνονομαζοντωνονομαζ·ουσ·ωνονομαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομαζομενηονομαζομενεονομαζ·ομεν·ηονομαζ·ομεν·ε
Nomονομαζομενος[GNT]ονομαζ·ομεν·ος
Accονομαζομενην[LXX]ονομαζομενονονομαζ·ομεν·ηνονομαζ·ομεν·ον
Datονομαζομενῃονομαζομενῳονομαζ·ομεν·ῃονομαζ·ομεν·ῳ
Genονομαζομενηςονομαζομενου[GNT]ονομαζ·ομεν·ηςονομαζ·ομεν·ου
PlVocονομαζομεναιονομαζομενοιονομαζομεναονομαζ·ομεν·αιονομαζ·ομεν·οιονομαζ·ομεν·α
Nom
Accονομαζομεναςονομαζομενουςονομαζ·ομεν·αςονομαζ·ομεν·ους
Datονομαζομεναιςονομαζομενοιςονομαζ·ομεν·αιςονομαζ·ομεν·οις
Genονομαζομενωνονομαζομενωνονομαζ·ομεν·ωνονομαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωνομαζονε·ονομαζ·ονωνομαζομηνε·ονομαζ·ομην
2ndωνομαζεςε·ονομαζ·εςωνομαζουε·ονομαζ·ου
3rdωνομαζεν, ωνομαζεε·ονομαζ·ε(ν)ωνομαζετοε·ονομαζ·ετο
Pl1stωνομαζομενε·ονομαζ·ομενωνομαζομεθαε·ονομαζ·ομεθα
2ndωνομαζετεε·ονομαζ·ετεωνομαζεσθεε·ονομαζ·εσθε
3rdωνομαζον, ωνομαζοσανε·ονομαζ·ον, ε·ονομαζ·οσαν altωνομαζοντοε·ονομαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονομασω[LXX]ονομα·σωονομασομαιονομα·σομαι
2ndονομασειςονομα·σειςονομασῃ[LXX], ονομασει[LXX], ονομασεσαιονομα·σῃ, ονομα·σει classical, ονομα·σεσαι alt
3rdονομασει[LXX]ονομα·σειονομασεταιονομα·σεται
Pl1stονομασομενονομα·σομενονομασομεθαονομα·σομεθα
2ndονομασετεονομα·σετεονομασεσθεονομα·σεσθε
3rdονομασουσιν, ονομασουσιονομα·σουσι(ν)ονομασονταιονομα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονομασοιμιονομα·σοιμιονομασοιμηνονομα·σοιμην
2ndονομασοιςονομα·σοιςονομασοιοονομα·σοιο
3rdονομασοιονομα·σοιονομασοιτοονομα·σοιτο
Pl1stονομασοιμενονομα·σοιμενονομασοιμεθαονομα·σοιμεθα
2ndονομασοιτεονομα·σοιτεονομασοισθεονομα·σοισθε
3rdονομασοιενονομα·σοιενονομασοιντοονομα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ονομασειν​ονομα·σειν​ονομασεσθαι​ονομα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομασουσαονομασονονομα·σουσ·αονομα·σο[υ]ν[τ]
Nomονομασωνονομα·σο[υ]ν[τ]·^
Accονομασουσανονομασονταονομα·σουσ·ανονομα·σο[υ]ντ·α
Datονομασουσῃονομασοντιονομα·σουσ·ῃονομα·σο[υ]ντ·ι
Genονομασουσηςονομασοντοςονομα·σουσ·ηςονομα·σο[υ]ντ·ος
PlVocονομασουσαιονομασοντεςονομασονταονομα·σουσ·αιονομα·σο[υ]ντ·εςονομα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accονομασουσαςονομασονταςονομα·σουσ·αςονομα·σο[υ]ντ·ας
Datονομασουσαιςονομασουσι, ονομασουσινονομα·σουσ·αιςονομα·σου[ντ]·σι(ν)
Genονομασουσωνονομασοντωνονομα·σουσ·ωνονομα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομασομενηονομασομενεονομα·σομεν·ηονομα·σομεν·ε
Nomονομασομενοςονομα·σομεν·ος
Accονομασομενηνονομασομενονονομα·σομεν·ηνονομα·σομεν·ον
Datονομασομενῃονομασομενῳονομα·σομεν·ῃονομα·σομεν·ῳ
Genονομασομενηςονομασομενουονομα·σομεν·ηςονομα·σομεν·ου
PlVocονομασομεναιονομασομενοιονομασομεναονομα·σομεν·αιονομα·σομεν·οιονομα·σομεν·α
Nom
Accονομασομεναςονομασομενουςονομα·σομεν·αςονομα·σομεν·ους
Datονομασομεναιςονομασομενοιςονομα·σομεν·αιςονομα·σομεν·οις
Genονομασομενωνονομασομενωνονομα·σομεν·ωνονομα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωνομασαε·ονομα·σαωνομασαμηνε·ονομα·σαμην
2ndωνομασαςε·ονομα·σαςωνομασωε·ονομα·σω
3rdωνομασεν[GNT], ωνομασεε·ονομα·σε(ν), ε·ονομα·σε(ν)ωνομασατοε·ονομα·σατο
Pl1stωνομασαμενε·ονομα·σαμενωνομασαμεθαε·ονομα·σαμεθα
2ndωνομασατεε·ονομα·σατεωνομασασθεε·ονομα·σασθε
3rdωνομασανε·ονομα·σανωνομασαντοε·ονομα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονομασω[LXX]ονομα·σωονομασωμαιονομα·σωμαι
2ndονομασῃςονομα·σῃςονομασῃ[LXX]ονομα·σῃ
3rdονομασῃ[LXX]ονομα·σῃονομασηταιονομα·σηται
Pl1stονομασωμενονομα·σωμενονομασωμεθαονομα·σωμεθα
2ndονομασητεονομα·σητεονομασησθεονομα·σησθε
3rdονομασωσιν, ονομασωσιονομα·σωσι(ν)ονομασωνταιονομα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονομασαιμιονομα·σαιμιονομασαιμηνονομα·σαιμην
2ndονομασαις, ονομασειαςονομα·σαις, ονομα·σειας classicalονομασαιοονομα·σαιο
3rdονομασαι[LXX], ονομασειεονομα·σαι, ονομα·σειε classicalονομασαιτοονομα·σαιτο
Pl1stονομασαιμενονομα·σαιμενονομασαιμεθαονομα·σαιμεθα
2ndονομασαιτεονομα·σαιτεονομασαισθεονομα·σαισθε
3rdονομασαιεν, ονομασαισαν, ονομασειαν, ονομασειενονομα·σαιεν, ονομα·σαισαν alt, ονομα·σειαν classical, ονομα·σειεν classicalονομασαιντοονομα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndονομασονονομα·σονονομασαι[LXX]ονομα·σαι
3rdονομασατωονομα·σατωονομασασθωονομα·σασθω
Pl1st
2ndονομασατεονομα·σατεονομασασθεονομα·σασθε
3rdονομασατωσαν, ονομασαντωνονομα·σατωσαν, ονομα·σαντων classicalονομασασθωσαν, ονομασασθωνονομα·σασθωσαν, ονομα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ονομασαι[LXX]​ονομα·σαιονομασασθαι​ονομα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομασασαονομασας[LXX]ονομασανονομα·σασ·αονομα·σα[ντ]·ςονομα·σαν[τ]
Nom
Accονομασασανονομασανταονομα·σασ·ανονομα·σαντ·α
Datονομασασῃονομασαντιονομα·σασ·ῃονομα·σαντ·ι
Genονομασασηςονομασαντοςονομα·σασ·ηςονομα·σαντ·ος
PlVocονομασασαιονομασαντεςονομασανταονομα·σασ·αιονομα·σαντ·εςονομα·σαντ·α
Nom
Accονομασασαςονομασανταςονομα·σασ·αςονομα·σαντ·ας
Datονομασασαιςονομασασι, ονομασασινονομα·σασ·αιςονομα·σα[ντ]·σι(ν)
Genονομασασωνονομασαντωνονομα·σασ·ωνονομα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομασαμενηονομασαμενεονομα·σαμεν·ηονομα·σαμεν·ε
Nomονομασαμενοςονομα·σαμεν·ος
Accονομασαμενηνονομασαμενονονομα·σαμεν·ηνονομα·σαμεν·ον
Datονομασαμενῃονομασαμενῳονομα·σαμεν·ῃονομα·σαμεν·ῳ
Genονομασαμενηςονομασαμενουονομα·σαμεν·ηςονομα·σαμεν·ου
PlVocονομασαμεναιονομασαμενοιονομασαμεναονομα·σαμεν·αιονομα·σαμεν·οιονομα·σαμεν·α
Nom
Accονομασαμεναςονομασαμενουςονομα·σαμεν·αςονομα·σαμεν·ους
Datονομασαμεναιςονομασαμενοιςονομα·σαμεν·αιςονομα·σαμεν·οις
Genονομασαμενωνονομασαμενωνονομα·σαμεν·ωνονομα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωνομασθηνε·ονομασ·θην
2ndωνομασθης[LXX]ε·ονομασ·θης
3rdωνομασθη[GNT][LXX]ε·ονομασ·θη
Pl1stωνομασθημενε·ονομασ·θημεν
2ndωνομασθητεε·ονομασ·θητε
3rdωνομασθησαν[LXX]ε·ονομασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stονομασθησομαιονομασ·θησομαι
2ndονομασθησῃ, ονομασθησειονομασ·θησῃ, ονομασ·θησει classical
3rdονομασθησεται[LXX]ονομασ·θησεται
Pl1stονομασθησομεθαονομασ·θησομεθα
2ndονομασθησεσθεονομασ·θησεσθε
3rdονομασθησονταιονομασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stονομασθωονομασ·θω
2ndονομασθῃςονομασ·θῃς
3rdονομασθῃονομασ·θῃ
Pl1stονομασθωμενονομασ·θωμεν
2ndονομασθητεονομασ·θητε
3rdονομασθωσιν, ονομασθωσιονομασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stονομασθειηνονομασ·θειην
2ndονομασθειηςονομασ·θειης
3rdονομασθειηονομασ·θειη
Pl1stονομασθειημεν, ονομασθειμενονομασ·θειημεν, ονομασ·θειμεν classical
2ndονομασθειητε, ονομασθειτεονομασ·θειητε, ονομασ·θειτε classical
3rdονομασθειησαν, ονομασθειενονομασ·θειησαν, ονομασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stονομασθησοιμηνονομασ·θησοιμην
2ndονομασθησοιοονομασ·θησοιο
3rdονομασθησοιτοονομασ·θησοιτο
Pl1stονομασθησοιμεθαονομασ·θησοιμεθα
2ndονομασθησοισθεονομασ·θησοισθε
3rdονομασθησοιντοονομασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndονομασθητιονομασ·θητι
3rdονομασθητωονομασ·θητω
Pl1st
2ndονομασθητεονομασ·θητε
3rdονομασθητωσαν, ονομασθεντωνονομασ·θητωσαν, ονομασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ονομασθηναι[LXX]​ονομασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ονομασθησεσθαι​ονομασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομασθεισαονομασθειςονομασθενονομασ·θεισ·αονομασ·θει[ντ]·ςονομασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accονομασθεισανονομασθενταονομασ·θεισ·ανονομασ·θε[ι]ντ·α
Datονομασθεισῃονομασθεντιονομασ·θεισ·ῃονομασ·θε[ι]ντ·ι
Genονομασθεισηςονομασθεντοςονομασ·θεισ·ηςονομασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocονομασθεισαιονομασθεντεςονομασθενταονομασ·θεισ·αιονομασ·θε[ι]ντ·εςονομασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accονομασθεισαςονομασθενταςονομασ·θεισ·αςονομασ·θε[ι]ντ·ας
Datονομασθεισαιςονομασθεισι, ονομασθεισινονομασ·θεισ·αιςονομασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genονομασθεισωνονομασθεντωνονομασ·θεισ·ωνονομασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονομασθησομενηονομασθησομενεονομασ·θησομεν·ηονομασ·θησομεν·ε
Nomονομασθησομενοςονομασ·θησομεν·ος
Accονομασθησομενηνονομασθησομενονονομασ·θησομεν·ηνονομασ·θησομεν·ον
Datονομασθησομενῃονομασθησομενῳονομασ·θησομεν·ῃονομασ·θησομεν·ῳ
Genονομασθησομενηςονομασθησομενουονομασ·θησομεν·ηςονομασ·θησομεν·ου
PlVocονομασθησομεναιονομασθησομενοιονομασθησομεναονομασ·θησομεν·αιονομασ·θησομεν·οιονομασ·θησομεν·α
Nom
Accονομασθησομεναςονομασθησομενουςονομασ·θησομεν·αςονομασ·θησομεν·ους
Datονομασθησομεναιςονομασθησομενοιςονομασ·θησομεν·αιςονομασ·θησομεν·οις
Genονομασθησομενωνονομασθησομενωνονομασ·θησομεν·ωνονομασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 10:29:32 EST