ωδινω • WDINW • ōdinō

Search: ωδινουσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωδινουσαὠδίνωωδιν·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωδινουσαὠδίνωωδιν·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg

ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινω[GNT]ωδιν·ωωδινομαιωδιν·ομαι
2ndωδινειςωδιν·ειςωδινῃ, ωδινει, ωδινεσαιωδιν·ῃ, ωδιν·ει classical, ωδιν·εσαι alt
3rdωδινειωδιν·ειωδινεταιωδιν·εται
Pl1stωδινομενωδιν·ομενωδινομεθαωδιν·ομεθα
2ndωδινετεωδιν·ετεωδινεσθεωδιν·εσθε
3rdωδινουσιν, ωδινουσιωδιν·ουσι(ν)ωδινονταιωδιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινω[GNT]ωδιν·ωωδινωμαιωδιν·ωμαι
2ndωδινῃςωδιν·ῃςωδινῃωδιν·ῃ
3rdωδινῃωδιν·ῃωδινηταιωδιν·ηται
Pl1stωδινωμενωδιν·ωμενωδινωμεθαωδιν·ωμεθα
2ndωδινητεωδιν·ητεωδινησθεωδιν·ησθε
3rdωδινωσιν, ωδινωσιωδιν·ωσι(ν)ωδινωνταιωδιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινοιμιωδιν·οιμιωδινοιμηνωδιν·οιμην
2ndωδινοιςωδιν·οιςωδινοιοωδιν·οιο
3rdωδινοιωδιν·οιωδινοιτοωδιν·οιτο
Pl1stωδινοιμενωδιν·οιμενωδινοιμεθαωδιν·οιμεθα
2ndωδινοιτεωδιν·οιτεωδινοισθεωδιν·οισθε
3rdωδινοιεν, ωδινοισανωδιν·οιεν, ωδιν·οισαν altωδινοιντοωδιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndωδινε[LXX]ωδιν·εωδινουωδιν·ου
3rdωδινετωωδιν·ετωωδινεσθωωδιν·εσθω
Pl1st
2ndωδινετεωδιν·ετεωδινεσθεωδιν·εσθε
3rdωδινετωσαν, ωδινοντωνωδιν·ετωσαν, ωδιν·οντων classicalωδινεσθωσαν, ωδινεσθωνωδιν·εσθωσαν, ωδιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωδινειν​ωδιν·ειν​ωδινεσθαι​ωδιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωδινουσα[GNT][LXX]ωδινον[LXX]ωδιν·ουσ·αωδιν·ο[υ]ν[τ]
Nomωδινων[GNT][LXX]ωδιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accωδινουσαν[LXX]ωδινονταωδιν·ουσ·ανωδιν·ο[υ]ντ·α
Datωδινουσῃωδινοντιωδιν·ουσ·ῃωδιν·ο[υ]ντ·ι
Genωδινουσης[LXX]ωδινοντοςωδιν·ουσ·ηςωδιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocωδινουσαιωδινοντεςωδινονταωδιν·ουσ·αιωδιν·ο[υ]ντ·εςωδιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accωδινουσαςωδινονταςωδιν·ουσ·αςωδιν·ο[υ]ντ·ας
Datωδινουσαιςωδινουσι, ωδινουσινωδιν·ουσ·αιςωδιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genωδινουσωνωδινοντωνωδιν·ουσ·ωνωδιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωδινομενηωδινομενεωδιν·ομεν·ηωδιν·ομεν·ε
Nomωδινομενοςωδιν·ομεν·ος
Accωδινομενηνωδινομενονωδιν·ομεν·ηνωδιν·ομεν·ον
Datωδινομενῃωδινομενῳωδιν·ομεν·ῃωδιν·ομεν·ῳ
Genωδινομενηςωδινομενουωδιν·ομεν·ηςωδιν·ομεν·ου
PlVocωδινομεναιωδινομενοιωδινομεναωδιν·ομεν·αιωδιν·ομεν·οιωδιν·ομεν·α
Nom
Accωδινομεναςωδινομενουςωδιν·ομεν·αςωδιν·ομεν·ους
Datωδινομεναιςωδινομενοιςωδιν·ομεν·αιςωδιν·ομεν·οις
Genωδινομενωνωδινομενωνωδιν·ομεν·ωνωδιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινον[LXX]ε·ωδιν·ονωδινομηνε·ωδιν·ομην
2ndωδινες[LXX]ε·ωδιν·εςωδινουε·ωδιν·ου
3rdωδινεν[LXX], ωδινε[LXX]ε·ωδιν·ε(ν)ωδινετοε·ωδιν·ετο
Pl1stωδινομενε·ωδιν·ομενωδινομεθαε·ωδιν·ομεθα
2ndωδινετεε·ωδιν·ετεωδινεσθεε·ωδιν·εσθε
3rdωδινον[LXX], ωδινοσανε·ωδιν·ον, ε·ωδιν·οσαν altωδινοντοε·ωδιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινησωωδινη·σωωδινησομαιωδινη·σομαι
2ndωδινησεις[LXX]ωδινη·σειςωδινησῃ, ωδινησει[LXX], ωδινησεσαιωδινη·σῃ, ωδινη·σει classical, ωδινη·σεσαι alt
3rdωδινησει[LXX]ωδινη·σειωδινησεταιωδινη·σεται
Pl1stωδινησομενωδινη·σομενωδινησομεθαωδινη·σομεθα
2ndωδινησετεωδινη·σετεωδινησεσθεωδινη·σεσθε
3rdωδινησουσιν[LXX], ωδινησουσιωδινη·σουσι(ν), ωδινη·σουσι(ν)ωδινησονταιωδινη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινησοιμιωδινη·σοιμιωδινησοιμηνωδινη·σοιμην
2ndωδινησοιςωδινη·σοιςωδινησοιοωδινη·σοιο
3rdωδινησοιωδινη·σοιωδινησοιτοωδινη·σοιτο
Pl1stωδινησοιμενωδινη·σοιμενωδινησοιμεθαωδινη·σοιμεθα
2ndωδινησοιτεωδινη·σοιτεωδινησοισθεωδινη·σοισθε
3rdωδινησοιενωδινη·σοιενωδινησοιντοωδινη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωδινησειν​ωδινη·σειν​ωδινησεσθαι​ωδινη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωδινησουσαωδινησονωδινη·σουσ·αωδινη·σο[υ]ν[τ]
Nomωδινησωνωδινη·σο[υ]ν[τ]·^
Accωδινησουσανωδινησονταωδινη·σουσ·ανωδινη·σο[υ]ντ·α
Datωδινησουσῃωδινησοντιωδινη·σουσ·ῃωδινη·σο[υ]ντ·ι
Genωδινησουσηςωδινησοντοςωδινη·σουσ·ηςωδινη·σο[υ]ντ·ος
PlVocωδινησουσαιωδινησοντεςωδινησονταωδινη·σουσ·αιωδινη·σο[υ]ντ·εςωδινη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accωδινησουσαςωδινησονταςωδινη·σουσ·αςωδινη·σο[υ]ντ·ας
Datωδινησουσαιςωδινησουσι, ωδινησουσιν[LXX]ωδινη·σουσ·αιςωδινη·σου[ντ]·σι(ν), ωδινη·σου[ντ]·σι(ν)
Genωδινησουσωνωδινησοντωνωδινη·σουσ·ωνωδινη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωδινησομενηωδινησομενεωδινη·σομεν·ηωδινη·σομεν·ε
Nomωδινησομενοςωδινη·σομεν·ος
Accωδινησομενηνωδινησομενονωδινη·σομεν·ηνωδινη·σομεν·ον
Datωδινησομενῃωδινησομενῳωδινη·σομεν·ῃωδινη·σομεν·ῳ
Genωδινησομενηςωδινησομενουωδινη·σομεν·ηςωδινη·σομεν·ου
PlVocωδινησομεναιωδινησομενοιωδινησομεναωδινη·σομεν·αιωδινη·σομεν·οιωδινη·σομεν·α
Nom
Accωδινησομεναςωδινησομενουςωδινη·σομεν·αςωδινη·σομεν·ους
Datωδινησομεναιςωδινησομενοιςωδινη·σομεν·αιςωδινη·σομεν·οις
Genωδινησομενωνωδινησομενωνωδινη·σομεν·ωνωδινη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινησαε·ωδινη·σαωδινησαμηνε·ωδινη·σαμην
2ndωδινησαςε·ωδινη·σαςωδινησωε·ωδινη·σω
3rdωδινησεν[LXX], ωδινησεε·ωδινη·σε(ν), ε·ωδινη·σε(ν)ωδινησατοε·ωδινη·σατο
Pl1stωδινησαμεν[LXX]ε·ωδινη·σαμενωδινησαμεθαε·ωδινη·σαμεθα
2ndωδινησατεε·ωδινη·σατεωδινησασθεε·ωδινη·σασθε
3rdωδινησαν[LXX]ε·ωδινη·σανωδινησαντοε·ωδινη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινησωωδινη·σωωδινησωμαιωδινη·σωμαι
2ndωδινησῃςωδινη·σῃςωδινησῃωδινη·σῃ
3rdωδινησῃωδινη·σῃωδινησηταιωδινη·σηται
Pl1stωδινησωμενωδινη·σωμενωδινησωμεθαωδινη·σωμεθα
2ndωδινησητεωδινη·σητεωδινησησθεωδινη·σησθε
3rdωδινησωσιν, ωδινησωσιωδινη·σωσι(ν)ωδινησωνταιωδινη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδινησαιμιωδινη·σαιμιωδινησαιμηνωδινη·σαιμην
2ndωδινησαις, ωδινησειαςωδινη·σαις, ωδινη·σειας classicalωδινησαιοωδινη·σαιο
3rdωδινησαι, ωδινησειεωδινη·σαι, ωδινη·σειε classicalωδινησαιτοωδινη·σαιτο
Pl1stωδινησαιμενωδινη·σαιμενωδινησαιμεθαωδινη·σαιμεθα
2ndωδινησαιτεωδινη·σαιτεωδινησαισθεωδινη·σαισθε
3rdωδινησαιεν, ωδινησαισαν, ωδινησειαν, ωδινησειενωδινη·σαιεν, ωδινη·σαισαν alt, ωδινη·σειαν classical, ωδινη·σειεν classicalωδινησαιντοωδινη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndωδινησονωδινη·σονωδινησαιωδινη·σαι
3rdωδινησατωωδινη·σατωωδινησασθωωδινη·σασθω
Pl1st
2ndωδινησατεωδινη·σατεωδινησασθεωδινη·σασθε
3rdωδινησατωσαν, ωδινησαντωνωδινη·σατωσαν, ωδινη·σαντων classicalωδινησασθωσαν, ωδινησασθωνωδινη·σασθωσαν, ωδινη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωδινησαι​ωδινη·σαι​ωδινησασθαι​ωδινη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωδινησασαωδινησαςωδινησαν[LXX]ωδινη·σασ·αωδινη·σα[ντ]·ςωδινη·σαν[τ]
Nom
Accωδινησασανωδινησανταωδινη·σασ·ανωδινη·σαντ·α
Datωδινησασῃωδινησαντιωδινη·σασ·ῃωδινη·σαντ·ι
Genωδινησασηςωδινησαντοςωδινη·σασ·ηςωδινη·σαντ·ος
PlVocωδινησασαιωδινησαντεςωδινησανταωδινη·σασ·αιωδινη·σαντ·εςωδινη·σαντ·α
Nom
Accωδινησασαςωδινησανταςωδινη·σασ·αςωδινη·σαντ·ας
Datωδινησασαιςωδινησασι, ωδινησασινωδινη·σασ·αιςωδινη·σα[ντ]·σι(ν)
Genωδινησασωνωδινησαντωνωδινη·σασ·ωνωδινη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωδινησαμενηωδινησαμενεωδινη·σαμεν·ηωδινη·σαμεν·ε
Nomωδινησαμενοςωδινη·σαμεν·ος
Accωδινησαμενηνωδινησαμενονωδινη·σαμεν·ηνωδινη·σαμεν·ον
Datωδινησαμενῃωδινησαμενῳωδινη·σαμεν·ῃωδινη·σαμεν·ῳ
Genωδινησαμενηςωδινησαμενουωδινη·σαμεν·ηςωδινη·σαμεν·ου
PlVocωδινησαμεναιωδινησαμενοιωδινησαμεναωδινη·σαμεν·αιωδινη·σαμεν·οιωδινη·σαμεν·α
Nom
Accωδινησαμεναςωδινησαμενουςωδινη·σαμεν·αςωδινη·σαμεν·ους
Datωδινησαμεναιςωδινησαμενοιςωδινη·σαμεν·αιςωδινη·σαμεν·οις
Genωδινησαμενωνωδινησαμενωνωδινη·σαμεν·ωνωδινη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:41:41 EST