υπαγω • hUPAGW • hupagō

Search: Υπαγε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπαγεὑπάγωυπ·αγ·εpres act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπαγεὑπάγωυπ·αγ·εpres act imp 2nd sg

ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαγω[GNT]υπ·αγ·ωυπαγομαιυπ·αγ·ομαι
2ndυπαγεις[GNT]υπ·αγ·ειςυπαγῃ[GNT], υπαγει[GNT], υπαγεσαιυπ·αγ·ῃ, υπ·αγ·ει classical, υπ·αγ·εσαι alt
3rdυπαγει[GNT]υπ·αγ·ειυπαγεταιυπ·αγ·εται
Pl1stυπαγομενυπ·αγ·ομενυπαγομεθαυπ·αγ·ομεθα
2ndυπαγετε[GNT]υπ·αγ·ετευπαγεσθευπ·αγ·εσθε
3rdυπαγουσιν, υπαγουσιυπ·αγ·ουσι(ν)υπαγονταιυπ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαγω[GNT]υπ·αγ·ωυπαγωμαιυπ·αγ·ωμαι
2ndυπαγῃςυπ·αγ·ῃςυπαγῃ[GNT]υπ·αγ·ῃ
3rdυπαγῃ[GNT]υπ·αγ·ῃυπαγηταιυπ·αγ·ηται
Pl1stυπαγωμενυπ·αγ·ωμενυπαγωμεθαυπ·αγ·ωμεθα
2ndυπαγητε[GNT]υπ·αγ·ητευπαγησθευπ·αγ·ησθε
3rdυπαγωσιν, υπαγωσιυπ·αγ·ωσι(ν)υπαγωνταιυπ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαγοιμιυπ·αγ·οιμιυπαγοιμηνυπ·αγ·οιμην
2ndυπαγοιςυπ·αγ·οιςυπαγοιουπ·αγ·οιο
3rdυπαγοιυπ·αγ·οιυπαγοιτουπ·αγ·οιτο
Pl1stυπαγοιμενυπ·αγ·οιμενυπαγοιμεθαυπ·αγ·οιμεθα
2ndυπαγοιτευπ·αγ·οιτευπαγοισθευπ·αγ·οισθε
3rdυπαγοιεν, υπαγοισανυπ·αγ·οιεν, υπ·αγ·οισαν altυπαγοιντουπ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπαγε[GNT][LXX]υπ·αγ·ευπαγουυπ·αγ·ου
3rdυπαγετωυπ·αγ·ετωυπαγεσθωυπ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndυπαγετε[GNT]υπ·αγ·ετευπαγεσθευπ·αγ·εσθε
3rdυπαγετωσαν, υπαγοντωνυπ·αγ·ετωσαν, υπ·αγ·οντων classicalυπαγεσθωσαν, υπαγεσθωνυπ·αγ·εσθωσαν, υπ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαγειν[GNT]​υπ·αγ·εινυπαγεσθαι​υπ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαγουσαυπαγονυπ·αγ·ουσ·αυπ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπαγωνυπ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπαγουσανυπαγονταυπ·αγ·ουσ·ανυπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datυπαγουσῃυπαγοντιυπ·αγ·ουσ·ῃυπ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genυπαγουσηςυπαγοντοςυπ·αγ·ουσ·ηςυπ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπαγουσαιυπαγοντες[GNT]υπαγονταυπ·αγ·ουσ·αιυπ·αγ·ο[υ]ντ·εςυπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπαγουσαςυπαγοντας[GNT]υπ·αγ·ουσ·αςυπ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datυπαγουσαιςυπαγουσι, υπαγουσινυπ·αγ·ουσ·αιςυπ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπαγουσωνυπαγοντωνυπ·αγ·ουσ·ωνυπ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαγομενηυπαγομενευπ·αγ·ομεν·ηυπ·αγ·ομεν·ε
Nomυπαγομενοςυπ·αγ·ομεν·ος
Accυπαγομενηνυπαγομενονυπ·αγ·ομεν·ηνυπ·αγ·ομεν·ον
Datυπαγομενῃυπαγομενῳυπ·αγ·ομεν·ῃυπ·αγ·ομεν·ῳ
Genυπαγομενηςυπαγομενουυπ·αγ·ομεν·ηςυπ·αγ·ομεν·ου
PlVocυπαγομεναιυπαγομενοιυπαγομεναυπ·αγ·ομεν·αιυπ·αγ·ομεν·οιυπ·αγ·ομεν·α
Nom
Accυπαγομεναςυπαγομενουςυπ·αγ·ομεν·αςυπ·αγ·ομεν·ους
Datυπαγομεναιςυπαγομενοιςυπ·αγ·ομεν·αιςυπ·αγ·ομεν·οις
Genυπαγομενωνυπαγομενωνυπ·αγ·ομεν·ωνυπ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηγον[GNT]υπ·ε·αγ·ονυπηγομηνυπ·ε·αγ·ομην
2ndυπηγεςυπ·ε·αγ·εςυπηγουυπ·ε·αγ·ου
3rdυπηγεν, υπηγευπ·ε·αγ·ε(ν)υπηγετουπ·ε·αγ·ετο
Pl1stυπηγομενυπ·ε·αγ·ομενυπηγομεθαυπ·ε·αγ·ομεθα
2ndυπηγετευπ·ε·αγ·ετευπηγεσθευπ·ε·αγ·εσθε
3rdυπηγον[GNT], υπηγοσανυπ·ε·αγ·ον, υπ·ε·αγ·οσαν altυπηγοντουπ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηγαγονυπ·ε·αγαγ·ονυπηγαγομηνυπ·ε·αγαγ·ομην
2ndυπηγαγεςυπ·ε·αγαγ·εςυπηγαγουυπ·ε·αγαγ·ου
3rdυπηγαγεν[LXX], υπηγαγευπ·ε·αγαγ·ε(ν), υπ·ε·αγαγ·ε(ν)υπηγαγετουπ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stυπηγαγομενυπ·ε·αγαγ·ομενυπηγαγομεθαυπ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndυπηγαγετευπ·ε·αγαγ·ετευπηγαγεσθευπ·ε·αγαγ·εσθε
3rdυπηγαγον, υπηγαγοσανυπ·ε·αγαγ·ον, υπ·ε·αγαγ·οσαν altυπηγαγοντουπ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαγαγωυπ·αγαγ·ωυπαγαγωμαιυπ·αγαγ·ωμαι
2ndυπαγαγῃςυπ·αγαγ·ῃςυπαγαγῃυπ·αγαγ·ῃ
3rdυπαγαγῃυπ·αγαγ·ῃυπαγαγηταιυπ·αγαγ·ηται
Pl1stυπαγαγωμενυπ·αγαγ·ωμενυπαγαγωμεθαυπ·αγαγ·ωμεθα
2ndυπαγαγητευπ·αγαγ·ητευπαγαγησθευπ·αγαγ·ησθε
3rdυπαγαγωσιν, υπαγαγωσιυπ·αγαγ·ωσι(ν)υπαγαγωνταιυπ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαγαγοιμιυπ·αγαγ·οιμιυπαγαγοιμηνυπ·αγαγ·οιμην
2ndυπαγαγοιςυπ·αγαγ·οιςυπαγαγοιουπ·αγαγ·οιο
3rdυπαγαγοιυπ·αγαγ·οιυπαγαγοιτουπ·αγαγ·οιτο
Pl1stυπαγαγοιμενυπ·αγαγ·οιμενυπαγαγοιμεθαυπ·αγαγ·οιμεθα
2ndυπαγαγοιτευπ·αγαγ·οιτευπαγαγοισθευπ·αγαγ·οισθε
3rdυπαγαγοιεν, υπαγαγοισανυπ·αγαγ·οιεν, υπ·αγαγ·οισαν altυπαγαγοιντουπ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπαγαγευπ·αγαγ·ευπαγαγουυπ·αγαγ·ου
3rdυπαγαγετωυπ·αγαγ·ετωυπαγαγεσθωυπ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndυπαγαγετευπ·αγαγ·ετευπαγαγεσθευπ·αγαγ·εσθε
3rdυπαγαγετωσαν, υπαγαγοντωνυπ·αγαγ·ετωσαν, υπ·αγαγ·οντων classicalυπαγαγεσθωσαν, υπαγαγεσθωνυπ·αγαγ·εσθωσαν, υπ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαγαγειν​υπ·αγαγ·ειν​υπαγαγεσθαι​υπ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαγαγουσαυπαγαγονυπ·αγαγ·ουσ·αυπ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπαγαγωνυπ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπαγαγουσανυπαγαγονταυπ·αγαγ·ουσ·ανυπ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datυπαγαγουσῃυπαγαγοντιυπ·αγαγ·ουσ·ῃυπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genυπαγαγουσηςυπαγαγοντοςυπ·αγαγ·ουσ·ηςυπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπαγαγουσαιυπαγαγοντεςυπαγαγονταυπ·αγαγ·ουσ·αιυπ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςυπ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπαγαγουσαςυπαγαγονταςυπ·αγαγ·ουσ·αςυπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datυπαγαγουσαιςυπαγαγουσι, υπαγαγουσινυπ·αγαγ·ουσ·αιςυπ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπαγαγουσωνυπαγαγοντωνυπ·αγαγ·ουσ·ωνυπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαγαγομενηυπαγαγομενευπ·αγαγ·ομεν·ηυπ·αγαγ·ομεν·ε
Nomυπαγαγομενοςυπ·αγαγ·ομεν·ος
Accυπαγαγομενηνυπαγαγομενονυπ·αγαγ·ομεν·ηνυπ·αγαγ·ομεν·ον
Datυπαγαγομενῃυπαγαγομενῳυπ·αγαγ·ομεν·ῃυπ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genυπαγαγομενηςυπαγαγομενουυπ·αγαγ·ομεν·ηςυπ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocυπαγαγομεναιυπαγαγομενοιυπαγαγομεναυπ·αγαγ·ομεν·αιυπ·αγαγ·ομεν·οιυπ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accυπαγαγομεναςυπαγαγομενουςυπ·αγαγ·ομεν·αςυπ·αγαγ·ομεν·ους
Datυπαγαγομεναιςυπαγαγομενοιςυπ·αγαγ·ομεν·αιςυπ·αγαγ·ομεν·οις
Genυπαγαγομενωνυπαγαγομενωνυπ·αγαγ·ομεν·ωνυπ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπηχθηνυπ·ε·αγ·θην
2ndυπηχθηςυπ·ε·αγ·θης
3rdυπηχθηυπ·ε·αγ·θη
Pl1stυπηχθημενυπ·ε·αγ·θημεν
2ndυπηχθητευπ·ε·αγ·θητε
3rdυπηχθησανυπ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυπαχθησομαιυπ·αγ·θησομαι
2ndυπαχθησῃ, υπαχθησειυπ·αγ·θησῃ, υπ·αγ·θησει classical
3rdυπαχθησεταιυπ·αγ·θησεται
Pl1stυπαχθησομεθαυπ·αγ·θησομεθα
2ndυπαχθησεσθευπ·αγ·θησεσθε
3rdυπαχθησονταιυπ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπαχθωυπ·αγ·θω
2ndυπαχθῃςυπ·αγ·θῃς
3rdυπαχθῃυπ·αγ·θῃ
Pl1stυπαχθωμενυπ·αγ·θωμεν
2ndυπαχθητευπ·αγ·θητε
3rdυπαχθωσιν, υπαχθωσιυπ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπαχθειηνυπ·αγ·θειην
2ndυπαχθειηςυπ·αγ·θειης
3rdυπαχθειηυπ·αγ·θειη
Pl1stυπαχθειημεν, υπαχθειμενυπ·αγ·θειημεν, υπ·αγ·θειμεν classical
2ndυπαχθειητε, υπαχθειτευπ·αγ·θειητε, υπ·αγ·θειτε classical
3rdυπαχθειησαν, υπαχθειενυπ·αγ·θειησαν, υπ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυπαχθησοιμηνυπ·αγ·θησοιμην
2ndυπαχθησοιουπ·αγ·θησοιο
3rdυπαχθησοιτουπ·αγ·θησοιτο
Pl1stυπαχθησοιμεθαυπ·αγ·θησοιμεθα
2ndυπαχθησοισθευπ·αγ·θησοισθε
3rdυπαχθησοιντουπ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπαχθητιυπ·αγ·θητι
3rdυπαχθητωυπ·αγ·θητω
Pl1st
2ndυπαχθητευπ·αγ·θητε
3rdυπαχθητωσαν, υπαχθεντωνυπ·αγ·θητωσαν, υπ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
υπαχθηναι​υπ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
υπαχθησεσθαι​υπ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαχθεισαυπαχθεις[LXX]υπαχθενυπ·αγ·θεισ·αυπ·αγ·θει[ντ]·ςυπ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accυπαχθεισανυπαχθενταυπ·αγ·θεισ·ανυπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datυπαχθεισῃυπαχθεντιυπ·αγ·θεισ·ῃυπ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genυπαχθεισηςυπαχθεντοςυπ·αγ·θεισ·ηςυπ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocυπαχθεισαιυπαχθεντεςυπαχθενταυπ·αγ·θεισ·αιυπ·αγ·θε[ι]ντ·εςυπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accυπαχθεισαςυπαχθενταςυπ·αγ·θεισ·αςυπ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datυπαχθεισαιςυπαχθεισι, υπαχθεισινυπ·αγ·θεισ·αιςυπ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genυπαχθεισωνυπαχθεντωνυπ·αγ·θεισ·ωνυπ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαχθησομενηυπαχθησομενευπ·αγ·θησομεν·ηυπ·αγ·θησομεν·ε
Nomυπαχθησομενοςυπ·αγ·θησομεν·ος
Accυπαχθησομενηνυπαχθησομενονυπ·αγ·θησομεν·ηνυπ·αγ·θησομεν·ον
Datυπαχθησομενῃυπαχθησομενῳυπ·αγ·θησομεν·ῃυπ·αγ·θησομεν·ῳ
Genυπαχθησομενηςυπαχθησομενουυπ·αγ·θησομεν·ηςυπ·αγ·θησομεν·ου
PlVocυπαχθησομεναιυπαχθησομενοιυπαχθησομεναυπ·αγ·θησομεν·αιυπ·αγ·θησομεν·οιυπ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accυπαχθησομεναςυπαχθησομενουςυπ·αγ·θησομεν·αςυπ·αγ·θησομεν·ους
Datυπαχθησομεναιςυπαχθησομενοιςυπ·αγ·θησομεν·αιςυπ·αγ·θησομεν·οις
Genυπαχθησομενωνυπαχθησομενωνυπ·αγ·θησομεν·ωνυπ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 15:20:36 EDT