υπνος • hUPNOS • hupnos

Search: υπνου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπνουὕπνοςυπν·ου(mas) gen sg
υπνου; υπνου; υπνου; υπνουὑπνόωυπν(ο)·ου; υπν(ο)·ε; ε·υπν(ο)·ε; ε·υπν(ο)·ουpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg; impf act ind 3rd sg; impf mp ind 2nd sg

ὕπνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυπνευπν·ε
Nomυπνος[LXX]υπν·ος
Accυπνον[LXX]υπν·ον
Datυπνῳ[GNT][LXX]υπν·ῳ
Genυπνου[GNT][LXX]υπν·ου
PlVocυπνοιυπν·οι
Nom
Accυπνους[LXX]υπν·ους
Datυπνοις[LXX]υπν·οις
Genυπνων[LXX]υπν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Jan-2021 05:38:53 EST