υψοω • hUYOW • hupsoō

Search: υψωθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υψωθησεταιὑψόωυψω·θησεταιfut θη ind 3rd sg

ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψω[LXX]υψ(ο)·ωυψουμαιυψ(ο)·ομαι
2ndυψοιςυψ(ο)·ειςυψοι[LXX], υψουσαιυψ(ο)·ῃ, υψ(ο)·ει classical, υψ(ο)·εσαι alt
3rdυψοι[LXX]υψ(ο)·ειυψουται[LXX]υψ(ο)·εται
Pl1stυψουμενυψ(ο)·ομενυψουμεθαυψ(ο)·ομεθα
2ndυψουτε[LXX]υψ(ο)·ετευψουσθευψ(ο)·εσθε
3rdυψουσιν, υψουσιυψ(ο)·ουσι(ν)υψουνται[LXX]υψ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψω[LXX]υψ(ο)·ωυψωμαιυψ(ο)·ωμαι
2ndυψοιςυψ(ο)·ῃςυψοι[LXX]υψ(ο)·ῃ
3rdυψοι[LXX]υψ(ο)·ῃυψωταιυψ(ο)·ηται
Pl1stυψωμενυψ(ο)·ωμενυψωμεθαυψ(ο)·ωμεθα
2ndυψωτευψ(ο)·ητευψωσθευψ(ο)·ησθε
3rdυψωσιν, υψωσιυψ(ο)·ωσι(ν)υψωνταιυψ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψοιμιυψ(ο)·οιμιυψοιμηνυψ(ο)·οιμην
2ndυψοιςυψ(ο)·οιςυψοιουψ(ο)·οιο
3rdυψοι[LXX]υψ(ο)·οιυψοιτουψ(ο)·οιτο
Pl1stυψοιμενυψ(ο)·οιμενυψοιμεθαυψ(ο)·οιμεθα
2ndυψοιτευψ(ο)·οιτευψοισθευψ(ο)·οισθε
3rdυψοιεν, υψοισανυψ(ο)·οιεν, υψ(ο)·οισαν altυψοιντουψ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυψου[LXX]υψ(ο)·ευψου[LXX]υψ(ο)·ου
3rdυψουτωυψ(ο)·ετωυψουσθωυψ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndυψουτε[LXX]υψ(ο)·ετευψουσθευψ(ο)·εσθε
3rdυψουτωσαν, υψουντωνυψ(ο)·ετωσαν, υψ(ο)·οντων classicalυψουσθωσαν[LXX], υψουσθωνυψ(ο)·εσθωσαν, υψ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υψουν[LXX]​υψ(ο)·εινυψουσθαι​υψ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψουσαυψουν[LXX]υψ(ο)·ουσ·αυψ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomυψων[GNT][LXX]υψ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυψουσανυψουντα[LXX]υψ(ο)·ουσ·ανυψ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datυψουσῃυψουντιυψ(ο)·ουσ·ῃυψ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genυψουσηςυψουντοςυψ(ο)·ουσ·ηςυψ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυψουσαιυψουντες[LXX]υψουντα[LXX]υψ(ο)·ουσ·αιυψ(ο)·ο[υ]ντ·εςυψ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυψουσαςυψουνταςυψ(ο)·ουσ·αςυψ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datυψουσαιςυψουσι, υψουσινυψ(ο)·ουσ·αιςυψ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυψουσωνυψουντωνυψ(ο)·ουσ·ωνυψ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψουμενη[LXX]υψουμενευψ(ο)·ομεν·ηυψ(ο)·ομεν·ε
Nomυψουμενοςυψ(ο)·ομεν·ος
Accυψουμενηνυψουμενονυψ(ο)·ομεν·ηνυψ(ο)·ομεν·ον
Datυψουμενῃυψουμενῳυψ(ο)·ομεν·ῃυψ(ο)·ομεν·ῳ
Genυψουμενηςυψουμενουυψ(ο)·ομεν·ηςυψ(ο)·ομεν·ου
PlVocυψουμεναιυψουμενοιυψουμεναυψ(ο)·ομεν·αιυψ(ο)·ομεν·οιυψ(ο)·ομεν·α
Nom
Accυψουμεναςυψουμενουςυψ(ο)·ομεν·αςυψ(ο)·ομεν·ους
Datυψουμεναιςυψουμενοιςυψ(ο)·ομεν·αιςυψ(ο)·ομεν·οις
Genυψουμενωνυψουμενωνυψ(ο)·ομεν·ωνυψ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψουν[LXX]ε·υψ(ο)·ονυψουμηνε·υψ(ο)·ομην
2ndυψους[GNT][LXX]ε·υψ(ο)·εςυψου[LXX]ε·υψ(ο)·ου
3rdυψου[LXX]ε·υψ(ο)·ευψουτοε·υψ(ο)·ετο
Pl1stυψουμενε·υψ(ο)·ομενυψουμεθαε·υψ(ο)·ομεθα
2ndυψουτε[LXX]ε·υψ(ο)·ετευψουσθεε·υψ(ο)·εσθε
3rdυψουν[LXX], υψουσανε·υψ(ο)·ον, ε·υψ(ο)·οσαν altυψουντοε·υψ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωσω[LXX]υψω·σωυψωσομαιυψω·σομαι
2ndυψωσεις[LXX]υψω·σειςυψωσῃ[GNT][LXX], υψωσει[GNT][LXX], υψωσεσαιυψω·σῃ, υψω·σει classical, υψω·σεσαι alt
3rdυψωσει[GNT][LXX]υψω·σειυψωσεταιυψω·σεται
Pl1stυψωσομενυψω·σομενυψωσομεθαυψω·σομεθα
2ndυψωσετευψω·σετευψωσεσθευψω·σεσθε
3rdυψωσουσιν[LXX], υψωσουσιυψω·σουσι(ν), υψω·σουσι(ν)υψωσονταιυψω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωσοιμιυψω·σοιμιυψωσοιμηνυψω·σοιμην
2ndυψωσοιςυψω·σοιςυψωσοιουψω·σοιο
3rdυψωσοιυψω·σοιυψωσοιτουψω·σοιτο
Pl1stυψωσοιμενυψω·σοιμενυψωσοιμεθαυψω·σοιμεθα
2ndυψωσοιτευψω·σοιτευψωσοισθευψω·σοισθε
3rdυψωσοιενυψω·σοιενυψωσοιντουψω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υψωσειν​υψω·σειν​υψωσεσθαι​υψω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψωσουσαυψωσον[LXX]υψω·σουσ·αυψω·σο[υ]ν[τ]
Nomυψωσωνυψω·σο[υ]ν[τ]·^
Accυψωσουσανυψωσονταυψω·σουσ·ανυψω·σο[υ]ντ·α
Datυψωσουσῃυψωσοντιυψω·σουσ·ῃυψω·σο[υ]ντ·ι
Genυψωσουσηςυψωσοντοςυψω·σουσ·ηςυψω·σο[υ]ντ·ος
PlVocυψωσουσαιυψωσοντεςυψωσονταυψω·σουσ·αιυψω·σο[υ]ντ·εςυψω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυψωσουσαςυψωσονταςυψω·σουσ·αςυψω·σο[υ]ντ·ας
Datυψωσουσαιςυψωσουσι, υψωσουσιν[LXX]υψω·σουσ·αιςυψω·σου[ντ]·σι(ν), υψω·σου[ντ]·σι(ν)
Genυψωσουσωνυψωσοντωνυψω·σουσ·ωνυψω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψωσομενηυψωσομενευψω·σομεν·ηυψω·σομεν·ε
Nomυψωσομενοςυψω·σομεν·ος
Accυψωσομενηνυψωσομενονυψω·σομεν·ηνυψω·σομεν·ον
Datυψωσομενῃυψωσομενῳυψω·σομεν·ῃυψω·σομεν·ῳ
Genυψωσομενηςυψωσομενουυψω·σομεν·ηςυψω·σομεν·ου
PlVocυψωσομεναιυψωσομενοιυψωσομεναυψω·σομεν·αιυψω·σομεν·οιυψω·σομεν·α
Nom
Accυψωσομεναςυψωσομενουςυψω·σομεν·αςυψω·σομεν·ους
Datυψωσομεναιςυψωσομενοιςυψω·σομεν·αιςυψω·σομεν·οις
Genυψωσομενωνυψωσομενωνυψω·σομεν·ωνυψω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωσα[LXX]ε·υψω·σαυψωσαμηνε·υψω·σαμην
2ndυψωσας[LXX]ε·υψω·σαςυψωσω[LXX]ε·υψω·σω
3rdυψωσεν[GNT][LXX], υψωσε[LXX]ε·υψω·σε(ν)υψωσατοε·υψω·σατο
Pl1stυψωσαμενε·υψω·σαμενυψωσαμεθαε·υψω·σαμεθα
2ndυψωσατε[LXX]ε·υψω·σατευψωσασθεε·υψω·σασθε
3rdυψωσαν[LXX]ε·υψω·σανυψωσαντοε·υψω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωσω[LXX]υψω·σωυψωσωμαιυψω·σωμαι
2ndυψωσῃς[LXX]υψω·σῃςυψωσῃ[GNT][LXX]υψω·σῃ
3rdυψωσῃ[GNT][LXX]υψω·σῃυψωσηταιυψω·σηται
Pl1stυψωσωμεν[LXX]υψω·σωμενυψωσωμεθαυψω·σωμεθα
2ndυψωσητε[GNT]υψω·σητευψωσησθευψω·σησθε
3rdυψωσωσιν, υψωσωσιυψω·σωσι(ν)υψωσωνταιυψω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωσαιμιυψω·σαιμιυψωσαιμηνυψω·σαιμην
2ndυψωσαις, υψωσειαςυψω·σαις, υψω·σειας classicalυψωσαιουψω·σαιο
3rdυψωσαι[LXX], υψωσειευψω·σαι, υψω·σειε classicalυψωσαιτουψω·σαιτο
Pl1stυψωσαιμενυψω·σαιμενυψωσαιμεθαυψω·σαιμεθα
2ndυψωσαιτευψω·σαιτευψωσαισθευψω·σαισθε
3rdυψωσαιεν, υψωσαισαν, υψωσειαν, υψωσειενυψω·σαιεν, υψω·σαισαν alt, υψω·σειαν classical, υψω·σειεν classicalυψωσαιντουψω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυψωσον[LXX]υψω·σονυψωσαι[LXX]υψω·σαι
3rdυψωσατωυψω·σατωυψωσασθωυψω·σασθω
Pl1st
2ndυψωσατε[LXX]υψω·σατευψωσασθευψω·σασθε
3rdυψωσατωσαν[LXX], υψωσαντωνυψω·σατωσαν, υψω·σαντων classicalυψωσασθωσαν, υψωσασθωνυψω·σασθωσαν, υψω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υψωσαι[LXX]​υψω·σαιυψωσασθαι​υψω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψωσασαυψωσας[LXX]υψωσαν[LXX]υψω·σασ·αυψω·σα[ντ]·ςυψω·σαν[τ]
Nom
Accυψωσασανυψωσανταυψω·σασ·ανυψω·σαντ·α
Datυψωσασῃυψωσαντιυψω·σασ·ῃυψω·σαντ·ι
Genυψωσασηςυψωσαντοςυψω·σασ·ηςυψω·σαντ·ος
PlVocυψωσασαιυψωσαντεςυψωσανταυψω·σασ·αιυψω·σαντ·εςυψω·σαντ·α
Nom
Accυψωσασαςυψωσανταςυψω·σασ·αςυψω·σαντ·ας
Datυψωσασαιςυψωσασι, υψωσασινυψω·σασ·αιςυψω·σα[ντ]·σι(ν)
Genυψωσασωνυψωσαντωνυψω·σασ·ωνυψω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψωσαμενηυψωσαμενευψω·σαμεν·ηυψω·σαμεν·ε
Nomυψωσαμενοςυψω·σαμεν·ος
Accυψωσαμενηνυψωσαμενονυψω·σαμεν·ηνυψω·σαμεν·ον
Datυψωσαμενῃυψωσαμενῳυψω·σαμεν·ῃυψω·σαμεν·ῳ
Genυψωσαμενηςυψωσαμενουυψω·σαμεν·ηςυψω·σαμεν·ου
PlVocυψωσαμεναιυψωσαμενοιυψωσαμεναυψω·σαμεν·αιυψω·σαμεν·οιυψω·σαμεν·α
Nom
Accυψωσαμεναςυψωσαμενουςυψω·σαμεν·αςυψω·σαμεν·ους
Datυψωσαμεναιςυψωσαμενοιςυψω·σαμεν·αιςυψω·σαμεν·οις
Genυψωσαμενωνυψωσαμενωνυψω·σαμεν·ωνυψω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωμαιυψω·μαι
2ndυψωσαι[LXX]υψω·σαι
3rdυψωταιυψω·ται
Pl1stυψωμεθαυψω·μεθα
2ndυψωσθευψω·σθε
3rdυψωνταιυψω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωσομαιυψω·σομαι
2ndυψωσῃ[GNT][LXX], υψωσει[GNT][LXX]υψω·σῃ, υψω·σει classical
3rdυψωσεταιυψω·σεται
Pl1stυψωσομεθαυψω·σομεθα
2ndυψωσεσθευψω·σεσθε
3rdυψωσονταιυψω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωσοιμηνυψω·σοιμην
2ndυψωσοιουψω·σοιο
3rdυψωσοιτουψω·σοιτο
Pl1stυψωσοιμεθαυψω·σοιμεθα
2ndυψωσοισθευψω·σοισθε
3rdυψωσοιντουψω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυψωσουψω·σο
3rdυψωσθωυψω·σθω
Pl1st
2ndυψωσθευψω·σθε
3rdυψωσθωσαν, υψωσθωνυψω·σθωσαν, υψω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υψωσθαι​υψω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υψωσεσθαι​υψω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψωμενηυψωμενευψω·μεν·ηυψω·μεν·ε
Nomυψωμενος[LXX]υψω·μεν·ος
Accυψωμενηνυψωμενονυψω·μεν·ηνυψω·μεν·ον
Datυψωμενῃυψωμενῳυψω·μεν·ῃυψω·μεν·ῳ
Genυψωμενηςυψωμενουυψω·μεν·ηςυψω·μεν·ου
PlVocυψωμεναιυψωμενοιυψωμεναυψω·μεν·αιυψω·μεν·οιυψω·μεν·α
Nom
Accυψωμεναςυψωμενουςυψω·μεν·αςυψω·μεν·ους
Datυψωμεναιςυψωμενοιςυψω·μεν·αιςυψω·μεν·οις
Genυψωμενωνυψωμενωνυψω·μεν·ωνυψω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυψωμηνε·υψω·μην
2ndυψωσοε·υψω·σο
3rdυψωτοε·υψω·το
Pl1stυψωμεθαε·υψω·μεθα
2ndυψωσθεε·υψω·σθε
3rdυψωντοε·υψω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυψωθηνε·υψω·θην
2ndυψωθης[LXX]ε·υψω·θης
3rdυψωθη[LXX]ε·υψω·θη
Pl1stυψωθημενε·υψω·θημεν
2ndυψωθητε[GNT]ε·υψω·θητε
3rdυψωθησαν[LXX]ε·υψω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυψωθησομαι[LXX]υψω·θησομαι
2ndυψωθησῃ[GNT], υψωθησειυψω·θησῃ, υψω·θησει classical
3rdυψωθησεται[GNT][LXX]υψω·θησεται
Pl1stυψωθησομεθαυψω·θησομεθα
2ndυψωθησεσθευψω·θησεσθε
3rdυψωθησονται[LXX]υψω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυψωθω[GNT]υψω·θω
2ndυψωθῃς[LXX]υψω·θῃς
3rdυψωθῃ[LXX]υψω·θῃ
Pl1stυψωθωμενυψω·θωμεν
2ndυψωθητε[GNT]υψω·θητε
3rdυψωθωσιν[LXX], υψωθωσιυψω·θωσι(ν), υψω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυψωθειηνυψω·θειην
2ndυψωθειηςυψω·θειης
3rdυψωθειηυψω·θειη
Pl1stυψωθειημεν, υψωθειμενυψω·θειημεν, υψω·θειμεν classical
2ndυψωθειητε, υψωθειτευψω·θειητε, υψω·θειτε classical
3rdυψωθειησαν, υψωθειενυψω·θειησαν, υψω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυψωθησοιμηνυψω·θησοιμην
2ndυψωθησοιουψω·θησοιο
3rdυψωθησοιτουψω·θησοιτο
Pl1stυψωθησοιμεθαυψω·θησοιμεθα
2ndυψωθησοισθευψω·θησοισθε
3rdυψωθησοιντουψω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndυψωθητι[LXX]υψω·θητι
3rdυψωθητω[LXX]υψω·θητω
Pl1st
2ndυψωθητε[GNT]υψω·θητε
3rdυψωθητωσαν, υψωθεντωνυψω·θητωσαν, υψω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
υψωθηναι[GNT][LXX]​υψω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
υψωθησεσθαι​υψω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψωθεισα[GNT]υψωθεις[GNT][LXX]υψωθενυψω·θεισ·αυψω·θει[ντ]·ςυψω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accυψωθεισανυψωθενταυψω·θεισ·ανυψω·θε[ι]ντ·α
Datυψωθεισῃυψωθεντιυψω·θεισ·ῃυψω·θε[ι]ντ·ι
Genυψωθεισηςυψωθεντοςυψω·θεισ·ηςυψω·θε[ι]ντ·ος
PlVocυψωθεισαιυψωθεντεςυψωθενταυψω·θεισ·αιυψω·θε[ι]ντ·εςυψω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accυψωθεισαςυψωθενταςυψω·θεισ·αςυψω·θε[ι]ντ·ας
Datυψωθεισαιςυψωθεισι, υψωθεισινυψω·θεισ·αιςυψω·θει[ντ]·σι(ν)
Genυψωθεισωνυψωθεντωνυψω·θεισ·ωνυψω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψωθησομενηυψωθησομενευψω·θησομεν·ηυψω·θησομεν·ε
Nomυψωθησομενοςυψω·θησομεν·ος
Accυψωθησομενηνυψωθησομενονυψω·θησομεν·ηνυψω·θησομεν·ον
Datυψωθησομενῃυψωθησομενῳυψω·θησομεν·ῃυψω·θησομεν·ῳ
Genυψωθησομενηςυψωθησομενουυψω·θησομεν·ηςυψω·θησομεν·ου
PlVocυψωθησομεναιυψωθησομενοιυψωθησομεναυψω·θησομεν·αιυψω·θησομεν·οιυψω·θησομεν·α
Nom
Accυψωθησομεναςυψωθησομενουςυψω·θησομεν·αςυψω·θησομεν·ους
Datυψωθησομεναιςυψωθησομενοιςυψω·θησομεν·αιςυψω·θησομεν·οις
Genυψωθησομενωνυψωθησομενωνυψω·θησομεν·ωνυψω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 08:33:09 EDT