υφαινω • hUFAINW • huphainō

Search: υφανῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υφανῃςὑφαίνωυφαν·[σ]ῃς1aor act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υφανῃςὑφαίνωυφαν·[σ]ῃς1aor act sub 2nd sg

ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαινωυφαιν·ωυφαινομαιυφαιν·ομαι
2ndυφαινειςυφαιν·ειςυφαινῃ, υφαινει, υφαινεσαιυφαιν·ῃ, υφαιν·ει classical, υφαιν·εσαι alt
3rdυφαινειυφαιν·ειυφαινεταιυφαιν·εται
Pl1stυφαινομενυφαιν·ομενυφαινομεθαυφαιν·ομεθα
2ndυφαινετευφαιν·ετευφαινεσθευφαιν·εσθε
3rdυφαινουσιν[LXX], υφαινουσιυφαιν·ουσι(ν), υφαιν·ουσι(ν)υφαινονταιυφαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαινωυφαιν·ωυφαινωμαιυφαιν·ωμαι
2ndυφαινῃςυφαιν·ῃςυφαινῃυφαιν·ῃ
3rdυφαινῃυφαιν·ῃυφαινηταιυφαιν·ηται
Pl1stυφαινωμενυφαιν·ωμενυφαινωμεθαυφαιν·ωμεθα
2ndυφαινητευφαιν·ητευφαινησθευφαιν·ησθε
3rdυφαινωσιν, υφαινωσιυφαιν·ωσι(ν)υφαινωνταιυφαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαινοιμιυφαιν·οιμιυφαινοιμηνυφαιν·οιμην
2ndυφαινοιςυφαιν·οιςυφαινοιουφαιν·οιο
3rdυφαινοιυφαιν·οιυφαινοιτουφαιν·οιτο
Pl1stυφαινοιμενυφαιν·οιμενυφαινοιμεθαυφαιν·οιμεθα
2ndυφαινοιτευφαιν·οιτευφαινοισθευφαιν·οισθε
3rdυφαινοιεν, υφαινοισανυφαιν·οιεν, υφαιν·οισαν altυφαινοιντουφαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυφαινευφαιν·ευφαινουυφαιν·ου
3rdυφαινετωυφαιν·ετωυφαινεσθωυφαιν·εσθω
Pl1st
2ndυφαινετευφαιν·ετευφαινεσθευφαιν·εσθε
3rdυφαινετωσαν, υφαινοντων[LXX]υφαιν·ετωσαν, υφαιν·οντων classicalυφαινεσθωσαν, υφαινεσθωνυφαιν·εσθωσαν, υφαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υφαινειν[LXX]​υφαιν·εινυφαινεσθαι​υφαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυφαινουσαυφαινον[LXX]υφαιν·ουσ·αυφαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomυφαινωνυφαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accυφαινουσανυφαινονταυφαιν·ουσ·ανυφαιν·ο[υ]ντ·α
Datυφαινουσῃυφαινοντιυφαιν·ουσ·ῃυφαιν·ο[υ]ντ·ι
Genυφαινουσηςυφαινοντοςυφαιν·ουσ·ηςυφαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocυφαινουσαιυφαινοντεςυφαινονταυφαιν·ουσ·αιυφαιν·ο[υ]ντ·εςυφαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυφαινουσαςυφαινονταςυφαιν·ουσ·αςυφαιν·ο[υ]ντ·ας
Datυφαινουσαιςυφαινουσι, υφαινουσιν[LXX]υφαιν·ουσ·αιςυφαιν·ου[ντ]·σι(ν), υφαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genυφαινουσωνυφαινοντων[LXX]υφαιν·ουσ·ωνυφαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυφαινομενηυφαινομενευφαιν·ομεν·ηυφαιν·ομεν·ε
Nomυφαινομενοςυφαιν·ομεν·ος
Accυφαινομενηνυφαινομενονυφαιν·ομεν·ηνυφαιν·ομεν·ον
Datυφαινομενῃυφαινομενῳυφαιν·ομεν·ῃυφαιν·ομεν·ῳ
Genυφαινομενηςυφαινομενουυφαιν·ομεν·ηςυφαιν·ομεν·ου
PlVocυφαινομεναιυφαινομενοιυφαινομεναυφαιν·ομεν·αιυφαιν·ομεν·οιυφαιν·ομεν·α
Nom
Accυφαινομεναςυφαινομενουςυφαιν·ομεν·αςυφαιν·ομεν·ους
Datυφαινομεναιςυφαινομενοιςυφαιν·ομεν·αιςυφαιν·ομεν·οις
Genυφαινομενωνυφαινομενωνυφαιν·ομεν·ωνυφαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαινον[LXX]ε·υφαιν·ονυφαινομηνε·υφαιν·ομην
2ndυφαινεςε·υφαιν·εςυφαινουε·υφαιν·ου
3rdυφαινεν, υφαινεε·υφαιν·ε(ν)υφαινετοε·υφαιν·ετο
Pl1stυφαινομενε·υφαιν·ομενυφαινομεθαε·υφαιν·ομεθα
2ndυφαινετεε·υφαιν·ετευφαινεσθεε·υφαιν·εσθε
3rdυφαινον[LXX], υφαινοσανε·υφαιν·ον, ε·υφαιν·οσαν altυφαινοντοε·υφαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαναε·υφαν·[σ]αυφαναμηνε·υφαν·[σ]αμην
2ndυφαναςε·υφαν·[σ]αςυφανωε·υφαν·[σ]ω
3rdυφανεν[LXX], υφανεε·υφαν·[σ]ε(ν), ε·υφαν·[σ]ε(ν)υφανατοε·υφαν·[σ]ατο
Pl1stυφαναμενε·υφαν·[σ]αμενυφαναμεθαε·υφαν·[σ]αμεθα
2ndυφανατεε·υφαν·[σ]ατευφανασθεε·υφαν·[σ]ασθε
3rdυφανανε·υφαν·[σ]ανυφαναντοε·υφαν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφανωυφαν·[σ]ωυφανωμαιυφαν·[σ]ωμαι
2ndυφανῃς[LXX]υφαν·[σ]ῃςυφανῃυφαν·[σ]ῃ
3rdυφανῃυφαν·[σ]ῃυφανηταιυφαν·[σ]ηται
Pl1stυφανωμενυφαν·[σ]ωμενυφανωμεθαυφαν·[σ]ωμεθα
2ndυφανητευφαν·[σ]ητευφανησθευφαν·[σ]ησθε
3rdυφανωσιν, υφανωσιυφαν·[σ]ωσι(ν)υφανωνταιυφαν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαναιμιυφαν·[σ]αιμιυφαναιμηνυφαν·[σ]αιμην
2ndυφαναις, υφανειαςυφαν·[σ]αις, υφαν·[σ]ειας classicalυφαναιουφαν·[σ]αιο
3rdυφαναι[LXX], υφανειευφαν·[σ]αι, υφαν·[σ]ειε classicalυφαναιτουφαν·[σ]αιτο
Pl1stυφαναιμενυφαν·[σ]αιμενυφαναιμεθαυφαν·[σ]αιμεθα
2ndυφαναιτευφαν·[σ]αιτευφαναισθευφαν·[σ]αισθε
3rdυφαναιεν, υφαναισαν, υφανειαν, υφανειενυφαν·[σ]αιεν, υφαν·[σ]αισαν alt, υφαν·[σ]ειαν classical, υφαν·[σ]ειεν classicalυφαναιντουφαν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυφανονυφαν·[σ]ονυφαναι[LXX]υφαν·[σ]αι
3rdυφανατωυφαν·[σ]ατωυφανασθωυφαν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndυφανατευφαν·[σ]ατευφανασθευφαν·[σ]ασθε
3rdυφανατωσαν, υφαναντωνυφαν·[σ]ατωσαν, υφαν·[σ]αντων classicalυφανασθωσαν, υφανασθωνυφαν·[σ]ασθωσαν, υφαν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υφαναι[LXX]​υφαν·[σ]αιυφανασθαι​υφαν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυφανασαυφαναςυφανανυφαν·[σ]ασ·αυφαν·[σ]α[ντ]·ςυφαν·[σ]αν[τ]
Nom
Accυφανασανυφανανταυφαν·[σ]ασ·ανυφαν·[σ]αντ·α
Datυφανασῃυφαναντιυφαν·[σ]ασ·ῃυφαν·[σ]αντ·ι
Genυφανασηςυφαναντοςυφαν·[σ]ασ·ηςυφαν·[σ]αντ·ος
PlVocυφανασαιυφαναντεςυφανανταυφαν·[σ]ασ·αιυφαν·[σ]αντ·εςυφαν·[σ]αντ·α
Nom
Accυφανασαςυφανανταςυφαν·[σ]ασ·αςυφαν·[σ]αντ·ας
Datυφανασαιςυφανασι, υφανασινυφαν·[σ]ασ·αιςυφαν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genυφανασωνυφαναντωνυφαν·[σ]ασ·ωνυφαν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυφαναμενηυφαναμενευφαν·[σ]αμεν·ηυφαν·[σ]αμεν·ε
Nomυφαναμενοςυφαν·[σ]αμεν·ος
Accυφαναμενηνυφαναμενονυφαν·[σ]αμεν·ηνυφαν·[σ]αμεν·ον
Datυφαναμενῃυφαναμενῳυφαν·[σ]αμεν·ῃυφαν·[σ]αμεν·ῳ
Genυφαναμενηςυφαναμενουυφαν·[σ]αμεν·ηςυφαν·[σ]αμεν·ου
PlVocυφαναμεναιυφαναμενοιυφαναμεναυφαν·[σ]αμεν·αιυφαν·[σ]αμεν·οιυφαν·[σ]αμεν·α
Nom
Accυφαναμεναςυφαναμενουςυφαν·[σ]αμεν·αςυφαν·[σ]αμεν·ους
Datυφαναμεναιςυφαναμενοιςυφαν·[σ]αμεν·αιςυφαν·[σ]αμεν·οις
Genυφαναμενωνυφαναμενωνυφαν·[σ]αμεν·ωνυφαν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαμμαι, υφασμαιυφαν·μαι
2ndυφανσαιυφαν·σαι
3rdυφανταιυφαν·ται
Pl1stυφαμμεθα, υφασμεθαυφαν·μεθα
2ndυφανθευφαν·σθε
3rdυφαναταιυφαν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφανσομαιυφαν·σομαι
2ndυφανσῃ, υφανσειυφαν·σῃ, υφαν·σει classical
3rdυφανσεταιυφαν·σεται
Pl1stυφανσομεθαυφαν·σομεθα
2ndυφανσεσθευφαν·σεσθε
3rdυφανσονταιυφαν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφανσοιμηνυφαν·σοιμην
2ndυφανσοιουφαν·σοιο
3rdυφανσοιτουφαν·σοιτο
Pl1stυφανσοιμεθαυφαν·σοιμεθα
2ndυφανσοισθευφαν·σοισθε
3rdυφανσοιντουφαν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυφανσουφαν·σο
3rdυφανθωυφαν·σθω
Pl1st
2ndυφανθευφαν·σθε
3rdυφανθωσαν, υφανθωνυφαν·σθωσαν, υφαν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υφανθαι​υφαν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υφανσεσθαι​υφαν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυφαμμενη, υφασμενηυφαμμενε, υφασμενευφαν·μεν·ηυφαν·μεν·ε
Nomυφαμμενος, υφασμενοςυφαν·μεν·ος
Accυφαμμενην, υφασμενηνυφαμμενον, υφασμενον[LXX]υφαν·μεν·ηνυφαν·μεν·ον, υφαν·μεν·ον
Datυφαμμενῃ, υφασμενῃυφαμμενῳ, υφασμενῳυφαν·μεν·ῃυφαν·μεν·ῳ
Genυφαμμενης, υφασμενηςυφαμμενου, υφασμενουυφαν·μεν·ηςυφαν·μεν·ου
PlVocυφαμμεναι, υφασμεναιυφαμμενοι, υφασμενοιυφαμμενα, υφασμεναυφαν·μεν·αιυφαν·μεν·οιυφαν·μεν·α
Nom
Accυφαμμενας, υφασμεναςυφαμμενους, υφασμενουςυφαν·μεν·αςυφαν·μεν·ους
Datυφαμμεναις, υφασμεναιςυφαμμενοις, υφασμενοιςυφαν·μεν·αιςυφαν·μεν·οις
Genυφαμμενων, υφασμενωνυφαμμενων, υφασμενωνυφαν·μεν·ωνυφαν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφαμμην, υφασμηνε·υφαν·μην
2ndυφανσοε·υφαν·σο
3rdυφαντοε·υφαν·το
Pl1stυφαμμεθα, υφασμεθαε·υφαν·μεθα
2ndυφανθεε·υφαν·σθε
3rdυφανατοε·υφαν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 18:21:17 EST