υστερεω • hUSTEREW • hustereō

Search: υστερησῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υστερησῃ; υστερησῃ; υστερησῃὑστερέωυστερη·σῃ; υστερη·σῃ; υστερη·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υστερησῃὑστερέωυστερη·σῃ1aor act sub 3rd sg
υστερησῃὑστερέωυστερη·σῃ1aor mp sub 2nd sg
υστερησῃὑστερέωυστερη·σῃfut mp ind 2nd sg

ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερω[GNT][LXX]υστερ(ε)·ωυστερουμαιυστερ(ε)·ομαι
2ndυστερειςυστερ(ε)·ειςυστερῃ, υστερει[GNT][LXX], υστερεισαιυστερ(ε)·ῃ, υστερ(ε)·ει classical, υστερ(ε)·εσαι alt
3rdυστερει[GNT][LXX]υστερ(ε)·ειυστερειται[LXX]υστερ(ε)·εται
Pl1stυστερουμενυστερ(ε)·ομενυστερουμεθα[GNT]υστερ(ε)·ομεθα
2ndυστερειτευστερ(ε)·ετευστερεισθευστερ(ε)·εσθε
3rdυστερουσιν, υστερουσιυστερ(ε)·ουσι(ν)υστερουνται[GNT]υστερ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερω[GNT][LXX]υστερ(ε)·ωυστερωμαιυστερ(ε)·ωμαι
2ndυστερῃςυστερ(ε)·ῃςυστερῃυστερ(ε)·ῃ
3rdυστερῃυστερ(ε)·ῃυστερηταιυστερ(ε)·ηται
Pl1stυστερωμενυστερ(ε)·ωμενυστερωμεθαυστερ(ε)·ωμεθα
2ndυστερητευστερ(ε)·ητευστερησθευστερ(ε)·ησθε
3rdυστερωσιν, υστερωσιυστερ(ε)·ωσι(ν)υστερωνταιυστερ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστεροιμιυστερ(ε)·οιμιυστεροιμηνυστερ(ε)·οιμην
2ndυστεροις[GNT]υστερ(ε)·οιςυστεροιουστερ(ε)·οιο
3rdυστεροι[LXX]υστερ(ε)·οιυστεροιτουστερ(ε)·οιτο
Pl1stυστεροιμενυστερ(ε)·οιμενυστεροιμεθαυστερ(ε)·οιμεθα
2ndυστεροιτευστερ(ε)·οιτευστεροισθευστερ(ε)·οισθε
3rdυστεροιεν, υστεροισανυστερ(ε)·οιεν, υστερ(ε)·οισαν altυστεροιντουστερ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυστερει[GNT][LXX]υστερ(ε)·ευστερου[LXX]υστερ(ε)·ου
3rdυστερειτωυστερ(ε)·ετωυστερεισθωυστερ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndυστερειτευστερ(ε)·ετευστερεισθευστερ(ε)·εσθε
3rdυστερειτωσαν, υστερουντωνυστερ(ε)·ετωσαν, υστερ(ε)·οντων classicalυστερεισθωσαν, υστερεισθωνυστερ(ε)·εσθωσαν, υστερ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υστερειν​υστερ(ε)·ειν​υστερεισθαι[GNT][LXX]​υστερ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερουσα[LXX]υστερουνυστερ(ε)·ουσ·αυστερ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomυστερων[GNT][LXX]υστερ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυστερουσανυστερουνταυστερ(ε)·ουσ·ανυστερ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datυστερουσῃυστερουντι[GNT]υστερ(ε)·ουσ·ῃυστερ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genυστερουσηςυστερουντοςυστερ(ε)·ουσ·ηςυστερ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυστερουσαιυστερουντεςυστερουνταυστερ(ε)·ουσ·αιυστερ(ε)·ο[υ]ντ·εςυστερ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυστερουσαςυστερουνταςυστερ(ε)·ουσ·αςυστερ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datυστερουσαιςυστερουσι, υστερουσινυστερ(ε)·ουσ·αιςυστερ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυστερουσωνυστερουντωνυστερ(ε)·ουσ·ωνυστερ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερουμενηυστερουμενευστερ(ε)·ομεν·ηυστερ(ε)·ομεν·ε
Nomυστερουμενος[LXX]υστερ(ε)·ομεν·ος
Accυστερουμενηνυστερουμενονυστερ(ε)·ομεν·ηνυστερ(ε)·ομεν·ον
Datυστερουμενῃυστερουμενῳ[GNT]υστερ(ε)·ομεν·ῃυστερ(ε)·ομεν·ῳ
Genυστερουμενηςυστερουμενουυστερ(ε)·ομεν·ηςυστερ(ε)·ομεν·ου
PlVocυστερουμεναιυστερουμενοι[GNT]υστερουμεναυστερ(ε)·ομεν·αιυστερ(ε)·ομεν·οιυστερ(ε)·ομεν·α
Nom
Accυστερουμεναςυστερουμενουςυστερ(ε)·ομεν·αςυστερ(ε)·ομεν·ους
Datυστερουμεναιςυστερουμενοιςυστερ(ε)·ομεν·αιςυστερ(ε)·ομεν·οις
Genυστερουμενωνυστερουμενωνυστερ(ε)·ομεν·ωνυστερ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερουνε·υστερ(ε)·ονυστερουμηνε·υστερ(ε)·ομην
2ndυστερειςε·υστερ(ε)·εςυστερου[LXX]ε·υστερ(ε)·ου
3rdυστερει[GNT][LXX]ε·υστερ(ε)·ευστερειτοε·υστερ(ε)·ετο
Pl1stυστερουμενε·υστερ(ε)·ομενυστερουμεθα[GNT]ε·υστερ(ε)·ομεθα
2ndυστερειτεε·υστερ(ε)·ετευστερεισθεε·υστερ(ε)·εσθε
3rdυστερουν, υστερουσανε·υστερ(ε)·ον, ε·υστερ(ε)·οσαν altυστερουντοε·υστερ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερησωυστερη·σωυστερησομαιυστερη·σομαι
2ndυστερησειςυστερη·σειςυστερησῃ[LXX], υστερησει[LXX], υστερησεσαιυστερη·σῃ, υστερη·σει classical, υστερη·σεσαι alt
3rdυστερησει[LXX]υστερη·σειυστερησεταιυστερη·σεται
Pl1stυστερησομενυστερη·σομενυστερησομεθαυστερη·σομεθα
2ndυστερησετευστερη·σετευστερησεσθευστερη·σεσθε
3rdυστερησουσιν, υστερησουσιυστερη·σουσι(ν)υστερησονταιυστερη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερησοιμιυστερη·σοιμιυστερησοιμηνυστερη·σοιμην
2ndυστερησοιςυστερη·σοιςυστερησοιουστερη·σοιο
3rdυστερησοιυστερη·σοιυστερησοιτουστερη·σοιτο
Pl1stυστερησοιμενυστερη·σοιμενυστερησοιμεθαυστερη·σοιμεθα
2ndυστερησοιτευστερη·σοιτευστερησοισθευστερη·σοισθε
3rdυστερησοιενυστερη·σοιενυστερησοιντουστερη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υστερησειν​υστερη·σειν​υστερησεσθαι​υστερη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερησουσαυστερησονυστερη·σουσ·αυστερη·σο[υ]ν[τ]
Nomυστερησωνυστερη·σο[υ]ν[τ]·^
Accυστερησουσανυστερησονταυστερη·σουσ·ανυστερη·σο[υ]ντ·α
Datυστερησουσῃυστερησοντιυστερη·σουσ·ῃυστερη·σο[υ]ντ·ι
Genυστερησουσηςυστερησοντοςυστερη·σουσ·ηςυστερη·σο[υ]ντ·ος
PlVocυστερησουσαιυστερησοντεςυστερησονταυστερη·σουσ·αιυστερη·σο[υ]ντ·εςυστερη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυστερησουσαςυστερησονταςυστερη·σουσ·αςυστερη·σο[υ]ντ·ας
Datυστερησουσαιςυστερησουσι, υστερησουσινυστερη·σουσ·αιςυστερη·σου[ντ]·σι(ν)
Genυστερησουσωνυστερησοντωνυστερη·σουσ·ωνυστερη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερησομενηυστερησομενευστερη·σομεν·ηυστερη·σομεν·ε
Nomυστερησομενοςυστερη·σομεν·ος
Accυστερησομενηνυστερησομενονυστερη·σομεν·ηνυστερη·σομεν·ον
Datυστερησομενῃυστερησομενῳυστερη·σομεν·ῃυστερη·σομεν·ῳ
Genυστερησομενηςυστερησομενουυστερη·σομεν·ηςυστερη·σομεν·ου
PlVocυστερησομεναιυστερησομενοιυστερησομεναυστερη·σομεν·αιυστερη·σομεν·οιυστερη·σομεν·α
Nom
Accυστερησομεναςυστερησομενουςυστερη·σομεν·αςυστερη·σομεν·ους
Datυστερησομεναιςυστερησομενοιςυστερη·σομεν·αιςυστερη·σομεν·οις
Genυστερησομενωνυστερησομενωνυστερη·σομεν·ωνυστερη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερησα[GNT]ε·υστερη·σαυστερησαμηνε·υστερη·σαμην
2ndυστερησαςε·υστερη·σαςυστερησωε·υστερη·σω
3rdυστερησεν, υστερησεε·υστερη·σε(ν)υστερησατοε·υστερη·σατο
Pl1stυστερησαμενε·υστερη·σαμενυστερησαμεθαε·υστερη·σαμεθα
2ndυστερησατε[GNT]ε·υστερη·σατευστερησασθεε·υστερη·σασθε
3rdυστερησαν[LXX]ε·υστερη·σανυστερησαντοε·υστερη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερησωυστερη·σωυστερησωμαιυστερη·σωμαι
2ndυστερησῃς[LXX]υστερη·σῃςυστερησῃ[LXX]υστερη·σῃ
3rdυστερησῃ[LXX]υστερη·σῃυστερησηταιυστερη·σηται
Pl1stυστερησωμεν[LXX]υστερη·σωμενυστερησωμεθαυστερη·σωμεθα
2ndυστερησητευστερη·σητευστερησησθευστερη·σησθε
3rdυστερησωσιν, υστερησωσιυστερη·σωσι(ν)υστερησωνταιυστερη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερησαιμιυστερη·σαιμιυστερησαιμηνυστερη·σαιμην
2ndυστερησαις, υστερησειαςυστερη·σαις, υστερη·σειας classicalυστερησαιουστερη·σαιο
3rdυστερησαι, υστερησειευστερη·σαι, υστερη·σειε classicalυστερησαιτουστερη·σαιτο
Pl1stυστερησαιμενυστερη·σαιμενυστερησαιμεθαυστερη·σαιμεθα
2ndυστερησαιτευστερη·σαιτευστερησαισθευστερη·σαισθε
3rdυστερησαιεν, υστερησαισαν, υστερησειαν, υστερησειενυστερη·σαιεν, υστερη·σαισαν alt, υστερη·σειαν classical, υστερη·σειεν classicalυστερησαιντουστερη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυστερησονυστερη·σονυστερησαιυστερη·σαι
3rdυστερησατω[LXX]υστερη·σατωυστερησασθωυστερη·σασθω
Pl1st
2ndυστερησατε[GNT]υστερη·σατευστερησασθευστερη·σασθε
3rdυστερησατωσαν, υστερησαντωνυστερη·σατωσαν, υστερη·σαντων classicalυστερησασθωσαν, υστερησασθωνυστερη·σασθωσαν, υστερη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υστερησαι​υστερη·σαι​υστερησασθαι​υστερη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερησασαυστερησαςυστερησαν[LXX]υστερη·σασ·αυστερη·σα[ντ]·ςυστερη·σαν[τ]
Nom
Accυστερησασανυστερησανταυστερη·σασ·ανυστερη·σαντ·α
Datυστερησασῃυστερησαντιυστερη·σασ·ῃυστερη·σαντ·ι
Genυστερησασηςυστερησαντος[GNT]υστερη·σασ·ηςυστερη·σαντ·ος
PlVocυστερησασαιυστερησαντεςυστερησανταυστερη·σασ·αιυστερη·σαντ·εςυστερη·σαντ·α
Nom
Accυστερησασαςυστερησανταςυστερη·σασ·αςυστερη·σαντ·ας
Datυστερησασαιςυστερησασι, υστερησασινυστερη·σασ·αιςυστερη·σα[ντ]·σι(ν)
Genυστερησασωνυστερησαντωνυστερη·σασ·ωνυστερη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερησαμενηυστερησαμενευστερη·σαμεν·ηυστερη·σαμεν·ε
Nomυστερησαμενοςυστερη·σαμεν·ος
Accυστερησαμενηνυστερησαμενονυστερη·σαμεν·ηνυστερη·σαμεν·ον
Datυστερησαμενῃυστερησαμενῳυστερη·σαμεν·ῃυστερη·σαμεν·ῳ
Genυστερησαμενηςυστερησαμενουυστερη·σαμεν·ηςυστερη·σαμεν·ου
PlVocυστερησαμεναιυστερησαμενοιυστερησαμεναυστερη·σαμεν·αιυστερη·σαμεν·οιυστερη·σαμεν·α
Nom
Accυστερησαμεναςυστερησαμενουςυστερη·σαμεν·αςυστερη·σαμεν·ους
Datυστερησαμεναιςυστερησαμενοιςυστερη·σαμεν·αιςυστερη·σαμεν·οις
Genυστερησαμενωνυστερησαμενωνυστερη·σαμεν·ωνυστερη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερηκαυστερη·κα
2ndυστερηκας, υστερηκεςυστερη·κας, υστερη·κες alt
3rdυστερηκεν, υστερηκευστερη·κε(ν)
Pl1stυστερηκαμενυστερη·καμεν
2ndυστερηκατευστερη·κατε
3rdυστερηκασιν, υστερηκασι, υστερηκανυστερη·κασι(ν), υστερη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερηκωυστερη·κω
2ndυστερηκῃςυστερη·κῃς
3rdυστερηκῃυστερη·κῃ
Pl1stυστερηκωμενυστερη·κωμεν
2ndυστερηκητευστερη·κητε
3rdυστερηκωσιν, υστερηκωσιυστερη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερηκοιμι, υστερηκοιηνυστερη·κοιμι, υστερη·κοιην classical
2ndυστερηκοις, υστερηκοιηςυστερη·κοις, υστερη·κοιης classical
3rdυστερηκοι, υστερηκοιηυστερη·κοι, υστερη·κοιη classical
Pl1stυστερηκοιμενυστερη·κοιμεν
2ndυστερηκοιτευστερη·κοιτε
3rdυστερηκοιενυστερη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυστερηκευστερη·κε
3rdυστερηκετωυστερη·κετω
Pl1st
2ndυστερηκετευστερη·κετε
3rdυστερηκετωσανυστερη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υστερηκεναι[GNT]​υστερη·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερηκυιαυστερηκοςυστερη·κυι·αυστερη·κο[τ]·ς
Nomυστερηκωςυστερη·κο[τ]·^ς
Accυστερηκυιανυστερηκοταυστερη·κυι·ανυστερη·κοτ·α
Datυστερηκυιᾳυστερηκοτιυστερη·κυι·ᾳυστερη·κοτ·ι
Genυστερηκυιαςυστερηκοτοςυστερη·κυι·αςυστερη·κοτ·ος
PlVocυστερηκυιαιυστερηκοτεςυστερηκοταυστερη·κυι·αιυστερη·κοτ·εςυστερη·κοτ·α
Nom
Accυστερηκυιαςυστερηκοταςυστερη·κυι·αςυστερη·κοτ·ας
Datυστερηκυιαιςυστερηκοσι, υστερηκοσινυστερη·κυι·αιςυστερη·κο[τ]·σι(ν)
Genυστερηκυιωνυστερηκοτωνυστερη·κυι·ωνυστερη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυστερηκειν, υστερηκηε·υστερη·κειν, ε·υστερη·κη classical
2ndυστερηκεις, υστερηκηςε·υστερη·κεις, ε·υστερη·κης classical
3rdυστερηκειε·υστερη·κει
Pl1stυστερηκειμεν, υστερηκεμενε·υστερη·κειμεν, ε·υστερη·κεμεν classical
2ndυστερηκειτε, υστερηκετεε·υστερη·κειτε, ε·υστερη·κετε classical
3rdυστερηκεισαν, υστερηκεσανε·υστερη·κεισαν, ε·υστερη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυστερηθηνε·υστερη·θην
2ndυστερηθηςε·υστερη·θης
3rdυστερηθηε·υστερη·θη
Pl1stυστερηθημενε·υστερη·θημεν
2ndυστερηθητεε·υστερη·θητε
3rdυστερηθησανε·υστερη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυστερηθησομαιυστερη·θησομαι
2ndυστερηθησῃ, υστερηθησειυστερη·θησῃ, υστερη·θησει classical
3rdυστερηθησεταιυστερη·θησεται
Pl1stυστερηθησομεθαυστερη·θησομεθα
2ndυστερηθησεσθευστερη·θησεσθε
3rdυστερηθησονταιυστερη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυστερηθωυστερη·θω
2ndυστερηθῃςυστερη·θῃς
3rdυστερηθῃυστερη·θῃ
Pl1stυστερηθωμενυστερη·θωμεν
2ndυστερηθητευστερη·θητε
3rdυστερηθωσιν, υστερηθωσιυστερη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυστερηθειηνυστερη·θειην
2ndυστερηθειηςυστερη·θειης
3rdυστερηθειηυστερη·θειη
Pl1stυστερηθειημεν, υστερηθειμενυστερη·θειημεν, υστερη·θειμεν classical
2ndυστερηθειητε, υστερηθειτευστερη·θειητε, υστερη·θειτε classical
3rdυστερηθειησαν, υστερηθειενυστερη·θειησαν, υστερη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυστερηθησοιμηνυστερη·θησοιμην
2ndυστερηθησοιουστερη·θησοιο
3rdυστερηθησοιτουστερη·θησοιτο
Pl1stυστερηθησοιμεθαυστερη·θησοιμεθα
2ndυστερηθησοισθευστερη·θησοισθε
3rdυστερηθησοιντουστερη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndυστερηθητιυστερη·θητι
3rdυστερηθητωυστερη·θητω
Pl1st
2ndυστερηθητευστερη·θητε
3rdυστερηθητωσαν, υστερηθεντωνυστερη·θητωσαν, υστερη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
υστερηθηναι​υστερη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
υστερηθησεσθαι​υστερη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερηθεισαυστερηθεις[GNT]υστερηθενυστερη·θεισ·αυστερη·θει[ντ]·ςυστερη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accυστερηθεισανυστερηθενταυστερη·θεισ·ανυστερη·θε[ι]ντ·α
Datυστερηθεισῃυστερηθεντιυστερη·θεισ·ῃυστερη·θε[ι]ντ·ι
Genυστερηθεισηςυστερηθεντοςυστερη·θεισ·ηςυστερη·θε[ι]ντ·ος
PlVocυστερηθεισαιυστερηθεντεςυστερηθενταυστερη·θεισ·αιυστερη·θε[ι]ντ·εςυστερη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accυστερηθεισαςυστερηθενταςυστερη·θεισ·αςυστερη·θε[ι]ντ·ας
Datυστερηθεισαιςυστερηθεισι, υστερηθεισινυστερη·θεισ·αιςυστερη·θει[ντ]·σι(ν)
Genυστερηθεισωνυστερηθεντωνυστερη·θεισ·ωνυστερη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυστερηθησομενηυστερηθησομενευστερη·θησομεν·ηυστερη·θησομεν·ε
Nomυστερηθησομενοςυστερη·θησομεν·ος
Accυστερηθησομενηνυστερηθησομενονυστερη·θησομεν·ηνυστερη·θησομεν·ον
Datυστερηθησομενῃυστερηθησομενῳυστερη·θησομεν·ῃυστερη·θησομεν·ῳ
Genυστερηθησομενηςυστερηθησομενουυστερη·θησομεν·ηςυστερη·θησομεν·ου
PlVocυστερηθησομεναιυστερηθησομενοιυστερηθησομεναυστερη·θησομεν·αιυστερη·θησομεν·οιυστερη·θησομεν·α
Nom
Accυστερηθησομεναςυστερηθησομενουςυστερη·θησομεν·αςυστερη·θησομεν·ους
Datυστερηθησομεναιςυστερηθησομενοιςυστερη·θησομεν·αιςυστερη·θησομεν·οις
Genυστερηθησομενωνυστερηθησομενωνυστερη·θησομεν·ωνυστερη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 21:49:49 EST