υπαρχω • hUPARCW hUPARXW • huparchō

Search: υπηρξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπηρξενὑπάρχωυπ·ε·αρχ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαρχω[LXX]υπ·αρχ·ωυπαρχομαιυπ·αρχ·ομαι
2ndυπαρχειςυπ·αρχ·ειςυπαρχῃ[LXX], υπαρχει[GNT][LXX], υπαρχεσαιυπ·αρχ·ῃ, υπ·αρχ·ει classical, υπ·αρχ·εσαι alt
3rdυπαρχει[GNT][LXX]υπ·αρχ·ειυπαρχεταιυπ·αρχ·εται
Pl1stυπαρχομενυπ·αρχ·ομενυπαρχομεθαυπ·αρχ·ομεθα
2ndυπαρχετευπ·αρχ·ετευπαρχεσθευπ·αρχ·εσθε
3rdυπαρχουσιν[GNT][LXX], υπαρχουσιυπ·αρχ·ουσι(ν), υπ·αρχ·ουσι(ν)υπαρχονταιυπ·αρχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαρχω[LXX]υπ·αρχ·ωυπαρχωμαιυπ·αρχ·ωμαι
2ndυπαρχῃςυπ·αρχ·ῃςυπαρχῃ[LXX]υπ·αρχ·ῃ
3rdυπαρχῃ[LXX]υπ·αρχ·ῃυπαρχηταιυπ·αρχ·ηται
Pl1stυπαρχωμενυπ·αρχ·ωμενυπαρχωμεθαυπ·αρχ·ωμεθα
2ndυπαρχητευπ·αρχ·ητευπαρχησθευπ·αρχ·ησθε
3rdυπαρχωσιν[GNT][LXX], υπαρχωσιυπ·αρχ·ωσι(ν), υπ·αρχ·ωσι(ν)υπαρχωνταιυπ·αρχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαρχοιμιυπ·αρχ·οιμιυπαρχοιμηνυπ·αρχ·οιμην
2ndυπαρχοιςυπ·αρχ·οιςυπαρχοιουπ·αρχ·οιο
3rdυπαρχοιυπ·αρχ·οιυπαρχοιτουπ·αρχ·οιτο
Pl1stυπαρχοιμενυπ·αρχ·οιμενυπαρχοιμεθαυπ·αρχ·οιμεθα
2ndυπαρχοιτευπ·αρχ·οιτευπαρχοισθευπ·αρχ·οισθε
3rdυπαρχοιεν, υπαρχοισανυπ·αρχ·οιεν, υπ·αρχ·οισαν altυπαρχοιντουπ·αρχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπαρχευπ·αρχ·ευπαρχουυπ·αρχ·ου
3rdυπαρχετω[LXX]υπ·αρχ·ετωυπαρχεσθωυπ·αρχ·εσθω
Pl1st
2ndυπαρχετευπ·αρχ·ετευπαρχεσθευπ·αρχ·εσθε
3rdυπαρχετωσαν, υπαρχοντων[GNT][LXX]υπ·αρχ·ετωσαν, υπ·αρχ·οντων classicalυπαρχεσθωσαν, υπαρχεσθωνυπ·αρχ·εσθωσαν, υπ·αρχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαρχειν[GNT][LXX]​υπ·αρχ·εινυπαρχεσθαι​υπ·αρχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαρχουσα[LXX]υπαρχον[LXX]υπ·αρχ·ουσ·αυπ·αρχ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπαρχων[GNT][LXX]υπ·αρχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπαρχουσανυπαρχοντα[GNT][LXX]υπ·αρχ·ουσ·ανυπ·αρχ·ο[υ]ντ·α
Datυπαρχουσῃυπαρχοντιυπ·αρχ·ουσ·ῃυπ·αρχ·ο[υ]ντ·ι
Genυπαρχουσης[GNT]υπαρχοντος[GNT][LXX]υπ·αρχ·ουσ·ηςυπ·αρχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπαρχουσαιυπαρχοντες[GNT][LXX]υπαρχοντα[GNT][LXX]υπ·αρχ·ουσ·αιυπ·αρχ·ο[υ]ντ·εςυπ·αρχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπαρχουσαςυπαρχοντας[GNT]υπ·αρχ·ουσ·αςυπ·αρχ·ο[υ]ντ·ας
Datυπαρχουσαιςυπαρχουσι, υπαρχουσιν[GNT][LXX]υπ·αρχ·ουσ·αιςυπ·αρχ·ου[ντ]·σι(ν), υπ·αρχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπαρχουσωνυπαρχοντων[GNT][LXX]υπ·αρχ·ουσ·ωνυπ·αρχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαρχομενηυπαρχομενευπ·αρχ·ομεν·ηυπ·αρχ·ομεν·ε
Nomυπαρχομενοςυπ·αρχ·ομεν·ος
Accυπαρχομενηνυπαρχομενονυπ·αρχ·ομεν·ηνυπ·αρχ·ομεν·ον
Datυπαρχομενῃυπαρχομενῳυπ·αρχ·ομεν·ῃυπ·αρχ·ομεν·ῳ
Genυπαρχομενηςυπαρχομενουυπ·αρχ·ομεν·ηςυπ·αρχ·ομεν·ου
PlVocυπαρχομεναιυπαρχομενοιυπαρχομεναυπ·αρχ·ομεν·αιυπ·αρχ·ομεν·οιυπ·αρχ·ομεν·α
Nom
Accυπαρχομεναςυπαρχομενουςυπ·αρχ·ομεν·αςυπ·αρχ·ομεν·ους
Datυπαρχομεναιςυπαρχομενοιςυπ·αρχ·ομεν·αιςυπ·αρχ·ομεν·οις
Genυπαρχομενωνυπαρχομενωνυπ·αρχ·ομεν·ωνυπ·αρχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηρχον[GNT][LXX]υπ·ε·αρχ·ονυπηρχομηνυπ·ε·αρχ·ομην
2ndυπηρχεςυπ·ε·αρχ·εςυπηρχουυπ·ε·αρχ·ου
3rdυπηρχεν[GNT][LXX], υπηρχευπ·ε·αρχ·ε(ν), υπ·ε·αρχ·ε(ν)υπηρχετουπ·ε·αρχ·ετο
Pl1stυπηρχομενυπ·ε·αρχ·ομενυπηρχομεθαυπ·ε·αρχ·ομεθα
2ndυπηρχετευπ·ε·αρχ·ετευπηρχεσθευπ·ε·αρχ·εσθε
3rdυπηρχον[GNT][LXX], υπηρχοσανυπ·ε·αρχ·ον, υπ·ε·αρχ·οσαν altυπηρχοντουπ·ε·αρχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαρξω[LXX]υπ·αρχ·σωυπαρξομαιυπ·αρχ·σομαι
2ndυπαρξεις[GNT][LXX]υπ·αρχ·σειςυπαρξῃ[LXX], υπαρξει[LXX], υπαρξεσαιυπ·αρχ·σῃ, υπ·αρχ·σει classical, υπ·αρχ·σεσαι alt
3rdυπαρξει[LXX]υπ·αρχ·σειυπαρξεταιυπ·αρχ·σεται
Pl1stυπαρξομενυπ·αρχ·σομενυπαρξομεθαυπ·αρχ·σομεθα
2ndυπαρξετευπ·αρχ·σετευπαρξεσθευπ·αρχ·σεσθε
3rdυπαρξουσιν[LXX], υπαρξουσιυπ·αρχ·σουσι(ν), υπ·αρχ·σουσι(ν)υπαρξονταιυπ·αρχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαρξοιμιυπ·αρχ·σοιμιυπαρξοιμηνυπ·αρχ·σοιμην
2ndυπαρξοιςυπ·αρχ·σοιςυπαρξοιουπ·αρχ·σοιο
3rdυπαρξοιυπ·αρχ·σοιυπαρξοιτουπ·αρχ·σοιτο
Pl1stυπαρξοιμενυπ·αρχ·σοιμενυπαρξοιμεθαυπ·αρχ·σοιμεθα
2ndυπαρξοιτευπ·αρχ·σοιτευπαρξοισθευπ·αρχ·σοισθε
3rdυπαρξοιενυπ·αρχ·σοιενυπαρξοιντουπ·αρχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαρξειν​υπ·αρχ·σειν​υπαρξεσθαι​υπ·αρχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαρξουσαυπαρξονυπ·αρχ·σουσ·αυπ·αρχ·σο[υ]ν[τ]
Nomυπαρξωνυπ·αρχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπαρξουσανυπαρξονταυπ·αρχ·σουσ·ανυπ·αρχ·σο[υ]ντ·α
Datυπαρξουσῃυπαρξοντιυπ·αρχ·σουσ·ῃυπ·αρχ·σο[υ]ντ·ι
Genυπαρξουσηςυπαρξοντοςυπ·αρχ·σουσ·ηςυπ·αρχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπαρξουσαιυπαρξοντεςυπαρξονταυπ·αρχ·σουσ·αιυπ·αρχ·σο[υ]ντ·εςυπ·αρχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπαρξουσαςυπαρξονταςυπ·αρχ·σουσ·αςυπ·αρχ·σο[υ]ντ·ας
Datυπαρξουσαιςυπαρξουσι, υπαρξουσιν[LXX]υπ·αρχ·σουσ·αιςυπ·αρχ·σου[ντ]·σι(ν), υπ·αρχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπαρξουσωνυπαρξοντωνυπ·αρχ·σουσ·ωνυπ·αρχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαρξομενηυπαρξομενευπ·αρχ·σομεν·ηυπ·αρχ·σομεν·ε
Nomυπαρξομενοςυπ·αρχ·σομεν·ος
Accυπαρξομενηνυπαρξομενονυπ·αρχ·σομεν·ηνυπ·αρχ·σομεν·ον
Datυπαρξομενῃυπαρξομενῳυπ·αρχ·σομεν·ῃυπ·αρχ·σομεν·ῳ
Genυπαρξομενηςυπαρξομενουυπ·αρχ·σομεν·ηςυπ·αρχ·σομεν·ου
PlVocυπαρξομεναιυπαρξομενοιυπαρξομεναυπ·αρχ·σομεν·αιυπ·αρχ·σομεν·οιυπ·αρχ·σομεν·α
Nom
Accυπαρξομεναςυπαρξομενουςυπ·αρχ·σομεν·αςυπ·αρχ·σομεν·ους
Datυπαρξομεναιςυπαρξομενοιςυπ·αρχ·σομεν·αιςυπ·αρχ·σομεν·οις
Genυπαρξομενωνυπαρξομενωνυπ·αρχ·σομεν·ωνυπ·αρχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηρξαυπ·ε·αρχ·σαυπηρξαμηνυπ·ε·αρχ·σαμην
2ndυπηρξαςυπ·ε·αρχ·σαςυπηρξωυπ·ε·αρχ·σω
3rdυπηρξεν[LXX], υπηρξευπ·ε·αρχ·σε(ν), υπ·ε·αρχ·σε(ν)υπηρξατουπ·ε·αρχ·σατο
Pl1stυπηρξαμενυπ·ε·αρχ·σαμενυπηρξαμεθαυπ·ε·αρχ·σαμεθα
2ndυπηρξατευπ·ε·αρχ·σατευπηρξασθευπ·ε·αρχ·σασθε
3rdυπηρξανυπ·ε·αρχ·σανυπηρξαντουπ·ε·αρχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαρξω[LXX]υπ·αρχ·σωυπαρξωμαιυπ·αρχ·σωμαι
2ndυπαρξῃςυπ·αρχ·σῃςυπαρξῃ[LXX]υπ·αρχ·σῃ
3rdυπαρξῃ[LXX]υπ·αρχ·σῃυπαρξηταιυπ·αρχ·σηται
Pl1stυπαρξωμενυπ·αρχ·σωμενυπαρξωμεθαυπ·αρχ·σωμεθα
2ndυπαρξητευπ·αρχ·σητευπαρξησθευπ·αρχ·σησθε
3rdυπαρξωσιν[LXX], υπαρξωσιυπ·αρχ·σωσι(ν), υπ·αρχ·σωσι(ν)υπαρξωνταιυπ·αρχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαρξαιμιυπ·αρχ·σαιμιυπαρξαιμηνυπ·αρχ·σαιμην
2ndυπαρξαις, υπαρξειαςυπ·αρχ·σαις, υπ·αρχ·σειας classicalυπαρξαιουπ·αρχ·σαιο
3rdυπαρξαι, υπαρξειευπ·αρχ·σαι, υπ·αρχ·σειε classicalυπαρξαιτουπ·αρχ·σαιτο
Pl1stυπαρξαιμενυπ·αρχ·σαιμενυπαρξαιμεθαυπ·αρχ·σαιμεθα
2ndυπαρξαιτευπ·αρχ·σαιτευπαρξαισθευπ·αρχ·σαισθε
3rdυπαρξαιεν, υπαρξαισαν, υπαρξειαν, υπαρξειενυπ·αρχ·σαιεν, υπ·αρχ·σαισαν alt, υπ·αρχ·σειαν classical, υπ·αρχ·σειεν classicalυπαρξαιντουπ·αρχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπαρξονυπ·αρχ·σονυπαρξαιυπ·αρχ·σαι
3rdυπαρξατω[LXX]υπ·αρχ·σατωυπαρξασθωυπ·αρχ·σασθω
Pl1st
2ndυπαρξατευπ·αρχ·σατευπαρξασθευπ·αρχ·σασθε
3rdυπαρξατωσαν, υπαρξαντωνυπ·αρχ·σατωσαν, υπ·αρχ·σαντων classicalυπαρξασθωσαν, υπαρξασθωνυπ·αρχ·σασθωσαν, υπ·αρχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαρξαι​υπ·αρχ·σαι​υπαρξασθαι​υπ·αρχ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαρξασαυπαρξαςυπαρξανυπ·αρχ·σασ·αυπ·αρχ·σα[ντ]·ςυπ·αρχ·σαν[τ]
Nom
Accυπαρξασανυπαρξανταυπ·αρχ·σασ·ανυπ·αρχ·σαντ·α
Datυπαρξασῃυπαρξαντιυπ·αρχ·σασ·ῃυπ·αρχ·σαντ·ι
Genυπαρξασηςυπαρξαντοςυπ·αρχ·σασ·ηςυπ·αρχ·σαντ·ος
PlVocυπαρξασαιυπαρξαντες[LXX]υπαρξανταυπ·αρχ·σασ·αιυπ·αρχ·σαντ·εςυπ·αρχ·σαντ·α
Nom
Accυπαρξασαςυπαρξανταςυπ·αρχ·σασ·αςυπ·αρχ·σαντ·ας
Datυπαρξασαιςυπαρξασι, υπαρξασινυπ·αρχ·σασ·αιςυπ·αρχ·σα[ντ]·σι(ν)
Genυπαρξασωνυπαρξαντωνυπ·αρχ·σασ·ωνυπ·αρχ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαρξαμενηυπαρξαμενευπ·αρχ·σαμεν·ηυπ·αρχ·σαμεν·ε
Nomυπαρξαμενοςυπ·αρχ·σαμεν·ος
Accυπαρξαμενηνυπαρξαμενονυπ·αρχ·σαμεν·ηνυπ·αρχ·σαμεν·ον
Datυπαρξαμενῃυπαρξαμενῳυπ·αρχ·σαμεν·ῃυπ·αρχ·σαμεν·ῳ
Genυπαρξαμενηςυπαρξαμενουυπ·αρχ·σαμεν·ηςυπ·αρχ·σαμεν·ου
PlVocυπαρξαμεναιυπαρξαμενοιυπαρξαμεναυπ·αρχ·σαμεν·αιυπ·αρχ·σαμεν·οιυπ·αρχ·σαμεν·α
Nom
Accυπαρξαμεναςυπαρξαμενουςυπ·αρχ·σαμεν·αςυπ·αρχ·σαμεν·ους
Datυπαρξαμεναιςυπαρξαμενοιςυπ·αρχ·σαμεν·αιςυπ·αρχ·σαμεν·οις
Genυπαρξαμενωνυπαρξαμενωνυπ·αρχ·σαμεν·ωνυπ·αρχ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 07:53:47 EDT