υποκρισις • hUPOKRISIS • hupokrisis

Search: υποκρισιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποκρισινὑπόκρισιςυποκρισ(ι)·ν(fem) acc sg

ὑπό·κρισις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυποκρισιυποκρισι
Nomυποκρισις[GNT]υποκρισ(ι)·ς
Accυποκρισιν[GNT][LXX]υποκρισ(ι)·ν
Datυποκρισει[GNT][LXX]υποκρισ(ι)·ι
Genυποκρισεως[GNT]υποκρισ(ι)·ος
PlVocυποκρισεις[GNT]υποκρισ(ι)·ες
Nom
Accυποκρισεις[GNT]υποκρισ(ι)·ας
Datυποκρισεσι, υποκρισεσινυποκρισ(ι)·σι(ν)
Genυποκρισεωνυποκρισ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 21:28:55 EDT