υπανταω • hUPANTAW • hupantaō

Search: υπηντησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπηντησανὑπαντάωυπ·ε·αντη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπηντησανὑπαντάωυπ·ε·αντη·σαν1aor act ind 3rd pl

ὑπ·αντάω (υπ+αντ(α)-, υπ+αντη·σ-, υπ+αντη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαντωυπ·αντ(α)·ωυπαντωμαιυπ·αντ(α)·ομαι
2ndυπαντᾳςυπ·αντ(α)·ειςυπαντᾳ[LXX], υπαντασαιυπ·αντ(α)·ῃ, υπ·αντ(α)·ει classical, υπ·αντ(α)·εσαι alt
3rdυπαντᾳ[LXX]υπ·αντ(α)·ειυπανταταιυπ·αντ(α)·εται
Pl1stυπαντωμενυπ·αντ(α)·ομενυπαντωμεθαυπ·αντ(α)·ομεθα
2ndυπαντατευπ·αντ(α)·ετευπαντασθευπ·αντ(α)·εσθε
3rdυπαντωσιν, υπαντωσιυπ·αντ(α)·ουσι(ν)υπαντωνταιυπ·αντ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαντωυπ·αντ(α)·ωυπαντωμαιυπ·αντ(α)·ωμαι
2ndυπαντᾳςυπ·αντ(α)·ῃςυπαντᾳ[LXX]υπ·αντ(α)·ῃ
3rdυπαντᾳ[LXX]υπ·αντ(α)·ῃυπανταταιυπ·αντ(α)·ηται
Pl1stυπαντωμενυπ·αντ(α)·ωμενυπαντωμεθαυπ·αντ(α)·ωμεθα
2ndυπαντατευπ·αντ(α)·ητευπαντασθευπ·αντ(α)·ησθε
3rdυπαντωσιν, υπαντωσιυπ·αντ(α)·ωσι(ν)υπαντωνταιυπ·αντ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαντῳμιυπ·αντ(α)·οιμιυπαντῳμηνυπ·αντ(α)·οιμην
2ndυπαντῳςυπ·αντ(α)·οιςυπαντῳουπ·αντ(α)·οιο
3rdυπαντῳυπ·αντ(α)·οιυπαντῳτουπ·αντ(α)·οιτο
Pl1stυπαντῳμενυπ·αντ(α)·οιμενυπαντῳμεθαυπ·αντ(α)·οιμεθα
2ndυπαντῳτευπ·αντ(α)·οιτευπαντῳσθευπ·αντ(α)·οισθε
3rdυπαντῳεν, υπαντῳσανυπ·αντ(α)·οιεν, υπ·αντ(α)·οισαν altυπαντῳντουπ·αντ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπαντα[LXX]υπ·αντ(α)·ευπαντωυπ·αντ(α)·ου
3rdυπαντατωυπ·αντ(α)·ετωυπαντασθωυπ·αντ(α)·εσθω
Pl1st
2ndυπαντατευπ·αντ(α)·ετευπαντασθευπ·αντ(α)·εσθε
3rdυπαντατωσαν, υπαντωντωνυπ·αντ(α)·ετωσαν, υπ·αντ(α)·οντων classicalυπαντασθωσαν, υπαντασθωνυπ·αντ(α)·εσθωσαν, υπ·αντ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαντᾳν, υπανταν​υπ·αντ(α)·ειν, υπ·αντ(α)·ειν > υπανταν​υπαντασθαι​υπ·αντ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαντωσαυπαντωνυπ·αντ(α)·ουσ·αυπ·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomυπαντωνυπ·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπαντωσανυπαντωνταυπ·αντ(α)·ουσ·ανυπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·α
Datυπαντωσῃυπαντωντιυπ·αντ(α)·ουσ·ῃυπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genυπαντωσηςυπαντωντοςυπ·αντ(α)·ουσ·ηςυπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπαντωσαιυπαντωντεςυπαντωνταυπ·αντ(α)·ουσ·αιυπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·εςυπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπαντωσαςυπαντωνταςυπ·αντ(α)·ουσ·αςυπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datυπαντωσαιςυπαντωσι, υπαντωσινυπ·αντ(α)·ουσ·αιςυπ·αντ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπαντωσωνυπαντωντωνυπ·αντ(α)·ουσ·ωνυπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαντωμενηυπαντωμενευπ·αντ(α)·ομεν·ηυπ·αντ(α)·ομεν·ε
Nomυπαντωμενοςυπ·αντ(α)·ομεν·ος
Accυπαντωμενηνυπαντωμενονυπ·αντ(α)·ομεν·ηνυπ·αντ(α)·ομεν·ον
Datυπαντωμενῃυπαντωμενῳυπ·αντ(α)·ομεν·ῃυπ·αντ(α)·ομεν·ῳ
Genυπαντωμενηςυπαντωμενουυπ·αντ(α)·ομεν·ηςυπ·αντ(α)·ομεν·ου
PlVocυπαντωμεναιυπαντωμενοιυπαντωμεναυπ·αντ(α)·ομεν·αιυπ·αντ(α)·ομεν·οιυπ·αντ(α)·ομεν·α
Nom
Accυπαντωμεναςυπαντωμενουςυπ·αντ(α)·ομεν·αςυπ·αντ(α)·ομεν·ους
Datυπαντωμεναιςυπαντωμενοιςυπ·αντ(α)·ομεν·αιςυπ·αντ(α)·ομεν·οις
Genυπαντωμενωνυπαντωμενωνυπ·αντ(α)·ομεν·ωνυπ·αντ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηντωνυπ·ε·αντ(α)·ονυπηντωμηνυπ·ε·αντ(α)·ομην
2ndυπηνταςυπ·ε·αντ(α)·εςυπηντωυπ·ε·αντ(α)·ου
3rdυπηνταυπ·ε·αντ(α)·ευπηντατουπ·ε·αντ(α)·ετο
Pl1stυπηντωμενυπ·ε·αντ(α)·ομενυπηντωμεθαυπ·ε·αντ(α)·ομεθα
2ndυπηντατευπ·ε·αντ(α)·ετευπηντασθευπ·ε·αντ(α)·εσθε
3rdυπηντων, υπηντωσανυπ·ε·αντ(α)·ον, υπ·ε·αντ(α)·οσαν altυπηντωντουπ·ε·αντ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαντησωυπ·αντη·σωυπαντησομαιυπ·αντη·σομαι
2ndυπαντησειςυπ·αντη·σειςυπαντησῃ[LXX], υπαντησει, υπαντησεσαιυπ·αντη·σῃ, υπ·αντη·σει classical, υπ·αντη·σεσαι alt
3rdυπαντησειυπ·αντη·σειυπαντησεται[LXX]υπ·αντη·σεται
Pl1stυπαντησομενυπ·αντη·σομενυπαντησομεθαυπ·αντη·σομεθα
2ndυπαντησετευπ·αντη·σετευπαντησεσθευπ·αντη·σεσθε
3rdυπαντησουσιν, υπαντησουσιυπ·αντη·σουσι(ν)υπαντησονταιυπ·αντη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαντησοιμιυπ·αντη·σοιμιυπαντησοιμηνυπ·αντη·σοιμην
2ndυπαντησοιςυπ·αντη·σοιςυπαντησοιουπ·αντη·σοιο
3rdυπαντησοιυπ·αντη·σοιυπαντησοιτουπ·αντη·σοιτο
Pl1stυπαντησοιμενυπ·αντη·σοιμενυπαντησοιμεθαυπ·αντη·σοιμεθα
2ndυπαντησοιτευπ·αντη·σοιτευπαντησοισθευπ·αντη·σοισθε
3rdυπαντησοιενυπ·αντη·σοιενυπαντησοιντουπ·αντη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαντησειν​υπ·αντη·σειν​υπαντησεσθαι​υπ·αντη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαντησουσαυπαντησονυπ·αντη·σουσ·αυπ·αντη·σο[υ]ν[τ]
Nomυπαντησωνυπ·αντη·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπαντησουσανυπαντησονταυπ·αντη·σουσ·ανυπ·αντη·σο[υ]ντ·α
Datυπαντησουσῃυπαντησοντιυπ·αντη·σουσ·ῃυπ·αντη·σο[υ]ντ·ι
Genυπαντησουσηςυπαντησοντοςυπ·αντη·σουσ·ηςυπ·αντη·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπαντησουσαιυπαντησοντεςυπαντησονταυπ·αντη·σουσ·αιυπ·αντη·σο[υ]ντ·εςυπ·αντη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπαντησουσαςυπαντησονταςυπ·αντη·σουσ·αςυπ·αντη·σο[υ]ντ·ας
Datυπαντησουσαιςυπαντησουσι, υπαντησουσινυπ·αντη·σουσ·αιςυπ·αντη·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπαντησουσωνυπαντησοντωνυπ·αντη·σουσ·ωνυπ·αντη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαντησομενηυπαντησομενευπ·αντη·σομεν·ηυπ·αντη·σομεν·ε
Nomυπαντησομενοςυπ·αντη·σομεν·ος
Accυπαντησομενηνυπαντησομενονυπ·αντη·σομεν·ηνυπ·αντη·σομεν·ον
Datυπαντησομενῃυπαντησομενῳυπ·αντη·σομεν·ῃυπ·αντη·σομεν·ῳ
Genυπαντησομενηςυπαντησομενουυπ·αντη·σομεν·ηςυπ·αντη·σομεν·ου
PlVocυπαντησομεναιυπαντησομενοιυπαντησομεναυπ·αντη·σομεν·αιυπ·αντη·σομεν·οιυπ·αντη·σομεν·α
Nom
Accυπαντησομεναςυπαντησομενουςυπ·αντη·σομεν·αςυπ·αντη·σομεν·ους
Datυπαντησομεναιςυπαντησομενοιςυπ·αντη·σομεν·αιςυπ·αντη·σομεν·οις
Genυπαντησομενωνυπαντησομενωνυπ·αντη·σομεν·ωνυπ·αντη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηντησαυπ·ε·αντη·σαυπηντησαμηνυπ·ε·αντη·σαμην
2ndυπηντησαςυπ·ε·αντη·σαςυπηντησωυπ·ε·αντη·σω
3rdυπηντησεν[GNT][LXX], υπηντησευπ·ε·αντη·σε(ν), υπ·ε·αντη·σε(ν)υπηντησατουπ·ε·αντη·σατο
Pl1stυπηντησαμενυπ·ε·αντη·σαμενυπηντησαμεθαυπ·ε·αντη·σαμεθα
2ndυπηντησατευπ·ε·αντη·σατευπηντησασθευπ·ε·αντη·σασθε
3rdυπηντησαν[GNT]υπ·ε·αντη·σανυπηντησαντουπ·ε·αντη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαντησωυπ·αντη·σωυπαντησωμαιυπ·αντη·σωμαι
2ndυπαντησῃςυπ·αντη·σῃςυπαντησῃ[LXX]υπ·αντη·σῃ
3rdυπαντησῃ[LXX]υπ·αντη·σῃυπαντησηταιυπ·αντη·σηται
Pl1stυπαντησωμενυπ·αντη·σωμενυπαντησωμεθαυπ·αντη·σωμεθα
2ndυπαντησητευπ·αντη·σητευπαντησησθευπ·αντη·σησθε
3rdυπαντησωσιν, υπαντησωσιυπ·αντη·σωσι(ν)υπαντησωνταιυπ·αντη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπαντησαιμιυπ·αντη·σαιμιυπαντησαιμηνυπ·αντη·σαιμην
2ndυπαντησαις, υπαντησειαςυπ·αντη·σαις, υπ·αντη·σειας classicalυπαντησαιουπ·αντη·σαιο
3rdυπαντησαι[GNT], υπαντησειευπ·αντη·σαι, υπ·αντη·σειε classicalυπαντησαιτουπ·αντη·σαιτο
Pl1stυπαντησαιμενυπ·αντη·σαιμενυπαντησαιμεθαυπ·αντη·σαιμεθα
2ndυπαντησαιτευπ·αντη·σαιτευπαντησαισθευπ·αντη·σαισθε
3rdυπαντησαιεν, υπαντησαισαν, υπαντησειαν, υπαντησειενυπ·αντη·σαιεν, υπ·αντη·σαισαν alt, υπ·αντη·σειαν classical, υπ·αντη·σειεν classicalυπαντησαιντουπ·αντη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπαντησονυπ·αντη·σονυπαντησαι[GNT]υπ·αντη·σαι
3rdυπαντησατωυπ·αντη·σατωυπαντησασθωυπ·αντη·σασθω
Pl1st
2ndυπαντησατευπ·αντη·σατευπαντησασθευπ·αντη·σασθε
3rdυπαντησατωσαν, υπαντησαντωνυπ·αντη·σατωσαν, υπ·αντη·σαντων classicalυπαντησασθωσαν, υπαντησασθωνυπ·αντη·σασθωσαν, υπ·αντη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπαντησαι[GNT]​υπ·αντη·σαιυπαντησασθαι​υπ·αντη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαντησασαυπαντησαςυπαντησανυπ·αντη·σασ·αυπ·αντη·σα[ντ]·ςυπ·αντη·σαν[τ]
Nom
Accυπαντησασανυπαντησανταυπ·αντη·σασ·ανυπ·αντη·σαντ·α
Datυπαντησασῃυπαντησαντιυπ·αντη·σασ·ῃυπ·αντη·σαντ·ι
Genυπαντησασηςυπαντησαντοςυπ·αντη·σασ·ηςυπ·αντη·σαντ·ος
PlVocυπαντησασαιυπαντησαντεςυπαντησανταυπ·αντη·σασ·αιυπ·αντη·σαντ·εςυπ·αντη·σαντ·α
Nom
Accυπαντησασαςυπαντησανταςυπ·αντη·σασ·αςυπ·αντη·σαντ·ας
Datυπαντησασαιςυπαντησασι, υπαντησασινυπ·αντη·σασ·αιςυπ·αντη·σα[ντ]·σι(ν)
Genυπαντησασωνυπαντησαντωνυπ·αντη·σασ·ωνυπ·αντη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπαντησαμενηυπαντησαμενευπ·αντη·σαμεν·ηυπ·αντη·σαμεν·ε
Nomυπαντησαμενοςυπ·αντη·σαμεν·ος
Accυπαντησαμενηνυπαντησαμενονυπ·αντη·σαμεν·ηνυπ·αντη·σαμεν·ον
Datυπαντησαμενῃυπαντησαμενῳυπ·αντη·σαμεν·ῃυπ·αντη·σαμεν·ῳ
Genυπαντησαμενηςυπαντησαμενουυπ·αντη·σαμεν·ηςυπ·αντη·σαμεν·ου
PlVocυπαντησαμεναιυπαντησαμενοιυπαντησαμεναυπ·αντη·σαμεν·αιυπ·αντη·σαμεν·οιυπ·αντη·σαμεν·α
Nom
Accυπαντησαμεναςυπαντησαμενουςυπ·αντη·σαμεν·αςυπ·αντη·σαμεν·ους
Datυπαντησαμεναιςυπαντησαμενοιςυπ·αντη·σαμεν·αιςυπ·αντη·σαμεν·οις
Genυπαντησαμενωνυπαντησαμενωνυπ·αντη·σαμεν·ωνυπ·αντη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 13:34:08 EST