υπακουω • hUPAKOUW • hupakouō

Search: υπηκουσας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπηκουσαςὑπακούωυπ·ε·ακου·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπηκουσαςὑπακούωυπ·ε·ακου·σας1aor act ind 2nd sg

ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπακουω[LXX]υπ·ακου·ωυπακουομαιυπ·ακου·ομαι
2ndυπακουειςυπ·ακου·ειςυπακουῃ, υπακουει[GNT][LXX], υπακουεσαιυπ·ακου·ῃ, υπ·ακου·ει classical, υπ·ακου·εσαι alt
3rdυπακουει[GNT][LXX]υπ·ακου·ειυπακουεταιυπ·ακου·εται
Pl1stυπακουομενυπ·ακου·ομενυπακουομεθαυπ·ακου·ομεθα
2ndυπακουετε[GNT]υπ·ακου·ετευπακουεσθευπ·ακου·εσθε
3rdυπακουουσιν[GNT], υπακουουσιυπ·ακου·ουσι(ν), υπ·ακου·ουσι(ν)υπακουονταιυπ·ακου·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπακουω[LXX]υπ·ακου·ωυπακουωμαιυπ·ακου·ωμαι
2ndυπακουῃςυπ·ακου·ῃςυπακουῃυπ·ακου·ῃ
3rdυπακουῃυπ·ακου·ῃυπακουηταιυπ·ακου·ηται
Pl1stυπακουωμενυπ·ακου·ωμενυπακουωμεθαυπ·ακου·ωμεθα
2ndυπακουητευπ·ακου·ητευπακουησθευπ·ακου·ησθε
3rdυπακουωσιν, υπακουωσιυπ·ακου·ωσι(ν)υπακουωνταιυπ·ακου·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπακουοιμιυπ·ακου·οιμιυπακουοιμηνυπ·ακου·οιμην
2ndυπακουοιςυπ·ακου·οιςυπακουοιουπ·ακου·οιο
3rdυπακουοιυπ·ακου·οιυπακουοιτουπ·ακου·οιτο
Pl1stυπακουοιμενυπ·ακου·οιμενυπακουοιμεθαυπ·ακου·οιμεθα
2ndυπακουοιτευπ·ακου·οιτευπακουοισθευπ·ακου·οισθε
3rdυπακουοιεν, υπακουοισανυπ·ακου·οιεν, υπ·ακου·οισαν altυπακουοιντουπ·ακου·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπακουευπ·ακου·ευπακουουυπ·ακου·ου
3rdυπακουετωυπ·ακου·ετωυπακουεσθωυπ·ακου·εσθω
Pl1st
2ndυπακουετε[GNT]υπ·ακου·ετευπακουεσθευπ·ακου·εσθε
3rdυπακουετωσαν, υπακουοντωνυπ·ακου·ετωσαν, υπ·ακου·οντων classicalυπακουεσθωσαν, υπακουεσθωνυπ·ακου·εσθωσαν, υπ·ακου·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπακουειν[GNT][LXX]​υπ·ακου·εινυπακουεσθαι​υπ·ακου·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπακουουσαυπακουονυπ·ακου·ουσ·αυπ·ακου·ο[υ]ν[τ]
Nomυπακουων[LXX]υπ·ακου·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπακουουσανυπακουονταυπ·ακου·ουσ·ανυπ·ακου·ο[υ]ντ·α
Datυπακουουσῃυπακουοντιυπ·ακου·ουσ·ῃυπ·ακου·ο[υ]ντ·ι
Genυπακουουσηςυπακουοντος[LXX]υπ·ακου·ουσ·ηςυπ·ακου·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπακουουσαιυπακουοντεςυπακουονταυπ·ακου·ουσ·αιυπ·ακου·ο[υ]ντ·εςυπ·ακου·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπακουουσαςυπακουονταςυπ·ακου·ουσ·αςυπ·ακου·ο[υ]ντ·ας
Datυπακουουσαιςυπακουουσι, υπακουουσιν[GNT]υπ·ακου·ουσ·αιςυπ·ακου·ου[ντ]·σι(ν), υπ·ακου·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπακουουσωνυπακουοντωνυπ·ακου·ουσ·ωνυπ·ακου·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπακουομενηυπακουομενευπ·ακου·ομεν·ηυπ·ακου·ομεν·ε
Nomυπακουομενοςυπ·ακου·ομεν·ος
Accυπακουομενηνυπακουομενονυπ·ακου·ομεν·ηνυπ·ακου·ομεν·ον
Datυπακουομενῃυπακουομενῳυπ·ακου·ομεν·ῃυπ·ακου·ομεν·ῳ
Genυπακουομενηςυπακουομενουυπ·ακου·ομεν·ηςυπ·ακου·ομεν·ου
PlVocυπακουομεναιυπακουομενοιυπακουομεναυπ·ακου·ομεν·αιυπ·ακου·ομεν·οιυπ·ακου·ομεν·α
Nom
Accυπακουομεναςυπακουομενουςυπ·ακου·ομεν·αςυπ·ακου·ομεν·ους
Datυπακουομεναιςυπακουομενοιςυπ·ακου·ομεν·αιςυπ·ακου·ομεν·οις
Genυπακουομενωνυπακουομενωνυπ·ακου·ομεν·ωνυπ·ακου·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηκουον[GNT]υπ·ε·ακου·ονυπηκουομηνυπ·ε·ακου·ομην
2ndυπηκουεςυπ·ε·ακου·εςυπηκουουυπ·ε·ακου·ου
3rdυπηκουεν[LXX], υπηκουευπ·ε·ακου·ε(ν), υπ·ε·ακου·ε(ν)υπηκουετουπ·ε·ακου·ετο
Pl1stυπηκουομενυπ·ε·ακου·ομενυπηκουομεθαυπ·ε·ακου·ομεθα
2ndυπηκουετευπ·ε·ακου·ετευπηκουεσθευπ·ε·ακου·εσθε
3rdυπηκουον[GNT], υπηκουοσανυπ·ε·ακου·ον, υπ·ε·ακου·οσαν altυπηκουοντουπ·ε·ακου·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπακουσωυπ·ακου·σωυπακουσομαι[LXX]υπ·ακου·σομαι
2ndυπακουσειςυπ·ακου·σειςυπακουσῃ[LXX], υπακουσει, υπακουσεσαιυπ·ακου·σῃ, υπ·ακου·σει classical, υπ·ακου·σεσαι alt
3rdυπακουσειυπ·ακου·σειυπακουσεται[LXX]υπ·ακου·σεται
Pl1stυπακουσομενυπ·ακου·σομενυπακουσομεθαυπ·ακου·σομεθα
2ndυπακουσετευπ·ακου·σετευπακουσεσθευπ·ακου·σεσθε
3rdυπακουσουσιν, υπακουσουσιυπ·ακου·σουσι(ν)υπακουσονται[LXX]υπ·ακου·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπακουσοιμιυπ·ακου·σοιμιυπακουσοιμηνυπ·ακου·σοιμην
2ndυπακουσοιςυπ·ακου·σοιςυπακουσοιουπ·ακου·σοιο
3rdυπακουσοιυπ·ακου·σοιυπακουσοιτουπ·ακου·σοιτο
Pl1stυπακουσοιμενυπ·ακου·σοιμενυπακουσοιμεθαυπ·ακου·σοιμεθα
2ndυπακουσοιτευπ·ακου·σοιτευπακουσοισθευπ·ακου·σοισθε
3rdυπακουσοιενυπ·ακου·σοιενυπακουσοιντουπ·ακου·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπακουσειν​υπ·ακου·σειν​υπακουσεσθαι​υπ·ακου·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπακουσουσαυπακουσον[LXX]υπ·ακου·σουσ·αυπ·ακου·σο[υ]ν[τ]
Nomυπακουσωνυπ·ακου·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπακουσουσανυπακουσονταυπ·ακου·σουσ·ανυπ·ακου·σο[υ]ντ·α
Datυπακουσουσῃυπακουσοντιυπ·ακου·σουσ·ῃυπ·ακου·σο[υ]ντ·ι
Genυπακουσουσηςυπακουσοντοςυπ·ακου·σουσ·ηςυπ·ακου·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπακουσουσαιυπακουσοντεςυπακουσονταυπ·ακου·σουσ·αιυπ·ακου·σο[υ]ντ·εςυπ·ακου·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπακουσουσαςυπακουσονταςυπ·ακου·σουσ·αςυπ·ακου·σο[υ]ντ·ας
Datυπακουσουσαιςυπακουσουσι, υπακουσουσινυπ·ακου·σουσ·αιςυπ·ακου·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπακουσουσωνυπακουσοντωνυπ·ακου·σουσ·ωνυπ·ακου·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπακουσομενηυπακουσομενευπ·ακου·σομεν·ηυπ·ακου·σομεν·ε
Nomυπακουσομενοςυπ·ακου·σομεν·ος
Accυπακουσομενηνυπακουσομενονυπ·ακου·σομεν·ηνυπ·ακου·σομεν·ον
Datυπακουσομενῃυπακουσομενῳυπ·ακου·σομεν·ῃυπ·ακου·σομεν·ῳ
Genυπακουσομενηςυπακουσομενουυπ·ακου·σομεν·ηςυπ·ακου·σομεν·ου
PlVocυπακουσομεναιυπακουσομενοιυπακουσομεναυπ·ακου·σομεν·αιυπ·ακου·σομεν·οιυπ·ακου·σομεν·α
Nom
Accυπακουσομεναςυπακουσομενουςυπ·ακου·σομεν·αςυπ·ακου·σομεν·ους
Datυπακουσομεναιςυπακουσομενοιςυπ·ακου·σομεν·αιςυπ·ακου·σομεν·οις
Genυπακουσομενωνυπακουσομενωνυπ·ακου·σομεν·ωνυπ·ακου·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηκουσα[LXX]υπ·ε·ακου·σαυπηκουσαμηνυπ·ε·ακου·σαμην
2ndυπηκουσας[LXX]υπ·ε·ακου·σαςυπηκουσωυπ·ε·ακου·σω
3rdυπηκουσεν[GNT][LXX], υπηκουσευπ·ε·ακου·σε(ν), υπ·ε·ακου·σε(ν)υπηκουσατουπ·ε·ακου·σατο
Pl1stυπηκουσαμεν[LXX]υπ·ε·ακου·σαμενυπηκουσαμεθαυπ·ε·ακου·σαμεθα
2ndυπηκουσατε[GNT][LXX]υπ·ε·ακου·σατευπηκουσασθευπ·ε·ακου·σασθε
3rdυπηκουσαν[GNT][LXX]υπ·ε·ακου·σανυπηκουσαντουπ·ε·ακου·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπακουσωυπ·ακου·σωυπακουσωμαιυπ·ακου·σωμαι
2ndυπακουσῃς[LXX]υπ·ακου·σῃςυπακουσῃ[LXX]υπ·ακου·σῃ
3rdυπακουσῃ[LXX]υπ·ακου·σῃυπακουσηται[LXX]υπ·ακου·σηται
Pl1stυπακουσωμενυπ·ακου·σωμενυπακουσωμεθαυπ·ακου·σωμεθα
2ndυπακουσητε[LXX]υπ·ακου·σητευπακουσησθευπ·ακου·σησθε
3rdυπακουσωσιν[LXX], υπακουσωσιυπ·ακου·σωσι(ν), υπ·ακου·σωσι(ν)υπακουσωνταιυπ·ακου·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπακουσαιμιυπ·ακου·σαιμιυπακουσαιμηνυπ·ακου·σαιμην
2ndυπακουσαις, υπακουσειαςυπ·ακου·σαις, υπ·ακου·σειας classicalυπακουσαιουπ·ακου·σαιο
3rdυπακουσαι[GNT][LXX], υπακουσειευπ·ακου·σαι, υπ·ακου·σειε classicalυπακουσαιτουπ·ακου·σαιτο
Pl1stυπακουσαιμενυπ·ακου·σαιμενυπακουσαιμεθαυπ·ακου·σαιμεθα
2ndυπακουσαιτευπ·ακου·σαιτευπακουσαισθευπ·ακου·σαισθε
3rdυπακουσαιεν, υπακουσαισαν, υπακουσειαν, υπακουσειενυπ·ακου·σαιεν, υπ·ακου·σαισαν alt, υπ·ακου·σειαν classical, υπ·ακου·σειεν classicalυπακουσαιντουπ·ακου·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπακουσον[LXX]υπ·ακου·σονυπακουσαι[GNT][LXX]υπ·ακου·σαι
3rdυπακουσατωυπ·ακου·σατωυπακουσασθωυπ·ακου·σασθω
Pl1st
2ndυπακουσατευπ·ακου·σατευπακουσασθευπ·ακου·σασθε
3rdυπακουσατωσαν, υπακουσαντωνυπ·ακου·σατωσαν, υπ·ακου·σαντων classicalυπακουσασθωσαν, υπακουσασθωνυπ·ακου·σασθωσαν, υπ·ακου·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπακουσαι[GNT][LXX]​υπ·ακου·σαιυπακουσασθαι​υπ·ακου·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπακουσασαυπακουσαςυπακουσανυπ·ακου·σασ·αυπ·ακου·σα[ντ]·ςυπ·ακου·σαν[τ]
Nom
Accυπακουσασανυπακουσανταυπ·ακου·σασ·ανυπ·ακου·σαντ·α
Datυπακουσασῃυπακουσαντιυπ·ακου·σασ·ῃυπ·ακου·σαντ·ι
Genυπακουσασηςυπακουσαντοςυπ·ακου·σασ·ηςυπ·ακου·σαντ·ος
PlVocυπακουσασαιυπακουσαντεςυπακουσανταυπ·ακου·σασ·αιυπ·ακου·σαντ·εςυπ·ακου·σαντ·α
Nom
Accυπακουσασαςυπακουσανταςυπ·ακου·σασ·αςυπ·ακου·σαντ·ας
Datυπακουσασαιςυπακουσασι, υπακουσασινυπ·ακου·σασ·αιςυπ·ακου·σα[ντ]·σι(ν)
Genυπακουσασωνυπακουσαντωνυπ·ακου·σασ·ωνυπ·ακου·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπακουσαμενηυπακουσαμενευπ·ακου·σαμεν·ηυπ·ακου·σαμεν·ε
Nomυπακουσαμενοςυπ·ακου·σαμεν·ος
Accυπακουσαμενηνυπακουσαμενονυπ·ακου·σαμεν·ηνυπ·ακου·σαμεν·ον
Datυπακουσαμενῃυπακουσαμενῳυπ·ακου·σαμεν·ῃυπ·ακου·σαμεν·ῳ
Genυπακουσαμενηςυπακουσαμενουυπ·ακου·σαμεν·ηςυπ·ακου·σαμεν·ου
PlVocυπακουσαμεναιυπακουσαμενοιυπακουσαμεναυπ·ακου·σαμεν·αιυπ·ακου·σαμεν·οιυπ·ακου·σαμεν·α
Nom
Accυπακουσαμεναςυπακουσαμενουςυπ·ακου·σαμεν·αςυπ·ακου·σαμεν·ους
Datυπακουσαμεναιςυπακουσαμενοιςυπ·ακου·σαμεν·αιςυπ·ακου·σαμεν·οις
Genυπακουσαμενωνυπακουσαμενωνυπ·ακου·σαμεν·ωνυπ·ακου·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 13:16:02 EDT