υπολαμβανω • hUPOLAMBANW • hupolambanō

Search: υπελαβον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπελαβον; υπελαβονὑπολαμβάνωυπο·ε·λαβ·ον; υπο·ε·λαβ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπελαβονὑπολαμβάνωυπο·ε·λαβ·ον2aor act ind 1st sg
υπελαβονὑπολαμβάνωυπο·ε·λαβ·ον2aor act ind 3rd pl

ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολαμβανω[GNT][LXX]υπο·λαμβαν·ωυπολαμβανομαιυπο·λαμβαν·ομαι
2ndυπολαμβανεις[LXX]υπο·λαμβαν·ειςυπολαμβανῃ, υπολαμβανει, υπολαμβανεσαιυπο·λαμβαν·ῃ, υπο·λαμβαν·ει classical, υπο·λαμβαν·εσαι alt
3rdυπολαμβανειυπο·λαμβαν·ειυπολαμβανεταιυπο·λαμβαν·εται
Pl1stυπολαμβανομεν[LXX]υπο·λαμβαν·ομενυπολαμβανομεθαυπο·λαμβαν·ομεθα
2ndυπολαμβανετε[GNT][LXX]υπο·λαμβαν·ετευπολαμβανεσθευπο·λαμβαν·εσθε
3rdυπολαμβανουσιν[LXX], υπολαμβανουσιυπο·λαμβαν·ουσι(ν), υπο·λαμβαν·ουσι(ν)υπολαμβανονταιυπο·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολαμβανω[GNT][LXX]υπο·λαμβαν·ωυπολαμβανωμαιυπο·λαμβαν·ωμαι
2ndυπολαμβανῃςυπο·λαμβαν·ῃςυπολαμβανῃυπο·λαμβαν·ῃ
3rdυπολαμβανῃυπο·λαμβαν·ῃυπολαμβανηταιυπο·λαμβαν·ηται
Pl1stυπολαμβανωμενυπο·λαμβαν·ωμενυπολαμβανωμεθαυπο·λαμβαν·ωμεθα
2ndυπολαμβανητευπο·λαμβαν·ητευπολαμβανησθευπο·λαμβαν·ησθε
3rdυπολαμβανωσιν, υπολαμβανωσιυπο·λαμβαν·ωσι(ν)υπολαμβανωνταιυπο·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολαμβανοιμιυπο·λαμβαν·οιμιυπολαμβανοιμηνυπο·λαμβαν·οιμην
2ndυπολαμβανοιςυπο·λαμβαν·οιςυπολαμβανοιουπο·λαμβαν·οιο
3rdυπολαμβανοιυπο·λαμβαν·οιυπολαμβανοιτουπο·λαμβαν·οιτο
Pl1stυπολαμβανοιμενυπο·λαμβαν·οιμενυπολαμβανοιμεθαυπο·λαμβαν·οιμεθα
2ndυπολαμβανοιτευπο·λαμβαν·οιτευπολαμβανοισθευπο·λαμβαν·οισθε
3rdυπολαμβανοιεν, υπολαμβανοισανυπο·λαμβαν·οιεν, υπο·λαμβαν·οισαν altυπολαμβανοιντουπο·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολαμβανευπο·λαμβαν·ευπολαμβανουυπο·λαμβαν·ου
3rdυπολαμβανετωυπο·λαμβαν·ετωυπολαμβανεσθωυπο·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndυπολαμβανετε[GNT][LXX]υπο·λαμβαν·ετευπολαμβανεσθευπο·λαμβαν·εσθε
3rdυπολαμβανετωσαν, υπολαμβανοντωνυπο·λαμβαν·ετωσαν, υπο·λαμβαν·οντων classicalυπολαμβανεσθωσαν, υπολαμβανεσθωνυπο·λαμβαν·εσθωσαν, υπο·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολαμβανειν[GNT]​υπο·λαμβαν·εινυπολαμβανεσθαι​υπο·λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολαμβανουσαυπολαμβανονυπο·λαμβαν·ουσ·αυπο·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomυπολαμβανων[LXX]υπο·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπολαμβανουσανυπολαμβανονταυπο·λαμβαν·ουσ·ανυπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datυπολαμβανουσῃυπολαμβανοντιυπο·λαμβαν·ουσ·ῃυπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genυπολαμβανουσηςυπολαμβανοντοςυπο·λαμβαν·ουσ·ηςυπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπολαμβανουσαιυπολαμβανοντες[LXX]υπολαμβανονταυπο·λαμβαν·ουσ·αιυπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςυπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπολαμβανουσαςυπολαμβανονταςυπο·λαμβαν·ουσ·αςυπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datυπολαμβανουσαιςυπολαμβανουσι, υπολαμβανουσιν[LXX]υπο·λαμβαν·ουσ·αιςυπο·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν), υπο·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπολαμβανουσωνυπολαμβανοντωνυπο·λαμβαν·ουσ·ωνυπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολαμβανομενηυπολαμβανομενευπο·λαμβαν·ομεν·ηυπο·λαμβαν·ομεν·ε
Nomυπολαμβανομενοςυπο·λαμβαν·ομεν·ος
Accυπολαμβανομενηνυπολαμβανομενονυπο·λαμβαν·ομεν·ηνυπο·λαμβαν·ομεν·ον
Datυπολαμβανομενῃυπολαμβανομενῳυπο·λαμβαν·ομεν·ῃυπο·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genυπολαμβανομενηςυπολαμβανομενουυπο·λαμβαν·ομεν·ηςυπο·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocυπολαμβανομεναιυπολαμβανομενοιυπολαμβανομεναυπο·λαμβαν·ομεν·αιυπο·λαμβαν·ομεν·οιυπο·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accυπολαμβανομεναςυπολαμβανομενουςυπο·λαμβαν·ομεν·αςυπο·λαμβαν·ομεν·ους
Datυπολαμβανομεναιςυπολαμβανομενοιςυπο·λαμβαν·ομεν·αιςυπο·λαμβαν·ομεν·οις
Genυπολαμβανομενωνυπολαμβανομενωνυπο·λαμβαν·ομεν·ωνυπο·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπελαμβανον[LXX]υπο·ε·λαμβαν·ονυπελαμβανομηνυπο·ε·λαμβαν·ομην
2ndυπελαμβανεςυπο·ε·λαμβαν·εςυπελαμβανουυπο·ε·λαμβαν·ου
3rdυπελαμβανεν, υπελαμβανευπο·ε·λαμβαν·ε(ν)υπελαμβανετουπο·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stυπελαμβανομενυπο·ε·λαμβαν·ομενυπελαμβανομεθαυπο·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndυπελαμβανετευπο·ε·λαμβαν·ετευπελαμβανεσθευπο·ε·λαμβαν·εσθε
3rdυπελαμβανον[LXX], υπελαμβανοσανυπο·ε·λαμβαν·ον, υπο·ε·λαμβαν·οσαν altυπελαμβανοντουπο·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπελαβον[LXX]υπο·ε·λαβ·ονυπελαβομηνυπο·ε·λαβ·ομην
2ndυπελαβες[LXX]υπο·ε·λαβ·εςυπελαβουυπο·ε·λαβ·ου
3rdυπελαβεν[GNT][LXX], υπελαβευπο·ε·λαβ·ε(ν), υπο·ε·λαβ·ε(ν)υπελαβετουπο·ε·λαβ·ετο
Pl1stυπελαβομεν[LXX]υπο·ε·λαβ·ομενυπελαβομεθαυπο·ε·λαβ·ομεθα
2ndυπελαβετευπο·ε·λαβ·ετευπελαβεσθευπο·ε·λαβ·εσθε
3rdυπελαβον[LXX], υπελαβοσανυπο·ε·λαβ·ον, υπο·ε·λαβ·οσαν altυπελαβοντουπο·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολαβωυπο·λαβ·ωυπολαβωμαιυπο·λαβ·ωμαι
2ndυπολαβῃς[LXX]υπο·λαβ·ῃςυπολαβῃυπο·λαβ·ῃ
3rdυπολαβῃυπο·λαβ·ῃυπολαβηταιυπο·λαβ·ηται
Pl1stυπολαβωμενυπο·λαβ·ωμενυπολαβωμεθαυπο·λαβ·ωμεθα
2ndυπολαβητε[LXX]υπο·λαβ·ητευπολαβησθευπο·λαβ·ησθε
3rdυπολαβωσιν, υπολαβωσιυπο·λαβ·ωσι(ν)υπολαβωνταιυπο·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολαβοιμιυπο·λαβ·οιμιυπολαβοιμηνυπο·λαβ·οιμην
2ndυπολαβοιςυπο·λαβ·οιςυπολαβοιουπο·λαβ·οιο
3rdυπολαβοι[LXX]υπο·λαβ·οιυπολαβοιτουπο·λαβ·οιτο
Pl1stυπολαβοιμενυπο·λαβ·οιμενυπολαβοιμεθαυπο·λαβ·οιμεθα
2ndυπολαβοιτευπο·λαβ·οιτευπολαβοισθευπο·λαβ·οισθε
3rdυπολαβοιεν, υπολαβοισανυπο·λαβ·οιεν, υπο·λαβ·οισαν altυπολαβοιντουπο·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολαβευπο·λαβ·ευπολαβουυπο·λαβ·ου
3rdυπολαβετωυπο·λαβ·ετωυπολαβεσθωυπο·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndυπολαβετευπο·λαβ·ετευπολαβεσθευπο·λαβ·εσθε
3rdυπολαβετωσαν, υπολαβοντωνυπο·λαβ·ετωσαν, υπο·λαβ·οντων classicalυπολαβεσθωσαν, υπολαβεσθωνυπο·λαβ·εσθωσαν, υπο·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολαβειν​υπο·λαβ·ειν​υπολαβεσθαι​υπο·λαβ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολαβουσαυπολαβονυπο·λαβ·ουσ·αυπο·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπολαβων[GNT][LXX]υπο·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπολαβουσανυπολαβονταυπο·λαβ·ουσ·ανυπο·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datυπολαβουσῃυπολαβοντιυπο·λαβ·ουσ·ῃυπο·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genυπολαβουσηςυπολαβοντοςυπο·λαβ·ουσ·ηςυπο·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπολαβουσαιυπολαβοντες[LXX]υπολαβονταυπο·λαβ·ουσ·αιυπο·λαβ·ο[υ]ντ·εςυπο·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπολαβουσαςυπολαβονταςυπο·λαβ·ουσ·αςυπο·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datυπολαβουσαιςυπολαβουσι, υπολαβουσινυπο·λαβ·ουσ·αιςυπο·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπολαβουσωνυπολαβοντωνυπο·λαβ·ουσ·ωνυπο·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολαβομενηυπολαβομενευπο·λαβ·ομεν·ηυπο·λαβ·ομεν·ε
Nomυπολαβομενοςυπο·λαβ·ομεν·ος
Accυπολαβομενηνυπολαβομενονυπο·λαβ·ομεν·ηνυπο·λαβ·ομεν·ον
Datυπολαβομενῃυπολαβομενῳυπο·λαβ·ομεν·ῃυπο·λαβ·ομεν·ῳ
Genυπολαβομενηςυπολαβομενουυπο·λαβ·ομεν·ηςυπο·λαβ·ομεν·ου
PlVocυπολαβομεναιυπολαβομενοιυπολαβομεναυπο·λαβ·ομεν·αιυπο·λαβ·ομεν·οιυπο·λαβ·ομεν·α
Nom
Accυπολαβομεναςυπολαβομενουςυπο·λαβ·ομεν·αςυπο·λαβ·ομεν·ους
Datυπολαβομεναιςυπολαβομενοιςυπο·λαβ·ομεν·αιςυπο·λαβ·ομεν·οις
Genυπολαβομενωνυπολαβομενωνυπο·λαβ·ομεν·ωνυπο·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπειληφαυπο·ειληβ·κα
2ndυπειληφας, υπειληφεςυπο·ειληβ·κας, υπο·ειληβ·κες alt
3rdυπειληφεν, υπειληφευπο·ειληβ·κε(ν)
Pl1stυπειληφαμενυπο·ειληβ·καμεν
2ndυπειληφατευπο·ειληβ·κατε
3rdυπειληφασιν, υπειληφασι, υπειληφανυπο·ειληβ·κασι(ν), υπο·ειληβ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπειληφωυπο·ειληβ·κω
2ndυπειληφῃςυπο·ειληβ·κῃς
3rdυπειληφῃυπο·ειληβ·κῃ
Pl1stυπειληφωμενυπο·ειληβ·κωμεν
2ndυπειληφητευπο·ειληβ·κητε
3rdυπειληφωσιν, υπειληφωσιυπο·ειληβ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπειληφοιμι, υπειληφοιηνυπο·ειληβ·κοιμι, υπο·ειληβ·κοιην classical
2ndυπειληφοις, υπειληφοιηςυπο·ειληβ·κοις, υπο·ειληβ·κοιης classical
3rdυπειληφοι, υπειληφοιηυπο·ειληβ·κοι, υπο·ειληβ·κοιη classical
Pl1stυπειληφοιμενυπο·ειληβ·κοιμεν
2ndυπειληφοιτευπο·ειληβ·κοιτε
3rdυπειληφοιενυπο·ειληβ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπειληφευπο·ειληβ·κε
3rdυπειληφετωυπο·ειληβ·κετω
Pl1st
2ndυπειληφετευπο·ειληβ·κετε
3rdυπειληφετωσανυπο·ειληβ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπειληφεναι​υπο·ειληβ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπειληφυιαυπειληφοςυπο·ειληβ·κυι·αυπο·ειληβ·κο[τ]·ς
Nomυπειληφωςυπο·ειληβ·κο[τ]·^ς
Accυπειληφυιανυπειληφοταυπο·ειληβ·κυι·ανυπο·ειληβ·κοτ·α
Datυπειληφυιᾳυπειληφοτιυπο·ειληβ·κυι·ᾳυπο·ειληβ·κοτ·ι
Genυπειληφυιαςυπειληφοτοςυπο·ειληβ·κυι·αςυπο·ειληβ·κοτ·ος
PlVocυπειληφυιαιυπειληφοτες[LXX]υπειληφοταυπο·ειληβ·κυι·αιυπο·ειληβ·κοτ·εςυπο·ειληβ·κοτ·α
Nom
Accυπειληφυιαςυπειληφοταςυπο·ειληβ·κυι·αςυπο·ειληβ·κοτ·ας
Datυπειληφυιαιςυπειληφοσι, υπειληφοσινυπο·ειληβ·κυι·αιςυπο·ειληβ·κο[τ]·σι(ν)
Genυπειληφυιωνυπειληφοτωνυπο·ειληβ·κυι·ωνυπο·ειληβ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπειληφειν, υπειληφηυπο·ε·ειληβ·κειν, υπο·ε·ειληβ·κη classical
2ndυπειληφεις, υπειληφηςυπο·ε·ειληβ·κεις, υπο·ε·ειληβ·κης classical
3rdυπειληφειυπο·ε·ειληβ·κει
Pl1stυπειληφειμεν, υπειληφεμενυπο·ε·ειληβ·κειμεν, υπο·ε·ειληβ·κεμεν classical
2ndυπειληφειτε, υπειληφετευπο·ε·ειληβ·κειτε, υπο·ε·ειληβ·κετε classical
3rdυπειληφεισαν, υπειληφεσανυπο·ε·ειληβ·κεισαν, υπο·ε·ειληβ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 02:04:13 EDT