υποδεικνυμι • hUPODEIKNUMI • hupodeiknumi

Search: υπεδειξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπεδειξανὑποδείκνυμιυπο·ε·δεικ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπεδειξανὑποδείκνυμιυπο·ε·δεικ·σαν1aor act ind 3rd pl

ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποδειξω[GNT][LXX]υπο·δεικ·σωυποδειξομαιυπο·δεικ·σομαι
2ndυποδειξειςυπο·δεικ·σειςυποδειξῃ[LXX], υποδειξει, υποδειξεσαιυπο·δεικ·σῃ, υπο·δεικ·σει classical, υπο·δεικ·σεσαι alt
3rdυποδειξειυπο·δεικ·σειυποδειξεταιυπο·δεικ·σεται
Pl1stυποδειξομενυπο·δεικ·σομενυποδειξομεθαυπο·δεικ·σομεθα
2ndυποδειξετευπο·δεικ·σετευποδειξεσθευπο·δεικ·σεσθε
3rdυποδειξουσιν[LXX], υποδειξουσιυπο·δεικ·σουσι(ν), υπο·δεικ·σουσι(ν)υποδειξονταιυπο·δεικ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποδειξοιμιυπο·δεικ·σοιμιυποδειξοιμηνυπο·δεικ·σοιμην
2ndυποδειξοιςυπο·δεικ·σοιςυποδειξοιουπο·δεικ·σοιο
3rdυποδειξοιυπο·δεικ·σοιυποδειξοιτουπο·δεικ·σοιτο
Pl1stυποδειξοιμενυπο·δεικ·σοιμενυποδειξοιμεθαυπο·δεικ·σοιμεθα
2ndυποδειξοιτευπο·δεικ·σοιτευποδειξοισθευπο·δεικ·σοισθε
3rdυποδειξοιενυπο·δεικ·σοιενυποδειξοιντουπο·δεικ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποδειξειν​υπο·δεικ·σειν​υποδειξεσθαι​υπο·δεικ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποδειξουσαυποδειξον[LXX]υπο·δεικ·σουσ·αυπο·δεικ·σο[υ]ν[τ]
Nomυποδειξωνυπο·δεικ·σο[υ]ν[τ]·^
Accυποδειξουσανυποδειξονταυπο·δεικ·σουσ·ανυπο·δεικ·σο[υ]ντ·α
Datυποδειξουσῃυποδειξοντιυπο·δεικ·σουσ·ῃυπο·δεικ·σο[υ]ντ·ι
Genυποδειξουσηςυποδειξοντοςυπο·δεικ·σουσ·ηςυπο·δεικ·σο[υ]ντ·ος
PlVocυποδειξουσαιυποδειξοντεςυποδειξονταυπο·δεικ·σουσ·αιυπο·δεικ·σο[υ]ντ·εςυπο·δεικ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυποδειξουσαςυποδειξονταςυπο·δεικ·σουσ·αςυπο·δεικ·σο[υ]ντ·ας
Datυποδειξουσαιςυποδειξουσι, υποδειξουσιν[LXX]υπο·δεικ·σουσ·αιςυπο·δεικ·σου[ντ]·σι(ν), υπο·δεικ·σου[ντ]·σι(ν)
Genυποδειξουσωνυποδειξοντωνυπο·δεικ·σουσ·ωνυπο·δεικ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποδειξομενηυποδειξομενευπο·δεικ·σομεν·ηυπο·δεικ·σομεν·ε
Nomυποδειξομενοςυπο·δεικ·σομεν·ος
Accυποδειξομενηνυποδειξομενονυπο·δεικ·σομεν·ηνυπο·δεικ·σομεν·ον
Datυποδειξομενῃυποδειξομενῳυπο·δεικ·σομεν·ῃυπο·δεικ·σομεν·ῳ
Genυποδειξομενηςυποδειξομενουυπο·δεικ·σομεν·ηςυπο·δεικ·σομεν·ου
PlVocυποδειξομεναιυποδειξομενοιυποδειξομεναυπο·δεικ·σομεν·αιυπο·δεικ·σομεν·οιυπο·δεικ·σομεν·α
Nom
Accυποδειξομεναςυποδειξομενουςυπο·δεικ·σομεν·αςυπο·δεικ·σομεν·ους
Datυποδειξομεναιςυποδειξομενοιςυπο·δεικ·σομεν·αιςυπο·δεικ·σομεν·οις
Genυποδειξομενωνυποδειξομενωνυπο·δεικ·σομεν·ωνυπο·δεικ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεδειξα[GNT][LXX]υπο·ε·δεικ·σαυπεδειξαμηνυπο·ε·δεικ·σαμην
2ndυπεδειξαςυπο·ε·δεικ·σαςυπεδειξωυπο·ε·δεικ·σω
3rdυπεδειξεν[GNT][LXX], υπεδειξε[LXX]υπο·ε·δεικ·σε(ν)υπεδειξατουπο·ε·δεικ·σατο
Pl1stυπεδειξαμενυπο·ε·δεικ·σαμενυπεδειξαμεθαυπο·ε·δεικ·σαμεθα
2ndυπεδειξατευπο·ε·δεικ·σατευπεδειξασθευπο·ε·δεικ·σασθε
3rdυπεδειξαν[LXX]υπο·ε·δεικ·σανυπεδειξαντουπο·ε·δεικ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποδειξω[GNT][LXX]υπο·δεικ·σωυποδειξωμαιυπο·δεικ·σωμαι
2ndυποδειξῃςυπο·δεικ·σῃςυποδειξῃ[LXX]υπο·δεικ·σῃ
3rdυποδειξῃ[LXX]υπο·δεικ·σῃυποδειξηταιυπο·δεικ·σηται
Pl1stυποδειξωμενυπο·δεικ·σωμενυποδειξωμεθαυπο·δεικ·σωμεθα
2ndυποδειξητευπο·δεικ·σητευποδειξησθευπο·δεικ·σησθε
3rdυποδειξωσιν, υποδειξωσιυπο·δεικ·σωσι(ν)υποδειξωνταιυπο·δεικ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποδειξαιμιυπο·δεικ·σαιμιυποδειξαιμηνυπο·δεικ·σαιμην
2ndυποδειξαις, υποδειξειαςυπο·δεικ·σαις, υπο·δεικ·σειας classicalυποδειξαιουπο·δεικ·σαιο
3rdυποδειξαι[LXX], υποδειξειευπο·δεικ·σαι, υπο·δεικ·σειε classicalυποδειξαιτουπο·δεικ·σαιτο
Pl1stυποδειξαιμενυπο·δεικ·σαιμενυποδειξαιμεθαυπο·δεικ·σαιμεθα
2ndυποδειξαιτευπο·δεικ·σαιτευποδειξαισθευπο·δεικ·σαισθε
3rdυποδειξαιεν, υποδειξαισαν, υποδειξειαν, υποδειξειενυπο·δεικ·σαιεν, υπο·δεικ·σαισαν alt, υπο·δεικ·σειαν classical, υπο·δεικ·σειεν classicalυποδειξαιντουπο·δεικ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποδειξον[LXX]υπο·δεικ·σονυποδειξαι[LXX]υπο·δεικ·σαι
3rdυποδειξατωυπο·δεικ·σατωυποδειξασθωυπο·δεικ·σασθω
Pl1st
2ndυποδειξατε[LXX]υπο·δεικ·σατευποδειξασθευπο·δεικ·σασθε
3rdυποδειξατωσαν, υποδειξαντωνυπο·δεικ·σατωσαν, υπο·δεικ·σαντων classicalυποδειξασθωσαν, υποδειξασθωνυπο·δεικ·σασθωσαν, υπο·δεικ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποδειξαι[LXX]​υπο·δεικ·σαιυποδειξασθαι​υπο·δεικ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποδειξασαυποδειξαςυποδειξανυπο·δεικ·σασ·αυπο·δεικ·σα[ντ]·ςυπο·δεικ·σαν[τ]
Nom
Accυποδειξασανυποδειξανταυπο·δεικ·σασ·ανυπο·δεικ·σαντ·α
Datυποδειξασῃυποδειξαντιυπο·δεικ·σασ·ῃυπο·δεικ·σαντ·ι
Genυποδειξασηςυποδειξαντος[LXX]υπο·δεικ·σασ·ηςυπο·δεικ·σαντ·ος
PlVocυποδειξασαιυποδειξαντεςυποδειξανταυπο·δεικ·σασ·αιυπο·δεικ·σαντ·εςυπο·δεικ·σαντ·α
Nom
Accυποδειξασαςυποδειξανταςυπο·δεικ·σασ·αςυπο·δεικ·σαντ·ας
Datυποδειξασαιςυποδειξασι, υποδειξασινυπο·δεικ·σασ·αιςυπο·δεικ·σα[ντ]·σι(ν)
Genυποδειξασωνυποδειξαντωνυπο·δεικ·σασ·ωνυπο·δεικ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποδειξαμενηυποδειξαμενευπο·δεικ·σαμεν·ηυπο·δεικ·σαμεν·ε
Nomυποδειξαμενοςυπο·δεικ·σαμεν·ος
Accυποδειξαμενηνυποδειξαμενονυπο·δεικ·σαμεν·ηνυπο·δεικ·σαμεν·ον
Datυποδειξαμενῃυποδειξαμενῳυπο·δεικ·σαμεν·ῃυπο·δεικ·σαμεν·ῳ
Genυποδειξαμενηςυποδειξαμενουυπο·δεικ·σαμεν·ηςυπο·δεικ·σαμεν·ου
PlVocυποδειξαμεναιυποδειξαμενοιυποδειξαμεναυπο·δεικ·σαμεν·αιυπο·δεικ·σαμεν·οιυπο·δεικ·σαμεν·α
Nom
Accυποδειξαμεναςυποδειξαμενουςυπο·δεικ·σαμεν·αςυπο·δεικ·σαμεν·ους
Datυποδειξαμεναιςυποδειξαμενοιςυπο·δεικ·σαμεν·αιςυπο·δεικ·σαμεν·οις
Genυποδειξαμενωνυποδειξαμενωνυπο·δεικ·σαμεν·ωνυπο·δεικ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 20:05:29 EST