υποφερω • hUPOFERW • hupopherō

Search: υποισει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποισει; υποισειὑποφέρωυπ·οι·σει; υπ·οι·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποισειὑποφέρωυπ·οι·σειfut act ind 3rd sg
υποισειὑποφέρωυπ·οι·σειfut mp ind 2nd sg classical

ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποφερω[LXX]υπο·φερ·ωυποφερομαιυπο·φερ·ομαι
2ndυποφερειςυπο·φερ·ειςυποφερῃ, υποφερει[GNT][LXX], υποφερεσαιυπο·φερ·ῃ, υπο·φερ·ει classical, υπο·φερ·εσαι alt
3rdυποφερει[GNT][LXX]υπο·φερ·ειυποφερεταιυπο·φερ·εται
Pl1stυποφερομενυπο·φερ·ομενυποφερομεθαυπο·φερ·ομεθα
2ndυποφερετευπο·φερ·ετευποφερεσθευπο·φερ·εσθε
3rdυποφερουσιν, υποφερουσιυπο·φερ·ουσι(ν)υποφερονταιυπο·φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποφερω[LXX]υπο·φερ·ωυποφερωμαιυπο·φερ·ωμαι
2ndυποφερῃςυπο·φερ·ῃςυποφερῃυπο·φερ·ῃ
3rdυποφερῃυπο·φερ·ῃυποφερηταιυπο·φερ·ηται
Pl1stυποφερωμενυπο·φερ·ωμενυποφερωμεθαυπο·φερ·ωμεθα
2ndυποφερητευπο·φερ·ητευποφερησθευπο·φερ·ησθε
3rdυποφερωσιν, υποφερωσιυπο·φερ·ωσι(ν)υποφερωνταιυπο·φερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποφεροιμιυπο·φερ·οιμιυποφεροιμηνυπο·φερ·οιμην
2ndυποφεροιςυπο·φερ·οιςυποφεροιουπο·φερ·οιο
3rdυποφεροιυπο·φερ·οιυποφεροιτουπο·φερ·οιτο
Pl1stυποφεροιμενυπο·φερ·οιμενυποφεροιμεθαυπο·φερ·οιμεθα
2ndυποφεροιτευπο·φερ·οιτευποφεροισθευπο·φερ·οισθε
3rdυποφεροιεν, υποφεροισανυπο·φερ·οιεν, υπο·φερ·οισαν altυποφεροιντουπο·φερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποφερευπο·φερ·ευποφερουυπο·φερ·ου
3rdυποφερετωυπο·φερ·ετωυποφερεσθωυπο·φερ·εσθω
Pl1st
2ndυποφερετευπο·φερ·ετευποφερεσθευπο·φερ·εσθε
3rdυποφερετωσαν, υποφεροντωνυπο·φερ·ετωσαν, υπο·φερ·οντων classicalυποφερεσθωσαν, υποφερεσθωνυπο·φερ·εσθωσαν, υπο·φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποφερειν​υπο·φερ·ειν​υποφερεσθαι​υπο·φερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποφερουσαυποφερονυπο·φερ·ουσ·αυπο·φερ·ο[υ]ν[τ]
Nomυποφερωνυπο·φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυποφερουσανυποφερονταυπο·φερ·ουσ·ανυπο·φερ·ο[υ]ντ·α
Datυποφερουσῃυποφεροντιυπο·φερ·ουσ·ῃυπο·φερ·ο[υ]ντ·ι
Genυποφερουσηςυποφεροντοςυπο·φερ·ουσ·ηςυπο·φερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυποφερουσαιυποφεροντεςυποφερονταυπο·φερ·ουσ·αιυπο·φερ·ο[υ]ντ·εςυπο·φερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποφερουσαςυποφερονταςυπο·φερ·ουσ·αςυπο·φερ·ο[υ]ντ·ας
Datυποφερουσαιςυποφερουσι, υποφερουσινυπο·φερ·ουσ·αιςυπο·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυποφερουσωνυποφεροντωνυπο·φερ·ουσ·ωνυπο·φερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποφερομενηυποφερομενευπο·φερ·ομεν·ηυπο·φερ·ομεν·ε
Nomυποφερομενοςυπο·φερ·ομεν·ος
Accυποφερομενηνυποφερομενονυπο·φερ·ομεν·ηνυπο·φερ·ομεν·ον
Datυποφερομενῃυποφερομενῳυπο·φερ·ομεν·ῃυπο·φερ·ομεν·ῳ
Genυποφερομενηςυποφερομενουυπο·φερ·ομεν·ηςυπο·φερ·ομεν·ου
PlVocυποφερομεναιυποφερομενοιυποφερομεναυπο·φερ·ομεν·αιυπο·φερ·ομεν·οιυπο·φερ·ομεν·α
Nom
Accυποφερομεναςυποφερομενουςυπο·φερ·ομεν·αςυπο·φερ·ομεν·ους
Datυποφερομεναιςυποφερομενοιςυπο·φερ·ομεν·αιςυπο·φερ·ομεν·οις
Genυποφερομενωνυποφερομενωνυπο·φερ·ομεν·ωνυπο·φερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεφερονυπο·ε·φερ·ονυπεφερομηνυπο·ε·φερ·ομην
2ndυπεφερεςυπο·ε·φερ·εςυπεφερουυπο·ε·φερ·ου
3rdυπεφερεν, υπεφερευπο·ε·φερ·ε(ν)υπεφερετουπο·ε·φερ·ετο
Pl1stυπεφερομενυπο·ε·φερ·ομενυπεφερομεθαυπο·ε·φερ·ομεθα
2ndυπεφερετευπο·ε·φερ·ετευπεφερεσθευπο·ε·φερ·εσθε
3rdυπεφερον, υπεφεροσανυπο·ε·φερ·ον, υπο·ε·φερ·οσαν altυπεφεροντουπο·ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποισω[LXX]υπ·οι·σωυποισομαιυπ·οι·σομαι
2ndυποισειςυπ·οι·σειςυποισῃ, υποισει[LXX], υποισεσαιυπ·οι·σῃ, υπ·οι·σει classical, υπ·οι·σεσαι alt
3rdυποισει[LXX]υπ·οι·σειυποισεταιυπ·οι·σεται
Pl1stυποισομεν[LXX]υπ·οι·σομενυποισομεθαυπ·οι·σομεθα
2ndυποισετευπ·οι·σετευποισεσθευπ·οι·σεσθε
3rdυποισουσιν, υποισουσιυπ·οι·σουσι(ν)υποισονταιυπ·οι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποισοιμιυπ·οι·σοιμιυποισοιμηνυπ·οι·σοιμην
2ndυποισοιςυπ·οι·σοιςυποισοιουπ·οι·σοιο
3rdυποισοιυπ·οι·σοιυποισοιτουπ·οι·σοιτο
Pl1stυποισοιμενυπ·οι·σοιμενυποισοιμεθαυπ·οι·σοιμεθα
2ndυποισοιτευπ·οι·σοιτευποισοισθευπ·οι·σοισθε
3rdυποισοιενυπ·οι·σοιενυποισοιντουπ·οι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποισειν​υπ·οι·σειν​υποισεσθαι​υπ·οι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποισουσαυποισονυπ·οι·σουσ·αυπ·οι·σο[υ]ν[τ]
Nomυποισωνυπ·οι·σο[υ]ν[τ]·^
Accυποισουσανυποισονταυπ·οι·σουσ·ανυπ·οι·σο[υ]ντ·α
Datυποισουσῃυποισοντιυπ·οι·σουσ·ῃυπ·οι·σο[υ]ντ·ι
Genυποισουσηςυποισοντοςυπ·οι·σουσ·ηςυπ·οι·σο[υ]ντ·ος
PlVocυποισουσαιυποισοντεςυποισονταυπ·οι·σουσ·αιυπ·οι·σο[υ]ντ·εςυπ·οι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυποισουσαςυποισονταςυπ·οι·σουσ·αςυπ·οι·σο[υ]ντ·ας
Datυποισουσαιςυποισουσι, υποισουσινυπ·οι·σουσ·αιςυπ·οι·σου[ντ]·σι(ν)
Genυποισουσωνυποισοντωνυπ·οι·σουσ·ωνυπ·οι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποισομενηυποισομενευπ·οι·σομεν·ηυπ·οι·σομεν·ε
Nomυποισομενοςυπ·οι·σομεν·ος
Accυποισομενηνυποισομενονυπ·οι·σομεν·ηνυπ·οι·σομεν·ον
Datυποισομενῃυποισομενῳυπ·οι·σομεν·ῃυπ·οι·σομεν·ῳ
Genυποισομενηςυποισομενουυπ·οι·σομεν·ηςυπ·οι·σομεν·ου
PlVocυποισομεναιυποισομενοιυποισομεναυπ·οι·σομεν·αιυπ·οι·σομεν·οιυπ·οι·σομεν·α
Nom
Accυποισομεναςυποισομενουςυπ·οι·σομεν·αςυπ·οι·σομεν·ους
Datυποισομεναιςυποισομενοιςυπ·οι·σομεν·αιςυπ·οι·σομεν·οις
Genυποισομενωνυποισομενωνυπ·οι·σομεν·ωνυπ·οι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηνεγκα[GNT][LXX]υπ·ε·ενεγκ·[σ]αυπηνεγκαμηνυπ·ε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndυπηνεγκας[LXX]υπ·ε·ενεγκ·[σ]αςυπηνεγκωυπ·ε·ενεγκ·[σ]ω
3rdυπηνεγκεν[LXX], υπηνεγκευπ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν), υπ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)υπηνεγκατουπ·ε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stυπηνεγκαμενυπ·ε·ενεγκ·[σ]αμενυπηνεγκαμεθαυπ·ε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndυπηνεγκατευπ·ε·ενεγκ·[σ]ατευπηνεγκασθευπ·ε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdυπηνεγκανυπ·ε·ενεγκ·[σ]ανυπηνεγκαντουπ·ε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπενεγκωυπ·ενεγκ·[σ]ωυπενεγκωμαιυπ·ενεγκ·[σ]ωμαι
2ndυπενεγκῃςυπ·ενεγκ·[σ]ῃςυπενεγκῃυπ·ενεγκ·[σ]ῃ
3rdυπενεγκῃυπ·ενεγκ·[σ]ῃυπενεγκηταιυπ·ενεγκ·[σ]ηται
Pl1stυπενεγκωμενυπ·ενεγκ·[σ]ωμενυπενεγκωμεθαυπ·ενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndυπενεγκητευπ·ενεγκ·[σ]ητευπενεγκησθευπ·ενεγκ·[σ]ησθε
3rdυπενεγκωσιν, υπενεγκωσιυπ·ενεγκ·[σ]ωσι(ν)υπενεγκωνταιυπ·ενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπενεγκαιμιυπ·ενεγκ·[σ]αιμιυπενεγκαιμηνυπ·ενεγκ·[σ]αιμην
2ndυπενεγκαις, υπενεγκειαςυπ·ενεγκ·[σ]αις, υπ·ενεγκ·[σ]ειας classicalυπενεγκαιουπ·ενεγκ·[σ]αιο
3rdυπενεγκαι, υπενεγκειευπ·ενεγκ·[σ]αι, υπ·ενεγκ·[σ]ειε classicalυπενεγκαιτουπ·ενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stυπενεγκαιμενυπ·ενεγκ·[σ]αιμενυπενεγκαιμεθαυπ·ενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndυπενεγκαιτευπ·ενεγκ·[σ]αιτευπενεγκαισθευπ·ενεγκ·[σ]αισθε
3rdυπενεγκαιεν, υπενεγκαισαν, υπενεγκειαν, υπενεγκειενυπ·ενεγκ·[σ]αιεν, υπ·ενεγκ·[σ]αισαν alt, υπ·ενεγκ·[σ]ειαν classical, υπ·ενεγκ·[σ]ειεν classicalυπενεγκαιντουπ·ενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπενεγκονυπ·ενεγκ·[σ]ονυπενεγκαιυπ·ενεγκ·[σ]αι
3rdυπενεγκατωυπ·ενεγκ·[σ]ατωυπενεγκασθωυπ·ενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndυπενεγκατευπ·ενεγκ·[σ]ατευπενεγκασθευπ·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdυπενεγκατωσαν, υπενεγκαντωνυπ·ενεγκ·[σ]ατωσαν, υπ·ενεγκ·[σ]αντων classicalυπενεγκασθωσαν, υπενεγκασθωνυπ·ενεγκ·[σ]ασθωσαν, υπ·ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπενεγκαι​υπ·ενεγκ·[σ]αι​υπενεγκασθαι​υπ·ενεγκ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπενεγκασαυπενεγκαςυπενεγκανυπ·ενεγκ·[σ]ασ·αυπ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·ςυπ·ενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accυπενεγκασανυπενεγκανταυπ·ενεγκ·[σ]ασ·ανυπ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Datυπενεγκασῃυπενεγκαντιυπ·ενεγκ·[σ]ασ·ῃυπ·ενεγκ·[σ]αντ·ι
Genυπενεγκασηςυπενεγκαντοςυπ·ενεγκ·[σ]ασ·ηςυπ·ενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocυπενεγκασαιυπενεγκαντες[LXX]υπενεγκανταυπ·ενεγκ·[σ]ασ·αιυπ·ενεγκ·[σ]αντ·εςυπ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accυπενεγκασαςυπενεγκανταςυπ·ενεγκ·[σ]ασ·αςυπ·ενεγκ·[σ]αντ·ας
Datυπενεγκασαιςυπενεγκασι, υπενεγκασινυπ·ενεγκ·[σ]ασ·αιςυπ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genυπενεγκασωνυπενεγκαντωνυπ·ενεγκ·[σ]ασ·ωνυπ·ενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπενεγκαμενηυπενεγκαμενευπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomυπενεγκαμενοςυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accυπενεγκαμενηνυπενεγκαμενονυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηνυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datυπενεγκαμενῃυπενεγκαμενῳυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῃυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genυπενεγκαμενηςυπενεγκαμενουυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηςυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocυπενεγκαμεναιυπενεγκαμενοιυπενεγκαμεναυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·οιυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accυπενεγκαμεναςυπενεγκαμενουςυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·αςυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datυπενεγκαμεναιςυπενεγκαμενοιςυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιςυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genυπενεγκαμενωνυπενεγκαμενωνυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ωνυπ·ενεγκ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπηνεγκονυπ·ε·ενεγκ·ονυπηνεγκομηνυπ·ε·ενεγκ·ομην
2ndυπηνεγκεςυπ·ε·ενεγκ·εςυπηνεγκουυπ·ε·ενεγκ·ου
3rdυπηνεγκεν[LXX], υπηνεγκευπ·ε·ενεγκ·ε(ν), υπ·ε·ενεγκ·ε(ν)υπηνεγκετουπ·ε·ενεγκ·ετο
Pl1stυπηνεγκομενυπ·ε·ενεγκ·ομενυπηνεγκομεθαυπ·ε·ενεγκ·ομεθα
2ndυπηνεγκετευπ·ε·ενεγκ·ετευπηνεγκεσθευπ·ε·ενεγκ·εσθε
3rdυπηνεγκον, υπηνεγκοσανυπ·ε·ενεγκ·ον, υπ·ε·ενεγκ·οσαν altυπηνεγκοντουπ·ε·ενεγκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπενεγκωυπ·ενεγκ·ωυπενεγκωμαιυπ·ενεγκ·ωμαι
2ndυπενεγκῃςυπ·ενεγκ·ῃςυπενεγκῃυπ·ενεγκ·ῃ
3rdυπενεγκῃυπ·ενεγκ·ῃυπενεγκηταιυπ·ενεγκ·ηται
Pl1stυπενεγκωμενυπ·ενεγκ·ωμενυπενεγκωμεθαυπ·ενεγκ·ωμεθα
2ndυπενεγκητευπ·ενεγκ·ητευπενεγκησθευπ·ενεγκ·ησθε
3rdυπενεγκωσιν, υπενεγκωσιυπ·ενεγκ·ωσι(ν)υπενεγκωνταιυπ·ενεγκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπενεγκοιμιυπ·ενεγκ·οιμιυπενεγκοιμηνυπ·ενεγκ·οιμην
2ndυπενεγκοιςυπ·ενεγκ·οιςυπενεγκοιουπ·ενεγκ·οιο
3rdυπενεγκοιυπ·ενεγκ·οιυπενεγκοιτουπ·ενεγκ·οιτο
Pl1stυπενεγκοιμενυπ·ενεγκ·οιμενυπενεγκοιμεθαυπ·ενεγκ·οιμεθα
2ndυπενεγκοιτευπ·ενεγκ·οιτευπενεγκοισθευπ·ενεγκ·οισθε
3rdυπενεγκοιεν, υπενεγκοισανυπ·ενεγκ·οιεν, υπ·ενεγκ·οισαν altυπενεγκοιντουπ·ενεγκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπενεγκευπ·ενεγκ·ευπενεγκουυπ·ενεγκ·ου
3rdυπενεγκετωυπ·ενεγκ·ετωυπενεγκεσθωυπ·ενεγκ·εσθω
Pl1st
2ndυπενεγκετευπ·ενεγκ·ετευπενεγκεσθευπ·ενεγκ·εσθε
3rdυπενεγκετωσαν, υπενεγκοντωνυπ·ενεγκ·ετωσαν, υπ·ενεγκ·οντων classicalυπενεγκεσθωσαν, υπενεγκεσθωνυπ·ενεγκ·εσθωσαν, υπ·ενεγκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπενεγκειν[GNT][LXX]​υπ·ενεγκ·εινυπενεγκεσθαι​υπ·ενεγκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπενεγκουσαυπενεγκονυπ·ενεγκ·ουσ·αυπ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπενεγκωνυπ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπενεγκουσανυπενεγκονταυπ·ενεγκ·ουσ·ανυπ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Datυπενεγκουσῃυπενεγκοντιυπ·ενεγκ·ουσ·ῃυπ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ι
Genυπενεγκουσηςυπενεγκοντοςυπ·ενεγκ·ουσ·ηςυπ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπενεγκουσαιυπενεγκοντεςυπενεγκονταυπ·ενεγκ·ουσ·αιυπ·ενεγκ·ο[υ]ντ·εςυπ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπενεγκουσαςυπενεγκονταςυπ·ενεγκ·ουσ·αςυπ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ας
Datυπενεγκουσαιςυπενεγκουσι, υπενεγκουσινυπ·ενεγκ·ουσ·αιςυπ·ενεγκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπενεγκουσωνυπενεγκοντωνυπ·ενεγκ·ουσ·ωνυπ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπενεγκομενηυπενεγκομενευπ·ενεγκ·ομεν·ηυπ·ενεγκ·ομεν·ε
Nomυπενεγκομενοςυπ·ενεγκ·ομεν·ος
Accυπενεγκομενηνυπενεγκομενονυπ·ενεγκ·ομεν·ηνυπ·ενεγκ·ομεν·ον
Datυπενεγκομενῃυπενεγκομενῳυπ·ενεγκ·ομεν·ῃυπ·ενεγκ·ομεν·ῳ
Genυπενεγκομενηςυπενεγκομενουυπ·ενεγκ·ομεν·ηςυπ·ενεγκ·ομεν·ου
PlVocυπενεγκομεναιυπενεγκομενοιυπενεγκομεναυπ·ενεγκ·ομεν·αιυπ·ενεγκ·ομεν·οιυπ·ενεγκ·ομεν·α
Nom
Accυπενεγκομεναςυπενεγκομενουςυπ·ενεγκ·ομεν·αςυπ·ενεγκ·ομεν·ους
Datυπενεγκομεναιςυπενεγκομενοιςυπ·ενεγκ·ομεν·αιςυπ·ενεγκ·ομεν·οις
Genυπενεγκομενωνυπενεγκομενωνυπ·ενεγκ·ομεν·ωνυπ·ενεγκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 22:41:01 EDT