υποτασσω • hUPOTASSW • hupotassō

Search: υποτασσεσθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποτασσεσθαιὑποτάσσωυπο·τασσ·εσθαιpres mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποτασσεσθαιὑποτάσσωυπο·τασσ·εσθαιpres mp inf

ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτασσωυπο·τασσ·ωυποτασσομαιυπο·τασσ·ομαι
2ndυποτασσειςυπο·τασσ·ειςυποτασσῃ, υποτασσει, υποτασσεσαιυπο·τασσ·ῃ, υπο·τασσ·ει classical, υπο·τασσ·εσαι alt
3rdυποτασσειυπο·τασσ·ειυποτασσεται[GNT]υπο·τασσ·εται
Pl1stυποτασσομενυπο·τασσ·ομενυποτασσομεθαυπο·τασσ·ομεθα
2ndυποτασσετευπο·τασσ·ετευποτασσεσθε[GNT]υπο·τασσ·εσθε
3rdυποτασσουσιν, υποτασσουσιυπο·τασσ·ουσι(ν)υποτασσονταιυπο·τασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτασσωυπο·τασσ·ωυποτασσωμαιυπο·τασσ·ωμαι
2ndυποτασσῃςυπο·τασσ·ῃςυποτασσῃυπο·τασσ·ῃ
3rdυποτασσῃυπο·τασσ·ῃυποτασσηταιυπο·τασσ·ηται
Pl1stυποτασσωμενυπο·τασσ·ωμενυποτασσωμεθαυπο·τασσ·ωμεθα
2ndυποτασσητευπο·τασσ·ητευποτασσησθε[GNT]υπο·τασσ·ησθε
3rdυποτασσωσιν, υποτασσωσιυπο·τασσ·ωσι(ν)υποτασσωνταιυπο·τασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτασσοιμιυπο·τασσ·οιμιυποτασσοιμηνυπο·τασσ·οιμην
2ndυποτασσοιςυπο·τασσ·οιςυποτασσοιουπο·τασσ·οιο
3rdυποτασσοιυπο·τασσ·οιυποτασσοιτουπο·τασσ·οιτο
Pl1stυποτασσοιμενυπο·τασσ·οιμενυποτασσοιμεθαυπο·τασσ·οιμεθα
2ndυποτασσοιτευπο·τασσ·οιτευποτασσοισθευπο·τασσ·οισθε
3rdυποτασσοιεν, υποτασσοισανυπο·τασσ·οιεν, υπο·τασσ·οισαν altυποτασσοιντουπο·τασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποτασσευπο·τασσ·ευποτασσουυπο·τασσ·ου
3rdυποτασσετωυπο·τασσ·ετωυποτασσεσθω[GNT]υπο·τασσ·εσθω
Pl1st
2ndυποτασσετευπο·τασσ·ετευποτασσεσθε[GNT]υπο·τασσ·εσθε
3rdυποτασσετωσαν, υποτασσοντωνυπο·τασσ·ετωσαν, υπο·τασσ·οντων classicalυποτασσεσθωσαν[GNT], υποτασσεσθωνυπο·τασσ·εσθωσαν, υπο·τασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποτασσειν​υπο·τασσ·ειν​υποτασσεσθαι[GNT][LXX]​υπο·τασσ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποτασσουσαυποτασσονυπο·τασσ·ουσ·αυπο·τασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomυποτασσων[LXX]υπο·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυποτασσουσανυποτασσονταυπο·τασσ·ουσ·ανυπο·τασσ·ο[υ]ντ·α
Datυποτασσουσῃυποτασσοντιυπο·τασσ·ουσ·ῃυπο·τασσ·ο[υ]ντ·ι
Genυποτασσουσηςυποτασσοντοςυπο·τασσ·ουσ·ηςυπο·τασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυποτασσουσαιυποτασσοντεςυποτασσονταυπο·τασσ·ουσ·αιυπο·τασσ·ο[υ]ντ·εςυπο·τασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποτασσουσαςυποτασσονταςυπο·τασσ·ουσ·αςυπο·τασσ·ο[υ]ντ·ας
Datυποτασσουσαιςυποτασσουσι, υποτασσουσινυπο·τασσ·ουσ·αιςυπο·τασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυποτασσουσωνυποτασσοντωνυπο·τασσ·ουσ·ωνυπο·τασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποτασσομενηυποτασσομενευπο·τασσ·ομεν·ηυπο·τασσ·ομεν·ε
Nomυποτασσομενος[GNT]υπο·τασσ·ομεν·ος
Accυποτασσομενηνυποτασσομενονυπο·τασσ·ομεν·ηνυπο·τασσ·ομεν·ον
Datυποτασσομενῃυποτασσομενῳυπο·τασσ·ομεν·ῃυπο·τασσ·ομεν·ῳ
Genυποτασσομενηςυποτασσομενουυπο·τασσ·ομεν·ηςυπο·τασσ·ομεν·ου
PlVocυποτασσομεναι[GNT]υποτασσομενοι[GNT]υποτασσομεναυπο·τασσ·ομεν·αιυπο·τασσ·ομεν·οιυπο·τασσ·ομεν·α
Nom
Accυποτασσομενας[GNT]υποτασσομενουςυπο·τασσ·ομεν·αςυπο·τασσ·ομεν·ους
Datυποτασσομεναιςυποτασσομενοιςυπο·τασσ·ομεν·αιςυπο·τασσ·ομεν·οις
Genυποτασσομενωνυποτασσομενωνυπο·τασσ·ομεν·ωνυπο·τασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπετασσονυπο·ε·τασσ·ονυπετασσομηνυπο·ε·τασσ·ομην
2ndυπετασσεςυπο·ε·τασσ·εςυπετασσουυπο·ε·τασσ·ου
3rdυπετασσεν, υπετασσευπο·ε·τασσ·ε(ν)υπετασσετουπο·ε·τασσ·ετο
Pl1stυπετασσομενυπο·ε·τασσ·ομενυπετασσομεθαυπο·ε·τασσ·ομεθα
2ndυπετασσετευπο·ε·τασσ·ετευπετασσεσθευπο·ε·τασσ·εσθε
3rdυπετασσον, υπετασσοσανυπο·ε·τασσ·ον, υπο·ε·τασσ·οσαν altυπετασσοντουπο·ε·τασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποταξωυπο·τασσ·σωυποταξομαιυπο·τασσ·σομαι
2ndυποταξειςυπο·τασσ·σειςυποταξῃ, υποταξει[LXX], υποταξεσαιυπο·τασσ·σῃ, υπο·τασσ·σει classical, υπο·τασσ·σεσαι alt
3rdυποταξει[LXX]υπο·τασσ·σειυποταξεταιυπο·τασσ·σεται
Pl1stυποταξομενυπο·τασσ·σομενυποταξομεθαυπο·τασσ·σομεθα
2ndυποταξετευπο·τασσ·σετευποταξεσθευπο·τασσ·σεσθε
3rdυποταξουσιν, υποταξουσιυπο·τασσ·σουσι(ν)υποταξονταιυπο·τασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποταξοιμιυπο·τασσ·σοιμιυποταξοιμηνυπο·τασσ·σοιμην
2ndυποταξοιςυπο·τασσ·σοιςυποταξοιουπο·τασσ·σοιο
3rdυποταξοιυπο·τασσ·σοιυποταξοιτουπο·τασσ·σοιτο
Pl1stυποταξοιμενυπο·τασσ·σοιμενυποταξοιμεθαυπο·τασσ·σοιμεθα
2ndυποταξοιτευπο·τασσ·σοιτευποταξοισθευπο·τασσ·σοισθε
3rdυποταξοιενυπο·τασσ·σοιενυποταξοιντουπο·τασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποταξειν​υπο·τασσ·σειν​υποταξεσθαι​υπο·τασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποταξουσαυποταξονυπο·τασσ·σουσ·αυπο·τασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomυποταξωνυπο·τασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accυποταξουσανυποταξονταυπο·τασσ·σουσ·ανυπο·τασσ·σο[υ]ντ·α
Datυποταξουσῃυποταξοντιυπο·τασσ·σουσ·ῃυπο·τασσ·σο[υ]ντ·ι
Genυποταξουσηςυποταξοντοςυπο·τασσ·σουσ·ηςυπο·τασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocυποταξουσαιυποταξοντεςυποταξονταυπο·τασσ·σουσ·αιυπο·τασσ·σο[υ]ντ·εςυπο·τασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυποταξουσαςυποταξονταςυπο·τασσ·σουσ·αςυπο·τασσ·σο[υ]ντ·ας
Datυποταξουσαιςυποταξουσι, υποταξουσινυπο·τασσ·σουσ·αιςυπο·τασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genυποταξουσωνυποταξοντωνυπο·τασσ·σουσ·ωνυπο·τασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποταξομενηυποταξομενευπο·τασσ·σομεν·ηυπο·τασσ·σομεν·ε
Nomυποταξομενοςυπο·τασσ·σομεν·ος
Accυποταξομενηνυποταξομενονυπο·τασσ·σομεν·ηνυπο·τασσ·σομεν·ον
Datυποταξομενῃυποταξομενῳυπο·τασσ·σομεν·ῃυπο·τασσ·σομεν·ῳ
Genυποταξομενηςυποταξομενουυπο·τασσ·σομεν·ηςυπο·τασσ·σομεν·ου
PlVocυποταξομεναιυποταξομενοιυποταξομεναυπο·τασσ·σομεν·αιυπο·τασσ·σομεν·οιυπο·τασσ·σομεν·α
Nom
Accυποταξομεναςυποταξομενουςυπο·τασσ·σομεν·αςυπο·τασσ·σομεν·ους
Datυποταξομεναιςυποταξομενοιςυπο·τασσ·σομεν·αιςυπο·τασσ·σομεν·οις
Genυποταξομενωνυποταξομενωνυπο·τασσ·σομεν·ωνυπο·τασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεταξαυπο·ε·τασσ·σαυπεταξαμηνυπο·ε·τασσ·σαμην
2ndυπεταξας[GNT][LXX]υπο·ε·τασσ·σαςυπεταξωυπο·ε·τασσ·σω
3rdυπεταξεν[GNT][LXX], υπεταξευπο·ε·τασσ·σε(ν), υπο·ε·τασσ·σε(ν)υπεταξατουπο·ε·τασσ·σατο
Pl1stυπεταξαμενυπο·ε·τασσ·σαμενυπεταξαμεθαυπο·ε·τασσ·σαμεθα
2ndυπεταξατευπο·ε·τασσ·σατευπεταξασθευπο·ε·τασσ·σασθε
3rdυπεταξανυπο·ε·τασσ·σανυπεταξαντουπο·ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποταξωυπο·τασσ·σωυποταξωμαιυπο·τασσ·σωμαι
2ndυποταξῃςυπο·τασσ·σῃςυποταξῃυπο·τασσ·σῃ
3rdυποταξῃυπο·τασσ·σῃυποταξηταιυπο·τασσ·σηται
Pl1stυποταξωμενυπο·τασσ·σωμενυποταξωμεθαυπο·τασσ·σωμεθα
2ndυποταξητευπο·τασσ·σητευποταξησθευπο·τασσ·σησθε
3rdυποταξωσιν, υποταξωσιυπο·τασσ·σωσι(ν)υποταξωνταιυπο·τασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποταξαιμιυπο·τασσ·σαιμιυποταξαιμηνυπο·τασσ·σαιμην
2ndυποταξαις, υποταξειαςυπο·τασσ·σαις, υπο·τασσ·σειας classicalυποταξαιουπο·τασσ·σαιο
3rdυποταξαι[GNT], υποταξειευπο·τασσ·σαι, υπο·τασσ·σειε classicalυποταξαιτουπο·τασσ·σαιτο
Pl1stυποταξαιμενυπο·τασσ·σαιμενυποταξαιμεθαυπο·τασσ·σαιμεθα
2ndυποταξαιτευπο·τασσ·σαιτευποταξαισθευπο·τασσ·σαισθε
3rdυποταξαιεν, υποταξαισαν, υποταξειαν, υποταξειενυπο·τασσ·σαιεν, υπο·τασσ·σαισαν alt, υπο·τασσ·σειαν classical, υπο·τασσ·σειεν classicalυποταξαιντουπο·τασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποταξονυπο·τασσ·σονυποταξαι[GNT]υπο·τασσ·σαι
3rdυποταξατωυπο·τασσ·σατωυποταξασθωυπο·τασσ·σασθω
Pl1st
2ndυποταξατε[LXX]υπο·τασσ·σατευποταξασθευπο·τασσ·σασθε
3rdυποταξατωσαν, υποταξαντωνυπο·τασσ·σατωσαν, υπο·τασσ·σαντων classicalυποταξασθωσαν, υποταξασθωνυπο·τασσ·σασθωσαν, υπο·τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποταξαι[GNT]​υπο·τασσ·σαιυποταξασθαι​υπο·τασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποταξασαυποταξας[LXX]υποταξανυπο·τασσ·σασ·αυπο·τασσ·σα[ντ]·ςυπο·τασσ·σαν[τ]
Nom
Accυποταξασανυποταξαντα[GNT]υπο·τασσ·σασ·ανυπο·τασσ·σαντ·α
Datυποταξασῃυποταξαντι[GNT]υπο·τασσ·σασ·ῃυπο·τασσ·σαντ·ι
Genυποταξασηςυποταξαντος[GNT]υπο·τασσ·σασ·ηςυπο·τασσ·σαντ·ος
PlVocυποταξασαιυποταξαντεςυποταξαντα[GNT]υπο·τασσ·σασ·αιυπο·τασσ·σαντ·εςυπο·τασσ·σαντ·α
Nom
Accυποταξασαςυποταξανταςυπο·τασσ·σασ·αςυπο·τασσ·σαντ·ας
Datυποταξασαιςυποταξασι, υποταξασινυπο·τασσ·σασ·αιςυπο·τασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genυποταξασωνυποταξαντωνυπο·τασσ·σασ·ωνυπο·τασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποταξαμενηυποταξαμενευπο·τασσ·σαμεν·ηυπο·τασσ·σαμεν·ε
Nomυποταξαμενοςυπο·τασσ·σαμεν·ος
Accυποταξαμενηνυποταξαμενονυπο·τασσ·σαμεν·ηνυπο·τασσ·σαμεν·ον
Datυποταξαμενῃυποταξαμενῳυπο·τασσ·σαμεν·ῃυπο·τασσ·σαμεν·ῳ
Genυποταξαμενηςυποταξαμενουυπο·τασσ·σαμεν·ηςυπο·τασσ·σαμεν·ου
PlVocυποταξαμεναιυποταξαμενοιυποταξαμεναυπο·τασσ·σαμεν·αιυπο·τασσ·σαμεν·οιυπο·τασσ·σαμεν·α
Nom
Accυποταξαμεναςυποταξαμενουςυπο·τασσ·σαμεν·αςυπο·τασσ·σαμεν·ους
Datυποταξαμεναιςυποταξαμενοιςυπο·τασσ·σαμεν·αιςυπο·τασσ·σαμεν·οις
Genυποταξαμενωνυποταξαμενωνυπο·τασσ·σαμεν·ωνυπο·τασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτεταγμαιυπο·τετασσ·μαι
2ndυποτεταξαιυπο·τετασσ·σαι
3rdυποτετακται[GNT]υπο·τετασσ·ται
Pl1stυποτεταγμεθαυπο·τετασσ·μεθα
2ndυποτεταχθευπο·τετασσ·σθε
3rdυποτεταχαταιυπο·τετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτεταξομαιυπο·τετασσ·σομαι
2ndυποτεταξῃ, υποτεταξειυπο·τετασσ·σῃ, υπο·τετασσ·σει classical
3rdυποτεταξεταιυπο·τετασσ·σεται
Pl1stυποτεταξομεθαυπο·τετασσ·σομεθα
2ndυποτεταξεσθευπο·τετασσ·σεσθε
3rdυποτεταξονταιυπο·τετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτεταξοιμηνυπο·τετασσ·σοιμην
2ndυποτεταξοιουπο·τετασσ·σοιο
3rdυποτεταξοιτουπο·τετασσ·σοιτο
Pl1stυποτεταξοιμεθαυπο·τετασσ·σοιμεθα
2ndυποτεταξοισθευπο·τετασσ·σοισθε
3rdυποτεταξοιντουπο·τετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποτεταξουπο·τετασσ·σο
3rdυποτεταχθωυπο·τετασσ·σθω
Pl1st
2ndυποτεταχθευπο·τετασσ·σθε
3rdυποτεταχθωσαν, υποτεταχθωνυπο·τετασσ·σθωσαν, υπο·τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποτεταχθαι​υπο·τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποτεταξεσθαι​υπο·τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποτεταγμενηυποτεταγμενευπο·τετασσ·μεν·ηυπο·τετασσ·μεν·ε
Nomυποτεταγμενοςυπο·τετασσ·μεν·ος
Accυποτεταγμενηνυποτεταγμενονυπο·τετασσ·μεν·ηνυπο·τετασσ·μεν·ον
Datυποτεταγμενῃυποτεταγμενῳυπο·τετασσ·μεν·ῃυπο·τετασσ·μεν·ῳ
Genυποτεταγμενηςυποτεταγμενουυπο·τετασσ·μεν·ηςυπο·τετασσ·μεν·ου
PlVocυποτεταγμεναιυποτεταγμενοιυποτεταγμενα[GNT]υπο·τετασσ·μεν·αιυπο·τετασσ·μεν·οιυπο·τετασσ·μεν·α
Nom
Accυποτεταγμεναςυποτεταγμενους[LXX]υπο·τετασσ·μεν·αςυπο·τετασσ·μεν·ους
Datυποτεταγμεναιςυποτεταγμενοις[LXX]υπο·τετασσ·μεν·αιςυπο·τετασσ·μεν·οις
Genυποτεταγμενων[LXX]υποτεταγμενων[LXX]υπο·τετασσ·μεν·ωνυπο·τετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπετεταγμηνυπο·ε·τετασσ·μην
2ndυπετεταξουπο·ε·τετασσ·σο
3rdυπετετακτουπο·ε·τετασσ·το
Pl1stυπετεταγμεθαυπο·ε·τετασσ·μεθα
2ndυπετεταχθευπο·ε·τετασσ·σθε
3rdυπετεταχατουπο·ε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτεταγμηνυπο·[ε]·τετασσ·μην
2ndυποτεταξουπο·[ε]·τετασσ·σο
3rdυποτετακτουπο·[ε]·τετασσ·το
Pl1stυποτεταγμεθαυπο·[ε]·τετασσ·μεθα
2ndυποτεταχθευπο·[ε]·τετασσ·σθε
3rdυποτεταχατουπο·[ε]·τετασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπεταγην, υπεταχθηνυπο·ε·ταγ·[θ]ην, υπο·ε·τασσ·θην
2ndυπεταγης, υπεταχθηςυπο·ε·ταγ·[θ]ης, υπο·ε·τασσ·θης
3rdυπεταγη[GNT][LXX], υπεταχθηυπο·ε·ταγ·[θ]η, υπο·ε·τασσ·θη
Pl1stυπεταγημεν[LXX], υπεταχθημενυπο·ε·ταγ·[θ]ημεν, υπο·ε·τασσ·θημεν
2ndυπεταγητε, υπεταχθητευπο·ε·ταγ·[θ]ητε, υπο·ε·τασσ·θητε
3rdυπεταγησαν[GNT][LXX], υπεταχθησανυπο·ε·ταγ·[θ]ησαν, υπο·ε·τασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυποταγησομαι, υποταχθησομαιυπο·ταγ·[θ]ησομαι, υπο·τασσ·θησομαι
2ndυποταγησῃ, υποταγησει, υποταχθησῃ, υποταχθησειυπο·ταγ·[θ]ησῃ, υπο·ταγ·[θ]ησει classical, υπο·τασσ·θησῃ, υπο·τασσ·θησει classical
3rdυποταγησεται[GNT][LXX], υποταχθησεταιυπο·ταγ·[θ]ησεται, υπο·τασσ·θησεται
Pl1stυποταγησομεθα[GNT], υποταχθησομεθαυπο·ταγ·[θ]ησομεθα, υπο·τασσ·θησομεθα
2ndυποταγησεσθε, υποταχθησεσθευπο·ταγ·[θ]ησεσθε, υπο·τασσ·θησεσθε
3rdυποταγησονται[LXX], υποταχθησονταιυπο·ταγ·[θ]ησονται, υπο·τασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυποταγω, υποταχθωυπο·ταγ·[θ]ω, υπο·τασσ·θω
2ndυποταγῃς, υποταχθῃςυπο·ταγ·[θ]ῃς, υπο·τασσ·θῃς
3rdυποταγῃ[GNT], υποταχθῃυπο·ταγ·[θ]ῃ, υπο·τασσ·θῃ
Pl1stυποταγωμεν, υποταχθωμενυπο·ταγ·[θ]ωμεν, υπο·τασσ·θωμεν
2ndυποταγητε[GNT], υποταχθητευπο·ταγ·[θ]ητε, υπο·τασσ·θητε
3rdυποταγωσιν, υποταγωσι, υποταχθωσιν, υποταχθωσιυπο·ταγ·[θ]ωσι(ν), υπο·τασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυποταγειην, υποταχθειηνυπο·ταγ·[θ]ειην, υπο·τασσ·θειην
2ndυποταγειης, υποταχθειηςυπο·ταγ·[θ]ειης, υπο·τασσ·θειης
3rdυποταγειη, υποταχθειηυπο·ταγ·[θ]ειη, υπο·τασσ·θειη
Pl1stυποταγειημεν, υποταγειμεν, υποταχθειημεν, υποταχθειμενυπο·ταγ·[θ]ειημεν, υπο·ταγ·[θ]ειμεν classical, υπο·τασσ·θειημεν, υπο·τασσ·θειμεν classical
2ndυποταγειητε, υποταγειτε, υποταχθειητε, υποταχθειτευπο·ταγ·[θ]ειητε, υπο·ταγ·[θ]ειτε classical, υπο·τασσ·θειητε, υπο·τασσ·θειτε classical
3rdυποταγειησαν, υποταγειεν, υποταχθειησαν, υποταχθειενυπο·ταγ·[θ]ειησαν, υπο·ταγ·[θ]ειεν classical, υπο·τασσ·θειησαν, υπο·τασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυποταγησοιμην, υποταχθησοιμηνυπο·ταγ·[θ]ησοιμην, υπο·τασσ·θησοιμην
2ndυποταγησοιο, υποταχθησοιουπο·ταγ·[θ]ησοιο, υπο·τασσ·θησοιο
3rdυποταγησοιτο, υποταχθησοιτουπο·ταγ·[θ]ησοιτο, υπο·τασσ·θησοιτο
Pl1stυποταγησοιμεθα, υποταχθησοιμεθαυπο·ταγ·[θ]ησοιμεθα, υπο·τασσ·θησοιμεθα
2ndυποταγησοισθε, υποταχθησοισθευπο·ταγ·[θ]ησοισθε, υπο·τασσ·θησοισθε
3rdυποταγησοιντο, υποταχθησοιντουπο·ταγ·[θ]ησοιντο, υπο·τασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποταγηθι[LXX], υποταχθητιυπο·ταγ·[θ]ητι, υπο·τασσ·θητι
3rdυποταγητω, υποταχθητωυπο·ταγ·[θ]ητω, υπο·τασσ·θητω
Pl1st
2ndυποταγητε[GNT], υποταχθητευπο·ταγ·[θ]ητε, υπο·τασσ·θητε
3rdυποταγητωσαν, υποταγεντων[GNT], υποταχθητωσαν, υποταχθεντωνυπο·ταγ·[θ]ητωσαν, υπο·ταγ·[θ]εντων classical, υπο·τασσ·θητωσαν, υπο·τασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
υποταγηναι, υποταχθηναι​υπο·ταγ·[θ]ηναι, υπο·τασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
υποταγησεσθαι, υποταχθησεσθαι​υπο·ταγ·[θ]ησεσθαι, υπο·τασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποταγεισα, υποταχθεισαυποταγεις, υποταχθειςυποταγεν, υποταχθενυπο·ταγ·[θ]εισ·α, υπο·τασσ·θεισ·αυπο·ταγ·[θ]ει[ντ]·ς, υπο·τασσ·θει[ντ]·ςυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ν[τ], υπο·τασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accυποταγεισαν, υποταχθεισανυποταγεντα, υποταχθενταυπο·ταγ·[θ]εισ·αν, υπο·τασσ·θεισ·ανυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, υπο·τασσ·θε[ι]ντ·α
Datυποταγεισῃ, υποταχθεισῃυποταγεντι, υποταχθεντιυπο·ταγ·[θ]εισ·ῃ, υπο·τασσ·θεισ·ῃυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, υπο·τασσ·θε[ι]ντ·ι
Genυποταγεισης, υποταχθεισηςυποταγεντος, υποταχθεντοςυπο·ταγ·[θ]εισ·ης, υπο·τασσ·θεισ·ηςυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, υπο·τασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocυποταγεισαι, υποταχθεισαιυποταγεντες, υποταχθεντεςυποταγεντα, υποταχθενταυπο·ταγ·[θ]εισ·αι, υπο·τασσ·θεισ·αιυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, υπο·τασσ·θε[ι]ντ·εςυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, υπο·τασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accυποταγεισας, υποταχθεισαςυποταγεντας, υποταχθενταςυπο·ταγ·[θ]εισ·ας, υπο·τασσ·θεισ·αςυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, υπο·τασσ·θε[ι]ντ·ας
Datυποταγεισαις, υποταχθεισαιςυποταγεισι, υποταγεισιν, υποταχθεισι, υποταχθεισινυπο·ταγ·[θ]εισ·αις, υπο·τασσ·θεισ·αιςυπο·ταγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), υπο·τασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genυποταγεισων, υποταχθεισωνυποταγεντων[GNT], υποταχθεντωνυπο·ταγ·[θ]εισ·ων, υπο·τασσ·θεισ·ωνυπο·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, υπο·τασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποταγησομενη, υποταχθησομενηυποταγησομενε, υποταχθησομενευπο·ταγ·[θ]ησομεν·η, υπο·τασσ·θησομεν·ηυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ε, υπο·τασσ·θησομεν·ε
Nomυποταγησομενος, υποταχθησομενοςυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ος, υπο·τασσ·θησομεν·ος
Accυποταγησομενην, υποταχθησομενηνυποταγησομενον, υποταχθησομενονυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ην, υπο·τασσ·θησομεν·ηνυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ον, υπο·τασσ·θησομεν·ον
Datυποταγησομενῃ, υποταχθησομενῃυποταγησομενῳ, υποταχθησομενῳυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ῃ, υπο·τασσ·θησομεν·ῃυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ῳ, υπο·τασσ·θησομεν·ῳ
Genυποταγησομενης, υποταχθησομενηςυποταγησομενου, υποταχθησομενουυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ης, υπο·τασσ·θησομεν·ηςυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ου, υπο·τασσ·θησομεν·ου
PlVocυποταγησομεναι, υποταχθησομεναιυποταγησομενοι, υποταχθησομενοιυποταγησομενα, υποταχθησομεναυπο·ταγ·[θ]ησομεν·αι, υπο·τασσ·θησομεν·αιυπο·ταγ·[θ]ησομεν·οι, υπο·τασσ·θησομεν·οιυπο·ταγ·[θ]ησομεν·α, υπο·τασσ·θησομεν·α
Nom
Accυποταγησομενας, υποταχθησομεναςυποταγησομενους, υποταχθησομενουςυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ας, υπο·τασσ·θησομεν·αςυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ους, υπο·τασσ·θησομεν·ους
Datυποταγησομεναις, υποταχθησομεναιςυποταγησομενοις, υποταχθησομενοιςυπο·ταγ·[θ]ησομεν·αις, υπο·τασσ·θησομεν·αιςυπο·ταγ·[θ]ησομεν·οις, υπο·τασσ·θησομεν·οις
Genυποταγησομενων, υποταχθησομενωνυποταγησομενων, υποταχθησομενωνυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ων, υπο·τασσ·θησομεν·ωνυπο·ταγ·[θ]ησομεν·ου, υπο·τασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 08:49:48 EST