υποστρεφω • hUPOSTREFW • hupostrephō

Search: υποστρεψασαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποστρεψασαιὑποστρέφωυπο·στρεφ·σασ·αι1aor act ptcp fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποστρεψασαιὑποστρέφωυπο·στρεφ·σασ·αι1aor act ptcp fem nom|voc pl

ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστρεφωυπο·στρεφ·ωυποστρεφομαιυπο·στρεφ·ομαι
2ndυποστρεφειςυπο·στρεφ·ειςυποστρεφῃ, υποστρεφει[LXX], υποστρεφεσαιυπο·στρεφ·ῃ, υπο·στρεφ·ει classical, υπο·στρεφ·εσαι alt
3rdυποστρεφει[LXX]υπο·στρεφ·ειυποστρεφεταιυπο·στρεφ·εται
Pl1stυποστρεφομενυπο·στρεφ·ομενυποστρεφομεθαυπο·στρεφ·ομεθα
2ndυποστρεφετευπο·στρεφ·ετευποστρεφεσθευπο·στρεφ·εσθε
3rdυποστρεφουσιν, υποστρεφουσιυπο·στρεφ·ουσι(ν)υποστρεφονταιυπο·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστρεφωυπο·στρεφ·ωυποστρεφωμαιυπο·στρεφ·ωμαι
2ndυποστρεφῃςυπο·στρεφ·ῃςυποστρεφῃυπο·στρεφ·ῃ
3rdυποστρεφῃυπο·στρεφ·ῃυποστρεφηταιυπο·στρεφ·ηται
Pl1stυποστρεφωμενυπο·στρεφ·ωμενυποστρεφωμεθαυπο·στρεφ·ωμεθα
2ndυποστρεφητευπο·στρεφ·ητευποστρεφησθευπο·στρεφ·ησθε
3rdυποστρεφωσιν, υποστρεφωσιυπο·στρεφ·ωσι(ν)υποστρεφωνταιυπο·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστρεφοιμιυπο·στρεφ·οιμιυποστρεφοιμηνυπο·στρεφ·οιμην
2ndυποστρεφοιςυπο·στρεφ·οιςυποστρεφοιουπο·στρεφ·οιο
3rdυποστρεφοιυπο·στρεφ·οιυποστρεφοιτουπο·στρεφ·οιτο
Pl1stυποστρεφοιμενυπο·στρεφ·οιμενυποστρεφοιμεθαυπο·στρεφ·οιμεθα
2ndυποστρεφοιτευπο·στρεφ·οιτευποστρεφοισθευπο·στρεφ·οισθε
3rdυποστρεφοιεν, υποστρεφοισανυπο·στρεφ·οιεν, υπο·στρεφ·οισαν altυποστρεφοιντουπο·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποστρεφε[GNT]υπο·στρεφ·ευποστρεφουυπο·στρεφ·ου
3rdυποστρεφετωυπο·στρεφ·ετωυποστρεφεσθωυπο·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndυποστρεφετευπο·στρεφ·ετευποστρεφεσθευπο·στρεφ·εσθε
3rdυποστρεφετωσαν, υποστρεφοντωνυπο·στρεφ·ετωσαν, υπο·στρεφ·οντων classicalυποστρεφεσθωσαν, υποστρεφεσθωνυπο·στρεφ·εσθωσαν, υπο·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστρεφειν[GNT]​υπο·στρεφ·εινυποστρεφεσθαι​υπο·στρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστρεφουσαυποστρεφονυπο·στρεφ·ουσ·αυπο·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomυποστρεφων[GNT]υπο·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυποστρεφουσανυποστρεφονταυπο·στρεφ·ουσ·ανυπο·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datυποστρεφουσῃυποστρεφοντι[GNT]υπο·στρεφ·ουσ·ῃυπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genυποστρεφουσηςυποστρεφοντοςυπο·στρεφ·ουσ·ηςυπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυποστρεφουσαιυποστρεφοντεςυποστρεφονταυπο·στρεφ·ουσ·αιυπο·στρεφ·ο[υ]ντ·εςυπο·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποστρεφουσαςυποστρεφονταςυπο·στρεφ·ουσ·αςυπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datυποστρεφουσαιςυποστρεφουσι, υποστρεφουσινυπο·στρεφ·ουσ·αιςυπο·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυποστρεφουσωνυποστρεφοντωνυπο·στρεφ·ουσ·ωνυπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστρεφομενηυποστρεφομενευπο·στρεφ·ομεν·ηυπο·στρεφ·ομεν·ε
Nomυποστρεφομενοςυπο·στρεφ·ομεν·ος
Accυποστρεφομενηνυποστρεφομενονυπο·στρεφ·ομεν·ηνυπο·στρεφ·ομεν·ον
Datυποστρεφομενῃυποστρεφομενῳυπο·στρεφ·ομεν·ῃυπο·στρεφ·ομεν·ῳ
Genυποστρεφομενηςυποστρεφομενουυπο·στρεφ·ομεν·ηςυπο·στρεφ·ομεν·ου
PlVocυποστρεφομεναιυποστρεφομενοιυποστρεφομεναυπο·στρεφ·ομεν·αιυπο·στρεφ·ομεν·οιυπο·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accυποστρεφομεναςυποστρεφομενουςυπο·στρεφ·ομεν·αςυπο·στρεφ·ομεν·ους
Datυποστρεφομεναιςυποστρεφομενοιςυπο·στρεφ·ομεν·αιςυπο·στρεφ·ομεν·οις
Genυποστρεφομενωνυποστρεφομενωνυπο·στρεφ·ομεν·ωνυπο·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεστρεφον[GNT]υπο·ε·στρεφ·ονυπεστρεφομηνυπο·ε·στρεφ·ομην
2ndυπεστρεφεςυπο·ε·στρεφ·εςυπεστρεφουυπο·ε·στρεφ·ου
3rdυπεστρεφεν, υπεστρεφευπο·ε·στρεφ·ε(ν)υπεστρεφετουπο·ε·στρεφ·ετο
Pl1stυπεστρεφομενυπο·ε·στρεφ·ομενυπεστρεφομεθαυπο·ε·στρεφ·ομεθα
2ndυπεστρεφετευπο·ε·στρεφ·ετευπεστρεφεσθευπο·ε·στρεφ·εσθε
3rdυπεστρεφον[GNT], υπεστρεφοσανυπο·ε·στρεφ·ον, υπο·ε·στρεφ·οσαν altυπεστρεφοντουπο·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστρεψω[GNT]υπο·στρεφ·σωυποστρεψομαιυπο·στρεφ·σομαι
2ndυποστρεψειςυπο·στρεφ·σειςυποστρεψῃ, υποστρεψει[LXX], υποστρεψεσαιυπο·στρεφ·σῃ, υπο·στρεφ·σει classical, υπο·στρεφ·σεσαι alt
3rdυποστρεψει[LXX]υπο·στρεφ·σειυποστρεψεταιυπο·στρεφ·σεται
Pl1stυποστρεψομενυπο·στρεφ·σομενυποστρεψομεθαυπο·στρεφ·σομεθα
2ndυποστρεψετευπο·στρεφ·σετευποστρεψεσθευπο·στρεφ·σεσθε
3rdυποστρεψουσιν, υποστρεψουσιυπο·στρεφ·σουσι(ν)υποστρεψονταιυπο·στρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστρεψοιμιυπο·στρεφ·σοιμιυποστρεψοιμηνυπο·στρεφ·σοιμην
2ndυποστρεψοιςυπο·στρεφ·σοιςυποστρεψοιουπο·στρεφ·σοιο
3rdυποστρεψοιυπο·στρεφ·σοιυποστρεψοιτουπο·στρεφ·σοιτο
Pl1stυποστρεψοιμενυπο·στρεφ·σοιμενυποστρεψοιμεθαυπο·στρεφ·σοιμεθα
2ndυποστρεψοιτευπο·στρεφ·σοιτευποστρεψοισθευπο·στρεφ·σοισθε
3rdυποστρεψοιενυπο·στρεφ·σοιενυποστρεψοιντουπο·στρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστρεψειν​υπο·στρεφ·σειν​υποστρεψεσθαι​υπο·στρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστρεψουσαυποστρεψονυπο·στρεφ·σουσ·αυπο·στρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomυποστρεψωνυπο·στρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accυποστρεψουσανυποστρεψονταυπο·στρεφ·σουσ·ανυπο·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Datυποστρεψουσῃυποστρεψοντιυπο·στρεφ·σουσ·ῃυπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genυποστρεψουσηςυποστρεψοντοςυπο·στρεφ·σουσ·ηςυπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocυποστρεψουσαιυποστρεψοντεςυποστρεψονταυπο·στρεφ·σουσ·αιυπο·στρεφ·σο[υ]ντ·εςυπο·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυποστρεψουσαςυποστρεψονταςυπο·στρεφ·σουσ·αςυπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datυποστρεψουσαιςυποστρεψουσι, υποστρεψουσινυπο·στρεφ·σουσ·αιςυπο·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genυποστρεψουσωνυποστρεψοντωνυπο·στρεφ·σουσ·ωνυπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστρεψομενηυποστρεψομενευπο·στρεφ·σομεν·ηυπο·στρεφ·σομεν·ε
Nomυποστρεψομενοςυπο·στρεφ·σομεν·ος
Accυποστρεψομενηνυποστρεψομενονυπο·στρεφ·σομεν·ηνυπο·στρεφ·σομεν·ον
Datυποστρεψομενῃυποστρεψομενῳυπο·στρεφ·σομεν·ῃυπο·στρεφ·σομεν·ῳ
Genυποστρεψομενηςυποστρεψομενουυπο·στρεφ·σομεν·ηςυπο·στρεφ·σομεν·ου
PlVocυποστρεψομεναιυποστρεψομενοιυποστρεψομεναυπο·στρεφ·σομεν·αιυπο·στρεφ·σομεν·οιυπο·στρεφ·σομεν·α
Nom
Accυποστρεψομεναςυποστρεψομενουςυπο·στρεφ·σομεν·αςυπο·στρεφ·σομεν·ους
Datυποστρεψομεναιςυποστρεψομενοιςυπο·στρεφ·σομεν·αιςυπο·στρεφ·σομεν·οις
Genυποστρεψομενωνυποστρεψομενωνυπο·στρεφ·σομεν·ωνυπο·στρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεστρεψα[GNT]υπο·ε·στρεφ·σαυπεστρεψαμηνυπο·ε·στρεφ·σαμην
2ndυπεστρεψαςυπο·ε·στρεφ·σαςυπεστρεψωυπο·ε·στρεφ·σω
3rdυπεστρεψεν[GNT][LXX], υπεστρεψευπο·ε·στρεφ·σε(ν), υπο·ε·στρεφ·σε(ν)υπεστρεψατουπο·ε·στρεφ·σατο
Pl1stυπεστρεψαμεν[LXX]υπο·ε·στρεφ·σαμενυπεστρεψαμεθαυπο·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndυπεστρεψατευπο·ε·στρεφ·σατευπεστρεψασθευπο·ε·στρεφ·σασθε
3rdυπεστρεψαν[GNT][LXX]υπο·ε·στρεφ·σανυπεστρεψαντουπο·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστρεψω[GNT]υπο·στρεφ·σωυποστρεψωμαιυπο·στρεφ·σωμαι
2ndυποστρεψῃςυπο·στρεφ·σῃςυποστρεψῃυπο·στρεφ·σῃ
3rdυποστρεψῃυπο·στρεφ·σῃυποστρεψηταιυπο·στρεφ·σηται
Pl1stυποστρεψωμεν[LXX]υπο·στρεφ·σωμενυποστρεψωμεθαυπο·στρεφ·σωμεθα
2ndυποστρεψητευπο·στρεφ·σητευποστρεψησθευπο·στρεφ·σησθε
3rdυποστρεψωσιν, υποστρεψωσιυπο·στρεφ·σωσι(ν)υποστρεψωνταιυπο·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστρεψαιμιυπο·στρεφ·σαιμιυποστρεψαιμηνυπο·στρεφ·σαιμην
2ndυποστρεψαις, υποστρεψειαςυπο·στρεφ·σαις, υπο·στρεφ·σειας classicalυποστρεψαιουπο·στρεφ·σαιο
3rdυποστρεψαι[GNT], υποστρεψειευπο·στρεφ·σαι, υπο·στρεφ·σειε classicalυποστρεψαιτουπο·στρεφ·σαιτο
Pl1stυποστρεψαιμενυπο·στρεφ·σαιμενυποστρεψαιμεθαυπο·στρεφ·σαιμεθα
2ndυποστρεψαιτευπο·στρεφ·σαιτευποστρεψαισθευπο·στρεφ·σαισθε
3rdυποστρεψαιεν, υποστρεψαισαν, υποστρεψειαν, υποστρεψειενυπο·στρεφ·σαιεν, υπο·στρεφ·σαισαν alt, υπο·στρεφ·σειαν classical, υπο·στρεφ·σειεν classicalυποστρεψαιντουπο·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποστρεψονυπο·στρεφ·σονυποστρεψαι[GNT]υπο·στρεφ·σαι
3rdυποστρεψατωυπο·στρεφ·σατωυποστρεψασθωυπο·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndυποστρεψατευπο·στρεφ·σατευποστρεψασθευπο·στρεφ·σασθε
3rdυποστρεψατωσαν, υποστρεψαντωνυπο·στρεφ·σατωσαν, υπο·στρεφ·σαντων classicalυποστρεψασθωσαν, υποστρεψασθωνυπο·στρεφ·σασθωσαν, υπο·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστρεψαι[GNT]​υπο·στρεφ·σαιυποστρεψασθαι​υπο·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστρεψασαυποστρεψας[GNT]υποστρεψανυπο·στρεφ·σασ·αυπο·στρεφ·σα[ντ]·ςυπο·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accυποστρεψασανυποστρεψανταυπο·στρεφ·σασ·ανυπο·στρεφ·σαντ·α
Datυποστρεψασῃυποστρεψαντι[GNT]υπο·στρεφ·σασ·ῃυπο·στρεφ·σαντ·ι
Genυποστρεψασηςυποστρεψαντοςυπο·στρεφ·σασ·ηςυπο·στρεφ·σαντ·ος
PlVocυποστρεψασαι[GNT]υποστρεψαντες[GNT]υποστρεψανταυπο·στρεφ·σασ·αιυπο·στρεφ·σαντ·εςυπο·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accυποστρεψασαςυποστρεψανταςυπο·στρεφ·σασ·αςυπο·στρεφ·σαντ·ας
Datυποστρεψασαιςυποστρεψασι, υποστρεψασινυπο·στρεφ·σασ·αιςυπο·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genυποστρεψασωνυποστρεψαντωνυπο·στρεφ·σασ·ωνυπο·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστρεψαμενηυποστρεψαμενευπο·στρεφ·σαμεν·ηυπο·στρεφ·σαμεν·ε
Nomυποστρεψαμενοςυπο·στρεφ·σαμεν·ος
Accυποστρεψαμενηνυποστρεψαμενονυπο·στρεφ·σαμεν·ηνυπο·στρεφ·σαμεν·ον
Datυποστρεψαμενῃυποστρεψαμενῳυπο·στρεφ·σαμεν·ῃυπο·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genυποστρεψαμενηςυποστρεψαμενουυπο·στρεφ·σαμεν·ηςυπο·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocυποστρεψαμεναιυποστρεψαμενοιυποστρεψαμεναυπο·στρεφ·σαμεν·αιυπο·στρεφ·σαμεν·οιυπο·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accυποστρεψαμεναςυποστρεψαμενουςυπο·στρεφ·σαμεν·αςυπο·στρεφ·σαμεν·ους
Datυποστρεψαμεναιςυποστρεψαμενοιςυπο·στρεφ·σαμεν·αιςυπο·στρεφ·σαμεν·οις
Genυποστρεψαμενωνυποστρεψαμενωνυπο·στρεφ·σαμεν·ωνυπο·στρεφ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 20:50:30 EST