υποστηριζω • hUPOSTHRIZW • hupostērizō

Search: υποστηριζει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποστηριζει; υποστηριζειὑποστηρίζωυπο·στηριζ·ει; υπο·στηριζ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποστηριζειὑποστηρίζωυπο·στηριζ·ειpres act ind 3rd sg
υποστηριζειὑποστηρίζωυπο·στηριζ·ειpres mp ind 2nd sg classical

ὑπο·στηρίζω [LXX] (υπο+στηριζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστηριζωυπο·στηριζ·ωυποστηριζομαιυπο·στηριζ·ομαι
2ndυποστηριζειςυπο·στηριζ·ειςυποστηριζῃ, υποστηριζει[LXX], υποστηριζεσαιυπο·στηριζ·ῃ, υπο·στηριζ·ει classical, υπο·στηριζ·εσαι alt
3rdυποστηριζει[LXX]υπο·στηριζ·ειυποστηριζεταιυπο·στηριζ·εται
Pl1stυποστηριζομενυπο·στηριζ·ομενυποστηριζομεθαυπο·στηριζ·ομεθα
2ndυποστηριζετευπο·στηριζ·ετευποστηριζεσθευπο·στηριζ·εσθε
3rdυποστηριζουσιν, υποστηριζουσιυπο·στηριζ·ουσι(ν)υποστηριζονταιυπο·στηριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστηριζωυπο·στηριζ·ωυποστηριζωμαιυπο·στηριζ·ωμαι
2ndυποστηριζῃςυπο·στηριζ·ῃςυποστηριζῃυπο·στηριζ·ῃ
3rdυποστηριζῃυπο·στηριζ·ῃυποστηριζηταιυπο·στηριζ·ηται
Pl1stυποστηριζωμενυπο·στηριζ·ωμενυποστηριζωμεθαυπο·στηριζ·ωμεθα
2ndυποστηριζητευπο·στηριζ·ητευποστηριζησθευπο·στηριζ·ησθε
3rdυποστηριζωσιν, υποστηριζωσιυπο·στηριζ·ωσι(ν)υποστηριζωνταιυπο·στηριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστηριζοιμιυπο·στηριζ·οιμιυποστηριζοιμηνυπο·στηριζ·οιμην
2ndυποστηριζοιςυπο·στηριζ·οιςυποστηριζοιουπο·στηριζ·οιο
3rdυποστηριζοιυπο·στηριζ·οιυποστηριζοιτουπο·στηριζ·οιτο
Pl1stυποστηριζοιμενυπο·στηριζ·οιμενυποστηριζοιμεθαυπο·στηριζ·οιμεθα
2ndυποστηριζοιτευπο·στηριζ·οιτευποστηριζοισθευπο·στηριζ·οισθε
3rdυποστηριζοιεν, υποστηριζοισανυπο·στηριζ·οιεν, υπο·στηριζ·οισαν altυποστηριζοιντουπο·στηριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποστηριζευπο·στηριζ·ευποστηριζουυπο·στηριζ·ου
3rdυποστηριζετωυπο·στηριζ·ετωυποστηριζεσθωυπο·στηριζ·εσθω
Pl1st
2ndυποστηριζετευπο·στηριζ·ετευποστηριζεσθευπο·στηριζ·εσθε
3rdυποστηριζετωσαν, υποστηριζοντωνυπο·στηριζ·ετωσαν, υπο·στηριζ·οντων classicalυποστηριζεσθωσαν, υποστηριζεσθωνυπο·στηριζ·εσθωσαν, υπο·στηριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστηριζειν​υπο·στηριζ·ειν​υποστηριζεσθαι​υπο·στηριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστηριζουσαυποστηριζονυπο·στηριζ·ουσ·αυπο·στηριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomυποστηριζωνυπο·στηριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυποστηριζουσανυποστηριζονταυπο·στηριζ·ουσ·ανυπο·στηριζ·ο[υ]ντ·α
Datυποστηριζουσῃυποστηριζοντιυπο·στηριζ·ουσ·ῃυπο·στηριζ·ο[υ]ντ·ι
Genυποστηριζουσηςυποστηριζοντοςυπο·στηριζ·ουσ·ηςυπο·στηριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυποστηριζουσαιυποστηριζοντεςυποστηριζονταυπο·στηριζ·ουσ·αιυπο·στηριζ·ο[υ]ντ·εςυπο·στηριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποστηριζουσαςυποστηριζονταςυπο·στηριζ·ουσ·αςυπο·στηριζ·ο[υ]ντ·ας
Datυποστηριζουσαιςυποστηριζουσι, υποστηριζουσινυπο·στηριζ·ουσ·αιςυπο·στηριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυποστηριζουσωνυποστηριζοντωνυπο·στηριζ·ουσ·ωνυπο·στηριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστηριζομενηυποστηριζομενευπο·στηριζ·ομεν·ηυπο·στηριζ·ομεν·ε
Nomυποστηριζομενοςυπο·στηριζ·ομεν·ος
Accυποστηριζομενηνυποστηριζομενονυπο·στηριζ·ομεν·ηνυπο·στηριζ·ομεν·ον
Datυποστηριζομενῃυποστηριζομενῳυπο·στηριζ·ομεν·ῃυπο·στηριζ·ομεν·ῳ
Genυποστηριζομενηςυποστηριζομενουυπο·στηριζ·ομεν·ηςυπο·στηριζ·ομεν·ου
PlVocυποστηριζομεναιυποστηριζομενοιυποστηριζομεναυπο·στηριζ·ομεν·αιυπο·στηριζ·ομεν·οιυπο·στηριζ·ομεν·α
Nom
Accυποστηριζομεναςυποστηριζομενουςυπο·στηριζ·ομεν·αςυπο·στηριζ·ομεν·ους
Datυποστηριζομεναιςυποστηριζομενοιςυπο·στηριζ·ομεν·αιςυπο·στηριζ·ομεν·οις
Genυποστηριζομενωνυποστηριζομενωνυπο·στηριζ·ομεν·ωνυπο·στηριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεστηριζονυπο·ε·στηριζ·ονυπεστηριζομηνυπο·ε·στηριζ·ομην
2ndυπεστηριζεςυπο·ε·στηριζ·εςυπεστηριζουυπο·ε·στηριζ·ου
3rdυπεστηριζεν, υπεστηριζευπο·ε·στηριζ·ε(ν)υπεστηριζετουπο·ε·στηριζ·ετο
Pl1stυπεστηριζομενυπο·ε·στηριζ·ομενυπεστηριζομεθαυπο·ε·στηριζ·ομεθα
2ndυπεστηριζετευπο·ε·στηριζ·ετευπεστηριζεσθευπο·ε·στηριζ·εσθε
3rdυπεστηριζον, υπεστηριζοσανυπο·ε·στηριζ·ον, υπο·ε·στηριζ·οσαν altυπεστηριζοντουπο·ε·στηριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 11:10:51 EDT