υπομενω • hUPOMENW • hupomenō

Search: υπομεινῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπομεινῃ; υπομεινῃὑπομένωυπο·μειν·[σ]ῃ; υπο·μειν·[σ]ῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg

ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομενω[GNT][LXX]υπο·μεν·ωυπομενομαιυπο·μεν·ομαι
2ndυπομενειςυπο·μεν·ειςυπομενῃ, υπομενει[GNT][LXX], υπομενεσαιυπο·μεν·ῃ, υπο·μεν·ει classical, υπο·μεν·εσαι alt
3rdυπομενει[GNT][LXX]υπο·μεν·ειυπομενεταιυπο·μεν·εται
Pl1stυπομενομεν[GNT]υπο·μεν·ομενυπομενομεθαυπο·μεν·ομεθα
2ndυπομενετε[GNT]υπο·μεν·ετευπομενεσθευπο·μεν·εσθε
3rdυπομενουσιν[LXX], υπομενουσιυπο·μεν·ουσι(ν), υπο·μεν·ουσι(ν)υπομενονταιυπο·μεν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομενω[GNT][LXX]υπο·μεν·ωυπομενωμαιυπο·μεν·ωμαι
2ndυπομενῃςυπο·μεν·ῃςυπομενῃυπο·μεν·ῃ
3rdυπομενῃυπο·μεν·ῃυπομενηταιυπο·μεν·ηται
Pl1stυπομενωμενυπο·μεν·ωμενυπομενωμεθαυπο·μεν·ωμεθα
2ndυπομενητευπο·μεν·ητευπομενησθευπο·μεν·ησθε
3rdυπομενωσιν, υπομενωσιυπο·μεν·ωσι(ν)υπομενωνταιυπο·μεν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομενοιμιυπο·μεν·οιμιυπομενοιμηνυπο·μεν·οιμην
2ndυπομενοιςυπο·μεν·οιςυπομενοιουπο·μεν·οιο
3rdυπομενοιυπο·μεν·οιυπομενοιτουπο·μεν·οιτο
Pl1stυπομενοιμενυπο·μεν·οιμενυπομενοιμεθαυπο·μεν·οιμεθα
2ndυπομενοιτευπο·μεν·οιτευπομενοισθευπο·μεν·οισθε
3rdυπομενοιεν, υπομενοισανυπο·μεν·οιεν, υπο·μεν·οισαν altυπομενοιντουπο·μεν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπομενευπο·μεν·ευπομενουυπο·μεν·ου
3rdυπομενετωυπο·μεν·ετωυπομενεσθωυπο·μεν·εσθω
Pl1st
2ndυπομενετε[GNT]υπο·μεν·ετευπομενεσθευπο·μεν·εσθε
3rdυπομενετωσαν, υπομενοντωνυπο·μεν·ετωσαν, υπο·μεν·οντων classicalυπομενεσθωσαν, υπομενεσθωνυπο·μεν·εσθωσαν, υπο·μεν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπομενειν[LXX]​υπο·μεν·εινυπομενεσθαι​υπο·μεν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπομενουσαυπομενονυπο·μεν·ουσ·αυπο·μεν·ο[υ]ν[τ]
Nomυπομενων[LXX]υπο·μεν·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπομενουσανυπομενονταυπο·μεν·ουσ·ανυπο·μεν·ο[υ]ντ·α
Datυπομενουσῃυπομενοντιυπο·μεν·ουσ·ῃυπο·μεν·ο[υ]ντ·ι
Genυπομενουσηςυπομενοντοςυπο·μεν·ουσ·ηςυπο·μεν·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπομενουσαιυπομενοντες[GNT][LXX]υπομενονταυπο·μεν·ουσ·αιυπο·μεν·ο[υ]ντ·εςυπο·μεν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπομενουσαςυπομενοντας[GNT][LXX]υπο·μεν·ουσ·αςυπο·μεν·ο[υ]ντ·ας
Datυπομενουσαιςυπομενουσι, υπομενουσιν[LXX]υπο·μεν·ουσ·αιςυπο·μεν·ου[ντ]·σι(ν), υπο·μεν·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπομενουσωνυπομενοντωνυπο·μεν·ουσ·ωνυπο·μεν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπομενομενηυπομενομενευπο·μεν·ομεν·ηυπο·μεν·ομεν·ε
Nomυπομενομενοςυπο·μεν·ομεν·ος
Accυπομενομενηνυπομενομενονυπο·μεν·ομεν·ηνυπο·μεν·ομεν·ον
Datυπομενομενῃυπομενομενῳυπο·μεν·ομεν·ῃυπο·μεν·ομεν·ῳ
Genυπομενομενηςυπομενομενουυπο·μεν·ομεν·ηςυπο·μεν·ομεν·ου
PlVocυπομενομεναιυπομενομενοιυπομενομεναυπο·μεν·ομεν·αιυπο·μεν·ομεν·οιυπο·μεν·ομεν·α
Nom
Accυπομενομεναςυπομενομενουςυπο·μεν·ομεν·αςυπο·μεν·ομεν·ους
Datυπομενομεναιςυπομενομενοιςυπο·μεν·ομεν·αιςυπο·μεν·ομεν·οις
Genυπομενομενωνυπομενομενωνυπο·μεν·ομεν·ωνυπο·μεν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεμενον[GNT][LXX]υπο·ε·μεν·ονυπεμενομηνυπο·ε·μεν·ομην
2ndυπεμενεςυπο·ε·μεν·εςυπεμενουυπο·ε·μεν·ου
3rdυπεμενεν, υπεμενε[LXX]υπο·ε·μεν·ε(ν), υπο·ε·μεν·ε(ν)υπεμενετουπο·ε·μεν·ετο
Pl1stυπεμενομενυπο·ε·μεν·ομενυπεμενομεθαυπο·ε·μεν·ομεθα
2ndυπεμενετευπο·ε·μεν·ετευπεμενεσθευπο·ε·μεν·εσθε
3rdυπεμενον[GNT][LXX], υπεμενοσανυπο·ε·μεν·ον, υπο·ε·μεν·οσαν altυπεμενοντουπο·ε·μεν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομενω[GNT][LXX]υπο·μεν(ε)·[σ]ωυπομενουμαιυπο·μεν(ε)·[σ]ομαι
2ndυπομενειςυπο·μεν(ε)·[σ]ειςυπομενῃ, υπομενει[GNT][LXX], υπομενεισαιυπο·μεν(ε)·[σ]ῃ, υπο·μεν(ε)·[σ]ει classical, υπο·μεν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdυπομενει[GNT][LXX]υπο·μεν(ε)·[σ]ειυπομενειταιυπο·μεν(ε)·[σ]εται
Pl1stυπομενουμεν[LXX]υπο·μεν(ε)·[σ]ομενυπομενουμεθαυπο·μεν(ε)·[σ]ομεθα
2ndυπομενειτε[GNT]υπο·μεν(ε)·[σ]ετευπομενεισθευπο·μεν(ε)·[σ]εσθε
3rdυπομενουσιν[LXX], υπομενουσιυπο·μεν(ε)·[σ]ουσι(ν), υπο·μεν(ε)·[σ]ουσι(ν)υπομενουνταιυπο·μεν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομενοιμιυπο·μεν(ε)·[σ]οιμιυπομενοιμηνυπο·μεν(ε)·[σ]οιμην
2ndυπομενοιςυπο·μεν(ε)·[σ]οιςυπομενοιουπο·μεν(ε)·[σ]οιο
3rdυπομενοιυπο·μεν(ε)·[σ]οιυπομενοιτουπο·μεν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stυπομενοιμενυπο·μεν(ε)·[σ]οιμενυπομενοιμεθαυπο·μεν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndυπομενοιτευπο·μεν(ε)·[σ]οιτευπομενοισθευπο·μεν(ε)·[σ]οισθε
3rdυπομενοιενυπο·μεν(ε)·[σ]οιενυπομενοιντουπο·μεν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπομενειν[LXX]​υπο·μεν(ε)·[σ]εινυπομενεισθαι​υπο·μεν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπομενουσαυπομενουνυπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·αυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomυπομενων[LXX]υπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accυπομενουσανυπομενουνταυπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·ανυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datυπομενουσῃυπομενουντιυπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·ῃυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genυπομενουσηςυπομενουντοςυπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·ηςυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocυπομενουσαιυπομενουντεςυπομενουνταυπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·αιυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπομενουσαςυπομενουνταςυπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·αςυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datυπομενουσαιςυπομενουσι, υπομενουσιν[LXX]υπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·αιςυπο·μεν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), υπο·μεν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genυπομενουσωνυπομενουντωνυπο·μεν(ε)·[σ]ουσ·ωνυπο·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπομενουμενηυπομενουμενευπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomυπομενουμενοςυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accυπομενουμενηνυπομενουμενονυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηνυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datυπομενουμενῃυπομενουμενῳυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ῃυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genυπομενουμενηςυπομενουμενουυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηςυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocυπομενουμεναιυπομενουμενοιυπομενουμεναυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·αιυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·οιυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accυπομενουμεναςυπομενουμενουςυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·αςυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datυπομενουμεναιςυπομενουμενοιςυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·αιςυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genυπομενουμενωνυπομενουμενωνυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ωνυπο·μεν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεμεινα[LXX]υπο·ε·μειν·[σ]αυπεμειναμηνυπο·ε·μειν·[σ]αμην
2ndυπεμεινας[LXX]υπο·ε·μειν·[σ]αςυπεμεινωυπο·ε·μειν·[σ]ω
3rdυπεμεινεν[GNT][LXX], υπεμεινε[LXX]υπο·ε·μειν·[σ]ε(ν)υπεμεινατουπο·ε·μειν·[σ]ατο
Pl1stυπεμειναμεν[LXX]υπο·ε·μειν·[σ]αμενυπεμειναμεθαυπο·ε·μειν·[σ]αμεθα
2ndυπεμεινατε[GNT]υπο·ε·μειν·[σ]ατευπεμεινασθευπο·ε·μειν·[σ]ασθε
3rdυπεμειναν[GNT][LXX]υπο·ε·μειν·[σ]ανυπεμειναντουπο·ε·μειν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομεινω[LXX]υπο·μειν·[σ]ωυπομεινωμαιυπο·μειν·[σ]ωμαι
2ndυπομεινῃς[LXX]υπο·μειν·[σ]ῃςυπομεινῃ[LXX]υπο·μειν·[σ]ῃ
3rdυπομεινῃ[LXX]υπο·μειν·[σ]ῃυπομεινηταιυπο·μειν·[σ]ηται
Pl1stυπομεινωμενυπο·μειν·[σ]ωμενυπομεινωμεθαυπο·μειν·[σ]ωμεθα
2ndυπομεινητευπο·μειν·[σ]ητευπομεινησθευπο·μειν·[σ]ησθε
3rdυπομεινωσιν[LXX], υπομεινωσιυπο·μειν·[σ]ωσι(ν), υπο·μειν·[σ]ωσι(ν)υπομεινωνταιυπο·μειν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομειναιμιυπο·μειν·[σ]αιμιυπομειναιμηνυπο·μειν·[σ]αιμην
2ndυπομειναις, υπομεινειαςυπο·μειν·[σ]αις, υπο·μειν·[σ]ειας classicalυπομειναιουπο·μειν·[σ]αιο
3rdυπομειναι[LXX], υπομεινειευπο·μειν·[σ]αι, υπο·μειν·[σ]ειε classicalυπομειναιτουπο·μειν·[σ]αιτο
Pl1stυπομειναιμενυπο·μειν·[σ]αιμενυπομειναιμεθαυπο·μειν·[σ]αιμεθα
2ndυπομειναιτευπο·μειν·[σ]αιτευπομειναισθευπο·μειν·[σ]αισθε
3rdυπομειναιεν, υπομειναισαν, υπομεινειαν, υπομεινειενυπο·μειν·[σ]αιεν, υπο·μειν·[σ]αισαν alt, υπο·μειν·[σ]ειαν classical, υπο·μειν·[σ]ειεν classicalυπομειναιντουπο·μειν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπομεινον[LXX]υπο·μειν·[σ]ονυπομειναι[LXX]υπο·μειν·[σ]αι
3rdυπομεινατωυπο·μειν·[σ]ατωυπομεινασθωυπο·μειν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndυπομεινατε[LXX]υπο·μειν·[σ]ατευπομεινασθευπο·μειν·[σ]ασθε
3rdυπομεινατωσαν, υπομειναντων[LXX]υπο·μειν·[σ]ατωσαν, υπο·μειν·[σ]αντων classicalυπομεινασθωσαν, υπομεινασθωνυπο·μειν·[σ]ασθωσαν, υπο·μειν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπομειναι[LXX]​υπο·μειν·[σ]αιυπομεινασθαι​υπο·μειν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπομεινασαυπομεινας[GNT]υπομεινανυπο·μειν·[σ]ασ·αυπο·μειν·[σ]α[ντ]·ςυπο·μειν·[σ]αν[τ]
Nom
Accυπομεινασαν[LXX]υπομεινανταυπο·μειν·[σ]ασ·ανυπο·μειν·[σ]αντ·α
Datυπομεινασῃυπομειναντιυπο·μειν·[σ]ασ·ῃυπο·μειν·[σ]αντ·ι
Genυπομεινασηςυπομειναντοςυπο·μειν·[σ]ασ·ηςυπο·μειν·[σ]αντ·ος
PlVocυπομεινασαιυπομειναντες[LXX]υπομεινανταυπο·μειν·[σ]ασ·αιυπο·μειν·[σ]αντ·εςυπο·μειν·[σ]αντ·α
Nom
Accυπομεινασαςυπομειναντας[GNT]υπο·μειν·[σ]ασ·αςυπο·μειν·[σ]αντ·ας
Datυπομεινασαιςυπομεινασι, υπομεινασινυπο·μειν·[σ]ασ·αιςυπο·μειν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genυπομεινασωνυπομειναντων[LXX]υπο·μειν·[σ]ασ·ωνυπο·μειν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπομειναμενηυπομειναμενευπο·μειν·[σ]αμεν·ηυπο·μειν·[σ]αμεν·ε
Nomυπομειναμενοςυπο·μειν·[σ]αμεν·ος
Accυπομειναμενηνυπομειναμενονυπο·μειν·[σ]αμεν·ηνυπο·μειν·[σ]αμεν·ον
Datυπομειναμενῃυπομειναμενῳυπο·μειν·[σ]αμεν·ῃυπο·μειν·[σ]αμεν·ῳ
Genυπομειναμενηςυπομειναμενουυπο·μειν·[σ]αμεν·ηςυπο·μειν·[σ]αμεν·ου
PlVocυπομειναμεναιυπομειναμενοιυπομειναμεναυπο·μειν·[σ]αμεν·αιυπο·μειν·[σ]αμεν·οιυπο·μειν·[σ]αμεν·α
Nom
Accυπομειναμεναςυπομειναμενουςυπο·μειν·[σ]αμεν·αςυπο·μειν·[σ]αμεν·ους
Datυπομειναμεναιςυπομειναμενοιςυπο·μειν·[σ]αμεν·αιςυπο·μειν·[σ]αμεν·οις
Genυπομειναμενωνυπομειναμενωνυπο·μειν·[σ]αμεν·ωνυπο·μειν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομεμενηκαυπο·μεμενη·κα
2ndυπομεμενηκας, υπομεμενηκεςυπο·μεμενη·κας, υπο·μεμενη·κες alt
3rdυπομεμενηκεν, υπομεμενηκευπο·μεμενη·κε(ν)
Pl1stυπομεμενηκαμενυπο·μεμενη·καμεν
2ndυπομεμενηκατευπο·μεμενη·κατε
3rdυπομεμενηκασιν, υπομεμενηκασι, υπομεμενηκανυπο·μεμενη·κασι(ν), υπο·μεμενη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομεμενηκωυπο·μεμενη·κω
2ndυπομεμενηκῃςυπο·μεμενη·κῃς
3rdυπομεμενηκῃυπο·μεμενη·κῃ
Pl1stυπομεμενηκωμενυπο·μεμενη·κωμεν
2ndυπομεμενηκητευπο·μεμενη·κητε
3rdυπομεμενηκωσιν, υπομεμενηκωσιυπο·μεμενη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομεμενηκοιμι, υπομεμενηκοιηνυπο·μεμενη·κοιμι, υπο·μεμενη·κοιην classical
2ndυπομεμενηκοις, υπομεμενηκοιηςυπο·μεμενη·κοις, υπο·μεμενη·κοιης classical
3rdυπομεμενηκοι, υπομεμενηκοιηυπο·μεμενη·κοι, υπο·μεμενη·κοιη classical
Pl1stυπομεμενηκοιμενυπο·μεμενη·κοιμεν
2ndυπομεμενηκοιτευπο·μεμενη·κοιτε
3rdυπομεμενηκοιενυπο·μεμενη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπομεμενηκευπο·μεμενη·κε
3rdυπομεμενηκετωυπο·μεμενη·κετω
Pl1st
2ndυπομεμενηκετευπο·μεμενη·κετε
3rdυπομεμενηκετωσανυπο·μεμενη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπομεμενηκεναι​υπο·μεμενη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπομεμενηκυιαυπομεμενηκοςυπο·μεμενη·κυι·αυπο·μεμενη·κο[τ]·ς
Nomυπομεμενηκωςυπο·μεμενη·κο[τ]·^ς
Accυπομεμενηκυιανυπομεμενηκοτα[GNT]υπο·μεμενη·κυι·ανυπο·μεμενη·κοτ·α
Datυπομεμενηκυιᾳυπομεμενηκοτιυπο·μεμενη·κυι·ᾳυπο·μεμενη·κοτ·ι
Genυπομεμενηκυιαςυπομεμενηκοτοςυπο·μεμενη·κυι·αςυπο·μεμενη·κοτ·ος
PlVocυπομεμενηκυιαιυπομεμενηκοτεςυπομεμενηκοτα[GNT]υπο·μεμενη·κυι·αιυπο·μεμενη·κοτ·εςυπο·μεμενη·κοτ·α
Nom
Accυπομεμενηκυιαςυπομεμενηκοταςυπο·μεμενη·κυι·αςυπο·μεμενη·κοτ·ας
Datυπομεμενηκυιαιςυπομεμενηκοσι, υπομεμενηκοσινυπο·μεμενη·κυι·αιςυπο·μεμενη·κο[τ]·σι(ν)
Genυπομεμενηκυιωνυπομεμενηκοτωνυπο·μεμενη·κυι·ωνυπο·μεμενη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεμεμενηκειν, υπεμεμενηκηυπο·ε·μεμενη·κειν, υπο·ε·μεμενη·κη classical
2ndυπεμεμενηκεις, υπεμεμενηκηςυπο·ε·μεμενη·κεις, υπο·ε·μεμενη·κης classical
3rdυπεμεμενηκειυπο·ε·μεμενη·κει
Pl1stυπεμεμενηκειμεν, υπεμεμενηκεμενυπο·ε·μεμενη·κειμεν, υπο·ε·μεμενη·κεμεν classical
2ndυπεμεμενηκειτε, υπεμεμενηκετευπο·ε·μεμενη·κειτε, υπο·ε·μεμενη·κετε classical
3rdυπεμεμενηκεισαν, υπεμεμενηκεσανυπο·ε·μεμενη·κεισαν, υπο·ε·μεμενη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπομεμενηκειν, υπομεμενηκηυπο·[ε]·μεμενη·κειν, υπο·[ε]·μεμενη·κη classical
2ndυπομεμενηκεις, υπομεμενηκηςυπο·[ε]·μεμενη·κεις, υπο·[ε]·μεμενη·κης classical
3rdυπομεμενηκειυπο·[ε]·μεμενη·κει
Pl1stυπομεμενηκειμεν, υπομεμενηκεμενυπο·[ε]·μεμενη·κειμεν, υπο·[ε]·μεμενη·κεμεν classical
2ndυπομεμενηκειτε, υπομεμενηκετευπο·[ε]·μεμενη·κειτε, υπο·[ε]·μεμενη·κετε classical
3rdυπομεμενηκεισαν, υπομεμενηκεσανυπο·[ε]·μεμενη·κεισαν, υπο·[ε]·μεμενη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 04:35:47 EDT