υπολιμπανω • hUPOLIMPANW • hupolimpanō

Search: υπολιμπανων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπολιμπανωνὑπολιμπάνωυπο·λιμπαν·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ὑπο·λιμπάνω (υπο+λιμπαν-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολιμπανωυπο·λιμπαν·ωυπολιμπανομαιυπο·λιμπαν·ομαι
2ndυπολιμπανειςυπο·λιμπαν·ειςυπολιμπανῃ, υπολιμπανει, υπολιμπανεσαιυπο·λιμπαν·ῃ, υπο·λιμπαν·ει classical, υπο·λιμπαν·εσαι alt
3rdυπολιμπανειυπο·λιμπαν·ειυπολιμπανεταιυπο·λιμπαν·εται
Pl1stυπολιμπανομενυπο·λιμπαν·ομενυπολιμπανομεθαυπο·λιμπαν·ομεθα
2ndυπολιμπανετευπο·λιμπαν·ετευπολιμπανεσθευπο·λιμπαν·εσθε
3rdυπολιμπανουσιν, υπολιμπανουσιυπο·λιμπαν·ουσι(ν)υπολιμπανονταιυπο·λιμπαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολιμπανωυπο·λιμπαν·ωυπολιμπανωμαιυπο·λιμπαν·ωμαι
2ndυπολιμπανῃςυπο·λιμπαν·ῃςυπολιμπανῃυπο·λιμπαν·ῃ
3rdυπολιμπανῃυπο·λιμπαν·ῃυπολιμπανηταιυπο·λιμπαν·ηται
Pl1stυπολιμπανωμενυπο·λιμπαν·ωμενυπολιμπανωμεθαυπο·λιμπαν·ωμεθα
2ndυπολιμπανητευπο·λιμπαν·ητευπολιμπανησθευπο·λιμπαν·ησθε
3rdυπολιμπανωσιν, υπολιμπανωσιυπο·λιμπαν·ωσι(ν)υπολιμπανωνταιυπο·λιμπαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολιμπανοιμιυπο·λιμπαν·οιμιυπολιμπανοιμηνυπο·λιμπαν·οιμην
2ndυπολιμπανοιςυπο·λιμπαν·οιςυπολιμπανοιουπο·λιμπαν·οιο
3rdυπολιμπανοιυπο·λιμπαν·οιυπολιμπανοιτουπο·λιμπαν·οιτο
Pl1stυπολιμπανοιμενυπο·λιμπαν·οιμενυπολιμπανοιμεθαυπο·λιμπαν·οιμεθα
2ndυπολιμπανοιτευπο·λιμπαν·οιτευπολιμπανοισθευπο·λιμπαν·οισθε
3rdυπολιμπανοιεν, υπολιμπανοισανυπο·λιμπαν·οιεν, υπο·λιμπαν·οισαν altυπολιμπανοιντουπο·λιμπαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολιμπανευπο·λιμπαν·ευπολιμπανουυπο·λιμπαν·ου
3rdυπολιμπανετωυπο·λιμπαν·ετωυπολιμπανεσθωυπο·λιμπαν·εσθω
Pl1st
2ndυπολιμπανετευπο·λιμπαν·ετευπολιμπανεσθευπο·λιμπαν·εσθε
3rdυπολιμπανετωσαν, υπολιμπανοντωνυπο·λιμπαν·ετωσαν, υπο·λιμπαν·οντων classicalυπολιμπανεσθωσαν, υπολιμπανεσθωνυπο·λιμπαν·εσθωσαν, υπο·λιμπαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολιμπανειν​υπο·λιμπαν·ειν​υπολιμπανεσθαι​υπο·λιμπαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολιμπανουσαυπολιμπανονυπο·λιμπαν·ουσ·αυπο·λιμπαν·ο[υ]ν[τ]
Nomυπολιμπανων[GNT]υπο·λιμπαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπολιμπανουσανυπολιμπανονταυπο·λιμπαν·ουσ·ανυπο·λιμπαν·ο[υ]ντ·α
Datυπολιμπανουσῃυπολιμπανοντιυπο·λιμπαν·ουσ·ῃυπο·λιμπαν·ο[υ]ντ·ι
Genυπολιμπανουσηςυπολιμπανοντοςυπο·λιμπαν·ουσ·ηςυπο·λιμπαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπολιμπανουσαιυπολιμπανοντεςυπολιμπανονταυπο·λιμπαν·ουσ·αιυπο·λιμπαν·ο[υ]ντ·εςυπο·λιμπαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπολιμπανουσαςυπολιμπανονταςυπο·λιμπαν·ουσ·αςυπο·λιμπαν·ο[υ]ντ·ας
Datυπολιμπανουσαιςυπολιμπανουσι, υπολιμπανουσινυπο·λιμπαν·ουσ·αιςυπο·λιμπαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπολιμπανουσωνυπολιμπανοντωνυπο·λιμπαν·ουσ·ωνυπο·λιμπαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολιμπανομενηυπολιμπανομενευπο·λιμπαν·ομεν·ηυπο·λιμπαν·ομεν·ε
Nomυπολιμπανομενοςυπο·λιμπαν·ομεν·ος
Accυπολιμπανομενηνυπολιμπανομενονυπο·λιμπαν·ομεν·ηνυπο·λιμπαν·ομεν·ον
Datυπολιμπανομενῃυπολιμπανομενῳυπο·λιμπαν·ομεν·ῃυπο·λιμπαν·ομεν·ῳ
Genυπολιμπανομενηςυπολιμπανομενουυπο·λιμπαν·ομεν·ηςυπο·λιμπαν·ομεν·ου
PlVocυπολιμπανομεναιυπολιμπανομενοιυπολιμπανομεναυπο·λιμπαν·ομεν·αιυπο·λιμπαν·ομεν·οιυπο·λιμπαν·ομεν·α
Nom
Accυπολιμπανομεναςυπολιμπανομενουςυπο·λιμπαν·ομεν·αςυπο·λιμπαν·ομεν·ους
Datυπολιμπανομεναιςυπολιμπανομενοιςυπο·λιμπαν·ομεν·αιςυπο·λιμπαν·ομεν·οις
Genυπολιμπανομενωνυπολιμπανομενωνυπο·λιμπαν·ομεν·ωνυπο·λιμπαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπελιμπανονυπο·ε·λιμπαν·ονυπελιμπανομηνυπο·ε·λιμπαν·ομην
2ndυπελιμπανεςυπο·ε·λιμπαν·εςυπελιμπανουυπο·ε·λιμπαν·ου
3rdυπελιμπανεν, υπελιμπανευπο·ε·λιμπαν·ε(ν)υπελιμπανετουπο·ε·λιμπαν·ετο
Pl1stυπελιμπανομενυπο·ε·λιμπαν·ομενυπελιμπανομεθαυπο·ε·λιμπαν·ομεθα
2ndυπελιμπανετευπο·ε·λιμπαν·ετευπελιμπανεσθευπο·ε·λιμπαν·εσθε
3rdυπελιμπανον, υπελιμπανοσανυπο·ε·λιμπαν·ον, υπο·ε·λιμπαν·οσαν altυπελιμπανοντουπο·ε·λιμπαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:42:53 EDT