υποζυγιον • hUPOZUGION • hupozugion

Search: υποζυγιου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποζυγιουὑποζύγιονυποζυγι·ου(neu) gen sg

ὑπο·ζύγιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocυποζυγιον[GNT][LXX]υποζυγι·ον
Nom
Acc
Datυποζυγιῳ[LXX]υποζυγι·ῳ
Genυποζυγιου[GNT][LXX]υποζυγι·ου
PlVocυποζυγια[LXX]υποζυγι·α
Nom
Acc
Datυποζυγιοις[LXX]υποζυγι·οις
Genυποζυγιων[LXX]υποζυγι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:44:16 EDT