υποδυω • hUPODUW • hupoduō

Search: υποδυσαντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποδυσαντεςὑποδύωυπο·δυ·σαντ·ες1aor act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποδυσαντεςὑποδύωυπο·δυ·σαντ·ες1aor act ptcp mas nom|voc pl

ὑπο·δύω [LXX] (-, -, υπο+δυ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεδυσαυπο·ε·δυ·σαυπεδυσαμηνυπο·ε·δυ·σαμην
2ndυπεδυσαςυπο·ε·δυ·σαςυπεδυσωυπο·ε·δυ·σω
3rdυπεδυσεν, υπεδυσευπο·ε·δυ·σε(ν)υπεδυσατουπο·ε·δυ·σατο
Pl1stυπεδυσαμενυπο·ε·δυ·σαμενυπεδυσαμεθαυπο·ε·δυ·σαμεθα
2ndυπεδυσατευπο·ε·δυ·σατευπεδυσασθευπο·ε·δυ·σασθε
3rdυπεδυσανυπο·ε·δυ·σανυπεδυσαντουπο·ε·δυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποδυσωυπο·δυ·σωυποδυσωμαιυπο·δυ·σωμαι
2ndυποδυσῃςυπο·δυ·σῃςυποδυσῃυπο·δυ·σῃ
3rdυποδυσῃυπο·δυ·σῃυποδυσηταιυπο·δυ·σηται
Pl1stυποδυσωμενυπο·δυ·σωμενυποδυσωμεθαυπο·δυ·σωμεθα
2ndυποδυσητευπο·δυ·σητευποδυσησθευπο·δυ·σησθε
3rdυποδυσωσιν, υποδυσωσιυπο·δυ·σωσι(ν)υποδυσωνταιυπο·δυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποδυσαιμιυπο·δυ·σαιμιυποδυσαιμηνυπο·δυ·σαιμην
2ndυποδυσαις, υποδυσειαςυπο·δυ·σαις, υπο·δυ·σειας classicalυποδυσαιουπο·δυ·σαιο
3rdυποδυσαι, υποδυσειευπο·δυ·σαι, υπο·δυ·σειε classicalυποδυσαιτουπο·δυ·σαιτο
Pl1stυποδυσαιμενυπο·δυ·σαιμενυποδυσαιμεθαυπο·δυ·σαιμεθα
2ndυποδυσαιτευπο·δυ·σαιτευποδυσαισθευπο·δυ·σαισθε
3rdυποδυσαιεν, υποδυσαισαν, υποδυσειαν, υποδυσειενυπο·δυ·σαιεν, υπο·δυ·σαισαν alt, υπο·δυ·σειαν classical, υπο·δυ·σειεν classicalυποδυσαιντουπο·δυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποδυσονυπο·δυ·σονυποδυσαιυπο·δυ·σαι
3rdυποδυσατωυπο·δυ·σατωυποδυσασθωυπο·δυ·σασθω
Pl1st
2ndυποδυσατευπο·δυ·σατευποδυσασθευπο·δυ·σασθε
3rdυποδυσατωσαν, υποδυσαντωνυπο·δυ·σατωσαν, υπο·δυ·σαντων classicalυποδυσασθωσαν, υποδυσασθωνυπο·δυ·σασθωσαν, υπο·δυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποδυσαι​υπο·δυ·σαι​υποδυσασθαι​υπο·δυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποδυσασαυποδυσαςυποδυσανυπο·δυ·σασ·αυπο·δυ·σα[ντ]·ςυπο·δυ·σαν[τ]
Nom
Accυποδυσασανυποδυσανταυπο·δυ·σασ·ανυπο·δυ·σαντ·α
Datυποδυσασῃυποδυσαντιυπο·δυ·σασ·ῃυπο·δυ·σαντ·ι
Genυποδυσασηςυποδυσαντοςυπο·δυ·σασ·ηςυπο·δυ·σαντ·ος
PlVocυποδυσασαιυποδυσαντες[LXX]υποδυσανταυπο·δυ·σασ·αιυπο·δυ·σαντ·εςυπο·δυ·σαντ·α
Nom
Accυποδυσασαςυποδυσανταςυπο·δυ·σασ·αςυπο·δυ·σαντ·ας
Datυποδυσασαιςυποδυσασι, υποδυσασινυπο·δυ·σασ·αιςυπο·δυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genυποδυσασωνυποδυσαντωνυπο·δυ·σασ·ωνυπο·δυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποδυσαμενηυποδυσαμενευπο·δυ·σαμεν·ηυπο·δυ·σαμεν·ε
Nomυποδυσαμενοςυπο·δυ·σαμεν·ος
Accυποδυσαμενηνυποδυσαμενονυπο·δυ·σαμεν·ηνυπο·δυ·σαμεν·ον
Datυποδυσαμενῃυποδυσαμενῳυπο·δυ·σαμεν·ῃυπο·δυ·σαμεν·ῳ
Genυποδυσαμενηςυποδυσαμενουυπο·δυ·σαμεν·ηςυπο·δυ·σαμεν·ου
PlVocυποδυσαμεναιυποδυσαμενοιυποδυσαμεναυπο·δυ·σαμεν·αιυπο·δυ·σαμεν·οιυπο·δυ·σαμεν·α
Nom
Accυποδυσαμεναςυποδυσαμενουςυπο·δυ·σαμεν·αςυπο·δυ·σαμεν·ους
Datυποδυσαμεναιςυποδυσαμενοιςυπο·δυ·σαμεν·αιςυπο·δυ·σαμεν·οις
Genυποδυσαμενωνυποδυσαμενωνυπο·δυ·σαμεν·ωνυπο·δυ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:20:16 EST