υπογραμμος • hUPOGRAMMOS • hupogrammos

Search: υπογραμμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπογραμμονὑπογραμμόςυπογραμμ·ον(mas) acc sg

ὑπο·γραμμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυπογραμμευπογραμμ·ε
Nomυπογραμμοςυπογραμμ·ος
Accυπογραμμον[GNT]υπογραμμ·ον
Datυπογραμμῳυπογραμμ·ῳ
Genυπογραμμουυπογραμμ·ου
PlVocυπογραμμοιυπογραμμ·οι
Nom
Accυπογραμμουςυπογραμμ·ους
Datυπογραμμοις[LXX]υπογραμμ·οις
Genυπογραμμωνυπογραμμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 06:01:12 EDT