υπνοω • hUPNOW • hupnoō

Search: υπνωσεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπνωσειςὑπνόωυπνω·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπνωσειςὑπνόωυπνω·σειςfut act ind 2nd sg

ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνωυπν(ο)·ωυπνουμαιυπν(ο)·ομαι
2ndυπνοις[LXX]υπν(ο)·ειςυπνοι, υπνουσαιυπν(ο)·ῃ, υπν(ο)·ει classical, υπν(ο)·εσαι alt
3rdυπνοιυπν(ο)·ειυπνουταιυπν(ο)·εται
Pl1stυπνουμενυπν(ο)·ομενυπνουμεθαυπν(ο)·ομεθα
2ndυπνουτευπν(ο)·ετευπνουσθευπν(ο)·εσθε
3rdυπνουσιν, υπνουσιυπν(ο)·ουσι(ν)υπνουνταιυπν(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνωυπν(ο)·ωυπνωμαιυπν(ο)·ωμαι
2ndυπνοις[LXX]υπν(ο)·ῃςυπνοιυπν(ο)·ῃ
3rdυπνοιυπν(ο)·ῃυπνωταιυπν(ο)·ηται
Pl1stυπνωμενυπν(ο)·ωμενυπνωμεθαυπν(ο)·ωμεθα
2ndυπνωτευπν(ο)·ητευπνωσθευπν(ο)·ησθε
3rdυπνωσιν, υπνωσιυπν(ο)·ωσι(ν)υπνωνταιυπν(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνοιμιυπν(ο)·οιμιυπνοιμηνυπν(ο)·οιμην
2ndυπνοις[LXX]υπν(ο)·οιςυπνοιουπν(ο)·οιο
3rdυπνοιυπν(ο)·οιυπνοιτουπν(ο)·οιτο
Pl1stυπνοιμενυπν(ο)·οιμενυπνοιμεθαυπν(ο)·οιμεθα
2ndυπνοιτευπν(ο)·οιτευπνοισθευπν(ο)·οισθε
3rdυπνοιεν, υπνοισανυπν(ο)·οιεν, υπν(ο)·οισαν altυπνοιντουπν(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπνου[GNT][LXX]υπν(ο)·ευπνου[GNT][LXX]υπν(ο)·ου
3rdυπνουτωυπν(ο)·ετωυπνουσθωυπν(ο)·εσθω
Pl1st
2ndυπνουτευπν(ο)·ετευπνουσθευπν(ο)·εσθε
3rdυπνουτωσαν, υπνουντων[LXX]υπν(ο)·ετωσαν, υπν(ο)·οντων classicalυπνουσθωσαν, υπνουσθωνυπν(ο)·εσθωσαν, υπν(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπνουν​υπν(ο)·ειν​υπνουσθαι​υπν(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπνουσαυπνουνυπν(ο)·ουσ·αυπν(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomυπνων[LXX]υπν(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπνουσανυπνουνταυπν(ο)·ουσ·ανυπν(ο)·ο[υ]ντ·α
Datυπνουσῃυπνουντιυπν(ο)·ουσ·ῃυπν(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genυπνουσηςυπνουντοςυπν(ο)·ουσ·ηςυπν(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπνουσαιυπνουντες[LXX]υπνουνταυπν(ο)·ουσ·αιυπν(ο)·ο[υ]ντ·εςυπν(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπνουσαςυπνουντας[LXX]υπν(ο)·ουσ·αςυπν(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datυπνουσαιςυπνουσι, υπνουσινυπν(ο)·ουσ·αιςυπν(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπνουσωνυπνουντων[LXX]υπν(ο)·ουσ·ωνυπν(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπνουμενηυπνουμενευπν(ο)·ομεν·ηυπν(ο)·ομεν·ε
Nomυπνουμενοςυπν(ο)·ομεν·ος
Accυπνουμενηνυπνουμενονυπν(ο)·ομεν·ηνυπν(ο)·ομεν·ον
Datυπνουμενῃυπνουμενῳυπν(ο)·ομεν·ῃυπν(ο)·ομεν·ῳ
Genυπνουμενηςυπνουμενουυπν(ο)·ομεν·ηςυπν(ο)·ομεν·ου
PlVocυπνουμεναιυπνουμενοιυπνουμεναυπν(ο)·ομεν·αιυπν(ο)·ομεν·οιυπν(ο)·ομεν·α
Nom
Accυπνουμεναςυπνουμενουςυπν(ο)·ομεν·αςυπν(ο)·ομεν·ους
Datυπνουμεναιςυπνουμενοιςυπν(ο)·ομεν·αιςυπν(ο)·ομεν·οις
Genυπνουμενωνυπνουμενωνυπν(ο)·ομεν·ωνυπν(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνουνε·υπν(ο)·ονυπνουμηνε·υπν(ο)·ομην
2ndυπνους[LXX]ε·υπν(ο)·εςυπνου[GNT][LXX]ε·υπν(ο)·ου
3rdυπνου[GNT][LXX]ε·υπν(ο)·ευπνουτοε·υπν(ο)·ετο
Pl1stυπνουμενε·υπν(ο)·ομενυπνουμεθαε·υπν(ο)·ομεθα
2ndυπνουτεε·υπν(ο)·ετευπνουσθεε·υπν(ο)·εσθε
3rdυπνουν, υπνουσανε·υπν(ο)·ον, ε·υπν(ο)·οσαν altυπνουντοε·υπν(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνωσω[LXX]υπνω·σωυπνωσομαιυπνω·σομαι
2ndυπνωσεις[LXX]υπνω·σειςυπνωσῃ, υπνωσει[LXX], υπνωσεσαιυπνω·σῃ, υπνω·σει classical, υπνω·σεσαι alt
3rdυπνωσει[LXX]υπνω·σειυπνωσεταιυπνω·σεται
Pl1stυπνωσομενυπνω·σομενυπνωσομεθαυπνω·σομεθα
2ndυπνωσετευπνω·σετευπνωσεσθευπνω·σεσθε
3rdυπνωσουσιν[LXX], υπνωσουσιυπνω·σουσι(ν), υπνω·σουσι(ν)υπνωσονταιυπνω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνωσοιμιυπνω·σοιμιυπνωσοιμηνυπνω·σοιμην
2ndυπνωσοιςυπνω·σοιςυπνωσοιουπνω·σοιο
3rdυπνωσοιυπνω·σοιυπνωσοιτουπνω·σοιτο
Pl1stυπνωσοιμενυπνω·σοιμενυπνωσοιμεθαυπνω·σοιμεθα
2ndυπνωσοιτευπνω·σοιτευπνωσοισθευπνω·σοισθε
3rdυπνωσοιενυπνω·σοιενυπνωσοιντουπνω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπνωσειν​υπνω·σειν​υπνωσεσθαι​υπνω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπνωσουσαυπνωσονυπνω·σουσ·αυπνω·σο[υ]ν[τ]
Nomυπνωσωνυπνω·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπνωσουσανυπνωσονταυπνω·σουσ·ανυπνω·σο[υ]ντ·α
Datυπνωσουσῃυπνωσοντιυπνω·σουσ·ῃυπνω·σο[υ]ντ·ι
Genυπνωσουσηςυπνωσοντοςυπνω·σουσ·ηςυπνω·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπνωσουσαιυπνωσοντεςυπνωσονταυπνω·σουσ·αιυπνω·σο[υ]ντ·εςυπνω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπνωσουσαςυπνωσονταςυπνω·σουσ·αςυπνω·σο[υ]ντ·ας
Datυπνωσουσαιςυπνωσουσι, υπνωσουσιν[LXX]υπνω·σουσ·αιςυπνω·σου[ντ]·σι(ν), υπνω·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπνωσουσωνυπνωσοντωνυπνω·σουσ·ωνυπνω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπνωσομενηυπνωσομενευπνω·σομεν·ηυπνω·σομεν·ε
Nomυπνωσομενοςυπνω·σομεν·ος
Accυπνωσομενηνυπνωσομενονυπνω·σομεν·ηνυπνω·σομεν·ον
Datυπνωσομενῃυπνωσομενῳυπνω·σομεν·ῃυπνω·σομεν·ῳ
Genυπνωσομενηςυπνωσομενουυπνω·σομεν·ηςυπνω·σομεν·ου
PlVocυπνωσομεναιυπνωσομενοιυπνωσομεναυπνω·σομεν·αιυπνω·σομεν·οιυπνω·σομεν·α
Nom
Accυπνωσομεναςυπνωσομενουςυπνω·σομεν·αςυπνω·σομεν·ους
Datυπνωσομεναιςυπνωσομενοιςυπνω·σομεν·αιςυπνω·σομεν·οις
Genυπνωσομενωνυπνωσομενωνυπνω·σομεν·ωνυπνω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνωσα[LXX]ε·υπνω·σαυπνωσαμηνε·υπνω·σαμην
2ndυπνωσας[LXX]ε·υπνω·σαςυπνωσω[LXX]ε·υπνω·σω
3rdυπνωσεν[LXX], υπνωσεε·υπνω·σε(ν), ε·υπνω·σε(ν)υπνωσατοε·υπνω·σατο
Pl1stυπνωσαμενε·υπνω·σαμενυπνωσαμεθαε·υπνω·σαμεθα
2ndυπνωσατε[LXX]ε·υπνω·σατευπνωσασθεε·υπνω·σασθε
3rdυπνωσαν[LXX]ε·υπνω·σανυπνωσαντοε·υπνω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνωσω[LXX]υπνω·σωυπνωσωμαιυπνω·σωμαι
2ndυπνωσῃςυπνω·σῃςυπνωσῃυπνω·σῃ
3rdυπνωσῃυπνω·σῃυπνωσηταιυπνω·σηται
Pl1stυπνωσωμενυπνω·σωμενυπνωσωμεθαυπνω·σωμεθα
2ndυπνωσητευπνω·σητευπνωσησθευπνω·σησθε
3rdυπνωσωσιν[LXX], υπνωσωσιυπνω·σωσι(ν), υπνω·σωσι(ν)υπνωσωνταιυπνω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπνωσαιμιυπνω·σαιμιυπνωσαιμηνυπνω·σαιμην
2ndυπνωσαις, υπνωσειαςυπνω·σαις, υπνω·σειας classicalυπνωσαιουπνω·σαιο
3rdυπνωσαι[LXX], υπνωσειευπνω·σαι, υπνω·σειε classicalυπνωσαιτουπνω·σαιτο
Pl1stυπνωσαιμενυπνω·σαιμενυπνωσαιμεθαυπνω·σαιμεθα
2ndυπνωσαιτευπνω·σαιτευπνωσαισθευπνω·σαισθε
3rdυπνωσαιεν, υπνωσαισαν, υπνωσειαν, υπνωσειενυπνω·σαιεν, υπνω·σαισαν alt, υπνω·σειαν classical, υπνω·σειεν classicalυπνωσαιντουπνω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπνωσονυπνω·σονυπνωσαι[LXX]υπνω·σαι
3rdυπνωσατωυπνω·σατωυπνωσασθωυπνω·σασθω
Pl1st
2ndυπνωσατε[LXX]υπνω·σατευπνωσασθευπνω·σασθε
3rdυπνωσατωσαν, υπνωσαντωνυπνω·σατωσαν, υπνω·σαντων classicalυπνωσασθωσαν, υπνωσασθωνυπνω·σασθωσαν, υπνω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπνωσαι[LXX]​υπνω·σαιυπνωσασθαι​υπνω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπνωσασαυπνωσας[LXX]υπνωσαν[LXX]υπνω·σασ·αυπνω·σα[ντ]·ςυπνω·σαν[τ]
Nom
Accυπνωσασανυπνωσανταυπνω·σασ·ανυπνω·σαντ·α
Datυπνωσασῃυπνωσαντιυπνω·σασ·ῃυπνω·σαντ·ι
Genυπνωσασηςυπνωσαντοςυπνω·σασ·ηςυπνω·σαντ·ος
PlVocυπνωσασαιυπνωσαντεςυπνωσανταυπνω·σασ·αιυπνω·σαντ·εςυπνω·σαντ·α
Nom
Accυπνωσασαςυπνωσανταςυπνω·σασ·αςυπνω·σαντ·ας
Datυπνωσασαιςυπνωσασι, υπνωσασινυπνω·σασ·αιςυπνω·σα[ντ]·σι(ν)
Genυπνωσασωνυπνωσαντωνυπνω·σασ·ωνυπνω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπνωσαμενηυπνωσαμενευπνω·σαμεν·ηυπνω·σαμεν·ε
Nomυπνωσαμενοςυπνω·σαμεν·ος
Accυπνωσαμενηνυπνωσαμενονυπνω·σαμεν·ηνυπνω·σαμεν·ον
Datυπνωσαμενῃυπνωσαμενῳυπνω·σαμεν·ῃυπνω·σαμεν·ῳ
Genυπνωσαμενηςυπνωσαμενουυπνω·σαμεν·ηςυπνω·σαμεν·ου
PlVocυπνωσαμεναιυπνωσαμενοιυπνωσαμεναυπνω·σαμεν·αιυπνω·σαμεν·οιυπνω·σαμεν·α
Nom
Accυπνωσαμεναςυπνωσαμενουςυπνω·σαμεν·αςυπνω·σαμεν·ους
Datυπνωσαμεναιςυπνωσαμενοιςυπνω·σαμεν·αιςυπνω·σαμεν·οις
Genυπνωσαμενωνυπνωσαμενωνυπνω·σαμεν·ωνυπνω·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 07:34:31 EST