υπεροραω υπερειδω • hUPERORAW hUPEREIDW • huperoraō hupereidō

Search: υπερειδον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπερειδον; υπερειδονὑπεροράωυπερ·ε·ιδ·ον; υπερ·ε·ιδ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl
ὑπεροράωὑπεροράωlexical form
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπερειδονὑπεροράωυπερ·ε·ιδ·ον2aor act ind 1st sg
υπερειδονὑπεροράωυπερ·ε·ιδ·ον2aor act ind 3rd pl

ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερορω[LXX]υπερ·ορ(α)·ωυπερορωμαιυπερ·ορ(α)·ομαι
2ndυπερορᾳς[LXX]υπερ·ορ(α)·ειςυπερορᾳ, υπερορασαιυπερ·ορ(α)·ῃ, υπερ·ορ(α)·ει classical, υπερ·ορ(α)·εσαι alt
3rdυπερορᾳυπερ·ορ(α)·ειυπεροραταιυπερ·ορ(α)·εται
Pl1stυπερορωμενυπερ·ορ(α)·ομενυπερορωμεθαυπερ·ορ(α)·ομεθα
2ndυπερορατε[LXX]υπερ·ορ(α)·ετευπερορασθευπερ·ορ(α)·εσθε
3rdυπερορωσιν, υπερορωσιυπερ·ορ(α)·ουσι(ν)υπερορωνταιυπερ·ορ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερορω[LXX]υπερ·ορ(α)·ωυπερορωμαιυπερ·ορ(α)·ωμαι
2ndυπερορᾳς[LXX]υπερ·ορ(α)·ῃςυπερορᾳυπερ·ορ(α)·ῃ
3rdυπερορᾳυπερ·ορ(α)·ῃυπεροραταιυπερ·ορ(α)·ηται
Pl1stυπερορωμενυπερ·ορ(α)·ωμενυπερορωμεθαυπερ·ορ(α)·ωμεθα
2ndυπερορατε[LXX]υπερ·ορ(α)·ητευπερορασθευπερ·ορ(α)·ησθε
3rdυπερορωσιν, υπερορωσιυπερ·ορ(α)·ωσι(ν)υπερορωνταιυπερ·ορ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερορῳμιυπερ·ορ(α)·οιμιυπερορῳμηνυπερ·ορ(α)·οιμην
2ndυπερορῳςυπερ·ορ(α)·οιςυπερορῳουπερ·ορ(α)·οιο
3rdυπερορῳυπερ·ορ(α)·οιυπερορῳτουπερ·ορ(α)·οιτο
Pl1stυπερορῳμενυπερ·ορ(α)·οιμενυπερορῳμεθαυπερ·ορ(α)·οιμεθα
2ndυπερορῳτευπερ·ορ(α)·οιτευπερορῳσθευπερ·ορ(α)·οισθε
3rdυπερορῳεν, υπερορῳσανυπερ·ορ(α)·οιεν, υπερ·ορ(α)·οισαν altυπερορῳντουπερ·ορ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπεροραυπερ·ορ(α)·ευπερορω[LXX]υπερ·ορ(α)·ου
3rdυπερορατωυπερ·ορ(α)·ετωυπερορασθωυπερ·ορ(α)·εσθω
Pl1st
2ndυπερορατε[LXX]υπερ·ορ(α)·ετευπερορασθευπερ·ορ(α)·εσθε
3rdυπερορατωσαν, υπερορωντωνυπερ·ορ(α)·ετωσαν, υπερ·ορ(α)·οντων classicalυπερορασθωσαν, υπερορασθωνυπερ·ορ(α)·εσθωσαν, υπερ·ορ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπερορᾳν, υπεροραν​υπερ·ορ(α)·ειν, υπερ·ορ(α)·ειν > υπεροραν​υπερορασθαι​υπερ·ορ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερορωσαυπερορων[LXX]υπερ·ορ(α)·ουσ·αυπερ·ορ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomυπερορων[LXX]υπερ·ορ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπερορωσανυπερορωνταυπερ·ορ(α)·ουσ·ανυπερ·ορ(α)·ο[υ]ντ·α
Datυπερορωσῃυπερορωντιυπερ·ορ(α)·ουσ·ῃυπερ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genυπερορωσηςυπερορωντοςυπερ·ορ(α)·ουσ·ηςυπερ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπερορωσαιυπερορωντεςυπερορωνταυπερ·ορ(α)·ουσ·αιυπερ·ορ(α)·ο[υ]ντ·εςυπερ·ορ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπερορωσαςυπερορωνταςυπερ·ορ(α)·ουσ·αςυπερ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datυπερορωσαιςυπερορωσι, υπερορωσινυπερ·ορ(α)·ουσ·αιςυπερ·ορ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπερορωσωνυπερορωντωνυπερ·ορ(α)·ουσ·ωνυπερ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερορωμενηυπερορωμενευπερ·ορ(α)·ομεν·ηυπερ·ορ(α)·ομεν·ε
Nomυπερορωμενοςυπερ·ορ(α)·ομεν·ος
Accυπερορωμενηνυπερορωμενονυπερ·ορ(α)·ομεν·ηνυπερ·ορ(α)·ομεν·ον
Datυπερορωμενῃυπερορωμενῳυπερ·ορ(α)·ομεν·ῃυπερ·ορ(α)·ομεν·ῳ
Genυπερορωμενηςυπερορωμενουυπερ·ορ(α)·ομεν·ηςυπερ·ορ(α)·ομεν·ου
PlVocυπερορωμεναιυπερορωμενοιυπερορωμεναυπερ·ορ(α)·ομεν·αιυπερ·ορ(α)·ομεν·οιυπερ·ορ(α)·ομεν·α
Nom
Accυπερορωμεναςυπερορωμενουςυπερ·ορ(α)·ομεν·αςυπερ·ορ(α)·ομεν·ους
Datυπερορωμεναιςυπερορωμενοιςυπερ·ορ(α)·ομεν·αιςυπερ·ορ(α)·ομεν·οις
Genυπερορωμενωνυπερορωμενωνυπερ·ορ(α)·ομεν·ωνυπερ·ορ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερεωρωνυπερ·ε·ορ(α)·ονυπερεωρωμηνυπερ·ε·ορ(α)·ομην
2ndυπερεωραςυπερ·ε·ορ(α)·εςυπερεωρωυπερ·ε·ορ(α)·ου
3rdυπερεωραυπερ·ε·ορ(α)·ευπερεωρατουπερ·ε·ορ(α)·ετο
Pl1stυπερεωρωμενυπερ·ε·ορ(α)·ομενυπερεωρωμεθαυπερ·ε·ορ(α)·ομεθα
2ndυπερεωρατευπερ·ε·ορ(α)·ετευπερεωρασθευπερ·ε·ορ(α)·εσθε
3rdυπερεωρων, υπερεωρωσανυπερ·ε·ορ(α)·ον, υπερ·ε·ορ(α)·οσαν altυπερεωρωντουπερ·ε·ορ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεροψωυπερ·οφ·σωυπεροψομαι[LXX]υπερ·οφ·σομαι
2ndυπεροψειςυπερ·οφ·σειςυπεροψῃ[LXX], υπεροψει[LXX], υπεροψεσαιυπερ·οφ·σῃ, υπερ·οφ·σει classical, υπερ·οφ·σεσαι alt
3rdυπεροψει[LXX]υπερ·οφ·σειυπεροψεται[LXX]υπερ·οφ·σεται
Pl1stυπεροψομενυπερ·οφ·σομενυπεροψομεθαυπερ·οφ·σομεθα
2ndυπεροψετευπερ·οφ·σετευπεροψεσθευπερ·οφ·σεσθε
3rdυπεροψουσιν, υπεροψουσιυπερ·οφ·σουσι(ν)υπεροψονταιυπερ·οφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεροψοιμιυπερ·οφ·σοιμιυπεροψοιμηνυπερ·οφ·σοιμην
2ndυπεροψοιςυπερ·οφ·σοιςυπεροψοιουπερ·οφ·σοιο
3rdυπεροψοιυπερ·οφ·σοιυπεροψοιτουπερ·οφ·σοιτο
Pl1stυπεροψοιμενυπερ·οφ·σοιμενυπεροψοιμεθαυπερ·οφ·σοιμεθα
2ndυπεροψοιτευπερ·οφ·σοιτευπεροψοισθευπερ·οφ·σοισθε
3rdυπεροψοιενυπερ·οφ·σοιενυπεροψοιντουπερ·οφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπεροψειν​υπερ·οφ·σειν​υπεροψεσθαι​υπερ·οφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπεροψουσαυπεροψονυπερ·οφ·σουσ·αυπερ·οφ·σο[υ]ν[τ]
Nomυπεροψωνυπερ·οφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπεροψουσανυπεροψονταυπερ·οφ·σουσ·ανυπερ·οφ·σο[υ]ντ·α
Datυπεροψουσῃυπεροψοντιυπερ·οφ·σουσ·ῃυπερ·οφ·σο[υ]ντ·ι
Genυπεροψουσηςυπεροψοντοςυπερ·οφ·σουσ·ηςυπερ·οφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπεροψουσαιυπεροψοντεςυπεροψονταυπερ·οφ·σουσ·αιυπερ·οφ·σο[υ]ντ·εςυπερ·οφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπεροψουσαςυπεροψονταςυπερ·οφ·σουσ·αςυπερ·οφ·σο[υ]ντ·ας
Datυπεροψουσαιςυπεροψουσι, υπεροψουσινυπερ·οφ·σουσ·αιςυπερ·οφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπεροψουσωνυπεροψοντωνυπερ·οφ·σουσ·ωνυπερ·οφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπεροψομενηυπεροψομενευπερ·οφ·σομεν·ηυπερ·οφ·σομεν·ε
Nomυπεροψομενοςυπερ·οφ·σομεν·ος
Accυπεροψομενηνυπεροψομενονυπερ·οφ·σομεν·ηνυπερ·οφ·σομεν·ον
Datυπεροψομενῃυπεροψομενῳυπερ·οφ·σομεν·ῃυπερ·οφ·σομεν·ῳ
Genυπεροψομενηςυπεροψομενουυπερ·οφ·σομεν·ηςυπερ·οφ·σομεν·ου
PlVocυπεροψομεναιυπεροψομενοιυπεροψομεναυπερ·οφ·σομεν·αιυπερ·οφ·σομεν·οιυπερ·οφ·σομεν·α
Nom
Accυπεροψομεναςυπεροψομενουςυπερ·οφ·σομεν·αςυπερ·οφ·σομεν·ους
Datυπεροψομεναιςυπεροψομενοιςυπερ·οφ·σομεν·αιςυπερ·οφ·σομεν·οις
Genυπεροψομενωνυπεροψομενωνυπερ·οφ·σομεν·ωνυπερ·οφ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερειδον[LXX]υπερ·ε·ιδ·ονυπερειδομηνυπερ·ε·ιδ·ομην
2ndυπερειδες[LXX]υπερ·ε·ιδ·εςυπερειδουυπερ·ε·ιδ·ου
3rdυπερειδεν[LXX], υπερειδευπερ·ε·ιδ·ε(ν), υπερ·ε·ιδ·ε(ν)υπερειδετουπερ·ε·ιδ·ετο
Pl1stυπερειδομεν[LXX]υπερ·ε·ιδ·ομενυπερειδομεθαυπερ·ε·ιδ·ομεθα
2ndυπερειδετευπερ·ε·ιδ·ετευπερειδεσθευπερ·ε·ιδ·εσθε
3rdυπερειδον[LXX], υπερειδοσανυπερ·ε·ιδ·ον, υπερ·ε·ιδ·οσαν altυπερειδοντουπερ·ε·ιδ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεριδωυπερ·ιδ·ωυπεριδωμαιυπερ·ιδ·ωμαι
2ndυπεριδῃς[LXX]υπερ·ιδ·ῃςυπεριδῃ[LXX]υπερ·ιδ·ῃ
3rdυπεριδῃ[LXX]υπερ·ιδ·ῃυπεριδηταιυπερ·ιδ·ηται
Pl1stυπεριδωμενυπερ·ιδ·ωμενυπεριδωμεθαυπερ·ιδ·ωμεθα
2ndυπεριδητευπερ·ιδ·ητευπεριδησθευπερ·ιδ·ησθε
3rdυπεριδωσιν[LXX], υπεριδωσιυπερ·ιδ·ωσι(ν), υπερ·ιδ·ωσι(ν)υπεριδωνταιυπερ·ιδ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεριδοιμιυπερ·ιδ·οιμιυπεριδοιμηνυπερ·ιδ·οιμην
2ndυπεριδοιςυπερ·ιδ·οιςυπεριδοιουπερ·ιδ·οιο
3rdυπεριδοιυπερ·ιδ·οιυπεριδοιτουπερ·ιδ·οιτο
Pl1stυπεριδοιμενυπερ·ιδ·οιμενυπεριδοιμεθαυπερ·ιδ·οιμεθα
2ndυπεριδοιτευπερ·ιδ·οιτευπεριδοισθευπερ·ιδ·οισθε
3rdυπεριδοιεν, υπεριδοισανυπερ·ιδ·οιεν, υπερ·ιδ·οισαν altυπεριδοιντουπερ·ιδ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπεριδευπερ·ιδ·ευπεριδουυπερ·ιδ·ου
3rdυπεριδετωυπερ·ιδ·ετωυπεριδεσθωυπερ·ιδ·εσθω
Pl1st
2ndυπεριδετευπερ·ιδ·ετευπεριδεσθευπερ·ιδ·εσθε
3rdυπεριδετωσαν, υπεριδοντωνυπερ·ιδ·ετωσαν, υπερ·ιδ·οντων classicalυπεριδεσθωσαν, υπεριδεσθωνυπερ·ιδ·εσθωσαν, υπερ·ιδ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπεριδειν[LXX]​υπερ·ιδ·εινυπεριδεσθαι​υπερ·ιδ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπεριδουσα[LXX]υπεριδονυπερ·ιδ·ουσ·αυπερ·ιδ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπεριδων[GNT][LXX]υπερ·ιδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπεριδουσανυπεριδονταυπερ·ιδ·ουσ·ανυπερ·ιδ·ο[υ]ντ·α
Datυπεριδουσῃυπεριδοντιυπερ·ιδ·ουσ·ῃυπερ·ιδ·ο[υ]ντ·ι
Genυπεριδουσηςυπεριδοντοςυπερ·ιδ·ουσ·ηςυπερ·ιδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπεριδουσαιυπεριδοντες[LXX]υπεριδονταυπερ·ιδ·ουσ·αιυπερ·ιδ·ο[υ]ντ·εςυπερ·ιδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπεριδουσαςυπεριδονταςυπερ·ιδ·ουσ·αςυπερ·ιδ·ο[υ]ντ·ας
Datυπεριδουσαιςυπεριδουσι, υπεριδουσινυπερ·ιδ·ουσ·αιςυπερ·ιδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπεριδουσωνυπεριδοντωνυπερ·ιδ·ουσ·ωνυπερ·ιδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπεριδομενηυπεριδομενευπερ·ιδ·ομεν·ηυπερ·ιδ·ομεν·ε
Nomυπεριδομενοςυπερ·ιδ·ομεν·ος
Accυπεριδομενηνυπεριδομενονυπερ·ιδ·ομεν·ηνυπερ·ιδ·ομεν·ον
Datυπεριδομενῃυπεριδομενῳυπερ·ιδ·ομεν·ῃυπερ·ιδ·ομεν·ῳ
Genυπεριδομενηςυπεριδομενουυπερ·ιδ·ομεν·ηςυπερ·ιδ·ομεν·ου
PlVocυπεριδομεναιυπεριδομενοιυπεριδομεναυπερ·ιδ·ομεν·αιυπερ·ιδ·ομεν·οιυπερ·ιδ·ομεν·α
Nom
Accυπεριδομεναςυπεριδομενουςυπερ·ιδ·ομεν·αςυπερ·ιδ·ομεν·ους
Datυπεριδομεναιςυπεριδομενοιςυπερ·ιδ·ομεν·αιςυπερ·ιδ·ομεν·οις
Genυπεριδομενωνυπεριδομενωνυπερ·ιδ·ομεν·ωνυπερ·ιδ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερεωραμαιυπερ·εωρα·μαι
2ndυπερεωρασαιυπερ·εωρα·σαι
3rdυπερεωραταιυπερ·εωρα·ται
Pl1stυπερεωραμεθαυπερ·εωρα·μεθα
2ndυπερεωρασθευπερ·εωρα·σθε
3rdυπερεωρανταιυπερ·εωρα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερεωρασομαιυπερ·εωρα·σομαι
2ndυπερεωρασῃ, υπερεωρασειυπερ·εωρα·σῃ, υπερ·εωρα·σει classical
3rdυπερεωρασεταιυπερ·εωρα·σεται
Pl1stυπερεωρασομεθαυπερ·εωρα·σομεθα
2ndυπερεωρασεσθευπερ·εωρα·σεσθε
3rdυπερεωρασονταιυπερ·εωρα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερεωρασοιμηνυπερ·εωρα·σοιμην
2ndυπερεωρασοιουπερ·εωρα·σοιο
3rdυπερεωρασοιτουπερ·εωρα·σοιτο
Pl1stυπερεωρασοιμεθαυπερ·εωρα·σοιμεθα
2ndυπερεωρασοισθευπερ·εωρα·σοισθε
3rdυπερεωρασοιντουπερ·εωρα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπερεωρασουπερ·εωρα·σο
3rdυπερεωρασθωυπερ·εωρα·σθω
Pl1st
2ndυπερεωρασθευπερ·εωρα·σθε
3rdυπερεωρασθωσαν, υπερεωρασθωνυπερ·εωρα·σθωσαν, υπερ·εωρα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπερεωρασθαι​υπερ·εωρα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπερεωρασεσθαι​υπερ·εωρα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερεωραμενη[LXX]υπερεωραμενευπερ·εωρα·μεν·ηυπερ·εωρα·μεν·ε
Nomυπερεωραμενοςυπερ·εωρα·μεν·ος
Accυπερεωραμενηνυπερεωραμενονυπερ·εωρα·μεν·ηνυπερ·εωρα·μεν·ον
Datυπερεωραμενῃυπερεωραμενῳυπερ·εωρα·μεν·ῃυπερ·εωρα·μεν·ῳ
Genυπερεωραμενηςυπερεωραμενουυπερ·εωρα·μεν·ηςυπερ·εωρα·μεν·ου
PlVocυπερεωραμεναιυπερεωραμενοιυπερεωραμεναυπερ·εωρα·μεν·αιυπερ·εωρα·μεν·οιυπερ·εωρα·μεν·α
Nom
Accυπερεωραμεναςυπερεωραμενουςυπερ·εωρα·μεν·αςυπερ·εωρα·μεν·ους
Datυπερεωραμεναιςυπερεωραμενοιςυπερ·εωρα·μεν·αιςυπερ·εωρα·μεν·οις
Genυπερεωραμενωνυπερεωραμενωνυπερ·εωρα·μεν·ωνυπερ·εωρα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερεωραμηνυπερ·ε·εωρα·μην
2ndυπερεωρασουπερ·ε·εωρα·σο
3rdυπερεωρατουπερ·ε·εωρα·το
Pl1stυπερεωραμεθαυπερ·ε·εωρα·μεθα
2ndυπερεωρασθευπερ·ε·εωρα·σθε
3rdυπερεωραντουπερ·ε·εωρα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπερεωφθηνυπερ·ε·οφ·θην
2ndυπερεωφθηςυπερ·ε·οφ·θης
3rdυπερεωφθηυπερ·ε·οφ·θη
Pl1stυπερεωφθημενυπερ·ε·οφ·θημεν
2ndυπερεωφθητευπερ·ε·οφ·θητε
3rdυπερεωφθησανυπερ·ε·οφ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυπεροφθησομαιυπερ·οφ·θησομαι
2ndυπεροφθησῃ, υπεροφθησειυπερ·οφ·θησῃ, υπερ·οφ·θησει classical
3rdυπεροφθησεται[LXX]υπερ·οφ·θησεται
Pl1stυπεροφθησομεθαυπερ·οφ·θησομεθα
2ndυπεροφθησεσθευπερ·οφ·θησεσθε
3rdυπεροφθησονταιυπερ·οφ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπεροφθωυπερ·οφ·θω
2ndυπεροφθῃςυπερ·οφ·θῃς
3rdυπεροφθῃυπερ·οφ·θῃ
Pl1stυπεροφθωμενυπερ·οφ·θωμεν
2ndυπεροφθητευπερ·οφ·θητε
3rdυπεροφθωσιν, υπεροφθωσιυπερ·οφ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπεροφθειηνυπερ·οφ·θειην
2ndυπεροφθειηςυπερ·οφ·θειης
3rdυπεροφθειηυπερ·οφ·θειη
Pl1stυπεροφθειημεν, υπεροφθειμενυπερ·οφ·θειημεν, υπερ·οφ·θειμεν classical
2ndυπεροφθειητε, υπεροφθειτευπερ·οφ·θειητε, υπερ·οφ·θειτε classical
3rdυπεροφθειησαν, υπεροφθειενυπερ·οφ·θειησαν, υπερ·οφ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυπεροφθησοιμηνυπερ·οφ·θησοιμην
2ndυπεροφθησοιουπερ·οφ·θησοιο
3rdυπεροφθησοιτουπερ·οφ·θησοιτο
Pl1stυπεροφθησοιμεθαυπερ·οφ·θησοιμεθα
2ndυπεροφθησοισθευπερ·οφ·θησοισθε
3rdυπεροφθησοιντουπερ·οφ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπεροφθητιυπερ·οφ·θητι
3rdυπεροφθητωυπερ·οφ·θητω
Pl1st
2ndυπεροφθητευπερ·οφ·θητε
3rdυπεροφθητωσαν, υπεροφθεντωνυπερ·οφ·θητωσαν, υπερ·οφ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
υπεροφθηναι​υπερ·οφ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
υπεροφθησεσθαι​υπερ·οφ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπεροφθεισαυπεροφθειςυπεροφθενυπερ·οφ·θεισ·αυπερ·οφ·θει[ντ]·ςυπερ·οφ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accυπεροφθεισανυπεροφθενταυπερ·οφ·θεισ·ανυπερ·οφ·θε[ι]ντ·α
Datυπεροφθεισῃυπεροφθεντιυπερ·οφ·θεισ·ῃυπερ·οφ·θε[ι]ντ·ι
Genυπεροφθεισηςυπεροφθεντοςυπερ·οφ·θεισ·ηςυπερ·οφ·θε[ι]ντ·ος
PlVocυπεροφθεισαιυπεροφθεντεςυπεροφθενταυπερ·οφ·θεισ·αιυπερ·οφ·θε[ι]ντ·εςυπερ·οφ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accυπεροφθεισαςυπεροφθενταςυπερ·οφ·θεισ·αςυπερ·οφ·θε[ι]ντ·ας
Datυπεροφθεισαιςυπεροφθεισι, υπεροφθεισινυπερ·οφ·θεισ·αιςυπερ·οφ·θει[ντ]·σι(ν)
Genυπεροφθεισωνυπεροφθεντωνυπερ·οφ·θεισ·ωνυπερ·οφ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπεροφθησομενηυπεροφθησομενευπερ·οφ·θησομεν·ηυπερ·οφ·θησομεν·ε
Nomυπεροφθησομενοςυπερ·οφ·θησομεν·ος
Accυπεροφθησομενηνυπεροφθησομενονυπερ·οφ·θησομεν·ηνυπερ·οφ·θησομεν·ον
Datυπεροφθησομενῃυπεροφθησομενῳυπερ·οφ·θησομεν·ῃυπερ·οφ·θησομεν·ῳ
Genυπεροφθησομενηςυπεροφθησομενουυπερ·οφ·θησομεν·ηςυπερ·οφ·θησομεν·ου
PlVocυπεροφθησομεναιυπεροφθησομενοιυπεροφθησομεναυπερ·οφ·θησομεν·αιυπερ·οφ·θησομεν·οιυπερ·οφ·θησομεν·α
Nom
Accυπεροφθησομεναςυπεροφθησομενουςυπερ·οφ·θησομεν·αςυπερ·οφ·θησομεν·ους
Datυπεροφθησομεναιςυπεροφθησομενοιςυπερ·οφ·θησομεν·αιςυπερ·οφ·θησομεν·οις
Genυπεροφθησομενωνυπεροφθησομενωνυπερ·οφ·θησομεν·ωνυπερ·οφ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 10:36:47 EST