υπερπλεοναζω • hUPERPLEONAZW • huperpleonazō

Search: υπερεπλεονασεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπερεπλεονασενὑπερπλεονάζωυπερ·ε·πλεονα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπερεπλεονασενὑπερπλεονάζωυπερ·ε·πλεονα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ὑπερ·πλεονάζω (-, υπερ+πλεονα·σ-, υπερ+πλεονα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερπλεονασωυπερ·πλεονα·σωυπερπλεονασομαιυπερ·πλεονα·σομαι
2ndυπερπλεονασειςυπερ·πλεονα·σειςυπερπλεονασῃ[LXX], υπερπλεονασει, υπερπλεονασεσαιυπερ·πλεονα·σῃ, υπερ·πλεονα·σει classical, υπερ·πλεονα·σεσαι alt
3rdυπερπλεονασειυπερ·πλεονα·σειυπερπλεονασεταιυπερ·πλεονα·σεται
Pl1stυπερπλεονασομενυπερ·πλεονα·σομενυπερπλεονασομεθαυπερ·πλεονα·σομεθα
2ndυπερπλεονασετευπερ·πλεονα·σετευπερπλεονασεσθευπερ·πλεονα·σεσθε
3rdυπερπλεονασουσιν, υπερπλεονασουσιυπερ·πλεονα·σουσι(ν)υπερπλεονασονταιυπερ·πλεονα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερπλεονασοιμιυπερ·πλεονα·σοιμιυπερπλεονασοιμηνυπερ·πλεονα·σοιμην
2ndυπερπλεονασοιςυπερ·πλεονα·σοιςυπερπλεονασοιουπερ·πλεονα·σοιο
3rdυπερπλεονασοιυπερ·πλεονα·σοιυπερπλεονασοιτουπερ·πλεονα·σοιτο
Pl1stυπερπλεονασοιμενυπερ·πλεονα·σοιμενυπερπλεονασοιμεθαυπερ·πλεονα·σοιμεθα
2ndυπερπλεονασοιτευπερ·πλεονα·σοιτευπερπλεονασοισθευπερ·πλεονα·σοισθε
3rdυπερπλεονασοιενυπερ·πλεονα·σοιενυπερπλεονασοιντουπερ·πλεονα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπερπλεονασειν​υπερ·πλεονα·σειν​υπερπλεονασεσθαι​υπερ·πλεονα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερπλεονασουσαυπερπλεονασονυπερ·πλεονα·σουσ·αυπερ·πλεονα·σο[υ]ν[τ]
Nomυπερπλεονασωνυπερ·πλεονα·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπερπλεονασουσανυπερπλεονασονταυπερ·πλεονα·σουσ·ανυπερ·πλεονα·σο[υ]ντ·α
Datυπερπλεονασουσῃυπερπλεονασοντιυπερ·πλεονα·σουσ·ῃυπερ·πλεονα·σο[υ]ντ·ι
Genυπερπλεονασουσηςυπερπλεονασοντοςυπερ·πλεονα·σουσ·ηςυπερ·πλεονα·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπερπλεονασουσαιυπερπλεονασοντεςυπερπλεονασονταυπερ·πλεονα·σουσ·αιυπερ·πλεονα·σο[υ]ντ·εςυπερ·πλεονα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπερπλεονασουσαςυπερπλεονασονταςυπερ·πλεονα·σουσ·αςυπερ·πλεονα·σο[υ]ντ·ας
Datυπερπλεονασουσαιςυπερπλεονασουσι, υπερπλεονασουσινυπερ·πλεονα·σουσ·αιςυπερ·πλεονα·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπερπλεονασουσωνυπερπλεονασοντωνυπερ·πλεονα·σουσ·ωνυπερ·πλεονα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερπλεονασομενηυπερπλεονασομενευπερ·πλεονα·σομεν·ηυπερ·πλεονα·σομεν·ε
Nomυπερπλεονασομενοςυπερ·πλεονα·σομεν·ος
Accυπερπλεονασομενηνυπερπλεονασομενονυπερ·πλεονα·σομεν·ηνυπερ·πλεονα·σομεν·ον
Datυπερπλεονασομενῃυπερπλεονασομενῳυπερ·πλεονα·σομεν·ῃυπερ·πλεονα·σομεν·ῳ
Genυπερπλεονασομενηςυπερπλεονασομενουυπερ·πλεονα·σομεν·ηςυπερ·πλεονα·σομεν·ου
PlVocυπερπλεονασομεναιυπερπλεονασομενοιυπερπλεονασομεναυπερ·πλεονα·σομεν·αιυπερ·πλεονα·σομεν·οιυπερ·πλεονα·σομεν·α
Nom
Accυπερπλεονασομεναςυπερπλεονασομενουςυπερ·πλεονα·σομεν·αςυπερ·πλεονα·σομεν·ους
Datυπερπλεονασομεναιςυπερπλεονασομενοιςυπερ·πλεονα·σομεν·αιςυπερ·πλεονα·σομεν·οις
Genυπερπλεονασομενωνυπερπλεονασομενωνυπερ·πλεονα·σομεν·ωνυπερ·πλεονα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερεπλεονασαυπερ·ε·πλεονα·σαυπερεπλεονασαμηνυπερ·ε·πλεονα·σαμην
2ndυπερεπλεονασαςυπερ·ε·πλεονα·σαςυπερεπλεονασωυπερ·ε·πλεονα·σω
3rdυπερεπλεονασεν[GNT], υπερεπλεονασευπερ·ε·πλεονα·σε(ν), υπερ·ε·πλεονα·σε(ν)υπερεπλεονασατουπερ·ε·πλεονα·σατο
Pl1stυπερεπλεονασαμενυπερ·ε·πλεονα·σαμενυπερεπλεονασαμεθαυπερ·ε·πλεονα·σαμεθα
2ndυπερεπλεονασατευπερ·ε·πλεονα·σατευπερεπλεονασασθευπερ·ε·πλεονα·σασθε
3rdυπερεπλεονασανυπερ·ε·πλεονα·σανυπερεπλεονασαντουπερ·ε·πλεονα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερπλεονασωυπερ·πλεονα·σωυπερπλεονασωμαιυπερ·πλεονα·σωμαι
2ndυπερπλεονασῃςυπερ·πλεονα·σῃςυπερπλεονασῃ[LXX]υπερ·πλεονα·σῃ
3rdυπερπλεονασῃ[LXX]υπερ·πλεονα·σῃυπερπλεονασηταιυπερ·πλεονα·σηται
Pl1stυπερπλεονασωμενυπερ·πλεονα·σωμενυπερπλεονασωμεθαυπερ·πλεονα·σωμεθα
2ndυπερπλεονασητευπερ·πλεονα·σητευπερπλεονασησθευπερ·πλεονα·σησθε
3rdυπερπλεονασωσιν, υπερπλεονασωσιυπερ·πλεονα·σωσι(ν)υπερπλεονασωνταιυπερ·πλεονα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπερπλεονασαιμιυπερ·πλεονα·σαιμιυπερπλεονασαιμηνυπερ·πλεονα·σαιμην
2ndυπερπλεονασαις, υπερπλεονασειαςυπερ·πλεονα·σαις, υπερ·πλεονα·σειας classicalυπερπλεονασαιουπερ·πλεονα·σαιο
3rdυπερπλεονασαι, υπερπλεονασειευπερ·πλεονα·σαι, υπερ·πλεονα·σειε classicalυπερπλεονασαιτουπερ·πλεονα·σαιτο
Pl1stυπερπλεονασαιμενυπερ·πλεονα·σαιμενυπερπλεονασαιμεθαυπερ·πλεονα·σαιμεθα
2ndυπερπλεονασαιτευπερ·πλεονα·σαιτευπερπλεονασαισθευπερ·πλεονα·σαισθε
3rdυπερπλεονασαιεν, υπερπλεονασαισαν, υπερπλεονασειαν, υπερπλεονασειενυπερ·πλεονα·σαιεν, υπερ·πλεονα·σαισαν alt, υπερ·πλεονα·σειαν classical, υπερ·πλεονα·σειεν classicalυπερπλεονασαιντουπερ·πλεονα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπερπλεονασονυπερ·πλεονα·σονυπερπλεονασαιυπερ·πλεονα·σαι
3rdυπερπλεονασατωυπερ·πλεονα·σατωυπερπλεονασασθωυπερ·πλεονα·σασθω
Pl1st
2ndυπερπλεονασατευπερ·πλεονα·σατευπερπλεονασασθευπερ·πλεονα·σασθε
3rdυπερπλεονασατωσαν, υπερπλεονασαντωνυπερ·πλεονα·σατωσαν, υπερ·πλεονα·σαντων classicalυπερπλεονασασθωσαν, υπερπλεονασασθωνυπερ·πλεονα·σασθωσαν, υπερ·πλεονα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπερπλεονασαι​υπερ·πλεονα·σαι​υπερπλεονασασθαι​υπερ·πλεονα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερπλεονασασαυπερπλεονασαςυπερπλεονασανυπερ·πλεονα·σασ·αυπερ·πλεονα·σα[ντ]·ςυπερ·πλεονα·σαν[τ]
Nom
Accυπερπλεονασασανυπερπλεονασανταυπερ·πλεονα·σασ·ανυπερ·πλεονα·σαντ·α
Datυπερπλεονασασῃυπερπλεονασαντιυπερ·πλεονα·σασ·ῃυπερ·πλεονα·σαντ·ι
Genυπερπλεονασασηςυπερπλεονασαντοςυπερ·πλεονα·σασ·ηςυπερ·πλεονα·σαντ·ος
PlVocυπερπλεονασασαιυπερπλεονασαντεςυπερπλεονασανταυπερ·πλεονα·σασ·αιυπερ·πλεονα·σαντ·εςυπερ·πλεονα·σαντ·α
Nom
Accυπερπλεονασασαςυπερπλεονασανταςυπερ·πλεονα·σασ·αςυπερ·πλεονα·σαντ·ας
Datυπερπλεονασασαιςυπερπλεονασασι, υπερπλεονασασινυπερ·πλεονα·σασ·αιςυπερ·πλεονα·σα[ντ]·σι(ν)
Genυπερπλεονασασωνυπερπλεονασαντωνυπερ·πλεονα·σασ·ωνυπερ·πλεονα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερπλεονασαμενηυπερπλεονασαμενευπερ·πλεονα·σαμεν·ηυπερ·πλεονα·σαμεν·ε
Nomυπερπλεονασαμενοςυπερ·πλεονα·σαμεν·ος
Accυπερπλεονασαμενηνυπερπλεονασαμενονυπερ·πλεονα·σαμεν·ηνυπερ·πλεονα·σαμεν·ον
Datυπερπλεονασαμενῃυπερπλεονασαμενῳυπερ·πλεονα·σαμεν·ῃυπερ·πλεονα·σαμεν·ῳ
Genυπερπλεονασαμενηςυπερπλεονασαμενουυπερ·πλεονα·σαμεν·ηςυπερ·πλεονα·σαμεν·ου
PlVocυπερπλεονασαμεναιυπερπλεονασαμενοιυπερπλεονασαμεναυπερ·πλεονα·σαμεν·αιυπερ·πλεονα·σαμεν·οιυπερ·πλεονα·σαμεν·α
Nom
Accυπερπλεονασαμεναςυπερπλεονασαμενουςυπερ·πλεονα·σαμεν·αςυπερ·πλεονα·σαμεν·ους
Datυπερπλεονασαμεναιςυπερπλεονασαμενοιςυπερ·πλεονα·σαμεν·αιςυπερ·πλεονα·σαμεν·οις
Genυπερπλεονασαμενωνυπερπλεονασαμενωνυπερ·πλεονα·σαμεν·ωνυπερ·πλεονα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 08:47:01 EST