υπονοεω • hUPONOEW • huponoeō

Search: υπενοησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπενοησενὑπονοέωυπο·ε·νοη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπενοησενὑπονοέωυπο·ε·νοη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ὑπο·νοέω (υπο+νο(ε)-, υπο+νοη·σ-, υπο+νοη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπονοωυπο·νο(ε)·ωυπονοουμαιυπο·νο(ε)·ομαι
2ndυπονοειςυπο·νο(ε)·ειςυπονοῃ, υπονοει, υπονοεισαιυπο·νο(ε)·ῃ, υπο·νο(ε)·ει classical, υπο·νο(ε)·εσαι alt
3rdυπονοειυπο·νο(ε)·ειυπονοειταιυπο·νο(ε)·εται
Pl1stυπονοουμενυπο·νο(ε)·ομενυπονοουμεθαυπο·νο(ε)·ομεθα
2ndυπονοειτε[GNT]υπο·νο(ε)·ετευπονοεισθευπο·νο(ε)·εσθε
3rdυπονοουσιν, υπονοουσιυπο·νο(ε)·ουσι(ν)υπονοουνταιυπο·νο(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπονοωυπο·νο(ε)·ωυπονοωμαιυπο·νο(ε)·ωμαι
2ndυπονοῃςυπο·νο(ε)·ῃςυπονοῃυπο·νο(ε)·ῃ
3rdυπονοῃυπο·νο(ε)·ῃυπονοηταιυπο·νο(ε)·ηται
Pl1stυπονοωμενυπο·νο(ε)·ωμενυπονοωμεθαυπο·νο(ε)·ωμεθα
2ndυπονοητευπο·νο(ε)·ητευπονοησθευπο·νο(ε)·ησθε
3rdυπονοωσιν, υπονοωσιυπο·νο(ε)·ωσι(ν)υπονοωνταιυπο·νο(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπονοοιμιυπο·νο(ε)·οιμιυπονοοιμηνυπο·νο(ε)·οιμην
2ndυπονοοιςυπο·νο(ε)·οιςυπονοοιουπο·νο(ε)·οιο
3rdυπονοοιυπο·νο(ε)·οιυπονοοιτουπο·νο(ε)·οιτο
Pl1stυπονοοιμενυπο·νο(ε)·οιμενυπονοοιμεθαυπο·νο(ε)·οιμεθα
2ndυπονοοιτευπο·νο(ε)·οιτευπονοοισθευπο·νο(ε)·οισθε
3rdυπονοοιεν, υπονοοισανυπο·νο(ε)·οιεν, υπο·νο(ε)·οισαν altυπονοοιντουπο·νο(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπονοειυπο·νο(ε)·ευπονοουυπο·νο(ε)·ου
3rdυπονοειτωυπο·νο(ε)·ετωυπονοεισθωυπο·νο(ε)·εσθω
Pl1st
2ndυπονοειτε[GNT]υπο·νο(ε)·ετευπονοεισθευπο·νο(ε)·εσθε
3rdυπονοειτωσαν, υπονοουντωνυπο·νο(ε)·ετωσαν, υπο·νο(ε)·οντων classicalυπονοεισθωσαν, υπονοεισθωνυπο·νο(ε)·εσθωσαν, υπο·νο(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπονοειν​υπο·νο(ε)·ειν​υπονοεισθαι​υπο·νο(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπονοουσαυπονοουνυπο·νο(ε)·ουσ·αυπο·νο(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomυπονοωνυπο·νο(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπονοουσανυπονοουνταυπο·νο(ε)·ουσ·ανυπο·νο(ε)·ο[υ]ντ·α
Datυπονοουσῃυπονοουντιυπο·νο(ε)·ουσ·ῃυπο·νο(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genυπονοουσηςυπονοουντοςυπο·νο(ε)·ουσ·ηςυπο·νο(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπονοουσαιυπονοουντεςυπονοουνταυπο·νο(ε)·ουσ·αιυπο·νο(ε)·ο[υ]ντ·εςυπο·νο(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπονοουσαςυπονοουνταςυπο·νο(ε)·ουσ·αςυπο·νο(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datυπονοουσαιςυπονοουσι, υπονοουσινυπο·νο(ε)·ουσ·αιςυπο·νο(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπονοουσωνυπονοουντωνυπο·νο(ε)·ουσ·ωνυπο·νο(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπονοουμενηυπονοουμενευπο·νο(ε)·ομεν·ηυπο·νο(ε)·ομεν·ε
Nomυπονοουμενοςυπο·νο(ε)·ομεν·ος
Accυπονοουμενηνυπονοουμενονυπο·νο(ε)·ομεν·ηνυπο·νο(ε)·ομεν·ον
Datυπονοουμενῃυπονοουμενῳυπο·νο(ε)·ομεν·ῃυπο·νο(ε)·ομεν·ῳ
Genυπονοουμενηςυπονοουμενουυπο·νο(ε)·ομεν·ηςυπο·νο(ε)·ομεν·ου
PlVocυπονοουμεναιυπονοουμενοιυπονοουμεναυπο·νο(ε)·ομεν·αιυπο·νο(ε)·ομεν·οιυπο·νο(ε)·ομεν·α
Nom
Accυπονοουμεναςυπονοουμενουςυπο·νο(ε)·ομεν·αςυπο·νο(ε)·ομεν·ους
Datυπονοουμεναιςυπονοουμενοιςυπο·νο(ε)·ομεν·αιςυπο·νο(ε)·ομεν·οις
Genυπονοουμενωνυπονοουμενωνυπο·νο(ε)·ομεν·ωνυπο·νο(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπενοουν[GNT][LXX]υπο·ε·νο(ε)·ονυπενοουμηνυπο·ε·νο(ε)·ομην
2ndυπενοειςυπο·ε·νο(ε)·εςυπενοουυπο·ε·νο(ε)·ου
3rdυπενοει[LXX]υπο·ε·νο(ε)·ευπενοειτουπο·ε·νο(ε)·ετο
Pl1stυπενοουμενυπο·ε·νο(ε)·ομενυπενοουμεθαυπο·ε·νο(ε)·ομεθα
2ndυπενοειτευπο·ε·νο(ε)·ετευπενοεισθευπο·ε·νο(ε)·εσθε
3rdυπενοουν[GNT][LXX], υπενοουσανυπο·ε·νο(ε)·ον, υπο·ε·νο(ε)·οσαν altυπενοουντουπο·ε·νο(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπονοησωυπο·νοη·σωυπονοησομαιυπο·νοη·σομαι
2ndυπονοησειςυπο·νοη·σειςυπονοησῃ, υπονοησει[LXX], υπονοησεσαιυπο·νοη·σῃ, υπο·νοη·σει classical, υπο·νοη·σεσαι alt
3rdυπονοησει[LXX]υπο·νοη·σειυπονοησεταιυπο·νοη·σεται
Pl1stυπονοησομενυπο·νοη·σομενυπονοησομεθαυπο·νοη·σομεθα
2ndυπονοησετευπο·νοη·σετευπονοησεσθευπο·νοη·σεσθε
3rdυπονοησουσιν, υπονοησουσιυπο·νοη·σουσι(ν)υπονοησονταιυπο·νοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπονοησοιμιυπο·νοη·σοιμιυπονοησοιμηνυπο·νοη·σοιμην
2ndυπονοησοιςυπο·νοη·σοιςυπονοησοιουπο·νοη·σοιο
3rdυπονοησοιυπο·νοη·σοιυπονοησοιτουπο·νοη·σοιτο
Pl1stυπονοησοιμενυπο·νοη·σοιμενυπονοησοιμεθαυπο·νοη·σοιμεθα
2ndυπονοησοιτευπο·νοη·σοιτευπονοησοισθευπο·νοη·σοισθε
3rdυπονοησοιενυπο·νοη·σοιενυπονοησοιντουπο·νοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπονοησειν​υπο·νοη·σειν​υπονοησεσθαι​υπο·νοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπονοησουσαυπονοησονυπο·νοη·σουσ·αυπο·νοη·σο[υ]ν[τ]
Nomυπονοησωνυπο·νοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπονοησουσανυπονοησονταυπο·νοη·σουσ·ανυπο·νοη·σο[υ]ντ·α
Datυπονοησουσῃυπονοησοντιυπο·νοη·σουσ·ῃυπο·νοη·σο[υ]ντ·ι
Genυπονοησουσηςυπονοησοντοςυπο·νοη·σουσ·ηςυπο·νοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπονοησουσαιυπονοησοντεςυπονοησονταυπο·νοη·σουσ·αιυπο·νοη·σο[υ]ντ·εςυπο·νοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπονοησουσαςυπονοησονταςυπο·νοη·σουσ·αςυπο·νοη·σο[υ]ντ·ας
Datυπονοησουσαιςυπονοησουσι, υπονοησουσινυπο·νοη·σουσ·αιςυπο·νοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπονοησουσωνυπονοησοντωνυπο·νοη·σουσ·ωνυπο·νοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπονοησομενηυπονοησομενευπο·νοη·σομεν·ηυπο·νοη·σομεν·ε
Nomυπονοησομενοςυπο·νοη·σομεν·ος
Accυπονοησομενηνυπονοησομενονυπο·νοη·σομεν·ηνυπο·νοη·σομεν·ον
Datυπονοησομενῃυπονοησομενῳυπο·νοη·σομεν·ῃυπο·νοη·σομεν·ῳ
Genυπονοησομενηςυπονοησομενουυπο·νοη·σομεν·ηςυπο·νοη·σομεν·ου
PlVocυπονοησομεναιυπονοησομενοιυπονοησομεναυπο·νοη·σομεν·αιυπο·νοη·σομεν·οιυπο·νοη·σομεν·α
Nom
Accυπονοησομεναςυπονοησομενουςυπο·νοη·σομεν·αςυπο·νοη·σομεν·ους
Datυπονοησομεναιςυπονοησομενοιςυπο·νοη·σομεν·αιςυπο·νοη·σομεν·οις
Genυπονοησομενωνυπονοησομενωνυπο·νοη·σομεν·ωνυπο·νοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπενοησαυπο·ε·νοη·σαυπενοησαμηνυπο·ε·νοη·σαμην
2ndυπενοησαςυπο·ε·νοη·σαςυπενοησωυπο·ε·νοη·σω
3rdυπενοησεν[LXX], υπενοησευπο·ε·νοη·σε(ν), υπο·ε·νοη·σε(ν)υπενοησατουπο·ε·νοη·σατο
Pl1stυπενοησαμενυπο·ε·νοη·σαμενυπενοησαμεθαυπο·ε·νοη·σαμεθα
2ndυπενοησατευπο·ε·νοη·σατευπενοησασθευπο·ε·νοη·σασθε
3rdυπενοησανυπο·ε·νοη·σανυπενοησαντουπο·ε·νοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπονοησωυπο·νοη·σωυπονοησωμαιυπο·νοη·σωμαι
2ndυπονοησῃςυπο·νοη·σῃςυπονοησῃυπο·νοη·σῃ
3rdυπονοησῃυπο·νοη·σῃυπονοησηταιυπο·νοη·σηται
Pl1stυπονοησωμενυπο·νοη·σωμενυπονοησωμεθαυπο·νοη·σωμεθα
2ndυπονοησητευπο·νοη·σητευπονοησησθευπο·νοη·σησθε
3rdυπονοησωσιν, υπονοησωσιυπο·νοη·σωσι(ν)υπονοησωνταιυπο·νοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπονοησαιμιυπο·νοη·σαιμιυπονοησαιμηνυπο·νοη·σαιμην
2ndυπονοησαις, υπονοησειαςυπο·νοη·σαις, υπο·νοη·σειας classicalυπονοησαιουπο·νοη·σαιο
3rdυπονοησαι, υπονοησειευπο·νοη·σαι, υπο·νοη·σειε classicalυπονοησαιτουπο·νοη·σαιτο
Pl1stυπονοησαιμενυπο·νοη·σαιμενυπονοησαιμεθαυπο·νοη·σαιμεθα
2ndυπονοησαιτευπο·νοη·σαιτευπονοησαισθευπο·νοη·σαισθε
3rdυπονοησαιεν, υπονοησαισαν, υπονοησειαν, υπονοησειενυπο·νοη·σαιεν, υπο·νοη·σαισαν alt, υπο·νοη·σειαν classical, υπο·νοη·σειεν classicalυπονοησαιντουπο·νοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπονοησονυπο·νοη·σονυπονοησαιυπο·νοη·σαι
3rdυπονοησατωυπο·νοη·σατωυπονοησασθωυπο·νοη·σασθω
Pl1st
2ndυπονοησατευπο·νοη·σατευπονοησασθευπο·νοη·σασθε
3rdυπονοησατωσαν, υπονοησαντωνυπο·νοη·σατωσαν, υπο·νοη·σαντων classicalυπονοησασθωσαν, υπονοησασθωνυπο·νοη·σασθωσαν, υπο·νοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπονοησαι​υπο·νοη·σαι​υπονοησασθαι​υπο·νοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπονοησασαυπονοησαςυπονοησανυπο·νοη·σασ·αυπο·νοη·σα[ντ]·ςυπο·νοη·σαν[τ]
Nom
Accυπονοησασανυπονοησανταυπο·νοη·σασ·ανυπο·νοη·σαντ·α
Datυπονοησασῃυπονοησαντιυπο·νοη·σασ·ῃυπο·νοη·σαντ·ι
Genυπονοησασηςυπονοησαντοςυπο·νοη·σασ·ηςυπο·νοη·σαντ·ος
PlVocυπονοησασαιυπονοησαντεςυπονοησανταυπο·νοη·σασ·αιυπο·νοη·σαντ·εςυπο·νοη·σαντ·α
Nom
Accυπονοησασαςυπονοησανταςυπο·νοη·σασ·αςυπο·νοη·σαντ·ας
Datυπονοησασαιςυπονοησασι, υπονοησασινυπο·νοη·σασ·αιςυπο·νοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genυπονοησασωνυπονοησαντωνυπο·νοη·σασ·ωνυπο·νοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπονοησαμενηυπονοησαμενευπο·νοη·σαμεν·ηυπο·νοη·σαμεν·ε
Nomυπονοησαμενοςυπο·νοη·σαμεν·ος
Accυπονοησαμενηνυπονοησαμενονυπο·νοη·σαμεν·ηνυπο·νοη·σαμεν·ον
Datυπονοησαμενῃυπονοησαμενῳυπο·νοη·σαμεν·ῃυπο·νοη·σαμεν·ῳ
Genυπονοησαμενηςυπονοησαμενουυπο·νοη·σαμεν·ηςυπο·νοη·σαμεν·ου
PlVocυπονοησαμεναιυπονοησαμενοιυπονοησαμεναυπο·νοη·σαμεν·αιυπο·νοη·σαμεν·οιυπο·νοη·σαμεν·α
Nom
Accυπονοησαμεναςυπονοησαμενουςυπο·νοη·σαμεν·αςυπο·νοη·σαμεν·ους
Datυπονοησαμεναιςυπονοησαμενοιςυπο·νοη·σαμεν·αιςυπο·νοη·σαμεν·οις
Genυπονοησαμενωνυπονοησαμενωνυπο·νοη·σαμεν·ωνυπο·νοη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:25:03 EST