υπολειπω • hUPOLEIPW • hupoleipō

Search: υπελειφθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπελειφθηὑπολείπωυπο·ε·λειπ·θηaor θη ind 3rd sg

ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολειπωυπο·λειπ·ωυπολειπομαιυπο·λειπ·ομαι
2ndυπολειπειςυπο·λειπ·ειςυπολειπῃ, υπολειπει, υπολειπεσαιυπο·λειπ·ῃ, υπο·λειπ·ει classical, υπο·λειπ·εσαι alt
3rdυπολειπειυπο·λειπ·ειυπολειπεται[LXX]υπο·λειπ·εται
Pl1stυπολειπομενυπο·λειπ·ομενυπολειπομεθαυπο·λειπ·ομεθα
2ndυπολειπετευπο·λειπ·ετευπολειπεσθευπο·λειπ·εσθε
3rdυπολειπουσιν, υπολειπουσιυπο·λειπ·ουσι(ν)υπολειπονταιυπο·λειπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολειπωυπο·λειπ·ωυπολειπωμαιυπο·λειπ·ωμαι
2ndυπολειπῃςυπο·λειπ·ῃςυπολειπῃυπο·λειπ·ῃ
3rdυπολειπῃυπο·λειπ·ῃυπολειπηταιυπο·λειπ·ηται
Pl1stυπολειπωμενυπο·λειπ·ωμενυπολειπωμεθαυπο·λειπ·ωμεθα
2ndυπολειπητευπο·λειπ·ητευπολειπησθευπο·λειπ·ησθε
3rdυπολειπωσιν, υπολειπωσιυπο·λειπ·ωσι(ν)υπολειπωνταιυπο·λειπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολειποιμιυπο·λειπ·οιμιυπολειποιμηνυπο·λειπ·οιμην
2ndυπολειποιςυπο·λειπ·οιςυπολειποιουπο·λειπ·οιο
3rdυπολειποιυπο·λειπ·οιυπολειποιτουπο·λειπ·οιτο
Pl1stυπολειποιμενυπο·λειπ·οιμενυπολειποιμεθαυπο·λειπ·οιμεθα
2ndυπολειποιτευπο·λειπ·οιτευπολειποισθευπο·λειπ·οισθε
3rdυπολειποιεν, υπολειποισανυπο·λειπ·οιεν, υπο·λειπ·οισαν altυπολειποιντουπο·λειπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολειπευπο·λειπ·ευπολειπουυπο·λειπ·ου
3rdυπολειπετωυπο·λειπ·ετωυπολειπεσθωυπο·λειπ·εσθω
Pl1st
2ndυπολειπετευπο·λειπ·ετευπολειπεσθευπο·λειπ·εσθε
3rdυπολειπετωσαν, υπολειποντωνυπο·λειπ·ετωσαν, υπο·λειπ·οντων classicalυπολειπεσθωσαν, υπολειπεσθωνυπο·λειπ·εσθωσαν, υπο·λειπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολειπειν​υπο·λειπ·ειν​υπολειπεσθαι[LXX]​υπο·λειπ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολειπουσαυπολειπονυπο·λειπ·ουσ·αυπο·λειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπολειπωνυπο·λειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπολειπουσανυπολειπονταυπο·λειπ·ουσ·ανυπο·λειπ·ο[υ]ντ·α
Datυπολειπουσῃυπολειποντιυπο·λειπ·ουσ·ῃυπο·λειπ·ο[υ]ντ·ι
Genυπολειπουσηςυπολειποντοςυπο·λειπ·ουσ·ηςυπο·λειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπολειπουσαιυπολειποντεςυπολειπονταυπο·λειπ·ουσ·αιυπο·λειπ·ο[υ]ντ·εςυπο·λειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπολειπουσαςυπολειπονταςυπο·λειπ·ουσ·αςυπο·λειπ·ο[υ]ντ·ας
Datυπολειπουσαιςυπολειπουσι, υπολειπουσινυπο·λειπ·ουσ·αιςυπο·λειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπολειπουσωνυπολειποντωνυπο·λειπ·ουσ·ωνυπο·λειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολειπομενηυπολειπομενευπο·λειπ·ομεν·ηυπο·λειπ·ομεν·ε
Nomυπολειπομενοςυπο·λειπ·ομεν·ος
Accυπολειπομενηνυπολειπομενονυπο·λειπ·ομεν·ηνυπο·λειπ·ομεν·ον
Datυπολειπομενῃυπολειπομενῳυπο·λειπ·ομεν·ῃυπο·λειπ·ομεν·ῳ
Genυπολειπομενηςυπολειπομενουυπο·λειπ·ομεν·ηςυπο·λειπ·ομεν·ου
PlVocυπολειπομεναιυπολειπομενοι[LXX]υπολειπομενα[LXX]υπο·λειπ·ομεν·αιυπο·λειπ·ομεν·οιυπο·λειπ·ομεν·α
Nom
Accυπολειπομεναςυπολειπομενουςυπο·λειπ·ομεν·αςυπο·λειπ·ομεν·ους
Datυπολειπομεναιςυπολειπομενοιςυπο·λειπ·ομεν·αιςυπο·λειπ·ομεν·οις
Genυπολειπομενωνυπολειπομενωνυπο·λειπ·ομεν·ωνυπο·λειπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπελειπονυπο·ε·λειπ·ονυπελειπομηνυπο·ε·λειπ·ομην
2ndυπελειπεςυπο·ε·λειπ·εςυπελειπουυπο·ε·λειπ·ου
3rdυπελειπεν, υπελειπευπο·ε·λειπ·ε(ν)υπελειπετουπο·ε·λειπ·ετο
Pl1stυπελειπομενυπο·ε·λειπ·ομενυπελειπομεθαυπο·ε·λειπ·ομεθα
2ndυπελειπετευπο·ε·λειπ·ετευπελειπεσθευπο·ε·λειπ·εσθε
3rdυπελειπον, υπελειποσανυπο·ε·λειπ·ον, υπο·ε·λειπ·οσαν altυπελειποντο[LXX]υπο·ε·λειπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολειψωυπο·λειπ·σωυπολειψομαι[LXX]υπο·λειπ·σομαι
2ndυπολειψειςυπο·λειπ·σειςυπολειψῃ[LXX], υπολειψει, υπολειψεσαιυπο·λειπ·σῃ, υπο·λειπ·σει classical, υπο·λειπ·σεσαι alt
3rdυπολειψειυπο·λειπ·σειυπολειψεται[LXX]υπο·λειπ·σεται
Pl1stυπολειψομενυπο·λειπ·σομενυπολειψομεθα[LXX]υπο·λειπ·σομεθα
2ndυπολειψετευπο·λειπ·σετευπολειψεσθευπο·λειπ·σεσθε
3rdυπολειψουσιν, υπολειψουσιυπο·λειπ·σουσι(ν)υπολειψονταιυπο·λειπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολειψοιμιυπο·λειπ·σοιμιυπολειψοιμηνυπο·λειπ·σοιμην
2ndυπολειψοιςυπο·λειπ·σοιςυπολειψοιουπο·λειπ·σοιο
3rdυπολειψοιυπο·λειπ·σοιυπολειψοιτουπο·λειπ·σοιτο
Pl1stυπολειψοιμενυπο·λειπ·σοιμενυπολειψοιμεθαυπο·λειπ·σοιμεθα
2ndυπολειψοιτευπο·λειπ·σοιτευπολειψοισθευπο·λειπ·σοισθε
3rdυπολειψοιενυπο·λειπ·σοιενυπολειψοιντουπο·λειπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολειψειν​υπο·λειπ·σειν​υπολειψεσθαι​υπο·λειπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολειψουσαυπολειψονυπο·λειπ·σουσ·αυπο·λειπ·σο[υ]ν[τ]
Nomυπολειψωνυπο·λειπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accυπολειψουσανυπολειψονταυπο·λειπ·σουσ·ανυπο·λειπ·σο[υ]ντ·α
Datυπολειψουσῃυπολειψοντιυπο·λειπ·σουσ·ῃυπο·λειπ·σο[υ]ντ·ι
Genυπολειψουσηςυπολειψοντοςυπο·λειπ·σουσ·ηςυπο·λειπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocυπολειψουσαιυπολειψοντεςυπολειψονταυπο·λειπ·σουσ·αιυπο·λειπ·σο[υ]ντ·εςυπο·λειπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυπολειψουσαςυπολειψονταςυπο·λειπ·σουσ·αςυπο·λειπ·σο[υ]ντ·ας
Datυπολειψουσαιςυπολειψουσι, υπολειψουσινυπο·λειπ·σουσ·αιςυπο·λειπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genυπολειψουσωνυπολειψοντωνυπο·λειπ·σουσ·ωνυπο·λειπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολειψομενηυπολειψομενευπο·λειπ·σομεν·ηυπο·λειπ·σομεν·ε
Nomυπολειψομενοςυπο·λειπ·σομεν·ος
Accυπολειψομενηνυπολειψομενονυπο·λειπ·σομεν·ηνυπο·λειπ·σομεν·ον
Datυπολειψομενῃυπολειψομενῳυπο·λειπ·σομεν·ῃυπο·λειπ·σομεν·ῳ
Genυπολειψομενηςυπολειψομενουυπο·λειπ·σομεν·ηςυπο·λειπ·σομεν·ου
PlVocυπολειψομεναιυπολειψομενοιυπολειψομεναυπο·λειπ·σομεν·αιυπο·λειπ·σομεν·οιυπο·λειπ·σομεν·α
Nom
Accυπολειψομεναςυπολειψομενουςυπο·λειπ·σομεν·αςυπο·λειπ·σομεν·ους
Datυπολειψομεναιςυπολειψομενοιςυπο·λειπ·σομεν·αιςυπο·λειπ·σομεν·οις
Genυπολειψομενωνυπολειψομενωνυπο·λειπ·σομεν·ωνυπο·λειπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπελιπαυπο·ε·λιπ·[σ]αυπελιπαμηνυπο·ε·λιπ·[σ]αμην
2ndυπελιπαςυπο·ε·λιπ·[σ]αςυπελιπω[LXX]υπο·ε·λιπ·[σ]ω
3rdυπελιπεν[LXX], υπελιπευπο·ε·λιπ·[σ]ε(ν), υπο·ε·λιπ·[σ]ε(ν)υπελιπατουπο·ε·λιπ·[σ]ατο
Pl1stυπελιπαμενυπο·ε·λιπ·[σ]αμενυπελιπαμεθαυπο·ε·λιπ·[σ]αμεθα
2ndυπελιπατευπο·ε·λιπ·[σ]ατευπελιπασθευπο·ε·λιπ·[σ]ασθε
3rdυπελιπανυπο·ε·λιπ·[σ]ανυπελιπαντουπο·ε·λιπ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολιπωυπο·λιπ·[σ]ωυπολιπωμαιυπο·λιπ·[σ]ωμαι
2ndυπολιπῃςυπο·λιπ·[σ]ῃςυπολιπῃυπο·λιπ·[σ]ῃ
3rdυπολιπῃυπο·λιπ·[σ]ῃυπολιπηταιυπο·λιπ·[σ]ηται
Pl1stυπολιπωμεν[LXX]υπο·λιπ·[σ]ωμενυπολιπωμεθαυπο·λιπ·[σ]ωμεθα
2ndυπολιπητευπο·λιπ·[σ]ητευπολιπησθευπο·λιπ·[σ]ησθε
3rdυπολιπωσιν, υπολιπωσιυπο·λιπ·[σ]ωσι(ν)υπολιπωνταιυπο·λιπ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολιπαιμιυπο·λιπ·[σ]αιμιυπολιπαιμηνυπο·λιπ·[σ]αιμην
2ndυπολιπαις, υπολιπειαςυπο·λιπ·[σ]αις, υπο·λιπ·[σ]ειας classicalυπολιπαιουπο·λιπ·[σ]αιο
3rdυπολιπαι, υπολιπειευπο·λιπ·[σ]αι, υπο·λιπ·[σ]ειε classicalυπολιπαιτουπο·λιπ·[σ]αιτο
Pl1stυπολιπαιμενυπο·λιπ·[σ]αιμενυπολιπαιμεθαυπο·λιπ·[σ]αιμεθα
2ndυπολιπαιτευπο·λιπ·[σ]αιτευπολιπαισθευπο·λιπ·[σ]αισθε
3rdυπολιπαιεν, υπολιπαισαν, υπολιπειαν, υπολιπειενυπο·λιπ·[σ]αιεν, υπο·λιπ·[σ]αισαν alt, υπο·λιπ·[σ]ειαν classical, υπο·λιπ·[σ]ειεν classicalυπολιπαιντουπο·λιπ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολιπονυπο·λιπ·[σ]ονυπολιπαιυπο·λιπ·[σ]αι
3rdυπολιπατωυπο·λιπ·[σ]ατωυπολιπασθωυπο·λιπ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndυπολιπατευπο·λιπ·[σ]ατευπολιπασθευπο·λιπ·[σ]ασθε
3rdυπολιπατωσαν, υπολιπαντωνυπο·λιπ·[σ]ατωσαν, υπο·λιπ·[σ]αντων classicalυπολιπασθωσαν, υπολιπασθωνυπο·λιπ·[σ]ασθωσαν, υπο·λιπ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολιπαι​υπο·λιπ·[σ]αι​υπολιπασθαι​υπο·λιπ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολιπασαυπολιπαςυπολιπανυπο·λιπ·[σ]ασ·αυπο·λιπ·[σ]α[ντ]·ςυπο·λιπ·[σ]αν[τ]
Nom
Accυπολιπασανυπολιπανταυπο·λιπ·[σ]ασ·ανυπο·λιπ·[σ]αντ·α
Datυπολιπασῃυπολιπαντιυπο·λιπ·[σ]ασ·ῃυπο·λιπ·[σ]αντ·ι
Genυπολιπασηςυπολιπαντοςυπο·λιπ·[σ]ασ·ηςυπο·λιπ·[σ]αντ·ος
PlVocυπολιπασαιυπολιπαντεςυπολιπανταυπο·λιπ·[σ]ασ·αιυπο·λιπ·[σ]αντ·εςυπο·λιπ·[σ]αντ·α
Nom
Accυπολιπασαςυπολιπανταςυπο·λιπ·[σ]ασ·αςυπο·λιπ·[σ]αντ·ας
Datυπολιπασαιςυπολιπασι, υπολιπασινυπο·λιπ·[σ]ασ·αιςυπο·λιπ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genυπολιπασωνυπολιπαντωνυπο·λιπ·[σ]ασ·ωνυπο·λιπ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολιπαμενηυπολιπαμενευπο·λιπ·[σ]αμεν·ηυπο·λιπ·[σ]αμεν·ε
Nomυπολιπαμενοςυπο·λιπ·[σ]αμεν·ος
Accυπολιπαμενηνυπολιπαμενονυπο·λιπ·[σ]αμεν·ηνυπο·λιπ·[σ]αμεν·ον
Datυπολιπαμενῃυπολιπαμενῳυπο·λιπ·[σ]αμεν·ῃυπο·λιπ·[σ]αμεν·ῳ
Genυπολιπαμενηςυπολιπαμενουυπο·λιπ·[σ]αμεν·ηςυπο·λιπ·[σ]αμεν·ου
PlVocυπολιπαμεναιυπολιπαμενοιυπολιπαμεναυπο·λιπ·[σ]αμεν·αιυπο·λιπ·[σ]αμεν·οιυπο·λιπ·[σ]αμεν·α
Nom
Accυπολιπαμεναςυπολιπαμενουςυπο·λιπ·[σ]αμεν·αςυπο·λιπ·[σ]αμεν·ους
Datυπολιπαμεναιςυπολιπαμενοιςυπο·λιπ·[σ]αμεν·αιςυπο·λιπ·[σ]αμεν·οις
Genυπολιπαμενωνυπολιπαμενωνυπο·λιπ·[σ]αμεν·ωνυπο·λιπ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπελιπονυπο·ε·λιπ·ονυπελιπομηνυπο·ε·λιπ·ομην
2ndυπελιπεςυπο·ε·λιπ·εςυπελιπουυπο·ε·λιπ·ου
3rdυπελιπεν[LXX], υπελιπευπο·ε·λιπ·ε(ν), υπο·ε·λιπ·ε(ν)υπελιπετο[LXX]υπο·ε·λιπ·ετο
Pl1stυπελιπομενυπο·ε·λιπ·ομενυπελιπομεθαυπο·ε·λιπ·ομεθα
2ndυπελιπετευπο·ε·λιπ·ετευπελιπεσθευπο·ε·λιπ·εσθε
3rdυπελιπον, υπελιποσανυπο·ε·λιπ·ον, υπο·ε·λιπ·οσαν altυπελιποντο[LXX]υπο·ε·λιπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολιπωυπο·λιπ·ωυπολιπωμαιυπο·λιπ·ωμαι
2ndυπολιπῃςυπο·λιπ·ῃςυπολιπῃυπο·λιπ·ῃ
3rdυπολιπῃυπο·λιπ·ῃυπολιπηταιυπο·λιπ·ηται
Pl1stυπολιπωμεν[LXX]υπο·λιπ·ωμενυπολιπωμεθαυπο·λιπ·ωμεθα
2ndυπολιπητευπο·λιπ·ητευπολιπησθευπο·λιπ·ησθε
3rdυπολιπωσιν, υπολιπωσιυπο·λιπ·ωσι(ν)υπολιπωνταιυπο·λιπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολιποιμιυπο·λιπ·οιμιυπολιποιμηνυπο·λιπ·οιμην
2ndυπολιποιςυπο·λιπ·οιςυπολιποιουπο·λιπ·οιο
3rdυπολιποιυπο·λιπ·οιυπολιποιτο[LXX]υπο·λιπ·οιτο
Pl1stυπολιποιμενυπο·λιπ·οιμενυπολιποιμεθαυπο·λιπ·οιμεθα
2ndυπολιποιτευπο·λιπ·οιτευπολιποισθευπο·λιπ·οισθε
3rdυπολιποιεν, υπολιποισανυπο·λιπ·οιεν, υπο·λιπ·οισαν altυπολιποιντουπο·λιπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολιπευπο·λιπ·ευπολιπουυπο·λιπ·ου
3rdυπολιπετωυπο·λιπ·ετωυπολιπεσθωυπο·λιπ·εσθω
Pl1st
2ndυπολιπετευπο·λιπ·ετευπολιπεσθε[LXX]υπο·λιπ·εσθε
3rdυπολιπετωσαν, υπολιποντωνυπο·λιπ·ετωσαν, υπο·λιπ·οντων classicalυπολιπεσθωσαν, υπολιπεσθωνυπο·λιπ·εσθωσαν, υπο·λιπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολιπειν​υπο·λιπ·ειν​υπολιπεσθαι​υπο·λιπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολιπουσαυπολιπονυπο·λιπ·ουσ·αυπο·λιπ·ο[υ]ν[τ]
Nomυπολιπωνυπο·λιπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυπολιπουσανυπολιπονταυπο·λιπ·ουσ·ανυπο·λιπ·ο[υ]ντ·α
Datυπολιπουσῃυπολιποντιυπο·λιπ·ουσ·ῃυπο·λιπ·ο[υ]ντ·ι
Genυπολιπουσηςυπολιποντοςυπο·λιπ·ουσ·ηςυπο·λιπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυπολιπουσαιυπολιποντεςυπολιπονταυπο·λιπ·ουσ·αιυπο·λιπ·ο[υ]ντ·εςυπο·λιπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυπολιπουσαςυπολιπονταςυπο·λιπ·ουσ·αςυπο·λιπ·ο[υ]ντ·ας
Datυπολιπουσαιςυπολιπουσι, υπολιπουσινυπο·λιπ·ουσ·αιςυπο·λιπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυπολιπουσωνυπολιποντωνυπο·λιπ·ουσ·ωνυπο·λιπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολιπομενηυπολιπομενευπο·λιπ·ομεν·ηυπο·λιπ·ομεν·ε
Nomυπολιπομενοςυπο·λιπ·ομεν·ος
Accυπολιπομενηνυπολιπομενονυπο·λιπ·ομεν·ηνυπο·λιπ·ομεν·ον
Datυπολιπομενῃυπολιπομενῳυπο·λιπ·ομεν·ῃυπο·λιπ·ομεν·ῳ
Genυπολιπομενηςυπολιπομενουυπο·λιπ·ομεν·ηςυπο·λιπ·ομεν·ου
PlVocυπολιπομεναιυπολιπομενοιυπολιπομεναυπο·λιπ·ομεν·αιυπο·λιπ·ομεν·οιυπο·λιπ·ομεν·α
Nom
Accυπολιπομεναςυπολιπομενουςυπο·λιπ·ομεν·αςυπο·λιπ·ομεν·ους
Datυπολιπομεναιςυπολιπομενοιςυπο·λιπ·ομεν·αιςυπο·λιπ·ομεν·οις
Genυπολιπομενωνυπολιπομενωνυπο·λιπ·ομεν·ωνυπο·λιπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολελειμμαι[LXX]υπο·λελειπ·μαι
2ndυπολελειψαιυπο·λελειπ·σαι
3rdυπολελειπται[LXX]υπο·λελειπ·ται
Pl1stυπολελειμμεθαυπο·λελειπ·μεθα
2ndυπολελειφθευπο·λελειπ·σθε
3rdυπολελειφαταιυπο·λελειπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολελειψομαιυπο·λελειπ·σομαι
2ndυπολελειψῃ, υπολελειψειυπο·λελειπ·σῃ, υπο·λελειπ·σει classical
3rdυπολελειψεταιυπο·λελειπ·σεται
Pl1stυπολελειψομεθαυπο·λελειπ·σομεθα
2ndυπολελειψεσθευπο·λελειπ·σεσθε
3rdυπολελειψονταιυπο·λελειπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολελειψοιμηνυπο·λελειπ·σοιμην
2ndυπολελειψοιουπο·λελειπ·σοιο
3rdυπολελειψοιτουπο·λελειπ·σοιτο
Pl1stυπολελειψοιμεθαυπο·λελειπ·σοιμεθα
2ndυπολελειψοισθευπο·λελειπ·σοισθε
3rdυπολελειψοιντουπο·λελειπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολελειψουπο·λελειπ·σο
3rdυπολελειφθωυπο·λελειπ·σθω
Pl1st
2ndυπολελειφθευπο·λελειπ·σθε
3rdυπολελειφθωσαν, υπολελειφθωνυπο·λελειπ·σθωσαν, υπο·λελειπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολελειφθαι​υπο·λελειπ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υπολελειψεσθαι​υπο·λελειπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολελειμμενηυπολελειμμενευπο·λελειπ·μεν·ηυπο·λελειπ·μεν·ε
Nomυπολελειμμενος[LXX]υπο·λελειπ·μεν·ος
Accυπολελειμμενηνυπολελειμμενον[LXX]υπο·λελειπ·μεν·ηνυπο·λελειπ·μεν·ον
Datυπολελειμμενῃυπολελειμμενῳυπο·λελειπ·μεν·ῃυπο·λελειπ·μεν·ῳ
Genυπολελειμμενηςυπολελειμμενουυπο·λελειπ·μεν·ηςυπο·λελειπ·μεν·ου
PlVocυπολελειμμεναι[LXX]υπολελειμμενοι[LXX]υπολελειμμενα[LXX]υπο·λελειπ·μεν·αιυπο·λελειπ·μεν·οιυπο·λελειπ·μεν·α
Nom
Accυπολελειμμεναςυπολελειμμενους[LXX]υπο·λελειπ·μεν·αςυπο·λελειπ·μεν·ους
Datυπολελειμμεναιςυπολελειμμενοις[LXX]υπο·λελειπ·μεν·αιςυπο·λελειπ·μεν·οις
Genυπολελειμμενων[LXX]υπολελειμμενων[LXX]υπο·λελειπ·μεν·ωνυπο·λελειπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπελελειμμηνυπο·ε·λελειπ·μην
2ndυπελελειψουπο·ε·λελειπ·σο
3rdυπελελειπτουπο·ε·λελειπ·το
Pl1stυπελελειμμεθαυπο·ε·λελειπ·μεθα
2ndυπελελειφθευπο·ε·λελειπ·σθε
3rdυπελελειφατουπο·ε·λελειπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπολελειμμηνυπο·[ε]·λελειπ·μην
2ndυπολελειψουπο·[ε]·λελειπ·σο
3rdυπολελειπτουπο·[ε]·λελειπ·το
Pl1stυπολελειμμεθαυπο·[ε]·λελειπ·μεθα
2ndυπολελειφθευπο·[ε]·λελειπ·σθε
3rdυπολελειφατουπο·[ε]·λελειπ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπελειφθην[GNT][LXX]υπο·ε·λειπ·θην
2ndυπελειφθηςυπο·ε·λειπ·θης
3rdυπελειφθη[LXX]υπο·ε·λειπ·θη
Pl1stυπελειφθημενυπο·ε·λειπ·θημεν
2ndυπελειφθητευπο·ε·λειπ·θητε
3rdυπελειφθησαν[LXX]υπο·ε·λειπ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυπολειφθησομαιυπο·λειπ·θησομαι
2ndυπολειφθησῃ, υπολειφθησειυπο·λειπ·θησῃ, υπο·λειπ·θησει classical
3rdυπολειφθησεται[LXX]υπο·λειπ·θησεται
Pl1stυπολειφθησομεθαυπο·λειπ·θησομεθα
2ndυπολειφθησεσθευπο·λειπ·θησεσθε
3rdυπολειφθησονται[LXX]υπο·λειπ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπολειφθωυπο·λειπ·θω
2ndυπολειφθῃςυπο·λειπ·θῃς
3rdυπολειφθῃ[LXX]υπο·λειπ·θῃ
Pl1stυπολειφθωμενυπο·λειπ·θωμεν
2ndυπολειφθητευπο·λειπ·θητε
3rdυπολειφθωσιν[LXX], υπολειφθωσιυπο·λειπ·θωσι(ν), υπο·λειπ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυπολειφθειηνυπο·λειπ·θειην
2ndυπολειφθειηςυπο·λειπ·θειης
3rdυπολειφθειηυπο·λειπ·θειη
Pl1stυπολειφθειημεν, υπολειφθειμενυπο·λειπ·θειημεν, υπο·λειπ·θειμεν classical
2ndυπολειφθειητε, υπολειφθειτευπο·λειπ·θειητε, υπο·λειπ·θειτε classical
3rdυπολειφθειησαν, υπολειφθειενυπο·λειπ·θειησαν, υπο·λειπ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυπολειφθησοιμηνυπο·λειπ·θησοιμην
2ndυπολειφθησοιουπο·λειπ·θησοιο
3rdυπολειφθησοιτουπο·λειπ·θησοιτο
Pl1stυπολειφθησοιμεθαυπο·λειπ·θησοιμεθα
2ndυπολειφθησοισθευπο·λειπ·θησοισθε
3rdυπολειφθησοιντουπο·λειπ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndυπολειφθητιυπο·λειπ·θητι
3rdυπολειφθητωυπο·λειπ·θητω
Pl1st
2ndυπολειφθητευπο·λειπ·θητε
3rdυπολειφθητωσαν, υπολειφθεντωνυπο·λειπ·θητωσαν, υπο·λειπ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
υπολειφθηναι​υπο·λειπ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
υπολειφθησεσθαι​υπο·λειπ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολειφθεισαυπολειφθειςυπολειφθεν[LXX]υπο·λειπ·θεισ·αυπο·λειπ·θει[ντ]·ςυπο·λειπ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accυπολειφθεισανυπολειφθεντα[LXX]υπο·λειπ·θεισ·ανυπο·λειπ·θε[ι]ντ·α
Datυπολειφθεισῃυπολειφθεντιυπο·λειπ·θεισ·ῃυπο·λειπ·θε[ι]ντ·ι
Genυπολειφθεισηςυπολειφθεντοςυπο·λειπ·θεισ·ηςυπο·λειπ·θε[ι]ντ·ος
PlVocυπολειφθεισαιυπολειφθεντεςυπολειφθεντα[LXX]υπο·λειπ·θεισ·αιυπο·λειπ·θε[ι]ντ·εςυπο·λειπ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accυπολειφθεισαςυπολειφθενταςυπο·λειπ·θεισ·αςυπο·λειπ·θε[ι]ντ·ας
Datυπολειφθεισαιςυπολειφθεισι, υπολειφθεισιν[LXX]υπο·λειπ·θεισ·αιςυπο·λειπ·θει[ντ]·σι(ν), υπο·λειπ·θει[ντ]·σι(ν)
Genυπολειφθεισωνυπολειφθεντωνυπο·λειπ·θεισ·ωνυπο·λειπ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπολειφθησομενηυπολειφθησομενευπο·λειπ·θησομεν·ηυπο·λειπ·θησομεν·ε
Nomυπολειφθησομενοςυπο·λειπ·θησομεν·ος
Accυπολειφθησομενηνυπολειφθησομενονυπο·λειπ·θησομεν·ηνυπο·λειπ·θησομεν·ον
Datυπολειφθησομενῃυπολειφθησομενῳυπο·λειπ·θησομεν·ῃυπο·λειπ·θησομεν·ῳ
Genυπολειφθησομενηςυπολειφθησομενουυπο·λειπ·θησομεν·ηςυπο·λειπ·θησομεν·ου
PlVocυπολειφθησομεναιυπολειφθησομενοιυπολειφθησομεναυπο·λειπ·θησομεν·αιυπο·λειπ·θησομεν·οιυπο·λειπ·θησομεν·α
Nom
Accυπολειφθησομεναςυπολειφθησομενουςυπο·λειπ·θησομεν·αςυπο·λειπ·θησομεν·ους
Datυπολειφθησομεναιςυπολειφθησομενοιςυπο·λειπ·θησομεν·αιςυπο·λειπ·θησομεν·οις
Genυπολειφθησομενωνυπολειφθησομενωνυπο·λειπ·θησομεν·ωνυπο·λειπ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Jun-2021 16:03:07 EDT