υμνεω • hUMNEW • humneō

Search: υμνουντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υμνουντων; υμνουντων; υμνουντωνὑμνέωυμν(ε)·οντων; υμν(ε)·ο[υ]ντ·ων; υμν(ε)·ο[υ]ντ·ωνpres act imp 3rd pl classical; pres act ptcp mas gen pl; pres act ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υμνουντωνὑμνέωυμν(ε)·οντωνpres act imp 3rd pl classical
υμνουντωνὑμνέωυμν(ε)·ο[υ]ντ·ωνpres act ptcp mas gen pl
υμνουντωνὑμνέωυμν(ε)·ο[υ]ντ·ωνpres act ptcp neu gen pl

ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνωυμν(ε)·ωυμνουμαιυμν(ε)·ομαι
2ndυμνειςυμν(ε)·ειςυμνῃ, υμνει[LXX], υμνεισαιυμν(ε)·ῃ, υμν(ε)·ει classical, υμν(ε)·εσαι alt
3rdυμνει[LXX]υμν(ε)·ειυμνειται[LXX]υμν(ε)·εται
Pl1stυμνουμενυμν(ε)·ομενυμνουμεθαυμν(ε)·ομεθα
2ndυμνειτε[LXX]υμν(ε)·ετευμνεισθευμν(ε)·εσθε
3rdυμνουσιν, υμνουσιυμν(ε)·ουσι(ν)υμνουνταιυμν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνωυμν(ε)·ωυμνωμαιυμν(ε)·ωμαι
2ndυμνῃςυμν(ε)·ῃςυμνῃυμν(ε)·ῃ
3rdυμνῃυμν(ε)·ῃυμνηταιυμν(ε)·ηται
Pl1stυμνωμεν[LXX]υμν(ε)·ωμενυμνωμεθαυμν(ε)·ωμεθα
2ndυμνητευμν(ε)·ητευμνησθευμν(ε)·ησθε
3rdυμνωσιν, υμνωσιυμν(ε)·ωσι(ν)υμνωνταιυμν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνοιμιυμν(ε)·οιμιυμνοιμηνυμν(ε)·οιμην
2ndυμνοις[GNT][LXX]υμν(ε)·οιςυμνοιουμν(ε)·οιο
3rdυμνοι[LXX]υμν(ε)·οιυμνοιτουμν(ε)·οιτο
Pl1stυμνοιμενυμν(ε)·οιμενυμνοιμεθαυμν(ε)·οιμεθα
2ndυμνοιτευμν(ε)·οιτευμνοισθευμν(ε)·οισθε
3rdυμνοιεν, υμνοισανυμν(ε)·οιεν, υμν(ε)·οισαν altυμνοιντουμν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυμνει[LXX]υμν(ε)·ευμνουυμν(ε)·ου
3rdυμνειτω[LXX]υμν(ε)·ετωυμνεισθωυμν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndυμνειτε[LXX]υμν(ε)·ετευμνεισθευμν(ε)·εσθε
3rdυμνειτωσαν, υμνουντων[LXX]υμν(ε)·ετωσαν, υμν(ε)·οντων classicalυμνεισθωσαν, υμνεισθωνυμν(ε)·εσθωσαν, υμν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υμνειν[LXX]​υμν(ε)·εινυμνεισθαι​υμν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμνουσαυμνουν[GNT][LXX]υμν(ε)·ουσ·αυμν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomυμνων[LXX]υμν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυμνουσανυμνουνταυμν(ε)·ουσ·ανυμν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datυμνουσῃυμνουντιυμν(ε)·ουσ·ῃυμν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genυμνουσηςυμνουντοςυμν(ε)·ουσ·ηςυμν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυμνουσαιυμνουντες[LXX]υμνουνταυμν(ε)·ουσ·αιυμν(ε)·ο[υ]ντ·εςυμν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυμνουσαςυμνουνταςυμν(ε)·ουσ·αςυμν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datυμνουσαιςυμνουσι, υμνουσινυμν(ε)·ουσ·αιςυμν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυμνουσωνυμνουντων[LXX]υμν(ε)·ουσ·ωνυμν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμνουμενηυμνουμενευμν(ε)·ομεν·ηυμν(ε)·ομεν·ε
Nomυμνουμενοςυμν(ε)·ομεν·ος
Accυμνουμενηνυμνουμενονυμν(ε)·ομεν·ηνυμν(ε)·ομεν·ον
Datυμνουμενῃυμνουμενῳυμν(ε)·ομεν·ῃυμν(ε)·ομεν·ῳ
Genυμνουμενηςυμνουμενουυμν(ε)·ομεν·ηςυμν(ε)·ομεν·ου
PlVocυμνουμεναιυμνουμενοιυμνουμεναυμν(ε)·ομεν·αιυμν(ε)·ομεν·οιυμν(ε)·ομεν·α
Nom
Accυμνουμεναςυμνουμενουςυμν(ε)·ομεν·αςυμν(ε)·ομεν·ους
Datυμνουμεναιςυμνουμενοιςυμν(ε)·ομεν·αιςυμν(ε)·ομεν·οις
Genυμνουμενωνυμνουμενωνυμν(ε)·ομεν·ωνυμν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνουν[GNT][LXX]ε·υμν(ε)·ονυμνουμηνε·υμν(ε)·ομην
2ndυμνειςε·υμν(ε)·εςυμνουε·υμν(ε)·ου
3rdυμνει[LXX]ε·υμν(ε)·ευμνειτοε·υμν(ε)·ετο
Pl1stυμνουμενε·υμν(ε)·ομενυμνουμεθαε·υμν(ε)·ομεθα
2ndυμνειτε[LXX]ε·υμν(ε)·ετευμνεισθεε·υμν(ε)·εσθε
3rdυμνουν[GNT][LXX], υμνουσανε·υμν(ε)·ον, ε·υμν(ε)·οσαν altυμνουντοε·υμν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνησω[GNT][LXX]υμνη·σωυμνησομαιυμνη·σομαι
2ndυμνησειςυμνη·σειςυμνησῃ, υμνησει, υμνησεσαιυμνη·σῃ, υμνη·σει classical, υμνη·σεσαι alt
3rdυμνησειυμνη·σειυμνησεταιυμνη·σεται
Pl1stυμνησομενυμνη·σομενυμνησομεθαυμνη·σομεθα
2ndυμνησετευμνη·σετευμνησεσθευμνη·σεσθε
3rdυμνησουσιν[LXX], υμνησουσιυμνη·σουσι(ν), υμνη·σουσι(ν)υμνησονταιυμνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνησοιμιυμνη·σοιμιυμνησοιμηνυμνη·σοιμην
2ndυμνησοιςυμνη·σοιςυμνησοιουμνη·σοιο
3rdυμνησοιυμνη·σοιυμνησοιτουμνη·σοιτο
Pl1stυμνησοιμενυμνη·σοιμενυμνησοιμεθαυμνη·σοιμεθα
2ndυμνησοιτευμνη·σοιτευμνησοισθευμνη·σοισθε
3rdυμνησοιενυμνη·σοιενυμνησοιντουμνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υμνησειν[LXX]​υμνη·σεινυμνησεσθαι​υμνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμνησουσαυμνησονυμνη·σουσ·αυμνη·σο[υ]ν[τ]
Nomυμνησωνυμνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accυμνησουσανυμνησονταυμνη·σουσ·ανυμνη·σο[υ]ντ·α
Datυμνησουσῃυμνησοντιυμνη·σουσ·ῃυμνη·σο[υ]ντ·ι
Genυμνησουσηςυμνησοντοςυμνη·σουσ·ηςυμνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocυμνησουσαιυμνησοντεςυμνησονταυμνη·σουσ·αιυμνη·σο[υ]ντ·εςυμνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυμνησουσαςυμνησονταςυμνη·σουσ·αςυμνη·σο[υ]ντ·ας
Datυμνησουσαιςυμνησουσι, υμνησουσιν[LXX]υμνη·σουσ·αιςυμνη·σου[ντ]·σι(ν), υμνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genυμνησουσωνυμνησοντωνυμνη·σουσ·ωνυμνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμνησομενηυμνησομενευμνη·σομεν·ηυμνη·σομεν·ε
Nomυμνησομενοςυμνη·σομεν·ος
Accυμνησομενηνυμνησομενονυμνη·σομεν·ηνυμνη·σομεν·ον
Datυμνησομενῃυμνησομενῳυμνη·σομεν·ῃυμνη·σομεν·ῳ
Genυμνησομενηςυμνησομενουυμνη·σομεν·ηςυμνη·σομεν·ου
PlVocυμνησομεναιυμνησομενοιυμνησομεναυμνη·σομεν·αιυμνη·σομεν·οιυμνη·σομεν·α
Nom
Accυμνησομεναςυμνησομενουςυμνη·σομεν·αςυμνη·σομεν·ους
Datυμνησομεναιςυμνησομενοιςυμνη·σομεν·αιςυμνη·σομεν·οις
Genυμνησομενωνυμνησομενωνυμνη·σομεν·ωνυμνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνησαε·υμνη·σαυμνησαμηνε·υμνη·σαμην
2ndυμνησαςε·υμνη·σαςυμνησω[GNT][LXX]ε·υμνη·σω
3rdυμνησεν[LXX], υμνησεε·υμνη·σε(ν), ε·υμνη·σε(ν)υμνησατοε·υμνη·σατο
Pl1stυμνησαμενε·υμνη·σαμενυμνησαμεθαε·υμνη·σαμεθα
2ndυμνησατε[LXX]ε·υμνη·σατευμνησασθεε·υμνη·σασθε
3rdυμνησαν[LXX]ε·υμνη·σανυμνησαντοε·υμνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνησω[GNT][LXX]υμνη·σωυμνησωμαιυμνη·σωμαι
2ndυμνησῃςυμνη·σῃςυμνησῃυμνη·σῃ
3rdυμνησῃυμνη·σῃυμνησηταιυμνη·σηται
Pl1stυμνησωμενυμνη·σωμενυμνησωμεθαυμνη·σωμεθα
2ndυμνησητευμνη·σητευμνησησθευμνη·σησθε
3rdυμνησωσιν, υμνησωσιυμνη·σωσι(ν)υμνησωνταιυμνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυμνησαιμιυμνη·σαιμιυμνησαιμηνυμνη·σαιμην
2ndυμνησαις, υμνησειαςυμνη·σαις, υμνη·σειας classicalυμνησαιουμνη·σαιο
3rdυμνησαι, υμνησειευμνη·σαι, υμνη·σειε classicalυμνησαιτουμνη·σαιτο
Pl1stυμνησαιμενυμνη·σαιμενυμνησαιμεθαυμνη·σαιμεθα
2ndυμνησαιτευμνη·σαιτευμνησαισθευμνη·σαισθε
3rdυμνησαιεν, υμνησαισαν, υμνησειαν, υμνησειενυμνη·σαιεν, υμνη·σαισαν alt, υμνη·σειαν classical, υμνη·σειεν classicalυμνησαιντουμνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυμνησονυμνη·σονυμνησαιυμνη·σαι
3rdυμνησατωυμνη·σατωυμνησασθωυμνη·σασθω
Pl1st
2ndυμνησατε[LXX]υμνη·σατευμνησασθευμνη·σασθε
3rdυμνησατωσαν, υμνησαντωνυμνη·σατωσαν, υμνη·σαντων classicalυμνησασθωσαν, υμνησασθωνυμνη·σασθωσαν, υμνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υμνησαι​υμνη·σαι​υμνησασθαι​υμνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμνησασαυμνησαςυμνησαν[LXX]υμνη·σασ·αυμνη·σα[ντ]·ςυμνη·σαν[τ]
Nom
Accυμνησασανυμνησανταυμνη·σασ·ανυμνη·σαντ·α
Datυμνησασῃυμνησαντιυμνη·σασ·ῃυμνη·σαντ·ι
Genυμνησασηςυμνησαντοςυμνη·σασ·ηςυμνη·σαντ·ος
PlVocυμνησασαιυμνησαντες[GNT]υμνησανταυμνη·σασ·αιυμνη·σαντ·εςυμνη·σαντ·α
Nom
Accυμνησασαςυμνησανταςυμνη·σασ·αςυμνη·σαντ·ας
Datυμνησασαιςυμνησασι, υμνησασινυμνη·σασ·αιςυμνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genυμνησασωνυμνησαντωνυμνη·σασ·ωνυμνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμνησαμενηυμνησαμενευμνη·σαμεν·ηυμνη·σαμεν·ε
Nomυμνησαμενοςυμνη·σαμεν·ος
Accυμνησαμενηνυμνησαμενονυμνη·σαμεν·ηνυμνη·σαμεν·ον
Datυμνησαμενῃυμνησαμενῳυμνη·σαμεν·ῃυμνη·σαμεν·ῳ
Genυμνησαμενηςυμνησαμενουυμνη·σαμεν·ηςυμνη·σαμεν·ου
PlVocυμνησαμεναιυμνησαμενοιυμνησαμεναυμνη·σαμεν·αιυμνη·σαμεν·οιυμνη·σαμεν·α
Nom
Accυμνησαμεναςυμνησαμενουςυμνη·σαμεν·αςυμνη·σαμεν·ους
Datυμνησαμεναιςυμνησαμενοιςυμνη·σαμεν·αιςυμνη·σαμεν·οις
Genυμνησαμενωνυμνησαμενωνυμνη·σαμεν·ωνυμνη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 03:24:41 EST