υγιαινω • hUGIAINW • hugiainō

Search: υγιαινουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υγιαινουσιν; υγιαινουσιν; υγιαινουσινὑγιαίνωυγιαιν·ουσι(ν); υγιαιν·ου[ντ]·σι(ν); υγιαιν·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υγιαινουσινὑγιαίνωυγιαιν·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
υγιαινουσινὑγιαίνωυγιαιν·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
υγιαινουσινὑγιαίνωυγιαιν·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυγιαινωυγιαιν·ωυγιαινομαιυγιαιν·ομαι
2ndυγιαινεις[LXX]υγιαιν·ειςυγιαινῃ, υγιαινει[LXX], υγιαινεσαιυγιαιν·ῃ, υγιαιν·ει classical, υγιαιν·εσαι alt
3rdυγιαινει[LXX]υγιαιν·ειυγιαινεταιυγιαιν·εται
Pl1stυγιαινομεν[LXX]υγιαιν·ομενυγιαινομεθαυγιαιν·ομεθα
2ndυγιαινετε[LXX]υγιαιν·ετευγιαινεσθευγιαιν·εσθε
3rdυγιαινουσιν[GNT][LXX], υγιαινουσιυγιαιν·ουσι(ν), υγιαιν·ουσι(ν)υγιαινονταιυγιαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυγιαινωυγιαιν·ωυγιαινωμαιυγιαιν·ωμαι
2ndυγιαινῃςυγιαιν·ῃςυγιαινῃυγιαιν·ῃ
3rdυγιαινῃυγιαιν·ῃυγιαινηταιυγιαιν·ηται
Pl1stυγιαινωμενυγιαιν·ωμενυγιαινωμεθαυγιαιν·ωμεθα
2ndυγιαινητευγιαιν·ητευγιαινησθευγιαιν·ησθε
3rdυγιαινωσιν[GNT], υγιαινωσιυγιαιν·ωσι(ν), υγιαιν·ωσι(ν)υγιαινωνταιυγιαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυγιαινοιμιυγιαιν·οιμιυγιαινοιμηνυγιαιν·οιμην
2ndυγιαινοιςυγιαιν·οιςυγιαινοιουγιαιν·οιο
3rdυγιαινοιυγιαιν·οιυγιαινοιτουγιαιν·οιτο
Pl1stυγιαινοιμενυγιαιν·οιμενυγιαινοιμεθαυγιαιν·οιμεθα
2ndυγιαινοιτευγιαιν·οιτευγιαινοισθευγιαιν·οισθε
3rdυγιαινοιεν, υγιαινοισανυγιαιν·οιεν, υγιαιν·οισαν altυγιαινοιντουγιαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυγιαινε[LXX]υγιαιν·ευγιαινουυγιαιν·ου
3rdυγιαινετωυγιαιν·ετωυγιαινεσθωυγιαιν·εσθω
Pl1st
2ndυγιαινετε[LXX]υγιαιν·ετευγιαινεσθευγιαιν·εσθε
3rdυγιαινετωσαν, υγιαινοντων[GNT]υγιαιν·ετωσαν, υγιαιν·οντων classicalυγιαινεσθωσαν, υγιαινεσθωνυγιαιν·εσθωσαν, υγιαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υγιαινειν[GNT][LXX]​υγιαιν·εινυγιαινεσθαι​υγιαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυγιαινουσα[LXX]υγιαινονυγιαιν·ουσ·αυγιαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomυγιαινων[LXX]υγιαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accυγιαινουσανυγιαινοντα[GNT][LXX]υγιαιν·ουσ·ανυγιαιν·ο[υ]ντ·α
Datυγιαινουσῃ[GNT]υγιαινοντιυγιαιν·ουσ·ῃυγιαιν·ο[υ]ντ·ι
Genυγιαινουσης[GNT]υγιαινοντοςυγιαιν·ουσ·ηςυγιαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocυγιαινουσαιυγιαινοντες[GNT][LXX]υγιαινοντα[GNT][LXX]υγιαιν·ουσ·αιυγιαιν·ο[υ]ντ·εςυγιαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυγιαινουσαςυγιαινοντας[GNT][LXX]υγιαιν·ουσ·αςυγιαιν·ο[υ]ντ·ας
Datυγιαινουσαιςυγιαινουσι, υγιαινουσιν[GNT][LXX]υγιαιν·ουσ·αιςυγιαιν·ου[ντ]·σι(ν), υγιαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genυγιαινουσωνυγιαινοντων[GNT]υγιαιν·ουσ·ωνυγιαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυγιαινομενηυγιαινομενευγιαιν·ομεν·ηυγιαιν·ομεν·ε
Nomυγιαινομενοςυγιαιν·ομεν·ος
Accυγιαινομενηνυγιαινομενονυγιαιν·ομεν·ηνυγιαιν·ομεν·ον
Datυγιαινομενῃυγιαινομενῳυγιαιν·ομεν·ῃυγιαιν·ομεν·ῳ
Genυγιαινομενηςυγιαινομενουυγιαιν·ομεν·ηςυγιαιν·ομεν·ου
PlVocυγιαινομεναιυγιαινομενοιυγιαινομεναυγιαιν·ομεν·αιυγιαιν·ομεν·οιυγιαιν·ομεν·α
Nom
Accυγιαινομεναςυγιαινομενουςυγιαιν·ομεν·αςυγιαιν·ομεν·ους
Datυγιαινομεναιςυγιαινομενοιςυγιαιν·ομεν·αιςυγιαιν·ομεν·οις
Genυγιαινομενωνυγιαινομενωνυγιαιν·ομεν·ωνυγιαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυγιαινονε·υγιαιν·ονυγιαινομηνε·υγιαιν·ομην
2ndυγιαινεςε·υγιαιν·εςυγιαινουε·υγιαιν·ου
3rdυγιαινεν, υγιαινε[LXX]ε·υγιαιν·ε(ν), ε·υγιαιν·ε(ν)υγιαινετοε·υγιαιν·ετο
Pl1stυγιαινομεν[LXX]ε·υγιαιν·ομενυγιαινομεθαε·υγιαιν·ομεθα
2ndυγιαινετε[LXX]ε·υγιαιν·ετευγιαινεσθεε·υγιαιν·εσθε
3rdυγιαινον, υγιαινοσανε·υγιαιν·ον, ε·υγιαιν·οσαν altυγιαινοντοε·υγιαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:58:48 EST