υβριζω • hUBRIZW • hubrizō

Search: υβρισαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υβρισαι; υβρισαι; υβρισαιὑβρίζωυβρι·σαι; υβρι·σαι; υβρι·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf

ὑβρίζω (υβριζ-, -, υβρι·σ-, -, -, υβρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυβριζωυβριζ·ωυβριζομαιυβριζ·ομαι
2ndυβριζεις[GNT]υβριζ·ειςυβριζῃ, υβριζει, υβριζεσαιυβριζ·ῃ, υβριζ·ει classical, υβριζ·εσαι alt
3rdυβριζειυβριζ·ειυβριζεταιυβριζ·εται
Pl1stυβριζομενυβριζ·ομενυβριζομεθαυβριζ·ομεθα
2ndυβριζετευβριζ·ετευβριζεσθευβριζ·εσθε
3rdυβριζουσιν, υβριζουσιυβριζ·ουσι(ν)υβριζονταιυβριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυβριζωυβριζ·ωυβριζωμαιυβριζ·ωμαι
2ndυβριζῃςυβριζ·ῃςυβριζῃυβριζ·ῃ
3rdυβριζῃυβριζ·ῃυβριζηταιυβριζ·ηται
Pl1stυβριζωμενυβριζ·ωμενυβριζωμεθαυβριζ·ωμεθα
2ndυβριζητευβριζ·ητευβριζησθευβριζ·ησθε
3rdυβριζωσιν, υβριζωσιυβριζ·ωσι(ν)υβριζωνταιυβριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυβριζοιμιυβριζ·οιμιυβριζοιμηνυβριζ·οιμην
2ndυβριζοιςυβριζ·οιςυβριζοιουβριζ·οιο
3rdυβριζοιυβριζ·οιυβριζοιτουβριζ·οιτο
Pl1stυβριζοιμενυβριζ·οιμενυβριζοιμεθαυβριζ·οιμεθα
2ndυβριζοιτευβριζ·οιτευβριζοισθευβριζ·οισθε
3rdυβριζοιεν, υβριζοισανυβριζ·οιεν, υβριζ·οισαν altυβριζοιντουβριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυβριζευβριζ·ευβριζουυβριζ·ου
3rdυβριζετωυβριζ·ετωυβριζεσθωυβριζ·εσθω
Pl1st
2ndυβριζετευβριζ·ετευβριζεσθευβριζ·εσθε
3rdυβριζετωσαν, υβριζοντωνυβριζ·ετωσαν, υβριζ·οντων classicalυβριζεσθωσαν, υβριζεσθωνυβριζ·εσθωσαν, υβριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υβριζειν[LXX]​υβριζ·εινυβριζεσθαι​υβριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυβριζουσαυβριζονυβριζ·ουσ·αυβριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomυβριζωνυβριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυβριζουσανυβριζονταυβριζ·ουσ·ανυβριζ·ο[υ]ντ·α
Datυβριζουσῃυβριζοντιυβριζ·ουσ·ῃυβριζ·ο[υ]ντ·ι
Genυβριζουσηςυβριζοντοςυβριζ·ουσ·ηςυβριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυβριζουσαιυβριζοντες[LXX]υβριζονταυβριζ·ουσ·αιυβριζ·ο[υ]ντ·εςυβριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυβριζουσαςυβριζονταςυβριζ·ουσ·αςυβριζ·ο[υ]ντ·ας
Datυβριζουσαιςυβριζουσι, υβριζουσινυβριζ·ουσ·αιςυβριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυβριζουσωνυβριζοντωνυβριζ·ουσ·ωνυβριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυβριζομενηυβριζομενευβριζ·ομεν·ηυβριζ·ομεν·ε
Nomυβριζομενοςυβριζ·ομεν·ος
Accυβριζομενηνυβριζομενονυβριζ·ομεν·ηνυβριζ·ομεν·ον
Datυβριζομενῃυβριζομενῳυβριζ·ομεν·ῃυβριζ·ομεν·ῳ
Genυβριζομενηςυβριζομενουυβριζ·ομεν·ηςυβριζ·ομεν·ου
PlVocυβριζομεναιυβριζομενοιυβριζομεναυβριζ·ομεν·αιυβριζ·ομεν·οιυβριζ·ομεν·α
Nom
Accυβριζομεναςυβριζομενουςυβριζ·ομεν·αςυβριζ·ομεν·ους
Datυβριζομεναιςυβριζομενοις[LXX]υβριζ·ομεν·αιςυβριζ·ομεν·οις
Genυβριζομενωνυβριζομενωνυβριζ·ομεν·ωνυβριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυβριζονε·υβριζ·ονυβριζομηνε·υβριζ·ομην
2ndυβριζεςε·υβριζ·εςυβριζουε·υβριζ·ου
3rdυβριζεν, υβριζεε·υβριζ·ε(ν)υβριζετοε·υβριζ·ετο
Pl1stυβριζομενε·υβριζ·ομενυβριζομεθαε·υβριζ·ομεθα
2ndυβριζετεε·υβριζ·ετευβριζεσθεε·υβριζ·εσθε
3rdυβριζον, υβριζοσανε·υβριζ·ον, ε·υβριζ·οσαν altυβριζοντοε·υβριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυβρισαε·υβρι·σαυβρισαμηνε·υβρι·σαμην
2ndυβρισας[LXX]ε·υβρι·σαςυβρισωε·υβρι·σω
3rdυβρισεν[LXX], υβρισεε·υβρι·σε(ν), ε·υβρι·σε(ν)υβρισατοε·υβρι·σατο
Pl1stυβρισαμενε·υβρι·σαμενυβρισαμεθαε·υβρι·σαμεθα
2ndυβρισατεε·υβρι·σατευβρισασθεε·υβρι·σασθε
3rdυβρισαν[GNT]ε·υβρι·σανυβρισαντοε·υβρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυβρισωυβρι·σωυβρισωμαιυβρι·σωμαι
2ndυβρισῃςυβρι·σῃςυβρισῃυβρι·σῃ
3rdυβρισῃυβρι·σῃυβρισηταιυβρι·σηται
Pl1stυβρισωμενυβρι·σωμενυβρισωμεθαυβρι·σωμεθα
2ndυβρισητευβρι·σητευβρισησθευβρι·σησθε
3rdυβρισωσιν, υβρισωσιυβρι·σωσι(ν)υβρισωνταιυβρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυβρισαιμιυβρι·σαιμιυβρισαιμηνυβρι·σαιμην
2ndυβρισαις, υβρισειαςυβρι·σαις, υβρι·σειας classicalυβρισαιουβρι·σαιο
3rdυβρισαι[GNT], υβρισειευβρι·σαι, υβρι·σειε classicalυβρισαιτουβρι·σαιτο
Pl1stυβρισαιμενυβρι·σαιμενυβρισαιμεθαυβρι·σαιμεθα
2ndυβρισαιτευβρι·σαιτευβρισαισθευβρι·σαισθε
3rdυβρισαιεν, υβρισαισαν, υβρισειαν, υβρισειενυβρι·σαιεν, υβρι·σαισαν alt, υβρι·σειαν classical, υβρι·σειεν classicalυβρισαιντουβρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυβρισονυβρι·σονυβρισαι[GNT]υβρι·σαι
3rdυβρισατωυβρι·σατωυβρισασθωυβρι·σασθω
Pl1st
2ndυβρισατευβρι·σατευβρισασθευβρι·σασθε
3rdυβρισατωσαν, υβρισαντωνυβρι·σατωσαν, υβρι·σαντων classicalυβρισασθωσαν, υβρισασθωνυβρι·σασθωσαν, υβρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υβρισαι[GNT]​υβρι·σαιυβρισασθαι​υβρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυβρισασαυβρισας[LXX]υβρισαν[GNT]υβρι·σασ·αυβρι·σα[ντ]·ςυβρι·σαν[τ]
Nom
Accυβρισασανυβρισανταυβρι·σασ·ανυβρι·σαντ·α
Datυβρισασῃυβρισαντιυβρι·σασ·ῃυβρι·σαντ·ι
Genυβρισασηςυβρισαντοςυβρι·σασ·ηςυβρι·σαντ·ος
PlVocυβρισασαιυβρισαντεςυβρισανταυβρι·σασ·αιυβρι·σαντ·εςυβρι·σαντ·α
Nom
Accυβρισασαςυβρισανταςυβρι·σασ·αςυβρι·σαντ·ας
Datυβρισασαιςυβρισασι, υβρισασινυβρι·σασ·αιςυβρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genυβρισασωνυβρισαντωνυβρι·σασ·ωνυβρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυβρισαμενηυβρισαμενευβρι·σαμεν·ηυβρι·σαμεν·ε
Nomυβρισαμενοςυβρι·σαμεν·ος
Accυβρισαμενηνυβρισαμενονυβρι·σαμεν·ηνυβρι·σαμεν·ον
Datυβρισαμενῃυβρισαμενῳυβρι·σαμεν·ῃυβρι·σαμεν·ῳ
Genυβρισαμενηςυβρισαμενουυβρι·σαμεν·ηςυβρι·σαμεν·ου
PlVocυβρισαμεναιυβρισαμενοιυβρισαμεναυβρι·σαμεν·αιυβρι·σαμεν·οιυβρι·σαμεν·α
Nom
Accυβρισαμεναςυβρισαμενουςυβρι·σαμεν·αςυβρι·σαμεν·ους
Datυβρισαμεναιςυβρισαμενοιςυβρι·σαμεν·αιςυβρι·σαμεν·οις
Genυβρισαμενωνυβρισαμενωνυβρι·σαμεν·ωνυβρι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυβρισθηνε·υβρισ·θην
2ndυβρισθηςε·υβρισ·θης
3rdυβρισθηε·υβρισ·θη
Pl1stυβρισθημενε·υβρισ·θημεν
2ndυβρισθητεε·υβρισ·θητε
3rdυβρισθησανε·υβρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυβρισθησομαιυβρισ·θησομαι
2ndυβρισθησῃ, υβρισθησειυβρισ·θησῃ, υβρισ·θησει classical
3rdυβρισθησεται[GNT]υβρισ·θησεται
Pl1stυβρισθησομεθαυβρισ·θησομεθα
2ndυβρισθησεσθευβρισ·θησεσθε
3rdυβρισθησονταιυβρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυβρισθωυβρισ·θω
2ndυβρισθῃςυβρισ·θῃς
3rdυβρισθῃυβρισ·θῃ
Pl1stυβρισθωμενυβρισ·θωμεν
2ndυβρισθητευβρισ·θητε
3rdυβρισθωσιν, υβρισθωσιυβρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stυβρισθειηνυβρισ·θειην
2ndυβρισθειηςυβρισ·θειης
3rdυβρισθειηυβρισ·θειη
Pl1stυβρισθειημεν, υβρισθειμενυβρισ·θειημεν, υβρισ·θειμεν classical
2ndυβρισθειητε, υβρισθειτευβρισ·θειητε, υβρισ·θειτε classical
3rdυβρισθειησαν, υβρισθειενυβρισ·θειησαν, υβρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stυβρισθησοιμηνυβρισ·θησοιμην
2ndυβρισθησοιουβρισ·θησοιο
3rdυβρισθησοιτουβρισ·θησοιτο
Pl1stυβρισθησοιμεθαυβρισ·θησοιμεθα
2ndυβρισθησοισθευβρισ·θησοισθε
3rdυβρισθησοιντουβρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndυβρισθητιυβρισ·θητι
3rdυβρισθητωυβρισ·θητω
Pl1st
2ndυβρισθητευβρισ·θητε
3rdυβρισθητωσαν, υβρισθεντωνυβρισ·θητωσαν, υβρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
υβρισθηναι[LXX]​υβρισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
υβρισθησεσθαι​υβρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυβρισθεισαυβρισθειςυβρισθενυβρισ·θεισ·αυβρισ·θει[ντ]·ςυβρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accυβρισθεισανυβρισθενταυβρισ·θεισ·ανυβρισ·θε[ι]ντ·α
Datυβρισθεισῃυβρισθεντιυβρισ·θεισ·ῃυβρισ·θε[ι]ντ·ι
Genυβρισθεισηςυβρισθεντοςυβρισ·θεισ·ηςυβρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocυβρισθεισαιυβρισθεντες[GNT]υβρισθενταυβρισ·θεισ·αιυβρισ·θε[ι]ντ·εςυβρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accυβρισθεισαςυβρισθενταςυβρισ·θεισ·αςυβρισ·θε[ι]ντ·ας
Datυβρισθεισαιςυβρισθεισι, υβρισθεισινυβρισ·θεισ·αιςυβρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genυβρισθεισωνυβρισθεντωνυβρισ·θεισ·ωνυβρισ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυβρισθησομενηυβρισθησομενευβρισ·θησομεν·ηυβρισ·θησομεν·ε
Nomυβρισθησομενοςυβρισ·θησομεν·ος
Accυβρισθησομενηνυβρισθησομενονυβρισ·θησομεν·ηνυβρισ·θησομεν·ον
Datυβρισθησομενῃυβρισθησομενῳυβρισ·θησομεν·ῃυβρισ·θησομεν·ῳ
Genυβρισθησομενηςυβρισθησομενουυβρισ·θησομεν·ηςυβρισ·θησομεν·ου
PlVocυβρισθησομεναιυβρισθησομενοιυβρισθησομεναυβρισ·θησομεν·αιυβρισ·θησομεν·οιυβρισ·θησομεν·α
Nom
Accυβρισθησομεναςυβρισθησομενουςυβρισ·θησομεν·αςυβρισ·θησομεν·ους
Datυβρισθησομεναιςυβρισθησομενοιςυβρισ·θησομεν·αιςυβρισ·θησομεν·οις
Genυβρισθησομενωνυβρισθησομενωνυβρισ·θησομεν·ωνυβρισ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:35:41 EDT