οσος • hOSOS • hosos

Search: οσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οσαὅσοςοσ·αneu nom|acc pl

ὅσος -η -ον

Pronoun (Relative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomοση[LXX]οσοςοσ·ηοσ·ος
Accοσηνοσον[GNT][LXX]οσ·ηνοσ·ον
Datοσῃοσῳ[GNT][LXX]οσ·ῃοσ·ῳ
Genοσηςοσουοσ·ηςοσ·ου
PlVoc
Nomοσαι[GNT][LXX]οσοι[GNT][LXX]οσα[GNT][LXX]οσ·αιοσ·οιοσ·α
Accοσας[GNT][LXX]οσους[GNT]οσ·αςοσ·ους
Datοσαιςοσοις[LXX]οσ·αιςοσ·οις
Genοσων[GNT][LXX]οσ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:14:32 EDT