οριζω • hORIZW • horizō

Search: οριων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οριωνὁρίζωορι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^fut act ptcp mas nom sg
οριωνὅριονορι·ων(neu) gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οριωνὁρίζωορι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^fut act ptcp mas nom sg
οριωνὅριονορι·ων(neu) gen pl

ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοριζωοριζ·ωοριζομαιοριζ·ομαι
2ndοριζειςοριζ·ειςοριζῃ, οριζει[GNT][LXX], οριζεσαιοριζ·ῃ, οριζ·ει classical, οριζ·εσαι alt
3rdοριζει[GNT][LXX]οριζ·ειοριζεταιοριζ·εται
Pl1stοριζομενοριζ·ομενοριζομεθαοριζ·ομεθα
2ndοριζετεοριζ·ετεοριζεσθεοριζ·εσθε
3rdοριζουσιν, οριζουσιοριζ·ουσι(ν)οριζονταιοριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοριζωοριζ·ωοριζωμαιοριζ·ωμαι
2ndοριζῃςοριζ·ῃςοριζῃοριζ·ῃ
3rdοριζῃοριζ·ῃοριζηταιοριζ·ηται
Pl1stοριζωμενοριζ·ωμενοριζωμεθαοριζ·ωμεθα
2ndοριζητεοριζ·ητεοριζησθεοριζ·ησθε
3rdοριζωσιν, οριζωσιοριζ·ωσι(ν)οριζωνταιοριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοριζοιμιοριζ·οιμιοριζοιμηνοριζ·οιμην
2ndοριζοιςοριζ·οιςοριζοιοοριζ·οιο
3rdοριζοιοριζ·οιοριζοιτοοριζ·οιτο
Pl1stοριζοιμενοριζ·οιμενοριζοιμεθαοριζ·οιμεθα
2ndοριζοιτεοριζ·οιτεοριζοισθεοριζ·οισθε
3rdοριζοιεν, οριζοισανοριζ·οιεν, οριζ·οισαν altοριζοιντοοριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοριζεοριζ·εοριζουοριζ·ου
3rdοριζετωοριζ·ετωοριζεσθωοριζ·εσθω
Pl1st
2ndοριζετεοριζ·ετεοριζεσθεοριζ·εσθε
3rdοριζετωσαν, οριζοντωνοριζ·ετωσαν, οριζ·οντων classicalοριζεσθωσαν, οριζεσθωνοριζ·εσθωσαν, οριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οριζειν​οριζ·ειν​οριζεσθαι​οριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοριζουσαοριζονοριζ·ουσ·αοριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomοριζωνοριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accοριζουσανοριζονταοριζ·ουσ·ανοριζ·ο[υ]ντ·α
Datοριζουσῃοριζοντιοριζ·ουσ·ῃοριζ·ο[υ]ντ·ι
Genοριζουσηςοριζοντοςοριζ·ουσ·ηςοριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocοριζουσαιοριζοντεςοριζονταοριζ·ουσ·αιοριζ·ο[υ]ντ·εςοριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοριζουσαςοριζονταςοριζ·ουσ·αςοριζ·ο[υ]ντ·ας
Datοριζουσαιςοριζουσι, οριζουσινοριζ·ουσ·αιςοριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genοριζουσωνοριζοντωνοριζ·ουσ·ωνοριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοριζομενηοριζομενεοριζ·ομεν·ηοριζ·ομεν·ε
Nomοριζομενοςοριζ·ομεν·ος
Accοριζομενηνοριζομενονοριζ·ομεν·ηνοριζ·ομεν·ον
Datοριζομενῃοριζομενῳοριζ·ομεν·ῃοριζ·ομεν·ῳ
Genοριζομενηςοριζομενουοριζ·ομεν·ηςοριζ·ομεν·ου
PlVocοριζομεναιοριζομενοιοριζομεναοριζ·ομεν·αιοριζ·ομεν·οιοριζ·ομεν·α
Nom
Accοριζομεναςοριζομενουςοριζ·ομεν·αςοριζ·ομεν·ους
Datοριζομεναιςοριζομενοιςοριζ·ομεν·αιςοριζ·ομεν·οις
Genοριζομενωνοριζομενωνοριζ·ομεν·ωνοριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωριζονε·οριζ·ονωριζομηνε·οριζ·ομην
2ndωριζεςε·οριζ·εςωριζουε·οριζ·ου
3rdωριζεν, ωριζεε·οριζ·ε(ν)ωριζετοε·οριζ·ετο
Pl1stωριζομενε·οριζ·ομενωριζομεθαε·οριζ·ομεθα
2ndωριζετεε·οριζ·ετεωριζεσθεε·οριζ·εσθε
3rdωριζον, ωριζοσανε·οριζ·ον, ε·οριζ·οσαν altωριζοντοε·οριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοριωορι(ε)·[σ]ωοριουμαιορι(ε)·[σ]ομαι
2ndοριειςορι(ε)·[σ]ειςοριῃ, οριει[LXX], οριεισαιορι(ε)·[σ]ῃ, ορι(ε)·[σ]ει classical, ορι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdοριει[LXX]ορι(ε)·[σ]ειοριειταιορι(ε)·[σ]εται
Pl1stοριουμενορι(ε)·[σ]ομενοριουμεθαορι(ε)·[σ]ομεθα
2ndοριειτεορι(ε)·[σ]ετεοριεισθεορι(ε)·[σ]εσθε
3rdοριουσιν, οριουσιορι(ε)·[σ]ουσι(ν)οριουνταιορι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοριοιμιορι(ε)·[σ]οιμιοριοιμηνορι(ε)·[σ]οιμην
2ndοριοις[GNT][LXX]ορι(ε)·[σ]οιςοριοιοορι(ε)·[σ]οιο
3rdοριοιορι(ε)·[σ]οιοριοιτοορι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stοριοιμενορι(ε)·[σ]οιμενοριοιμεθαορι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndοριοιτεορι(ε)·[σ]οιτεοριοισθεορι(ε)·[σ]οισθε
3rdοριοιενορι(ε)·[σ]οιενοριοιντοορι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οριειν​ορι(ε)·[σ]ειν​οριεισθαι​ορι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοριουσαοριουνορι(ε)·[σ]ουσ·αορι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomοριων[GNT][LXX]ορι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accοριουσανοριουνταορι(ε)·[σ]ουσ·ανορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datοριουσῃοριουντιορι(ε)·[σ]ουσ·ῃορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genοριουσηςοριουντοςορι(ε)·[σ]ουσ·ηςορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocοριουσαιοριουντεςοριουνταορι(ε)·[σ]ουσ·αιορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accοριουσαςοριουνταςορι(ε)·[σ]ουσ·αςορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datοριουσαιςοριουσι, οριουσινορι(ε)·[σ]ουσ·αιςορι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genοριουσωνοριουντωνορι(ε)·[σ]ουσ·ωνορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοριουμενηοριουμενεορι(ε)·[σ]ομεν·ηορι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomοριουμενοςορι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accοριουμενηνοριουμενονορι(ε)·[σ]ομεν·ηνορι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datοριουμενῃοριουμενῳορι(ε)·[σ]ομεν·ῃορι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genοριουμενηςοριουμενουορι(ε)·[σ]ομεν·ηςορι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocοριουμεναιοριουμενοιοριουμεναορι(ε)·[σ]ομεν·αιορι(ε)·[σ]ομεν·οιορι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accοριουμεναςοριουμενουςορι(ε)·[σ]ομεν·αςορι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datοριουμεναιςοριουμενοιςορι(ε)·[σ]ομεν·αιςορι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genοριουμενωνοριουμενωνορι(ε)·[σ]ομεν·ωνορι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρισαε·ορι·σαωρισαμηνε·ορι·σαμην
2ndωρισαςε·ορι·σαςωρισω[LXX]ε·ορι·σω
3rdωρισεν[GNT], ωρισεε·ορι·σε(ν), ε·ορι·σε(ν)ωρισατο[LXX]ε·ορι·σατο
Pl1stωρισαμενε·ορι·σαμενωρισαμεθαε·ορι·σαμεθα
2ndωρισατεε·ορι·σατεωρισασθεε·ορι·σασθε
3rdωρισαν[GNT]ε·ορι·σανωρισαντοε·ορι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορισωορι·σωορισωμαιορι·σωμαι
2ndορισῃςορι·σῃςορισῃορι·σῃ
3rdορισῃορι·σῃορισηται[LXX]ορι·σηται
Pl1stορισωμενορι·σωμενορισωμεθαορι·σωμεθα
2ndορισητεορι·σητεορισησθεορι·σησθε
3rdορισωσιν, ορισωσιορι·σωσι(ν)ορισωνταιορι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορισαιμιορι·σαιμιορισαιμηνορι·σαιμην
2ndορισαις, ορισειαςορι·σαις, ορι·σειας classicalορισαιοορι·σαιο
3rdορισαι, ορισειεορι·σαι, ορι·σειε classicalορισαιτοορι·σαιτο
Pl1stορισαιμενορι·σαιμενορισαιμεθαορι·σαιμεθα
2ndορισαιτεορι·σαιτεορισαισθεορι·σαισθε
3rdορισαιεν, ορισαισαν, ορισειαν, ορισειενορι·σαιεν, ορι·σαισαν alt, ορι·σειαν classical, ορι·σειεν classicalορισαιντοορι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορισονορι·σονορισαιορι·σαι
3rdορισατωορι·σατωορισασθωορι·σασθω
Pl1st
2ndορισατεορι·σατεορισασθεορι·σασθε
3rdορισατωσαν, ορισαντωνορι·σατωσαν, ορι·σαντων classicalορισασθωσαν, ορισασθωνορι·σασθωσαν, ορι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορισαι​ορι·σαι​ορισασθαι​ορι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορισασαορισας[GNT]ορισανορι·σασ·αορι·σα[ντ]·ςορι·σαν[τ]
Nom
Accορισασανορισανταορι·σασ·ανορι·σαντ·α
Datορισασῃορισαντιορι·σασ·ῃορι·σαντ·ι
Genορισασηςορισαντοςορι·σασ·ηςορι·σαντ·ος
PlVocορισασαιορισαντεςορισανταορι·σασ·αιορι·σαντ·εςορι·σαντ·α
Nom
Accορισασαςορισανταςορι·σασ·αςορι·σαντ·ας
Datορισασαιςορισασι, ορισασινορι·σασ·αιςορι·σα[ντ]·σι(ν)
Genορισασωνορισαντωνορι·σασ·ωνορι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορισαμενηορισαμενεορι·σαμεν·ηορι·σαμεν·ε
Nomορισαμενος[LXX]ορι·σαμεν·ος
Accορισαμενηνορισαμενονορι·σαμεν·ηνορι·σαμεν·ον
Datορισαμενῃορισαμενῳορι·σαμεν·ῃορι·σαμεν·ῳ
Genορισαμενηςορισαμενουορι·σαμεν·ηςορι·σαμεν·ου
PlVocορισαμεναιορισαμενοι[LXX]ορισαμεναορι·σαμεν·αιορι·σαμεν·οιορι·σαμεν·α
Nom
Accορισαμεναςορισαμενουςορι·σαμεν·αςορι·σαμεν·ους
Datορισαμεναιςορισαμενοιςορι·σαμεν·αιςορι·σαμεν·οις
Genορισαμενωνορισαμενωνορι·σαμεν·ωνορι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρισμαιωρισ·μαι
2ndωρισαιωρισ·[σ]αι
3rdωρισταιωρισ·ται
Pl1stωρισμεθαωρισ·μεθα
2ndωρισθεωρισ·[σ]θε
3rdωριδαταιωρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρισομαιωρισ·[σ]ομαι
2ndωρισῃ, ωρισειωρισ·[σ]ῃ, ωρισ·[σ]ει classical
3rdωρισεταιωρισ·[σ]εται
Pl1stωρισομεθαωρισ·[σ]ομεθα
2ndωρισεσθεωρισ·[σ]εσθε
3rdωρισονταιωρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρισοιμηνωρισ·[σ]οιμην
2ndωρισοιοωρισ·[σ]οιο
3rdωρισοιτοωρισ·[σ]οιτο
Pl1stωρισοιμεθαωρισ·[σ]οιμεθα
2ndωρισοισθεωρισ·[σ]οισθε
3rdωρισοιντοωρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndωρισοωρισ·[σ]ο
3rdωρισθωωρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndωρισθεωρισ·[σ]θε
3rdωρισθωσαν, ωρισθωνωρισ·[σ]θωσαν, ωρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωρισθαι​ωρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωρισεσθαι​ωρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωρισμενηωρισμενεωρισ·μεν·ηωρισ·μεν·ε
Nomωρισμενος[GNT]ωρισ·μεν·ος
Accωρισμενηνωρισμενον[GNT]ωρισ·μεν·ηνωρισ·μεν·ον
Datωρισμενῃ[GNT]ωρισμενῳωρισ·μεν·ῃωρισ·μεν·ῳ
Genωρισμενηςωρισμενουωρισ·μεν·ηςωρισ·μεν·ου
PlVocωρισμεναιωρισμενοιωρισμεναωρισ·μεν·αιωρισ·μεν·οιωρισ·μεν·α
Nom
Accωρισμεναςωρισμενουςωρισ·μεν·αςωρισ·μεν·ους
Datωρισμεναιςωρισμενοιςωρισ·μεν·αιςωρισ·μεν·οις
Genωρισμενωνωρισμενωνωρισ·μεν·ωνωρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρισμηνε·ωρισ·μην
2ndωρισοε·ωρισ·[σ]ο
3rdωριστοε·ωρισ·το
Pl1stωρισμεθαε·ωρισ·μεθα
2ndωρισθεε·ωρισ·[σ]θε
3rdωριδατοε·ωρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωρισθηνε·ορισ·θην
2ndωρισθηςε·ορισ·θης
3rdωρισθηε·ορισ·θη
Pl1stωρισθημενε·ορισ·θημεν
2ndωρισθητεε·ορισ·θητε
3rdωρισθησανε·ορισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stορισθησομαιορισ·θησομαι
2ndορισθησῃ, ορισθησειορισ·θησῃ, ορισ·θησει classical
3rdορισθησεταιορισ·θησεται
Pl1stορισθησομεθαορισ·θησομεθα
2ndορισθησεσθεορισ·θησεσθε
3rdορισθησονταιορισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stορισθωορισ·θω
2ndορισθῃςορισ·θῃς
3rdορισθῃορισ·θῃ
Pl1stορισθωμενορισ·θωμεν
2ndορισθητεορισ·θητε
3rdορισθωσιν, ορισθωσιορισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stορισθειηνορισ·θειην
2ndορισθειηςορισ·θειης
3rdορισθειηορισ·θειη
Pl1stορισθειημεν, ορισθειμενορισ·θειημεν, ορισ·θειμεν classical
2ndορισθειητε, ορισθειτεορισ·θειητε, ορισ·θειτε classical
3rdορισθειησαν, ορισθειενορισ·θειησαν, ορισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stορισθησοιμηνορισ·θησοιμην
2ndορισθησοιοορισ·θησοιο
3rdορισθησοιτοορισ·θησοιτο
Pl1stορισθησοιμεθαορισ·θησοιμεθα
2ndορισθησοισθεορισ·θησοισθε
3rdορισθησοιντοορισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndορισθητιορισ·θητι
3rdορισθητωορισ·θητω
Pl1st
2ndορισθητεορισ·θητε
3rdορισθητωσαν, ορισθεντωνορισ·θητωσαν, ορισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ορισθηναι​ορισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ορισθησεσθαι​ορισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορισθεισαορισθειςορισθενορισ·θεισ·αορισ·θει[ντ]·ςορισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accορισθεισανορισθενταορισ·θεισ·ανορισ·θε[ι]ντ·α
Datορισθεισῃορισθεντιορισ·θεισ·ῃορισ·θε[ι]ντ·ι
Genορισθεισηςορισθεντος[GNT]ορισ·θεισ·ηςορισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocορισθεισαιορισθεντεςορισθενταορισ·θεισ·αιορισ·θε[ι]ντ·εςορισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accορισθεισαςορισθενταςορισ·θεισ·αςορισ·θε[ι]ντ·ας
Datορισθεισαιςορισθεισι, ορισθεισινορισ·θεισ·αιςορισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genορισθεισωνορισθεντωνορισ·θεισ·ωνορισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορισθησομενηορισθησομενεορισ·θησομεν·ηορισ·θησομεν·ε
Nomορισθησομενοςορισ·θησομεν·ος
Accορισθησομενηνορισθησομενονορισ·θησομεν·ηνορισ·θησομεν·ον
Datορισθησομενῃορισθησομενῳορισ·θησομεν·ῃορισ·θησομεν·ῳ
Genορισθησομενηςορισθησομενουορισ·θησομεν·ηςορισ·θησομεν·ου
PlVocορισθησομεναιορισθησομενοιορισθησομεναορισ·θησομεν·αιορισ·θησομεν·οιορισ·θησομεν·α
Nom
Accορισθησομεναςορισθησομενουςορισ·θησομεν·αςορισ·θησομεν·ους
Datορισθησομεναιςορισθησομενοιςορισ·θησομεν·αιςορισ·θησομεν·οις
Genορισθησομενωνορισθησομενωνορισ·θησομεν·ωνορισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 27-Feb-2020 15:47:32 EST