ορμαω • hORMAW • hormaō

Search: ορμωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορμωσιν; ορμωσιν; ορμωσιν; ορμωσινὁρμάωορμ(α)·ουσι(ν); ορμ(α)·ωσι(ν); ορμ(α)·ου[ντ]·σι(ν); ορμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act sub 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορμωσινὁρμάωορμ(α)·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
ορμωσινὁρμάωορμ(α)·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl
ορμωσινὁρμάωορμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
ορμωσινὁρμάωορμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορμωορμ(α)·ωορμωμαιορμ(α)·ομαι
2ndορμᾳςορμ(α)·ειςορμᾳ, ορμασαιορμ(α)·ῃ, ορμ(α)·ει classical, ορμ(α)·εσαι alt
3rdορμᾳορμ(α)·ειορματαιορμ(α)·εται
Pl1stορμωμενορμ(α)·ομενορμωμεθαορμ(α)·ομεθα
2ndορματεορμ(α)·ετεορμασθεορμ(α)·εσθε
3rdορμωσιν[LXX], ορμωσιορμ(α)·ουσι(ν), ορμ(α)·ουσι(ν)ορμωνταιορμ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορμωορμ(α)·ωορμωμαιορμ(α)·ωμαι
2ndορμᾳςορμ(α)·ῃςορμᾳορμ(α)·ῃ
3rdορμᾳορμ(α)·ῃορματαιορμ(α)·ηται
Pl1stορμωμενορμ(α)·ωμενορμωμεθαορμ(α)·ωμεθα
2ndορματεορμ(α)·ητεορμασθεορμ(α)·ησθε
3rdορμωσιν[LXX], ορμωσιορμ(α)·ωσι(ν), ορμ(α)·ωσι(ν)ορμωνταιορμ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορμῳμιορμ(α)·οιμιορμῳμηνορμ(α)·οιμην
2ndορμῳςορμ(α)·οιςορμῳοορμ(α)·οιο
3rdορμῳορμ(α)·οιορμῳτοορμ(α)·οιτο
Pl1stορμῳμενορμ(α)·οιμενορμῳμεθαορμ(α)·οιμεθα
2ndορμῳτεορμ(α)·οιτεορμῳσθεορμ(α)·οισθε
3rdορμῳεν, ορμῳσανορμ(α)·οιεν, ορμ(α)·οισαν altορμῳντοορμ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορμαορμ(α)·εορμωορμ(α)·ου
3rdορματωορμ(α)·ετωορμασθωορμ(α)·εσθω
Pl1st
2ndορματεορμ(α)·ετεορμασθεορμ(α)·εσθε
3rdορματωσαν, ορμωντωνορμ(α)·ετωσαν, ορμ(α)·οντων classicalορμασθωσαν, ορμασθωνορμ(α)·εσθωσαν, ορμ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορμᾳν, ορμαν​ορμ(α)·ειν, ορμ(α)·ειν > ορμαν​ορμασθαι​ορμ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορμωσαορμων[LXX]ορμ(α)·ουσ·αορμ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomορμων[LXX]ορμ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accορμωσανορμωνταορμ(α)·ουσ·ανορμ(α)·ο[υ]ντ·α
Datορμωσῃορμωντιορμ(α)·ουσ·ῃορμ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genορμωσηςορμωντοςορμ(α)·ουσ·ηςορμ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocορμωσαιορμωντεςορμωνταορμ(α)·ουσ·αιορμ(α)·ο[υ]ντ·εςορμ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accορμωσαςορμωνταςορμ(α)·ουσ·αςορμ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datορμωσαιςορμωσι, ορμωσιν[LXX]ορμ(α)·ουσ·αιςορμ(α)·ου[ντ]·σι(ν), ορμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genορμωσωνορμωντωνορμ(α)·ουσ·ωνορμ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορμωμενηορμωμενεορμ(α)·ομεν·ηορμ(α)·ομεν·ε
Nomορμωμενοςορμ(α)·ομεν·ος
Accορμωμενηνορμωμενονορμ(α)·ομεν·ηνορμ(α)·ομεν·ον
Datορμωμενῃορμωμενῳορμ(α)·ομεν·ῃορμ(α)·ομεν·ῳ
Genορμωμενηςορμωμενουορμ(α)·ομεν·ηςορμ(α)·ομεν·ου
PlVocορμωμεναιορμωμενοιορμωμεναορμ(α)·ομεν·αιορμ(α)·ομεν·οιορμ(α)·ομεν·α
Nom
Accορμωμεναςορμωμενουςορμ(α)·ομεν·αςορμ(α)·ομεν·ους
Datορμωμεναιςορμωμενοιςορμ(α)·ομεν·αιςορμ(α)·ομεν·οις
Genορμωμενωνορμωμενωνορμ(α)·ομεν·ωνορμ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρμωνε·ορμ(α)·ονωρμωμηνε·ορμ(α)·ομην
2ndωρμαςε·ορμ(α)·εςωρμωε·ορμ(α)·ου
3rdωρμαε·ορμ(α)·εωρματοε·ορμ(α)·ετο
Pl1stωρμωμενε·ορμ(α)·ομενωρμωμεθαε·ορμ(α)·ομεθα
2ndωρματεε·ορμ(α)·ετεωρμασθεε·ορμ(α)·εσθε
3rdωρμων, ωρμωσανε·ορμ(α)·ον, ε·ορμ(α)·οσαν altωρμωντοε·ορμ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορμησωορμη·σωορμησομαιορμη·σομαι
2ndορμησειςορμη·σειςορμησῃ, ορμησει, ορμησεσαιορμη·σῃ, ορμη·σει classical, ορμη·σεσαι alt
3rdορμησειορμη·σειορμησεταιορμη·σεται
Pl1stορμησομενορμη·σομενορμησομεθαορμη·σομεθα
2ndορμησετεορμη·σετεορμησεσθεορμη·σεσθε
3rdορμησουσιν[LXX], ορμησουσιορμη·σουσι(ν), ορμη·σουσι(ν)ορμησονταιορμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορμησοιμιορμη·σοιμιορμησοιμηνορμη·σοιμην
2ndορμησοιςορμη·σοιςορμησοιοορμη·σοιο
3rdορμησοιορμη·σοιορμησοιτοορμη·σοιτο
Pl1stορμησοιμενορμη·σοιμενορμησοιμεθαορμη·σοιμεθα
2ndορμησοιτεορμη·σοιτεορμησοισθεορμη·σοισθε
3rdορμησοιενορμη·σοιενορμησοιντοορμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορμησειν​ορμη·σειν​ορμησεσθαι​ορμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορμησουσαορμησονορμη·σουσ·αορμη·σο[υ]ν[τ]
Nomορμησωνορμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accορμησουσανορμησονταορμη·σουσ·ανορμη·σο[υ]ντ·α
Datορμησουσῃορμησοντιορμη·σουσ·ῃορμη·σο[υ]ντ·ι
Genορμησουσηςορμησοντοςορμη·σουσ·ηςορμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocορμησουσαιορμησοντεςορμησονταορμη·σουσ·αιορμη·σο[υ]ντ·εςορμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accορμησουσαςορμησονταςορμη·σουσ·αςορμη·σο[υ]ντ·ας
Datορμησουσαιςορμησουσι, ορμησουσιν[LXX]ορμη·σουσ·αιςορμη·σου[ντ]·σι(ν), ορμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genορμησουσωνορμησοντωνορμη·σουσ·ωνορμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορμησομενηορμησομενεορμη·σομεν·ηορμη·σομεν·ε
Nomορμησομενοςορμη·σομεν·ος
Accορμησομενηνορμησομενονορμη·σομεν·ηνορμη·σομεν·ον
Datορμησομενῃορμησομενῳορμη·σομεν·ῃορμη·σομεν·ῳ
Genορμησομενηςορμησομενουορμη·σομεν·ηςορμη·σομεν·ου
PlVocορμησομεναιορμησομενοιορμησομεναορμη·σομεν·αιορμη·σομεν·οιορμη·σομεν·α
Nom
Accορμησομεναςορμησομενουςορμη·σομεν·αςορμη·σομεν·ους
Datορμησομεναιςορμησομενοιςορμη·σομεν·αιςορμη·σομεν·οις
Genορμησομενωνορμησομενωνορμη·σομεν·ωνορμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρμησα[LXX]ε·ορμη·σαωρμησαμηνε·ορμη·σαμην
2ndωρμησας[LXX]ε·ορμη·σαςωρμησωε·ορμη·σω
3rdωρμησεν[GNT][LXX], ωρμησεε·ορμη·σε(ν), ε·ορμη·σε(ν)ωρμησατοε·ορμη·σατο
Pl1stωρμησαμενε·ορμη·σαμενωρμησαμεθαε·ορμη·σαμεθα
2ndωρμησατεε·ορμη·σατεωρμησασθεε·ορμη·σασθε
3rdωρμησαν[GNT][LXX]ε·ορμη·σανωρμησαντοε·ορμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορμησωορμη·σωορμησωμαιορμη·σωμαι
2ndορμησῃςορμη·σῃςορμησῃορμη·σῃ
3rdορμησῃορμη·σῃορμησηταιορμη·σηται
Pl1stορμησωμενορμη·σωμενορμησωμεθαορμη·σωμεθα
2ndορμησητεορμη·σητεορμησησθεορμη·σησθε
3rdορμησωσιν, ορμησωσιορμη·σωσι(ν)ορμησωνταιορμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορμησαιμιορμη·σαιμιορμησαιμηνορμη·σαιμην
2ndορμησαις, ορμησειαςορμη·σαις, ορμη·σειας classicalορμησαιοορμη·σαιο
3rdορμησαι, ορμησειεορμη·σαι, ορμη·σειε classicalορμησαιτοορμη·σαιτο
Pl1stορμησαιμενορμη·σαιμενορμησαιμεθαορμη·σαιμεθα
2ndορμησαιτεορμη·σαιτεορμησαισθεορμη·σαισθε
3rdορμησαιεν, ορμησαισαν, ορμησειαν, ορμησειενορμη·σαιεν, ορμη·σαισαν alt, ορμη·σειαν classical, ορμη·σειεν classicalορμησαιντοορμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορμησονορμη·σονορμησαιορμη·σαι
3rdορμησατωορμη·σατωορμησασθωορμη·σασθω
Pl1st
2ndορμησατεορμη·σατεορμησασθεορμη·σασθε
3rdορμησατωσαν, ορμησαντων[LXX]ορμη·σατωσαν, ορμη·σαντων classicalορμησασθωσαν, ορμησασθωνορμη·σασθωσαν, ορμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορμησαι​ορμη·σαι​ορμησασθαι​ορμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορμησασαορμησας[LXX]ορμησανορμη·σασ·αορμη·σα[ντ]·ςορμη·σαν[τ]
Nom
Accορμησασανορμησανταορμη·σασ·ανορμη·σαντ·α
Datορμησασῃορμησαντιορμη·σασ·ῃορμη·σαντ·ι
Genορμησασηςορμησαντοςορμη·σασ·ηςορμη·σαντ·ος
PlVocορμησασαιορμησαντεςορμησανταορμη·σασ·αιορμη·σαντ·εςορμη·σαντ·α
Nom
Accορμησασαςορμησανταςορμη·σασ·αςορμη·σαντ·ας
Datορμησασαιςορμησασι, ορμησασινορμη·σασ·αιςορμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genορμησασωνορμησαντων[LXX]ορμη·σασ·ωνορμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορμησαμενηορμησαμενεορμη·σαμεν·ηορμη·σαμεν·ε
Nomορμησαμενοςορμη·σαμεν·ος
Accορμησαμενηνορμησαμενονορμη·σαμεν·ηνορμη·σαμεν·ον
Datορμησαμενῃορμησαμενῳορμη·σαμεν·ῃορμη·σαμεν·ῳ
Genορμησαμενηςορμησαμενουορμη·σαμεν·ηςορμη·σαμεν·ου
PlVocορμησαμεναιορμησαμενοιορμησαμεναορμη·σαμεν·αιορμη·σαμεν·οιορμη·σαμεν·α
Nom
Accορμησαμεναςορμησαμενουςορμη·σαμεν·αςορμη·σαμεν·ους
Datορμησαμεναιςορμησαμενοιςορμη·σαμεν·αιςορμη·σαμεν·οις
Genορμησαμενωνορμησαμενωνορμη·σαμεν·ωνορμη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:36:28 EST