ορκιζω • hORKIZW • horkizō

Search: ορκισας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορκισαςὁρκίζωορκι·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορκισαςὁρκίζωορκι·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορκιζω[GNT][LXX]ορκιζ·ωορκιζομαιορκιζ·ομαι
2ndορκιζειςορκιζ·ειςορκιζῃ, ορκιζει, ορκιζεσαιορκιζ·ῃ, ορκιζ·ει classical, ορκιζ·εσαι alt
3rdορκιζειορκιζ·ειορκιζεταιορκιζ·εται
Pl1stορκιζομεν[GNT][LXX]ορκιζ·ομενορκιζομεθαορκιζ·ομεθα
2ndορκιζετεορκιζ·ετεορκιζεσθεορκιζ·εσθε
3rdορκιζουσιν, ορκιζουσιορκιζ·ουσι(ν)ορκιζονταιορκιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορκιζω[GNT][LXX]ορκιζ·ωορκιζωμαιορκιζ·ωμαι
2ndορκιζῃςορκιζ·ῃςορκιζῃορκιζ·ῃ
3rdορκιζῃορκιζ·ῃορκιζηταιορκιζ·ηται
Pl1stορκιζωμενορκιζ·ωμενορκιζωμεθαορκιζ·ωμεθα
2ndορκιζητεορκιζ·ητεορκιζησθεορκιζ·ησθε
3rdορκιζωσιν, ορκιζωσιορκιζ·ωσι(ν)ορκιζωνταιορκιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορκιζοιμιορκιζ·οιμιορκιζοιμηνορκιζ·οιμην
2ndορκιζοιςορκιζ·οιςορκιζοιοορκιζ·οιο
3rdορκιζοιορκιζ·οιορκιζοιτοορκιζ·οιτο
Pl1stορκιζοιμενορκιζ·οιμενορκιζοιμεθαορκιζ·οιμεθα
2ndορκιζοιτεορκιζ·οιτεορκιζοισθεορκιζ·οισθε
3rdορκιζοιεν, ορκιζοισανορκιζ·οιεν, ορκιζ·οισαν altορκιζοιντοορκιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορκιζεορκιζ·εορκιζουορκιζ·ου
3rdορκιζετωορκιζ·ετωορκιζεσθωορκιζ·εσθω
Pl1st
2ndορκιζετεορκιζ·ετεορκιζεσθεορκιζ·εσθε
3rdορκιζετωσαν, ορκιζοντωνορκιζ·ετωσαν, ορκιζ·οντων classicalορκιζεσθωσαν, ορκιζεσθωνορκιζ·εσθωσαν, ορκιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορκιζειν[LXX]​ορκιζ·εινορκιζεσθαι​ορκιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκιζουσαορκιζονορκιζ·ουσ·αορκιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomορκιζωνορκιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accορκιζουσανορκιζονταορκιζ·ουσ·ανορκιζ·ο[υ]ντ·α
Datορκιζουσῃορκιζοντιορκιζ·ουσ·ῃορκιζ·ο[υ]ντ·ι
Genορκιζουσηςορκιζοντοςορκιζ·ουσ·ηςορκιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocορκιζουσαιορκιζοντεςορκιζονταορκιζ·ουσ·αιορκιζ·ο[υ]ντ·εςορκιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accορκιζουσαςορκιζονταςορκιζ·ουσ·αςορκιζ·ο[υ]ντ·ας
Datορκιζουσαιςορκιζουσι, ορκιζουσινορκιζ·ουσ·αιςορκιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genορκιζουσωνορκιζοντωνορκιζ·ουσ·ωνορκιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκιζομενηορκιζομενεορκιζ·ομεν·ηορκιζ·ομεν·ε
Nomορκιζομενοςορκιζ·ομεν·ος
Accορκιζομενηνορκιζομενονορκιζ·ομεν·ηνορκιζ·ομεν·ον
Datορκιζομενῃορκιζομενῳορκιζ·ομεν·ῃορκιζ·ομεν·ῳ
Genορκιζομενηςορκιζομενουορκιζ·ομεν·ηςορκιζ·ομεν·ου
PlVocορκιζομεναιορκιζομενοιορκιζομεναορκιζ·ομεν·αιορκιζ·ομεν·οιορκιζ·ομεν·α
Nom
Accορκιζομεναςορκιζομενουςορκιζ·ομεν·αςορκιζ·ομεν·ους
Datορκιζομεναιςορκιζομενοιςορκιζ·ομεν·αιςορκιζ·ομεν·οις
Genορκιζομενωνορκιζομενωνορκιζ·ομεν·ωνορκιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρκιζονε·ορκιζ·ονωρκιζομηνε·ορκιζ·ομην
2ndωρκιζεςε·ορκιζ·εςωρκιζουε·ορκιζ·ου
3rdωρκιζεν, ωρκιζεε·ορκιζ·ε(ν)ωρκιζετοε·ορκιζ·ετο
Pl1stωρκιζομενε·ορκιζ·ομενωρκιζομεθαε·ορκιζ·ομεθα
2ndωρκιζετεε·ορκιζ·ετεωρκιζεσθεε·ορκιζ·εσθε
3rdωρκιζον, ωρκιζοσανε·ορκιζ·ον, ε·ορκιζ·οσαν altωρκιζοντοε·ορκιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορκιωορκι(ε)·[σ]ωορκιουμαιορκι(ε)·[σ]ομαι
2ndορκιειςορκι(ε)·[σ]ειςορκιῃ, ορκιει[LXX], ορκιεισαιορκι(ε)·[σ]ῃ, ορκι(ε)·[σ]ει classical, ορκι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdορκιει[LXX]ορκι(ε)·[σ]ειορκιειταιορκι(ε)·[σ]εται
Pl1stορκιουμενορκι(ε)·[σ]ομενορκιουμεθαορκι(ε)·[σ]ομεθα
2ndορκιειτεορκι(ε)·[σ]ετεορκιεισθεορκι(ε)·[σ]εσθε
3rdορκιουσιν, ορκιουσιορκι(ε)·[σ]ουσι(ν)ορκιουνταιορκι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορκιοιμιορκι(ε)·[σ]οιμιορκιοιμηνορκι(ε)·[σ]οιμην
2ndορκιοιςορκι(ε)·[σ]οιςορκιοιοορκι(ε)·[σ]οιο
3rdορκιοιορκι(ε)·[σ]οιορκιοιτοορκι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stορκιοιμενορκι(ε)·[σ]οιμενορκιοιμεθαορκι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndορκιοιτεορκι(ε)·[σ]οιτεορκιοισθεορκι(ε)·[σ]οισθε
3rdορκιοιενορκι(ε)·[σ]οιενορκιοιντοορκι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορκιειν​ορκι(ε)·[σ]ειν​ορκιεισθαι​ορκι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκιουσαορκιουνορκι(ε)·[σ]ουσ·αορκι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomορκιωνορκι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accορκιουσανορκιουνταορκι(ε)·[σ]ουσ·ανορκι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datορκιουσῃορκιουντιορκι(ε)·[σ]ουσ·ῃορκι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genορκιουσηςορκιουντοςορκι(ε)·[σ]ουσ·ηςορκι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocορκιουσαιορκιουντεςορκιουνταορκι(ε)·[σ]ουσ·αιορκι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςορκι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accορκιουσαςορκιουνταςορκι(ε)·[σ]ουσ·αςορκι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datορκιουσαιςορκιουσι, ορκιουσινορκι(ε)·[σ]ουσ·αιςορκι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genορκιουσωνορκιουντωνορκι(ε)·[σ]ουσ·ωνορκι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκιουμενηορκιουμενεορκι(ε)·[σ]ομεν·ηορκι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomορκιουμενοςορκι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accορκιουμενηνορκιουμενονορκι(ε)·[σ]ομεν·ηνορκι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datορκιουμενῃορκιουμενῳορκι(ε)·[σ]ομεν·ῃορκι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genορκιουμενηςορκιουμενουορκι(ε)·[σ]ομεν·ηςορκι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocορκιουμεναιορκιουμενοιορκιουμεναορκι(ε)·[σ]ομεν·αιορκι(ε)·[σ]ομεν·οιορκι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accορκιουμεναςορκιουμενουςορκι(ε)·[σ]ομεν·αςορκι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datορκιουμεναιςορκιουμενοιςορκι(ε)·[σ]ομεν·αιςορκι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genορκιουμενωνορκιουμενωνορκι(ε)·[σ]ομεν·ωνορκι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρκισα[LXX]ε·ορκι·σαωρκισαμηνε·ορκι·σαμην
2ndωρκισας[LXX]ε·ορκι·σαςωρκισωε·ορκι·σω
3rdωρκισεν[LXX], ωρκισεε·ορκι·σε(ν), ε·ορκι·σε(ν)ωρκισατοε·ορκι·σατο
Pl1stωρκισαμενε·ορκι·σαμενωρκισαμεθαε·ορκι·σαμεθα
2ndωρκισατεε·ορκι·σατεωρκισασθεε·ορκι·σασθε
3rdωρκισανε·ορκι·σανωρκισαντοε·ορκι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορκισωορκι·σωορκισωμαιορκι·σωμαι
2ndορκισῃςορκι·σῃςορκισῃορκι·σῃ
3rdορκισῃορκι·σῃορκισηταιορκι·σηται
Pl1stορκισωμενορκι·σωμενορκισωμεθαορκι·σωμεθα
2ndορκισητεορκι·σητεορκισησθεορκι·σησθε
3rdορκισωσιν, ορκισωσιορκι·σωσι(ν)ορκισωνταιορκι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορκισαιμιορκι·σαιμιορκισαιμηνορκι·σαιμην
2ndορκισαις, ορκισειαςορκι·σαις, ορκι·σειας classicalορκισαιοορκι·σαιο
3rdορκισαι, ορκισειεορκι·σαι, ορκι·σειε classicalορκισαιτοορκι·σαιτο
Pl1stορκισαιμενορκι·σαιμενορκισαιμεθαορκι·σαιμεθα
2ndορκισαιτεορκι·σαιτεορκισαισθεορκι·σαισθε
3rdορκισαιεν, ορκισαισαν, ορκισειαν, ορκισειενορκι·σαιεν, ορκι·σαισαν alt, ορκι·σειαν classical, ορκι·σειεν classicalορκισαιντοορκι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορκισονορκι·σονορκισαιορκι·σαι
3rdορκισατωορκι·σατωορκισασθωορκι·σασθω
Pl1st
2ndορκισατεορκι·σατεορκισασθεορκι·σασθε
3rdορκισατωσαν, ορκισαντωνορκι·σατωσαν, ορκι·σαντων classicalορκισασθωσαν, ορκισασθωνορκι·σασθωσαν, ορκι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορκισαι​ορκι·σαι​ορκισασθαι​ορκι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκισασαορκισας[LXX]ορκισανορκι·σασ·αορκι·σα[ντ]·ςορκι·σαν[τ]
Nom
Accορκισασανορκισανταορκι·σασ·ανορκι·σαντ·α
Datορκισασῃορκισαντιορκι·σασ·ῃορκι·σαντ·ι
Genορκισασηςορκισαντοςορκι·σασ·ηςορκι·σαντ·ος
PlVocορκισασαιορκισαντεςορκισανταορκι·σασ·αιορκι·σαντ·εςορκι·σαντ·α
Nom
Accορκισασαςορκισανταςορκι·σασ·αςορκι·σαντ·ας
Datορκισασαιςορκισασι, ορκισασινορκι·σασ·αιςορκι·σα[ντ]·σι(ν)
Genορκισασωνορκισαντωνορκι·σασ·ωνορκι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκισαμενηορκισαμενεορκι·σαμεν·ηορκι·σαμεν·ε
Nomορκισαμενοςορκι·σαμεν·ος
Accορκισαμενηνορκισαμενονορκι·σαμεν·ηνορκι·σαμεν·ον
Datορκισαμενῃορκισαμενῳορκι·σαμεν·ῃορκι·σαμεν·ῳ
Genορκισαμενηςορκισαμενουορκι·σαμεν·ηςορκι·σαμεν·ου
PlVocορκισαμεναιορκισαμενοιορκισαμεναορκι·σαμεν·αιορκι·σαμεν·οιορκι·σαμεν·α
Nom
Accορκισαμεναςορκισαμενουςορκι·σαμεν·αςορκι·σαμεν·ους
Datορκισαμεναιςορκισαμενοιςορκι·σαμεν·αιςορκι·σαμεν·οις
Genορκισαμενωνορκισαμενωνορκι·σαμεν·ωνορκι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωρκισθηνε·ορκισ·θην
2ndωρκισθηςε·ορκισ·θης
3rdωρκισθηε·ορκισ·θη
Pl1stωρκισθημενε·ορκισ·θημεν
2ndωρκισθητεε·ορκισ·θητε
3rdωρκισθησανε·ορκισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stορκισθησομαιορκισ·θησομαι
2ndορκισθησῃ, ορκισθησειορκισ·θησῃ, ορκισ·θησει classical
3rdορκισθησεταιορκισ·θησεται
Pl1stορκισθησομεθαορκισ·θησομεθα
2ndορκισθησεσθεορκισ·θησεσθε
3rdορκισθησονταιορκισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stορκισθωορκισ·θω
2ndορκισθῃςορκισ·θῃς
3rdορκισθῃορκισ·θῃ
Pl1stορκισθωμενορκισ·θωμεν
2ndορκισθητεορκισ·θητε
3rdορκισθωσιν, ορκισθωσιορκισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stορκισθειηνορκισ·θειην
2ndορκισθειηςορκισ·θειης
3rdορκισθειηορκισ·θειη
Pl1stορκισθειημεν, ορκισθειμενορκισ·θειημεν, ορκισ·θειμεν classical
2ndορκισθειητε, ορκισθειτεορκισ·θειητε, ορκισ·θειτε classical
3rdορκισθειησαν, ορκισθειενορκισ·θειησαν, ορκισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stορκισθησοιμηνορκισ·θησοιμην
2ndορκισθησοιοορκισ·θησοιο
3rdορκισθησοιτοορκισ·θησοιτο
Pl1stορκισθησοιμεθαορκισ·θησοιμεθα
2ndορκισθησοισθεορκισ·θησοισθε
3rdορκισθησοιντοορκισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndορκισθητιορκισ·θητι
3rdορκισθητωορκισ·θητω
Pl1st
2ndορκισθητεορκισ·θητε
3rdορκισθητωσαν, ορκισθεντωνορκισ·θητωσαν, ορκισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ορκισθηναι​ορκισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ορκισθησεσθαι​ορκισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκισθεισαορκισθεις[LXX]ορκισθενορκισ·θεισ·αορκισ·θει[ντ]·ςορκισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accορκισθεισανορκισθενταορκισ·θεισ·ανορκισ·θε[ι]ντ·α
Datορκισθεισῃορκισθεντιορκισ·θεισ·ῃορκισ·θε[ι]ντ·ι
Genορκισθεισηςορκισθεντοςορκισ·θεισ·ηςορκισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocορκισθεισαιορκισθεντεςορκισθενταορκισ·θεισ·αιορκισ·θε[ι]ντ·εςορκισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accορκισθεισαςορκισθενταςορκισ·θεισ·αςορκισ·θε[ι]ντ·ας
Datορκισθεισαιςορκισθεισι, ορκισθεισινορκισ·θεισ·αιςορκισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genορκισθεισωνορκισθεντωνορκισ·θεισ·ωνορκισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορκισθησομενηορκισθησομενεορκισ·θησομεν·ηορκισ·θησομεν·ε
Nomορκισθησομενοςορκισ·θησομεν·ος
Accορκισθησομενηνορκισθησομενονορκισ·θησομεν·ηνορκισ·θησομεν·ον
Datορκισθησομενῃορκισθησομενῳορκισ·θησομεν·ῃορκισ·θησομεν·ῳ
Genορκισθησομενηςορκισθησομενουορκισ·θησομεν·ηςορκισ·θησομεν·ου
PlVocορκισθησομεναιορκισθησομενοιορκισθησομεναορκισ·θησομεν·αιορκισ·θησομεν·οιορκισ·θησομεν·α
Nom
Accορκισθησομεναςορκισθησομενουςορκισ·θησομεν·αςορκισ·θησομεν·ους
Datορκισθησομεναιςορκισθησομενοιςορκισ·θησομεν·αιςορκισ·θησομεν·οις
Genορκισθησομενωνορκισθησομενωνορκισ·θησομεν·ωνορκισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 22:41:13 EST