ομολογεω • hOMOLOGEW • homologeō

Search: ομολογουντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ομολογουντων; ομολογουντων; ομολογουντωνὁμολογέωομολογ(ε)·οντων; ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ων; ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ωνpres act imp 3rd pl classical; pres act ptcp mas gen pl; pres act ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ομολογουντωνὁμολογέωομολογ(ε)·οντωνpres act imp 3rd pl classical
ομολογουντωνὁμολογέωομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ωνpres act ptcp mas gen pl
ομολογουντωνὁμολογέωομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ωνpres act ptcp neu gen pl

ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομολογω[GNT][LXX]ομολογ(ε)·ωομολογουμαιομολογ(ε)·ομαι
2ndομολογειςομολογ(ε)·ειςομολογῃ, ομολογει[GNT], ομολογεισαιομολογ(ε)·ῃ, ομολογ(ε)·ει classical, ομολογ(ε)·εσαι alt
3rdομολογει[GNT]ομολογ(ε)·ειομολογειται[GNT]ομολογ(ε)·εται
Pl1stομολογουμενομολογ(ε)·ομενομολογουμεθαομολογ(ε)·ομεθα
2ndομολογειτεομολογ(ε)·ετεομολογεισθεομολογ(ε)·εσθε
3rdομολογουσιν[GNT], ομολογουσιομολογ(ε)·ουσι(ν), ομολογ(ε)·ουσι(ν)ομολογουνταιομολογ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομολογω[GNT][LXX]ομολογ(ε)·ωομολογωμαιομολογ(ε)·ωμαι
2ndομολογῃςομολογ(ε)·ῃςομολογῃομολογ(ε)·ῃ
3rdομολογῃομολογ(ε)·ῃομολογηταιομολογ(ε)·ηται
Pl1stομολογωμεν[GNT]ομολογ(ε)·ωμενομολογωμεθαομολογ(ε)·ωμεθα
2ndομολογητεομολογ(ε)·ητεομολογησθεομολογ(ε)·ησθε
3rdομολογωσιν, ομολογωσιομολογ(ε)·ωσι(ν)ομολογωνταιομολογ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομολογοιμιομολογ(ε)·οιμιομολογοιμηνομολογ(ε)·οιμην
2ndομολογοιςομολογ(ε)·οιςομολογοιοομολογ(ε)·οιο
3rdομολογοιομολογ(ε)·οιομολογοιτοομολογ(ε)·οιτο
Pl1stομολογοιμενομολογ(ε)·οιμενομολογοιμεθαομολογ(ε)·οιμεθα
2ndομολογοιτεομολογ(ε)·οιτεομολογοισθεομολογ(ε)·οισθε
3rdομολογοιεν, ομολογοισανομολογ(ε)·οιεν, ομολογ(ε)·οισαν altομολογοιντοομολογ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομολογει[GNT]ομολογ(ε)·εομολογουομολογ(ε)·ου
3rdομολογειτωομολογ(ε)·ετωομολογεισθωομολογ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndομολογειτεομολογ(ε)·ετεομολογεισθεομολογ(ε)·εσθε
3rdομολογειτωσαν, ομολογουντων[GNT]ομολογ(ε)·ετωσαν, ομολογ(ε)·οντων classicalομολογεισθωσαν, ομολογεισθωνομολογ(ε)·εσθωσαν, ομολογ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομολογειν[LXX]​ομολογ(ε)·εινομολογεισθαι​ομολογ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομολογουσαομολογουνομολογ(ε)·ουσ·αομολογ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomομολογων[GNT]ομολογ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accομολογουσανομολογουνταομολογ(ε)·ουσ·ανομολογ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datομολογουσῃομολογουντιομολογ(ε)·ουσ·ῃομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genομολογουσηςομολογουντοςομολογ(ε)·ουσ·ηςομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocομολογουσαιομολογουντες[GNT][LXX]ομολογουνταομολογ(ε)·ουσ·αιομολογ(ε)·ο[υ]ντ·εςομολογ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accομολογουσαςομολογουνταςομολογ(ε)·ουσ·αςομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datομολογουσαιςομολογουσι, ομολογουσιν[GNT]ομολογ(ε)·ουσ·αιςομολογ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), ομολογ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genομολογουσωνομολογουντων[GNT]ομολογ(ε)·ουσ·ωνομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομολογουμενηομολογουμενεομολογ(ε)·ομεν·ηομολογ(ε)·ομεν·ε
Nomομολογουμενοςομολογ(ε)·ομεν·ος
Accομολογουμενηνομολογουμενονομολογ(ε)·ομεν·ηνομολογ(ε)·ομεν·ον
Datομολογουμενῃομολογουμενῳομολογ(ε)·ομεν·ῃομολογ(ε)·ομεν·ῳ
Genομολογουμενηςομολογουμενουομολογ(ε)·ομεν·ηςομολογ(ε)·ομεν·ου
PlVocομολογουμεναιομολογουμενοιομολογουμεναομολογ(ε)·ομεν·αιομολογ(ε)·ομεν·οιομολογ(ε)·ομεν·α
Nom
Accομολογουμεναςομολογουμενουςομολογ(ε)·ομεν·αςομολογ(ε)·ομεν·ους
Datομολογουμεναιςομολογουμενοιςομολογ(ε)·ομεν·αιςομολογ(ε)·ομεν·οις
Genομολογουμενωνομολογουμενωνομολογ(ε)·ομεν·ωνομολογ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμολογουν[GNT]ε·ομολογ(ε)·ονωμολογουμηνε·ομολογ(ε)·ομην
2ndωμολογειςε·ομολογ(ε)·εςωμολογουε·ομολογ(ε)·ου
3rdωμολογειε·ομολογ(ε)·εωμολογειτοε·ομολογ(ε)·ετο
Pl1stωμολογουμενε·ομολογ(ε)·ομενωμολογουμεθαε·ομολογ(ε)·ομεθα
2ndωμολογειτεε·ομολογ(ε)·ετεωμολογεισθεε·ομολογ(ε)·εσθε
3rdωμολογουν[GNT], ωμολογουσανε·ομολογ(ε)·ον, ε·ομολογ(ε)·οσαν altωμολογουντοε·ομολογ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομολογησω[GNT][LXX]ομολογη·σωομολογησομαιομολογη·σομαι
2ndομολογησειςομολογη·σειςομολογησῃ[GNT], ομολογησει[GNT], ομολογησεσαιομολογη·σῃ, ομολογη·σει classical, ομολογη·σεσαι alt
3rdομολογησει[GNT]ομολογη·σειομολογησεταιομολογη·σεται
Pl1stομολογησομενομολογη·σομενομολογησομεθαομολογη·σομεθα
2ndομολογησετεομολογη·σετεομολογησεσθεομολογη·σεσθε
3rdομολογησουσιν, ομολογησουσιομολογη·σουσι(ν)ομολογησονταιομολογη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομολογησοιμιομολογη·σοιμιομολογησοιμηνομολογη·σοιμην
2ndομολογησοιςομολογη·σοιςομολογησοιοομολογη·σοιο
3rdομολογησοιομολογη·σοιομολογησοιτοομολογη·σοιτο
Pl1stομολογησοιμενομολογη·σοιμενομολογησοιμεθαομολογη·σοιμεθα
2ndομολογησοιτεομολογη·σοιτεομολογησοισθεομολογη·σοισθε
3rdομολογησοιενομολογη·σοιενομολογησοιντοομολογη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομολογησειν​ομολογη·σειν​ομολογησεσθαι​ομολογη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομολογησουσαομολογησον[LXX]ομολογη·σουσ·αομολογη·σο[υ]ν[τ]
Nomομολογησωνομολογη·σο[υ]ν[τ]·^
Accομολογησουσανομολογησονταομολογη·σουσ·ανομολογη·σο[υ]ντ·α
Datομολογησουσῃομολογησοντιομολογη·σουσ·ῃομολογη·σο[υ]ντ·ι
Genομολογησουσηςομολογησοντοςομολογη·σουσ·ηςομολογη·σο[υ]ντ·ος
PlVocομολογησουσαιομολογησοντεςομολογησονταομολογη·σουσ·αιομολογη·σο[υ]ντ·εςομολογη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accομολογησουσαςομολογησονταςομολογη·σουσ·αςομολογη·σο[υ]ντ·ας
Datομολογησουσαιςομολογησουσι, ομολογησουσινομολογη·σουσ·αιςομολογη·σου[ντ]·σι(ν)
Genομολογησουσωνομολογησοντωνομολογη·σουσ·ωνομολογη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομολογησομενηομολογησομενεομολογη·σομεν·ηομολογη·σομεν·ε
Nomομολογησομενοςομολογη·σομεν·ος
Accομολογησομενηνομολογησομενονομολογη·σομεν·ηνομολογη·σομεν·ον
Datομολογησομενῃομολογησομενῳομολογη·σομεν·ῃομολογη·σομεν·ῳ
Genομολογησομενηςομολογησομενουομολογη·σομεν·ηςομολογη·σομεν·ου
PlVocομολογησομεναιομολογησομενοιομολογησομεναομολογη·σομεν·αιομολογη·σομεν·οιομολογη·σομεν·α
Nom
Accομολογησομεναςομολογησομενουςομολογη·σομεν·αςομολογη·σομεν·ους
Datομολογησομεναιςομολογησομενοιςομολογη·σομεν·αιςομολογη·σομεν·οις
Genομολογησομενωνομολογησομενωνομολογη·σομεν·ωνομολογη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμολογησαε·ομολογη·σαωμολογησαμηνε·ομολογη·σαμην
2ndωμολογησας[GNT]ε·ομολογη·σαςωμολογησωε·ομολογη·σω
3rdωμολογησεν[GNT], ωμολογησεε·ομολογη·σε(ν), ε·ομολογη·σε(ν)ωμολογησατοε·ομολογη·σατο
Pl1stωμολογησαμεν[LXX]ε·ομολογη·σαμενωμολογησαμεθαε·ομολογη·σαμεθα
2ndωμολογησατεε·ομολογη·σατεωμολογησασθεε·ομολογη·σασθε
3rdωμολογησαν[LXX]ε·ομολογη·σανωμολογησαντοε·ομολογη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομολογησω[GNT][LXX]ομολογη·σωομολογησωμαιομολογη·σωμαι
2ndομολογησῃς[GNT]ομολογη·σῃςομολογησῃ[GNT]ομολογη·σῃ
3rdομολογησῃ[GNT]ομολογη·σῃομολογησηταιομολογη·σηται
Pl1stομολογησωμενομολογη·σωμενομολογησωμεθαομολογη·σωμεθα
2ndομολογησητεομολογη·σητεομολογησησθεομολογη·σησθε
3rdομολογησωσιν, ομολογησωσιομολογη·σωσι(ν)ομολογησωνταιομολογη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομολογησαιμιομολογη·σαιμιομολογησαιμηνομολογη·σαιμην
2ndομολογησαις, ομολογησειαςομολογη·σαις, ομολογη·σειας classicalομολογησαιοομολογη·σαιο
3rdομολογησαι[LXX], ομολογησειεομολογη·σαι, ομολογη·σειε classicalομολογησαιτοομολογη·σαιτο
Pl1stομολογησαιμενομολογη·σαιμενομολογησαιμεθαομολογη·σαιμεθα
2ndομολογησαιτεομολογη·σαιτεομολογησαισθεομολογη·σαισθε
3rdομολογησαιεν, ομολογησαισαν, ομολογησειαν, ομολογησειενομολογη·σαιεν, ομολογη·σαισαν alt, ομολογη·σειαν classical, ομολογη·σειεν classicalομολογησαιντοομολογη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομολογησον[LXX]ομολογη·σονομολογησαι[LXX]ομολογη·σαι
3rdομολογησατωομολογη·σατωομολογησασθωομολογη·σασθω
Pl1st
2ndομολογησατεομολογη·σατεομολογησασθεομολογη·σασθε
3rdομολογησατωσαν, ομολογησαντωνομολογη·σατωσαν, ομολογη·σαντων classicalομολογησασθωσαν, ομολογησασθωνομολογη·σασθωσαν, ομολογη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομολογησαι[LXX]​ομολογη·σαιομολογησασθαι​ομολογη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομολογησασαομολογησαςομολογησανομολογη·σασ·αομολογη·σα[ντ]·ςομολογη·σαν[τ]
Nom
Accομολογησασανομολογησανταομολογη·σασ·ανομολογη·σαντ·α
Datομολογησασῃομολογησαντιομολογη·σασ·ῃομολογη·σαντ·ι
Genομολογησασηςομολογησαντοςομολογη·σασ·ηςομολογη·σαντ·ος
PlVocομολογησασαιομολογησαντες[GNT][LXX]ομολογησανταομολογη·σασ·αιομολογη·σαντ·εςομολογη·σαντ·α
Nom
Accομολογησασαςομολογησανταςομολογη·σασ·αςομολογη·σαντ·ας
Datομολογησασαιςομολογησασι, ομολογησασινομολογη·σασ·αιςομολογη·σα[ντ]·σι(ν)
Genομολογησασωνομολογησαντωνομολογη·σασ·ωνομολογη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομολογησαμενηομολογησαμενεομολογη·σαμεν·ηομολογη·σαμεν·ε
Nomομολογησαμενοςομολογη·σαμεν·ος
Accομολογησαμενηνομολογησαμενονομολογη·σαμεν·ηνομολογη·σαμεν·ον
Datομολογησαμενῃομολογησαμενῳομολογη·σαμεν·ῃομολογη·σαμεν·ῳ
Genομολογησαμενηςομολογησαμενουομολογη·σαμεν·ηςομολογη·σαμεν·ου
PlVocομολογησαμεναιομολογησαμενοιομολογησαμεναομολογη·σαμεν·αιομολογη·σαμεν·οιομολογη·σαμεν·α
Nom
Accομολογησαμεναςομολογησαμενουςομολογη·σαμεν·αςομολογη·σαμεν·ους
Datομολογησαμεναιςομολογησαμενοιςομολογη·σαμεν·αιςομολογη·σαμεν·οις
Genομολογησαμενωνομολογησαμενωνομολογη·σαμεν·ωνομολογη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:15:21 EST