οδηγεω • hODHGEW • hodēgeō

Search: οδηγησον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οδηγησον; οδηγησον; οδηγησονὁδηγέωοδηγη·σον; οδηγη·σο[υ]ν[τ]; οδηγη·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οδηγησονὁδηγέωοδηγη·σον1aor act imp 2nd sg
οδηγησονὁδηγέωοδηγη·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
οδηγησονὁδηγέωοδηγη·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδηγωοδηγ(ε)·ωοδηγουμαιοδηγ(ε)·ομαι
2ndοδηγειςοδηγ(ε)·ειςοδηγῃ[GNT], οδηγει[GNT], οδηγεισαιοδηγ(ε)·ῃ, οδηγ(ε)·ει classical, οδηγ(ε)·εσαι alt
3rdοδηγει[GNT]οδηγ(ε)·ειοδηγειταιοδηγ(ε)·εται
Pl1stοδηγουμενοδηγ(ε)·ομενοδηγουμεθαοδηγ(ε)·ομεθα
2ndοδηγειτεοδηγ(ε)·ετεοδηγεισθεοδηγ(ε)·εσθε
3rdοδηγουσιν, οδηγουσιοδηγ(ε)·ουσι(ν)οδηγουνταιοδηγ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδηγωοδηγ(ε)·ωοδηγωμαιοδηγ(ε)·ωμαι
2ndοδηγῃςοδηγ(ε)·ῃςοδηγῃ[GNT]οδηγ(ε)·ῃ
3rdοδηγῃ[GNT]οδηγ(ε)·ῃοδηγηταιοδηγ(ε)·ηται
Pl1stοδηγωμενοδηγ(ε)·ωμενοδηγωμεθαοδηγ(ε)·ωμεθα
2ndοδηγητεοδηγ(ε)·ητεοδηγησθεοδηγ(ε)·ησθε
3rdοδηγωσιν, οδηγωσιοδηγ(ε)·ωσι(ν)οδηγωνταιοδηγ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδηγοιμιοδηγ(ε)·οιμιοδηγοιμηνοδηγ(ε)·οιμην
2ndοδηγοιςοδηγ(ε)·οιςοδηγοιοοδηγ(ε)·οιο
3rdοδηγοι[GNT][LXX]οδηγ(ε)·οιοδηγοιτοοδηγ(ε)·οιτο
Pl1stοδηγοιμενοδηγ(ε)·οιμενοδηγοιμεθαοδηγ(ε)·οιμεθα
2ndοδηγοιτεοδηγ(ε)·οιτεοδηγοισθεοδηγ(ε)·οισθε
3rdοδηγοιεν, οδηγοισανοδηγ(ε)·οιεν, οδηγ(ε)·οισαν altοδηγοιντοοδηγ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοδηγει[GNT]οδηγ(ε)·εοδηγου[GNT]οδηγ(ε)·ου
3rdοδηγειτωοδηγ(ε)·ετωοδηγεισθωοδηγ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndοδηγειτεοδηγ(ε)·ετεοδηγεισθεοδηγ(ε)·εσθε
3rdοδηγειτωσαν, οδηγουντωνοδηγ(ε)·ετωσαν, οδηγ(ε)·οντων classicalοδηγεισθωσαν, οδηγεισθωνοδηγ(ε)·εσθωσαν, οδηγ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οδηγειν[GNT]​οδηγ(ε)·εινοδηγεισθαι​οδηγ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδηγουσαοδηγουνοδηγ(ε)·ουσ·αοδηγ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomοδηγων[LXX]οδηγ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accοδηγουσανοδηγουνταοδηγ(ε)·ουσ·ανοδηγ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datοδηγουσῃοδηγουντιοδηγ(ε)·ουσ·ῃοδηγ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genοδηγουσηςοδηγουντοςοδηγ(ε)·ουσ·ηςοδηγ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocοδηγουσαιοδηγουντεςοδηγουνταοδηγ(ε)·ουσ·αιοδηγ(ε)·ο[υ]ντ·εςοδηγ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοδηγουσαςοδηγουνταςοδηγ(ε)·ουσ·αςοδηγ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datοδηγουσαιςοδηγουσι, οδηγουσινοδηγ(ε)·ουσ·αιςοδηγ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genοδηγουσωνοδηγουντωνοδηγ(ε)·ουσ·ωνοδηγ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδηγουμενηοδηγουμενεοδηγ(ε)·ομεν·ηοδηγ(ε)·ομεν·ε
Nomοδηγουμενοςοδηγ(ε)·ομεν·ος
Accοδηγουμενηνοδηγουμενονοδηγ(ε)·ομεν·ηνοδηγ(ε)·ομεν·ον
Datοδηγουμενῃοδηγουμενῳοδηγ(ε)·ομεν·ῃοδηγ(ε)·ομεν·ῳ
Genοδηγουμενηςοδηγουμενουοδηγ(ε)·ομεν·ηςοδηγ(ε)·ομεν·ου
PlVocοδηγουμεναιοδηγουμενοιοδηγουμεναοδηγ(ε)·ομεν·αιοδηγ(ε)·ομεν·οιοδηγ(ε)·ομεν·α
Nom
Accοδηγουμεναςοδηγουμενουςοδηγ(ε)·ομεν·αςοδηγ(ε)·ομεν·ους
Datοδηγουμεναιςοδηγουμενοιςοδηγ(ε)·ομεν·αιςοδηγ(ε)·ομεν·οις
Genοδηγουμενωνοδηγουμενωνοδηγ(ε)·ομεν·ωνοδηγ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδηγουνε·οδηγ(ε)·ονωδηγουμηνε·οδηγ(ε)·ομην
2ndωδηγειςε·οδηγ(ε)·εςωδηγουε·οδηγ(ε)·ου
3rdωδηγειε·οδηγ(ε)·εωδηγειτοε·οδηγ(ε)·ετο
Pl1stωδηγουμενε·οδηγ(ε)·ομενωδηγουμεθαε·οδηγ(ε)·ομεθα
2ndωδηγειτεε·οδηγ(ε)·ετεωδηγεισθεε·οδηγ(ε)·εσθε
3rdωδηγουν, ωδηγουσανε·οδηγ(ε)·ον, ε·οδηγ(ε)·οσαν altωδηγουντοε·οδηγ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδηγησωοδηγη·σωοδηγησομαιοδηγη·σομαι
2ndοδηγησεις[LXX]οδηγη·σειςοδηγησῃ[GNT], οδηγησει[GNT][LXX], οδηγησεσαιοδηγη·σῃ, οδηγη·σει classical, οδηγη·σεσαι alt
3rdοδηγησει[GNT][LXX]οδηγη·σειοδηγησεταιοδηγη·σεται
Pl1stοδηγησομενοδηγη·σομενοδηγησομεθαοδηγη·σομεθα
2ndοδηγησετεοδηγη·σετεοδηγησεσθεοδηγη·σεσθε
3rdοδηγησουσιν, οδηγησουσιοδηγη·σουσι(ν)οδηγησονταιοδηγη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδηγησοιμιοδηγη·σοιμιοδηγησοιμηνοδηγη·σοιμην
2ndοδηγησοιςοδηγη·σοιςοδηγησοιοοδηγη·σοιο
3rdοδηγησοιοδηγη·σοιοδηγησοιτοοδηγη·σοιτο
Pl1stοδηγησοιμενοδηγη·σοιμενοδηγησοιμεθαοδηγη·σοιμεθα
2ndοδηγησοιτεοδηγη·σοιτεοδηγησοισθεοδηγη·σοισθε
3rdοδηγησοιενοδηγη·σοιενοδηγησοιντοοδηγη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οδηγησειν​οδηγη·σειν​οδηγησεσθαι​οδηγη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδηγησουσαοδηγησον[LXX]οδηγη·σουσ·αοδηγη·σο[υ]ν[τ]
Nomοδηγησωνοδηγη·σο[υ]ν[τ]·^
Accοδηγησουσανοδηγησονταοδηγη·σουσ·ανοδηγη·σο[υ]ντ·α
Datοδηγησουσῃοδηγησοντιοδηγη·σουσ·ῃοδηγη·σο[υ]ντ·ι
Genοδηγησουσηςοδηγησοντοςοδηγη·σουσ·ηςοδηγη·σο[υ]ντ·ος
PlVocοδηγησουσαιοδηγησοντεςοδηγησονταοδηγη·σουσ·αιοδηγη·σο[υ]ντ·εςοδηγη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοδηγησουσαςοδηγησονταςοδηγη·σουσ·αςοδηγη·σο[υ]ντ·ας
Datοδηγησουσαιςοδηγησουσι, οδηγησουσινοδηγη·σουσ·αιςοδηγη·σου[ντ]·σι(ν)
Genοδηγησουσωνοδηγησοντωνοδηγη·σουσ·ωνοδηγη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδηγησομενηοδηγησομενεοδηγη·σομεν·ηοδηγη·σομεν·ε
Nomοδηγησομενοςοδηγη·σομεν·ος
Accοδηγησομενηνοδηγησομενονοδηγη·σομεν·ηνοδηγη·σομεν·ον
Datοδηγησομενῃοδηγησομενῳοδηγη·σομεν·ῃοδηγη·σομεν·ῳ
Genοδηγησομενηςοδηγησομενουοδηγη·σομεν·ηςοδηγη·σομεν·ου
PlVocοδηγησομεναιοδηγησομενοιοδηγησομεναοδηγη·σομεν·αιοδηγη·σομεν·οιοδηγη·σομεν·α
Nom
Accοδηγησομεναςοδηγησομενουςοδηγη·σομεν·αςοδηγη·σομεν·ους
Datοδηγησομεναιςοδηγησομενοιςοδηγη·σομεν·αιςοδηγη·σομεν·οις
Genοδηγησομενωνοδηγησομενωνοδηγη·σομεν·ωνοδηγη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδηγησα[LXX]ε·οδηγη·σαωδηγησαμηνε·οδηγη·σαμην
2ndωδηγησας[LXX]ε·οδηγη·σαςωδηγησωε·οδηγη·σω
3rdωδηγησεν[LXX], ωδηγησεε·οδηγη·σε(ν), ε·οδηγη·σε(ν)ωδηγησατοε·οδηγη·σατο
Pl1stωδηγησαμενε·οδηγη·σαμενωδηγησαμεθαε·οδηγη·σαμεθα
2ndωδηγησατεε·οδηγη·σατεωδηγησασθεε·οδηγη·σασθε
3rdωδηγησαν[LXX]ε·οδηγη·σανωδηγησαντοε·οδηγη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδηγησωοδηγη·σωοδηγησωμαιοδηγη·σωμαι
2ndοδηγησῃςοδηγη·σῃςοδηγησῃ[GNT]οδηγη·σῃ
3rdοδηγησῃ[GNT]οδηγη·σῃοδηγησηταιοδηγη·σηται
Pl1stοδηγησωμενοδηγη·σωμενοδηγησωμεθαοδηγη·σωμεθα
2ndοδηγησητεοδηγη·σητεοδηγησησθεοδηγη·σησθε
3rdοδηγησωσιν, οδηγησωσιοδηγη·σωσι(ν)οδηγησωνταιοδηγη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδηγησαιμιοδηγη·σαιμιοδηγησαιμηνοδηγη·σαιμην
2ndοδηγησαις, οδηγησειαςοδηγη·σαις, οδηγη·σειας classicalοδηγησαιοοδηγη·σαιο
3rdοδηγησαι[LXX], οδηγησειεοδηγη·σαι, οδηγη·σειε classicalοδηγησαιτοοδηγη·σαιτο
Pl1stοδηγησαιμενοδηγη·σαιμενοδηγησαιμεθαοδηγη·σαιμεθα
2ndοδηγησαιτεοδηγη·σαιτεοδηγησαισθεοδηγη·σαισθε
3rdοδηγησαιεν, οδηγησαισαν, οδηγησειαν, οδηγησειενοδηγη·σαιεν, οδηγη·σαισαν alt, οδηγη·σειαν classical, οδηγη·σειεν classicalοδηγησαιντοοδηγη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοδηγησον[LXX]οδηγη·σονοδηγησαι[LXX]οδηγη·σαι
3rdοδηγησατωοδηγη·σατωοδηγησασθωοδηγη·σασθω
Pl1st
2ndοδηγησατεοδηγη·σατεοδηγησασθεοδηγη·σασθε
3rdοδηγησατωσαν, οδηγησαντωνοδηγη·σατωσαν, οδηγη·σαντων classicalοδηγησασθωσαν, οδηγησασθωνοδηγη·σασθωσαν, οδηγη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οδηγησαι[LXX]​οδηγη·σαιοδηγησασθαι​οδηγη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδηγησασαοδηγησαςοδηγησανοδηγη·σασ·αοδηγη·σα[ντ]·ςοδηγη·σαν[τ]
Nom
Accοδηγησασανοδηγησανταοδηγη·σασ·ανοδηγη·σαντ·α
Datοδηγησασῃοδηγησαντιοδηγη·σασ·ῃοδηγη·σαντ·ι
Genοδηγησασηςοδηγησαντοςοδηγη·σασ·ηςοδηγη·σαντ·ος
PlVocοδηγησασαιοδηγησαντεςοδηγησανταοδηγη·σασ·αιοδηγη·σαντ·εςοδηγη·σαντ·α
Nom
Accοδηγησασαςοδηγησανταςοδηγη·σασ·αςοδηγη·σαντ·ας
Datοδηγησασαιςοδηγησασι, οδηγησασινοδηγη·σασ·αιςοδηγη·σα[ντ]·σι(ν)
Genοδηγησασωνοδηγησαντωνοδηγη·σασ·ωνοδηγη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδηγησαμενηοδηγησαμενεοδηγη·σαμεν·ηοδηγη·σαμεν·ε
Nomοδηγησαμενοςοδηγη·σαμεν·ος
Accοδηγησαμενηνοδηγησαμενονοδηγη·σαμεν·ηνοδηγη·σαμεν·ον
Datοδηγησαμενῃοδηγησαμενῳοδηγη·σαμεν·ῃοδηγη·σαμεν·ῳ
Genοδηγησαμενηςοδηγησαμενουοδηγη·σαμεν·ηςοδηγη·σαμεν·ου
PlVocοδηγησαμεναιοδηγησαμενοιοδηγησαμεναοδηγη·σαμεν·αιοδηγη·σαμεν·οιοδηγη·σαμεν·α
Nom
Accοδηγησαμεναςοδηγησαμενουςοδηγη·σαμεν·αςοδηγη·σαμεν·ους
Datοδηγησαμεναιςοδηγησαμενοιςοδηγη·σαμεν·αιςοδηγη·σαμεν·οις
Genοδηγησαμενωνοδηγησαμενωνοδηγη·σαμεν·ωνοδηγη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 04:33:20 EST