οφθαλμος • OFQALMOS • ophthalmos

Search: οφθαλμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οφθαλμονὀφθαλμόςοφθαλμ·ον(mas) acc sg

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοφθαλμεοφθαλμ·ε
Nomοφθαλμος[GNT][LXX]οφθαλμ·ος
Accοφθαλμον[GNT][LXX]οφθαλμ·ον
Datοφθαλμῳ[GNT][LXX]οφθαλμ·ῳ
Genοφθαλμου[GNT][LXX]οφθαλμ·ου
PlVocοφθαλμοι[GNT][LXX]οφθαλμ·οι
Nom
Accοφθαλμους[GNT][LXX]οφθαλμ·ους
Datοφθαλμοις[GNT][LXX]οφθαλμ·οις
Genοφθαλμων[GNT][LXX]οφθαλμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:31:28 EDT